23-04-2011 Saurastra

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fkÞËu M kh fkÞo ð kne fhðkLkku [eV yku r VMkhLkku rLkËu o þ y{hu÷e{kt ðÄw çku ÷k¾Lkk 5h[whýLkwt rðíkhý fhkÞwt Ãkus çkLkkðLkkh : Ãk«ðeý -rfhý¼kR / [k÷wt 06-10 / ÃkwY 07-00 / R{us 00-00 çknwsLk Mk{ks Ãkkxeo, MðÞt MkirLkf ˤu ykðuËLkÃkºk ykÃÞwt CMYK CMYK ÷kXe: ¾qÕ÷k {t[ fkÞo¢{ ÞkuòÞku sMkËý{kt rðËkÞ Mk{khkun ÞkuòÞku SANDESH: RAJKOT çkøkËkË þheVLkk nshík þu¾ MkíknwËeLk rhVkE Mkknuçk ÄkuhkS{kt ÃkÄkÞko níkk.

Text of 23-04-2011 Saurastra

 • MkqkkLkkwh: kkUz kkwfkLkkMkwkkLkkwh kk{u ykue rMkxe Mkuof[uhe ykkW rLkr{k we hnukenke. kh kk Auk kkt[uf kokeyXkzek{kt {kk yuf rMk wkenke. khtkw Auk ku {kMkke yk f[uhe

  qe s Lkke.ku {kMk knuk yn rLk{kuk

  yrfkhe nksh kk kk ku {kMkkeykkk Lk nkukke yk f[uheLkwtfk{fks kLk kt Au. yk f[uhe kthnuke nkukke kufkuLku kkukkLkk LkkLkk

  y{kk fk{ {kxu sukkwh kuxk f[uheyuku kku kzu Au. yn k yufkyu fk{ kkw Lk nkukLke kufkuLkeVrhk WXe Au. krhk{u, ykrMkkhLkk kufkuLke khukLkeLkku fkuEkkh hkku Lkke.

  yk kkkku ykkW Mknkuk r{k{tz yLku MkwkkLkkwh kk{ kt[kkuhswykkku fhe nkuk Akkt W[fkkyuke fkuE wkh Lk {kk nuu 15 rMk{kt xkwt Lk kk kkuyktkuLk fhkLke [e{fe ykkk{ktyke Au.

  {kuhke kk.22hksfkux{kt kk.14 yueu

  zk.e{hk yktkuzfhLke rk{kLkukkuze kuLktw yk{kLk fkoLke xLkkyLku kk yu{.S.Mkhfkhe fw{khAkkk{kt ykMk fhkktrkkeoyku kh kkueMku {Lk kwkonkukLkw t ske {kuhke knwsLkMk{ks kkxeo yLku Mt{ MkirLkf

  - {kuhkeyu ktku xLkkLku kuzefkZe yk ytku kxMk kkkMk fhk Lkkk fuxhLku yk-yk heku ykuLkkk ykke rkf WkkMk yktkuLk Y fwo Au.

  kk.14 Lkkt rMku hksfkuxLkkt{kuhke hkuz kku ykukhkunekMkkhk{kt zk.kkkk Mkknuk

  yktkuzfhLke rk{kLkwt kkuzVkuz fheyk{kLk fhkkk yLku yu{.S.Mkhfkhe fw{kh Akkk{kt hneLkuykMk fhe hnuk yLkwMkw[ekrkLkkt Mkkeh LkktrkkeoykuLku kkueMk khk {kh{khk{kt ykkk {kuhke{ktknwsLk Mk{ks kkxeoLkkt {w{LkwkE Mkkutfe, hkkEMkktkXek, kkufkE hkz,Ekkne{kE , kWkEke ku{s Mt Mkuf Lkktrkkeo kwku yk ktku kLkkLkukuze fkZe {kuhkeLkkt LkkkfuxhLku ykuLkkk ykkekfk kxMk kkkMk fhk{kke fhe Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ke -rfhkR / [kwt 06-10 / kwY 07-00 / R{us 00-00

