34895 Fjellets kulturlandskap - UiT آ  av bأ¥de kulturminner og biologisk mangfold i fjellet. Folk har

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 34895 Fjellets kulturlandskap - UiT آ  av bأ¥de kulturminner og biologisk mangfold i fjellet....

 • Fjellets kulturlandskap

 • 2  fjellets kulturlandskap

 •     3

  Gunnar Austrheim, Kari Hjelle, Per Sjögren, Kathrine Stene, Aud M. Tretvik

  Fjellets kulturlandskap Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år

  DKNVS SKRIFTER 2015 • nr. 3

 • © MUSEUMSFORLAGET Trondheim 2015 ISBN 9788283050189

  Grafisk formgivning Type-It AS Omslagsdesign Type-It AS Omslagsillustrasjon Forside: Fra Grimsdalen med Rondane i bakgrunnen Foto: Kathrine Stene. Foto bakside fra ø.v.: Per Gustav Thingstad (1,2), Tommy Prestø (3), Kathrine Stene (4), Gunnar Austrheim (5), Andreas Kirchhefer (6) Forlagsredaktør laila.andreassen@museumsforlaget.no Bilderedaktør Åge Hojem Papir 130 g Garda matt Boka er satt med Sabon Roman 10/13 pkt. Trykk og innbinding Ednas print

  Museumsforlaget Trenerys gate 9 7042 Trondheim

  telefon 47 47 87 47 post@museumsforlaget.no www.museumsforlaget.no

  Denne boka er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Ta kontakt med forlaget om du ønsker å gjengi deler av boka, i medieuavhengig form.

  Boka er en utgivelse i serien Skrifter fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS).

  Aud M. Tretvik har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

  Boka er støttet av

  Kulturhistorisk museum, UiO Universitetmuseet, UiB Olaf Grolle Olsens legat, UiB Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) NTNU Vitenskapsmuseet Tromsø Museum, UiT

 • Innhold

  Forord ............................................................................... 7

  1 Arealbruk og landskapsendringer i fjellet – en introduksjon til bokas formål ............................... 9 Hvordan avgrenser man fjellet? ....................................... 10 Endringer i arealbruk over tid .......................................... 10 Stor regional variasjon i natur og kultur – mange ulike landskap ................................................................. 12 Verneområder og forvaltning .......................................... 13 Kulturminnevern ............................................................. 14 Eiendomsforhold ............................................................. 16 Forvaltning – også et spørsmål om vernesyn ................................................................... 16 Mot en bærekraftig forvaltning av naturressurser, biomangfold og kulturminner i fjellet .............................. 16 Referanser....................................................................... 17

  2 Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder 19 Paleoøkologi og pollenanalyse ....................................... 19 Radiokarbondatering ...................................................... 20 Dendrokronologi ............................................................ 21 Økologi ........................................................................... 21 Kulturminnestudier: arkeologi og historie ....................... 22 Referanser....................................................................... 24

  3 Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år ....................................... 25 Introduksjon ................................................................... 25

  Hvorfor velge Erdalen og Sunndalen? ........................ 28 Naturforhold .............................................................. 30 Arkeologi, vegetasjonshistorie og dagens vegetasjon – kilder til det forhistoriske landskapet .... 31

  Isavsmelting, vegetasjonshistorie og de første spor etter mennesker (tida fram til Kristi fødsel) ..................... 32

  En ny måte å bruke landskapet på ............................ 34 Økende aktivitet gjennom romertid og folkevandringstid (Kr.f. – ca. 600) ................................................................ 36 Nedgangsperioder og ekspansjonsfaser i yngre jernalder og middelalder (ca. 600–1600) ......................... 36 Seterdrift og ferdsel i etterreformatorisk tid (ca. 1600–1950) ............................................................... 38

  Opphør i seterdrifta – tida etter 1960 .............................. 41 Dagens vegetasjon – dokumentasjon av viktige naturtyper ............................. 42 Ferdsel og friluftsliv ......................................................... 45 Oppsummering: Landskap i endring – konklusjon fra botaniske, vegetasjonshistoriske og arkeologiske undersøkelser ................................................................. 46 Referanser....................................................................... 46

  4 Grimsdalen – et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk .................................................................... 49 Introduksjon ................................................................... 49 Villreinfangst og begynnende tamdyrbeite – de første spor etter mennesker (fram til ca. 600 e.Kr.) ......... 54

  Skogdalen endres ...................................................... 54 Fangstfolk i Grimsdalen ............................................. 54 Fangstgroper ............................................................. 55 Tidlig tamdyrbeite? .................................................... 59 Haverdalen ................................................................ 59

  Husdyrbeite, bosetning og massefangst av villrein (ca. 600–1300) ................................................................ 60 Seterbruk, gruvedrift, turisme og vern (ca. 1300–2012) ... 65

  Stulen ........................................................................ 67 Gammelstulen ............................................................ 69 Etablering av seterbruket i Grimsdalen ...................... 71 Vintersetring, ressursutnyttelse og omlegginger – setring fra 1700-tallet til nåtid .................................... 72 Gruvedrift ................................................................... 74 Vern og turisme ......................................................... 74

  Naturminner .................................................................... 76 Referanser....................................................................... 78

  5 Budalen landskapsvernområde – seterdal med flere historiske lag ................................................................... 81 Introduksjon ................................................................... 81 De eldste tider fram til 600 e.Kr. ...................................... 83 Tida fram til oppstart av seterbruk 600–1600 ................. 88 Etablering og utvikling av slåtte- og seterbruk 1600–1945/1960 ............................................................. 92 Avvikling av seterbruk, utvikling av rekreasjon/turisme og vern 1960–2010 .......................................................... 102 Oppsummering: Endring av bruk og landskapsutforming i Budalen over tid .............................................................. 108

 • 6  fjellets kulturlandskap

  Kulturminner ................................................................... 109 Naturminner .................................................................... 111 Referanser....................................................................... 114

  6 Dividalen – uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap? .............................................................. 117 Introduksjon ................................................................... 117 Dividalen etter istida fram til yngre jernalder (10 000 f.Kr.–600 e.Kr.) .................................................... 121 Jakt og fangst i yngre jernalder og middelalder (600–1600) ...................................................................... 122

  Jernalderens indre Troms ........................................... 122 Vegetasjonshistorie ................................................... 125

  Reindriftas storhetstid (1600–1800) ................................ 128 Framveksten av den historiske reindrifta ................... 128 Arkeologiske spor etter tamreindrifta ........................ 132 Kulturmodifiserte trær – spor etter samisk bruk av furuskogen i Dividalen ............................................... 134

  Reindrift, skogsdrift og bondebygd (1800–2000) ............ 142 Nybyggernes historie ................................................. 142 Reindriftas situasjon .................................................. 145 Naturbruk og turisme ................................................. 151

  Biodiversitet ................................................................... 152 Oppsummering .............................................................. 154 Referanser....................................................................... 155

  7 Fjellets kulturlandskapshistorie .............................. 159 Introduksjon ................................................................... 159 De eldste spor etter mennesker i fjellet 10 000 f.Kr.–600 e.Kr. ...................................................... 159

  Jegere og samlere ...................................................... 159 Massefangst av rein .................................................. 160 Jernframstilling........................................................... 161 Tidlig husdyrbeite og økt bruk av fjellet i eldre jernalder .................................................................... 162

  Yngre jernalder og middelalder, 600–1537 ...................... 163 Seterbruk