31-10-2011 Saurastra page 1
31-10-2011 Saurastra page 2
31-10-2011 Saurastra page 3
31-10-2011 Saurastra page 4

31-10-2011 Saurastra

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

77 SANDESH: RAJKOT MONDAY, 31 OCTOBER 2011 Ãkus çkLkkðLkkh : ¼kðuþ - øksuhk¼kR / [k÷wt 00-00 / ÃkwY 00-00 / R{us 00-00 CMYK CMYK økkutz÷{kt {qŠík «rík»XkLke þku¼kÞkºkk rLkf¤e níke. rðÄkLkMk¼kLkk MÃkefhLkk nMíku yþkuf¼kE ík¤kðeÞkLkwt MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwwt níkw. Ãkus çkLkkðLkkh : ¼kðuþ - øksuhk¼kR / [k÷wt 00-00 / ÃkwY 00-00 / R{us 00-00 CMYK CMYK MONDAY, 31OCTOBER 2011 SANDESH: RAJKOT

Text of 31-10-2011 Saurastra

 • MONDAY, 31 OCTOBER 2011

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  SANDESH : RAJKOT 77

  m mo m mom mo m mo m mo m mom mo m moLkqkLk kkorLktLk ruk 5qrko Mkkihkx Lq

 • xtfkhk kk.30 : hksfkuxke Afzk hekk{ktkifef Mktku khk skk fkue krhkhLkuMkkze kkMku yfM{kk kkk Afzku hekk kwkhke k0 Vqx Lke[u kze nke. hekk[kf yLku ku{kt kuuXuk {wMkkVhkuLku E kkk MkkzeLkk kk{kufkuyu kw Lke[uke kukykuLku hkuz Wkh kk nkk. khMkkuk{kE Lkk{Lkk

  { u x k z k u h [ k f u k u k y k u L k u

  {uxkzkuh{kt xtfkhk Mkhfkhe kkLku Mkuzknkk.xtfkhk{kt kwhke Mkwrk Lk nkuhksfkuxLke nkuMkx kku Mkuzk{kt ykknkk.yk{ MkkzeLkk kk{kufkuyuyfM{kkkMkkuLku Mkkhkh {kxu kkfeu {fhe {kLkkk {nufke nke.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  MONDAY, 31 OCTOBER 2011SANDESH : RAJKOT10

  m mo m mom mo m mo m mo m mom mo m moLkqkLk kkorLktLk ruk 5qrko MkkzeLkk kk{kufkuLke {kLkkk {nufe

  kkutz{kt {qk rkXkLke kukkkk rLkfe nke.rkLkMkkLkk MkefhLkk nMku ykufkEkkekLkwt MkL{kLk fhk{kt ykwwt nkw.

 • MONDAY, 31 OCTOBER 2011

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  SANDESH : RAJKOT 1111Mkkihkx Lqm mo m mom mo m mo m mo m mom mo m moLkqkLk kkorLktLk ruk 5qrko

  yk{h:yk{h{kt zk{tzLkkh yLku Lkk

  koLke hkkeyu hk{S {trhLkk rfkMk ykuo r rnLw krhk yk{h kkLkk Wk{u Lkwf {tz khk LkkxfLkku fko{

  kuku nkku. yk kfu hkSkE kzkhk,

  k[wkE eek, nMk{wkEkk{e, ykkukLkku yLku kufku rk Mktk{kt nksh hkkt nkk.kufkuyu {kuzu Mkwe fko{ {kku nkku.

  yk{h{kt LkkxfLkku fko{ kuku

 • xtfkhk{kt kMfh[kufzeyu ykuo

  zLk [kuhe fkqextfkhk kk.30 : xtfkhk kkueMkukfzue kMfh xkufeLku kfekkze kqAkhA fhkk MkkrLkfLkeykuo zLk Wkhktk [kuheLkku uWfuk{kt MkVkk {e Au. xtfkhk{kt rke knuk kk.h3Lkk hkku uhe Lkkfk hkuz khykue hSLke qfkLk{kt[kuheLkku kMk fkuo nkku.