  SATURDAY, 23 APRIL 2011SANDESH : RAJKOT14

  Ykkk yLku rek MktkeLku Lkkk kkzkLkwt fkkY : {wyuf koke {tsqhe {e nkuk Akkt hkuzLkwt fk{ kkwt Lkke

  kMkk yu ktk kkwfkLkwt AukzkLkwtkk{ Au. yk kk{Lku uzkku LkkLkwzekekMkk kk{ MkweLkku hMkku ytk hkkAu. yk hkuz khLkk LkkLkwze, kkkek,kzek, W{ek yLkukMkk kk{LkkkufkuLku k{k{ fk{ fks {kxu ktkykwt kzu Au. hkk hMkkLkk fkhunkkfe kuke kzu Au. yk hMkku

  yuxku kku hkk Au fu, 108 MkukLkeyuBwLMk fkuE MkwrkLkku fu, ELkuykke nku kku ytk e{e krkyu[kkLkk fkhu yLku kzk kzkLkkfkhu hMkk{kt s Mkwrk kE Au.yk hkuzLkwt fk{ Y fhk {kxu ykkk{Lkk Mkhkt[kuyu yLkufkh hswykkfhe nkuk Akkt ktk kLk ykkkwt Lkke.

  yk rMkkhLkk [qtxkuk rkrLkrykuk yk hkuzLkwt fk{ yks Mkwe Yfhke k Lkke. suke, Wkhkufkkk{Lkk Mkhkt[ku yLku kk{sLkku hkuukuhkk Au. ykkk{e {kMk{kt ykLkkhkf]rkhkLkku krnfkh fhkLkwt Lke fwOnkukLkwt kMkk kk{Lkk Mkhkt[suhk{kE fkuxzekyu skwt Au.

  MkMktk-fkk : {kuhkeLke LkSLk ikrf MktfwLkkt fuBk zkhuxh ze.ke.kkzekLkkt krhkhu kkk kk{ukursk hk{[hek {kLkMk kkLkk kkhk{kt eek kMk fkkLkwt hMkkkLk fhke hkk Au. {nuLkZLkkt Lk kzk{ktkkuzk nLkw{kLkS {trhLkkt MkkrLk{kt {nuLkZ kk{ kursk hk{fkk{kt hk{Mkk kkkw Mktkek{ ie{kt fkkLkwthMkkkLk fhke hkk Au. Skkh([){kt kkMkkkkw fkkLkwt hMkkkLk fhke hkk Au. xtfkhkLkkt LkuMkzk(Mkw) kk{u [kkehk{fkk kkhkLke kqkonwke kE Au. khu {kuhke{kt Mk{eLkkhk {trhu (swLkk) khk nhekkLk MkMktk rrkhkuE hne Au.

  y{hue{kt w ku kLkk5h[whLkwt rkh fhkwty{hue : y{hue{kt Y.1 kLkk

  kh[whLkwt rkh fhkk kk Vhe kukLkk kh[whLkwt rkh fhk{ktyku Au. y{huue nuh{kt kokekh[whLke ktkeLku kLk{kt E [uBkhykuV fku{Mko khk Y.1 kLkwt kh[whkuLf{ktke {ue rkh fhk{ktykwt nkwt. kh kk yksuyuMk.ke.ykE. kkMkuke Y.2 kLkwtkh[wh {ue Vheke rkhfhk{kt ykwt nkwt. Y.1 Lkk ku{sY.2 Lkk {e fw Y.3 kLkkrMkkLkwt rkh fhk{kt ykk kkY.5 kLkk Y.5 Lkk rMkk {kxurho kuLf kkMku [uBkh khk {kkefhk{kt yke Au.{kuhke kt krhkhkhk yksu rw k{kuhke : ynLkk ktkk M.

  fktkkkuLk ehSkE fktSk kkkkt.M. ktkkkuLk fhLkkE fktSkku{s ku{Lkk kus Mktk kkufkMkkhek yLku e{rk rLkkkkuLke. khek khk ktfkLkuh kkuLkekt kkrkLke kze{kt kk.h3 LkurLkkhu rwkLkwt ykkusLk fwoAu. yLku k kqo kk kk ktkkrkLkku Mk{wn kusLk Mkkhkk{kt ykku Au.

  Wkuxk [uBkh khkkh[whLkwt rkh

  Wkuxk:Wkuxk [uBkh ykuV fku{Mkokhk [ehLkwt rkh fhk{kt ykwtnkw. yk kfu kwtkkE hkkk,

  kUf {uLkush ue nksh hkkt nkk.{kuxe kkLkue{kt rk

  Mk{khkun kukuWkuxk:{kuxe kkLkueLkk kkueMk

  s{kkh eYkE kkutzek{okkLkk fkhu rLk]k kkktku{Lkku rk Mk{khkun kuku nkku.[kk kk{kt rr

  fko{ku kuk[kk:[kk fw{kh kk{kt

  ukhLkku WkxLk Mk{khkun kukunkku. yk kfu kkLkk kkfkuMkLkeWse fhk{kt yke nke.

