6 KRCANJE I SLAGANJE TERETA NA KONTEJNERSKIM …e-student.fpz.hr/Predmeti/S/Sigurnost_u_vodnom_prometu_II/... · • pri prijevozu kontejnera morem ... opasnost za zdravlje, sigurnost

Embed Size (px)

Text of 6 KRCANJE I SLAGANJE TERETA NA KONTEJNERSKIM...

 • 1

  SVEUILITEUZAGREBUFakultetprometnihznanostiVukelieva 4,Zagreb

  SIGURNOSTUVODNOMPROMETUII

  KRCANJEISLAGANJETERETANAKONTEJNERSKIMBRODOVIMA

  KRCANJEISLAGANJETERETANAKONTEJNERSKIMBRODOVIMA

  podpojmomslaganjekontejnerarazumijevaseodreivanjepozicijenabrodu,nakojusepostavljakontejner,odnosnorasporeivanjekontejnerapoteretnimprostorimabrodanaosnoviodreenihkriterija,tzv.pozicioniranje

  krcanjekontejnerapodrazumijevaskuppravilapremakojimaseobavljaukrcaj/iskrcajipostavljanjekontejneranabrod,ovisnoovrstama,nakontojeprovedenopozicioniranje

  kontejnerisekrcajuuprostorepodpalubomiprostoreiznadotvorenepalubebrodap

  uprostorenaotvorenojpalubi,kontejnerisekrcajuovisnoonjihovutipunasljedeinain:

 • 2

  a) univerzalni40stopni zatvorenikontejner(eng.dry box)krcasetakodasumuvratauvijekokrenutapremakrmibroda.akoseteretniprostorzakontejnernalazinasamojkrmibroda,tadasetikontejnerimogukrcatitakodasuimvrataokrenutailipremakrmiilipremapramcubroda

  b) 20stopni zatvorenikontejnerikrcajusenadvanaina: takodasuvratajednogaokrenutapremavratimadrugoga

  kontejnera,tzv.sustavomvratanavrata(eng.door todoor)naodreenomteretnomprostoru(eng.bay)ili

  takodasuimvrataokrenutapremakrmibroda(iznimkajekrcanjenakrmenojplatformikadavratamogubitiokrenutaprema pramcu broda)premapramcubroda)

  c) frigo kontejnerikrcajusenapalububrodatakodasuimkompresoriprikljunikabelokrenutipremakrmibroda,avratapremapramcu.njihtrebakrcatiutomanjeredovapovisini,atovieuprviredpovisini

  d) kontejnerizaprijevozrasutihteretakrcajusetakodasuimotvorizaukrcajokrenutipremakrmibroda

  e) kontejnerisotvorenimkrovomupravilunetrebakrcatinakrajnjimbonimpozicijamabroda,slijeveidesnestrane

  f) punitankkontejnerimoguseukrcavati/iskrcavatisamopomou) p j g / ptzv.topspreadera kojanesmijudodirivaticilindar.krcajuseobinotakodasuimtermometariljestvezauspinjanjeokrenutepremakrmibroda

  g) kontejneriplatformesizvangabaritnim teretomkrcajusenanajvietokenapalubibroda.usvakompojedinomsluajuodreujesepoloajuodnosunapramacikrmubroda,ovisnoovrsti tereta prazne paltforme meusobno se povezuju zakretnimvrstitereta.praznepaltforme meusobnosepovezuju zakretnimzatvaraimaiublokovima56komadaukrcavajunabrod

 • 3

  e) kontejnerisasklopivimstranicamakrcajusetakodasestranakontejneranakojojsenalaziteretveegvolumena,okrenepremapramcubroda.akonemajuteretanasebi,stranicesesklapajuiublokuodpo4komadaukrcavajunabrod

  f) puni ili prazni kontejneri ukrcavaju se uvijek sa zatvorenim vratimaf) puniilipraznikontejneriukrcavajuseuvijeksazatvorenimvratima.unaelu,kontejnerisekrcajupoduini,longitudinalnouodnosunauzdunicubroda.Jedinouposebnimsluajevima(naRORObrodovima)kontejnerisemogukrcatiitransverzalnouodnosunauzdunicubroda