  kMfhkuyu Mkeuk,ukhuk yLku yL fkzktqfkLk{ktke [kuhe kkswLkk[kwkhk Wkh Zkkufkuo nkku. kMfhxkufe{ktke yuf kMfhhkuz Wkh ykkk Mkk{us kuuXuk wkLkku Mkwfukwhk, ykuf MkuskkyLku yLkuLku tfk skkkfzeLku kkueMk nkufko nkk.keyuMkykEkh[h kkk MxkVukqAkhA fhkk kMkkkekhkuLkk Lkk{ykkkk kuLke khkfz fhkE nke.kMfh xkufeLkk fkfwMkk{k uhkMkkx(W.h7), kkkkuMkk{k uhk Mkkx(W.30), {LkS Mkk{kuhk Mkkx (W.hk),MkLLke hwkE uekqsfM k k u t f e ( W . h 4 ) L k ehkfz fhe fkuxo nkufko nkk. yk xkufeyuko h007{ktyu{.ze.Mkk uMkkxe{k tfk MkwthSfMkkkhkLkk kt{fkLk{kt [kuhe fhenke. h008{kt kkwfkkt[kk f[uheLkk kkkkkuze [kuheLke fkurkfhe nke. h009{kt YkrLkfukLk huze{uEzfkkzLke qfkLk{ktkeY.11083Lkk fkzktLke[kuhe fhe nke.h 0 1 0 { k tkLktLkkh{kt kt{fkLkLkk kkk kkuze[kuheLkku kMk fkuonkku. h011 skkwhMkuk Mknfkhe {tze{kt[kuheLkku kMk, kkswLkekkLkLke fukeLk{ktkeY.900Lke [kuhe fhenke. [kw kuo hksfkuxnkEu kh ykueMkkihkx kk{e kutf{ktkkk kkuze rkuhekkuzkLkku kMk fkuonkku. yk Wkhktk nkEuWkh ykue [urBkLkyukku Lkk{LkeqfkLk{ktke ukxkuk yLkufkuBwxh kuhuMkkLkkuLke [kuhe fkqenke.

  sukMkh kk.30sukkwh kkwfkLkk sukMkh

  stfLkLkk fkUke fkofh nrLkV ku[uhksfkux rsk fuxhLku urk

  hsqykk fhe sukkwh kkwfkrMkkh{kt ktkk Mk{ kkt XkhuLk fkzoLke fkokne ykkkkk {ktk fhe Au yLku u yk{rMk 1k {kt Lkk kk kku yktkuLkAuzkLke [e{fe W[khe Au.

  yk kkkku hsqykk{kt ku[uskwt Au fu, sukkwh kkwfkrMkkh{kt Auk kuZ hMk kktSLk sYhe yuk huLk fkzoLkefk{kehe xu [ze Au.

  khek{u hkLk fkzo {uk {kkk fuhkLk fkzo{kt Lkk{ [zkk fu f{efhkk {ktkkk yhskhku khunuhkLk khukLk kE hkkt Au. ykkkLku kLku E ykkk{e kthrMk{kt yk fk{keheLke ykk Lkrntkkk kku stLkkMkeykuyktkuLkLkku {khk ykLkku kue[e{fe hsqykk{kt W[khkE Au.

  MONDAY, 31 OCTOBER 2011

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  SANDESH : RAJKOT 1133Mkkihkx Lqm mo m mom mo m mo m mo m mom mo m moLkqkLk kkorLktLk ruk 5qrko

  ktfkLkuh,kk,30ktfkLkuh {k{kkh f[uhe{k swe

  swe ykurVMkku ku{s Mkk hSMxkh f[uhe nku ku{kt kuZ kke w kufkuLku Mkoke f[uhe{ktkufku {kxu fkuE Mkwrk uk {ke Lkke. suLkk fkhu kufku khukLkAu.

  hkeftk kk swe swe f[uheykuhkkhkZ{kt kuMkke nke ku k{kt

  f[uheyku nk hMkkk hkuz kh kuMku Aukt yhskhku {kxu fkuE kuMkkLkeMkk Lkke. yk Wkhktk ki[k,kkkY{ fu kekLkk kkeLke k fkuEMkk Lkke. Mkkhke Mkkts Mkweykkk kufkuLku fk{kehe {kxu Wwthnuwt kzu Au. fkfku Mkwe kELkkukke nku Au. kkfeu kufku {kxuMkwrk We fhk{kt yku kue{kke WXk kk{e Au.

  ktfkLkuh kkwfkLkk kuZ k kufku Mkwrkke tr[kkekLkk kke fu kuMkkLke Mkk Lkke

  sukMkh stfLkLkk ykkukLkLke hsqykk..1k rMkkt xkwt Lkk fhk kku yktkuLk Auzku

  sukkwh kkwfk rMkkh{kt huLk fkzoLke fk{kehe Xk

  kzhe{kt kusMeAkkkuLkwt MkL{kLk kwtkzhe:kzhe{kt Mkk{kSffkofhku khk kusMe rkkeoMkL{kLk Mk{khkun kuku nkku.su{kt kMkku rkkeoykuLkw tMkL{kLk fhk{kt ykwt nkw.yk kfu {k{kkh [kihe,Mkkwk zu, fhLkkEkkk LkhekE kuhu nkshhkkt nkk.

  Mkhz keyuMkMke{ktkeuhkuk {eLkLke [kuhe

  {kuhke : {krk({)kkwfkLkkt Mkhz kkr{fykhku fuLLkk Y{Lkwt kkwyLku Lkfw[ku kkuze yth kzuwtY.1h,71kLke rft{kLkwtuhkuk {eLk fkuE [kuhekkLke ke.yu[.Mke.Lkk{urzf ykurVMkh W{ufw{kh{tzu {krk({) kkueMk{ktVrhk LkkUke Au.