  RASPOREDKONTEJNERANATERETNIMPROSTORIMABRODA

  mnogiimbeniciutjeunasmjetajkontejnera strunimslaganjempostiesevisokistupanjiskoritenosti

  kontejnerskogbrodaj g imbenicikojiuvjetujurasporedkontejneranaodreene

  pozicijenabrodu: rotacijaputovanja stabilnostioptereenjekonstrukcijebroda doputenapovrinskaoptereenjanosivihpovrina

  koliina veliina i vrsta kontejnera koliina,veliinaivrstakontejnera opasanteretukontejneru vrijemestajanjabrodauluci(efektivaukrcaj/iskrcaj)

 • 4

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAROTACIJUPUTOVANJA

  rotacijaputovanjapodrazumijevatonodefiniranredoslijedlukaticanjabroda,ukojieseobavitiukrcaj/iskrcajkontejnera,tojeprviiosnovniuvjetslaganjakontejneranabrod

  trebavoditiraunaotomadaniujednojlucinebudeproblemapriiskrcaju

  slubenidokumentjeplansmjetajakontejnera(eng.container stowage plan),kojiseunosiuobrazactzv.topsheet

  svrha mu je pregledno prikazati sve pozicije po kojima sesvrhamujepreglednoprikazatisvepozicijepokojimasesmjetenikontejneri

  iztogasemoevidjetikakosukontejnerirasporeenipopojedinimteretnimprostorimabroda,zakojuodredinulukuseprevoze,veliinaivrstakontejnera,kaoiopasniteret

  Plansmjetajakontejnera(Container stowage plan)

 • 5

  uzplansmjetajateretadolazidokumentpodnazivomBAYLIST

  BAY prostorizasmjetajkontejneranakontejnerskimbrodovima

  utajprostorsemoeuzdunosmjestitijedan40stopni ilidva20stopna kontejnera,aupoprenomdijelubrodanemaogranienjaiovisiomaksimalnojirinibroda

  nasvakomkontejnerskombroduprostorzasmjetajkontejnerapodijeljenjeubayeve kojiseredombrojeodpramcapremakrmi

  uzdunosebaydijelinakrmeni (aft part)ipramani dio(forepart),aupoprenomnasekcije (npr.lijeva,sredinja,desna)

  Primjer kontejnerbroj090482 dijeli se na tri dijela:dijelisenatridijela: 09/04/82 gdjeje09brojelije,04predstavljared,a82na

  kojojrazinisenalazikontejner ukolikosuprvadvabrojaneparniradiseo20stopnom

  kontejneru,aukolikosuprvadvabrojaparnaradiseo40stopnom kontejneru

 • 6

  baylistaizraujesezasvakibay posebno nalistijeprikazanrasporedsvihukrcanihkontejnerajednoga

  baya,alistasadripodatkezasvakuoznaenupoziciju:lukaukrcaja/iskrcaja kontejnera,identifikacijskibrojioznaku,b l k ( l ) brutoteinu,veliinukontejnera(20ili40)tip,temogueoteenjekontejnera

  plavombojomoznaavajuse40kontejneri,zelenombojom20kontejneri,acrvenombojomkontejnerisopasnimteretom

 • 7

 • 8

  prirasporedukontejnera,sobziromnarotacijuputovanja,trebasepridravatisljedeihnaela: redoslijedslaganjakontejnera:(Z)zadnjalukaiskrcaja,(Y)

  predzadnjalukaiskrcaja,(N)i(M)meuluka,(A)prvalukaiskrcajaiskrcaja

  upravilunebitrebalokompletanbay zauzetikontejnerimasamojednelukeiskrcaja,osimuiznimnimsluajevima(kadajeoko40%cjelokupnogteretazatuluku),toznaidabikontejneretrebalorasporeivatinatoviebayeva

  nakonodabirabaya,kontejneretrebaslagatiunutarjednesekcije,ispodpalubazajednulukuiskrcaja.trebaizbjegavatij , p p j j j gmijeanjevielukaunutaristesekcijeupotpalubnom prostorubaya

  unutarodabranesekcije,kontejneretrebaslagatipovertikali,stupacpostupac,odnadovrhaza40kontejnere,aza20kontejnereposistemupramackrma

  redoslijedlukaticanjabrodazaodreenoputovanjeglavnijeparametarzaodabirbaya,sekcijeistupcailiredakaopozicijezaukrcajtakvakontejneranabrod

  naosnovutogaprovodisesortiranje odabirkontejnerakojisuspremnizaukrcajiodreivanjepoloajanabrodu

 • 9

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNASTABILITETIOPTEREENJEKONSTRUKCIJE

  BRODA predzapovjednitvomkontejnerskogbrodaueksploatacijijavljajusedvaosnovnazahtjevakojatrebajuispuniti:

  h j k i l i b d (lj di i ) zahtjevzamaksimalnomsigurnoubroda(ljudiitereta) zahtjevzamaksimalnomrentabilnou,produktivnoui

  ekonominou,kojisesastojiodpotpuneiskoritenostisvegaraspoloivogprostorainosivostitetoveedobitibrodanaputovanju

  stabilitetjezasigurnostbrodanajvanijiparametarj j b d k jjersepotapanjembroda,kojesenaotvorenommorumoedogoditizbogloegstabilitetabroda,najteanesreakojagotovouvijeksasobompovlaigubitakbrodailjudskihivota

  buduidaseoko40%ukupnogteretabrodaprevozina otvorenoj palubi vrlo je vana neprekidna

  vrlovanajeisamavrstoabroda(kontejnerskibrodoviVIgeneracije,supertankeri)

  usvimstanjimanakrcanostibrodapoprenesileiodgovarajuimomentisavijanjamorajubitiispoddoputenihvrijednostizaodreenibrod

  momentsavijanjaovisiorasporeduteinanabroduiogazubroda

 • 10

  priprijevozukontejneramoremvanisuslijedeiparametri: kutnaplavljivanjabroda pokazujezakolikosestupnjevabrod

  moepomaknutiulijevuilidesnustranu,priemuenajniiotvornabrodubitiurazinimora

  rasporedposrednenosivosti opskrba,posada,zalihegoriva,slatkavoda(zapieipranje),napojna vodazakotlove,tekogorivo(nafta,dizelskogorivo,uljezapodmazivanje),svetojepotrebnozanormalnofunkcioniranjebroda,asmanjujekorisnunosivostbroda.oneine10%ukupnenosivostibroda

  dodatneposrednemase spadabalastkojismanjujekorisnunosivost broda ali omoguava njegovo odravanje u uspravnomnosivostbroda,aliomoguavanjegovoodravanjeuuspravnompoloaju.poeljnojedatankovizabalastbuduili100%puniiliprazni

  Protunagibni sustavkontejnerskogbroda

 • 11

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNABROJNOST,VELIINUIVRSTUKONTEJNERA

  kontejneretrebarasporeditipremanaeluveekoliine,odnosnonajprijeserasporeuju20kontejneri,akoihjeukupno vieukupnovie

  prislaganju,trebasepridravatisljedeihnaela: kontejneresizvangabaritnim teretomtrebaslagatinanajvie

  pozicijenapalubibroda tankkontejneretrebapomogunostislagatinapalububroda kontejneresaivomstokomtrebaslagatinaotvorenojpalubi,

  po mogunosti na to manje visinepomogunostinatomanjevisine zatvoreniiotvorenikontejneri,kontejneri platformeikontejneri

  sasklopivimstranicamamoguseslagatipodpalubuilinapalubu,osimakoseunaloguukrcajaizriitonezahtijevaslaganjenapalubuiliakoseukontejnerunalaziopasanteretpremaimoklasifikaciji

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  opasnatvarjeonasupstancijakojamoeprouzroitiposebnuopasnostzazdravlje,sigurnostidobrakadaseprevoziukomercijalne svrhekomercijalnesvrhe

  premaimokodeksuopasnetvarisurazvrstaneu9klasa,adijeleseudvijegrupe: klasiniteretikojinezahtijevajuposebantretmanodnosno

  direktnumanipulaciju.uovugrupuspadajuteretikojisupropisnopakirani,oznaeninaljepnicamaiudobromsustanjutesemoguslagatiuelinekontejnereg g j

  opasniteretisposebnimtretmanomkojizahtijevajudirektnumanipulaciju.uovugrupuspadajueksploziviiliradioaktivnetvarikojezahtijevajuvrlostrogukontroluusvimfazamaprijevoza

 • 12

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  kadaseopasniteretprevoziukontejnerima,svakopojedinanopakiranje(koleta)kojesenalaziukontejneru,morabitioznaenotehnikimnazivom(anetrgovakim)naengleskomjezikuiUNbrojem

  nazivUNbrojupisujuseunaloguukrcaja akojeplamite zapaljivetekuine61Cilinie,uznazivtreba

  navestiitemperaturuplamita iliplaminu grupupremaIMDGkodeksu

  mjeavina opasnih tvari mora se deklarirati pod nazivommjeavinaopasnihtvarimorasedeklariratipodnazivomnajopasnijekomponente

  kodkoletasaradioaktivnimmaterijalomtrebaseupisatinetomasaakoprelazi50kg

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  svakikontejnerkojiprevoziopasanteretmoraseoznaitinaljepnicom,dimenzijenajmanje250x250mmiitljivanakontromjesenogdjelovanjavremena

  kadaseukontejneruprevoziopasanteretnaljepnicasemorapostavitisasveetirivanjskestrane,aakoseprevozedvijeopasnetvaritadazaobjemorajubitizalijepljenenaljepnice

  udonjikutnaljepniceupisujeseklasaopasnosti,razredopasnostiigrupazdruivosti

 • 13

  * Mjestogdjeseupisujeifraklasifikacije

  **Mjestogdjeseupisujegrupazdruivosti

  ***Tekstnaengleskom

  Klase opasnih tvari

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  Prislaganjukontejnerasopasnimteretompreporuujese: slagatikontejnerenapalubutakodajemoguaneprekidna

  kontrolatereta,slobodanpristupdokontejneraikadapostojiznatanrizikodstvaranjaeksplozivnihplinskihsmjesa

  zatitakontejneraodizravneizloenostiSunevimzrakamadaseizbjegnepodizanjepritiska,dekompozicijailipolimerizacija tvari.zaklonitikontejnereodizravneizloenostitoplinskimzrakama,izvoratopline,tj.iskrenja,otvorenogplamena,cjevovodazaparu,ureajazazagrijavanjeitd.neiste cilindre u kojima se prevozio otrovni plin (engl poison neistecilindreukojimaseprevoziootrovniplin(engl.poisongas)krcatiiskljuivonapalubu

  osiguratislobodanpristupsondamazamjerenjebalastaigorivaprislaganjukontejnera

  pripojavicurenjasadrajakontejneraukrcanihpodpalubu,valjapazitidapumpe

 • 14

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  Prislaganjukontejnerasopasnimteretompreporuujese: kontejnerisopasnimteretomsloeniispodpalubepodloni

  isputanjuzapaljivihplinova,nesmijuseslagatiuodjeljakukojemsevenalazekontejnerisureajimazahlaenjeiligrijanjetereta,jertajureajmoebitiizvorzapaljenja

  akosetakavkontejnerslaenapalubi,morabitisloennaudaljenostinemanjojod48mpopramcuikrmi,abonoodmoguegizvorazapaljenja

  kontejneresotvorenimkrovomiteretompodlonimisputanjuzapaljivih plinova ukrcati na palubi daleko od izvora zapaljenjazapaljivihplinova,ukrcatinapalubidalekoodizvorazapaljenja,odijeljenimuuzdunomsmjerujednimkontejnerskimprostorom,aupoprenomsnajmanjetri

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  Prislaganjukontejnerasopasnimteretompreporuujese: zapovjednikbrodakojikrcaiprevoziopasanterettreba

  provjeravatijesulikontejneripropisnooznaeni.Uovisnostioopasnomteretukojiseukrcava,trebaraspolagatisdovoljnimbrojemaparatazadisanjetezatitnomodjeomotpornomnakemijskereakcije

  kontejnereukojimaseprevozetvariklase4.3,sloititakodaseumanjimogunostkondenzacijenaunutarnjimstjenkamakontejnera,tosepostieuklanjanjemneposrednomizlaganjuSunevim zrakamaSunevimzrakama

  izbjegavatislaganjekontejnerasopasnimteretomnasamombokubroda,osobitonapalubu.Valovikojidjelujuusmjerukrmenihbokovabroda,mogusnanozapljuskivatikontejneresloenenasamombokupalubeiizazvatiiskrivljenjenjihovihstijenki teoteenjetereta

 • 15

  RASPOREDKONTEJNERASOBZIROMNAOPASANTERET

  preporuujesedasekontejnerisopasnimteretomneslaunakrajnjaskladitanapramcuilikrmizbogdjelovanjavalovainajveihnaprezanja

  kododjeljivanjakontejnerasopasnimtvarimakoristeseslijedeaznaenja:

  1 dalekood2 odijeljenood3 odijeljenoitavimskladitemiliodjeljkomodj j j j4 odijeljenouzdunimitavimskladitemili

  odjeljkomod0 nemaposebnihzahtijevazaodjeljivanjem

 • 16

  Opasanteret

  Hvalanapanji!