  kXe: qk {t[ fko{ kukukXe:kXe{kt keyuMkyuLkyu khk

  wk {t[ fko{ kuku nkku. ykkfu xeE Xkfh, yuMkzeE Wkkkkuhu nksh hkkt nkk.

  kXkuk{kt rrfko{kuLkwt ykkusLk

  hkswk:{kek kkwfkLkk kXkukkk{u fkLkkkkh krhkhLkkMkwhkkwhkkkLkk MkkrLk{kt kk.h3kekk.30 hr{kLk rr fko{kuLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au.sMk{kt rk Mk{khkun kukurAek:sMk yuMkxe zukkuLkkzkh ekE {kokLkkfkhu rLk]k kkkt ku{Lkku rkMk{khkun kuku nkku.

  qz yLku [ekhe zktk kus uk {u Au. yuf {kLkk {kuqzLkk kkLke Lkk LkkLkk kkfkuLkkkk{kt kkhkLke su{ knuhkk{kt

  yku kku fkuELke Lksh kkke Lkke.yke ytk, qzLkk {ktMkLkkuMkwrkfk hkuk{kt Wkkuk ku{ s {tk,ktk, {uerkLkk Lkk{u qzLkwt

  rLkftLk rLkfe hkwt Au. rLkk[hkkeykuLkkt rfkhLke xLkkyku kkLkke hnu Au.

  Mkk{kL heku stk{kt uk {kkkzeku wz, hue ue, huke[wkz, hkEzwt, kkWLk, wz ykuE,xkfkke [ekhe, stke [ekhe rkuhu k qk ykuAe uk{u Au. qzLke sLkLk kwLkuBkhke {u {kMk Mkwe Au. zfku yLku {kxeLke uzku{kt #zk{qfu Au.

  n, kk.22n Lkkhkkrfk khk kuzo

  Lktkh-h Lkk wfhkhk rMkkh{ktkekLkk kkeLkku ykzku kikh fhk{kxu [kuMk kLk yLku fo ykuzoh suku yuLSrLkhLku ku{s fkuLxkfxhLkuykku nkku. khtkw yk kuzoLkkfkUkuMkLkk MkM s fo ykuzoh yLkukLkLke yiMke kiMke fhe kkukkLke {hS{wskLkku ykzku kLkkhkkk khunkukkku {[e kku Au.

  kkrfkLkk rhku kkLkk LkukkkwkE zktkhu skw nkwt fu,kkrfk {w yLku [eV ykurVMkhkhk kikh fhkuk fo ykuzoh yLkukLk {wsk yk ykzku kLku Lkke.yk s kuzoLkk fkUke MkMu kkukkLke{Lk{kLke [ke Au. yk kkkku [eVykurVMkh hkzekyu skwt nkwt fu, foykuzoh yLku kLk {wsk ykzku LknekLkkk nu yk ytku fkuMkhLkefkokne fhku.

  kkk heVLkk nshk u MkknweLk rhVkEMkknuk kuhkS{kt kkko nkk.

  nuh k.s.k. {w rfkuhkuhzkyu fkhkukkhe r{xk kkukeskw nkwt fu, y{kuLku kk.17Lkk hkusSk k.s.k. khk yuwt fkhykkk{kt ykw Au fu, k{kuu k {kxu

  ktk f[uhe kkkku WkkMkeykuLku xufkuykkku Aku ? yLku k{ku nuh ktLkuMkV kLkkk rLkfk nkkt. kuke,k{kuLku yk nkuTk khke qh fhk{ktyku Au. khtkw y{kuLku nkuTk khke qh

  fhkLkku {w nukw hkrx WkkkYkkk ku{s f]rk{tke rrkMktkeLku Sk{kt Lkkk kkzkLke{ue {qhk SkLkk y{wf nkuukhkuyLku khkMkkuLke Au.

  eek : eekLku {rnLkk{kt 15rMkLke fkuxo Vkkk yk rMkkhLkkkufku{kt ykLktLke kke VukE nke.kwshkk nkEfkuxoLkk LkkuxerVfuLk{kthkLkk MkkkLkk rLk kk.1 {u keeek {kuxk {wfk{u 15 rMkLkefkohk ku kue urk rf{tzLku fhk{kt yke Au. yLku ku Mkkkuw f{o[kheykuLkk ykuzoh eek fkxo{kxu fhu Au.ykkW kk.26-2 Lkkhkus nkEfkuxoLkk [eV sMxeMk{wkukkk ykuk khu eekkkh yuMkku.Lkk {w rLk{n{

  kkk Wk{w rfkuhkE kkXfueekLku fkuxo ykkk {kke fhenke. eek{kt fkuxo Lk nkukkekufkuLku 24 rfku{exh wh sw kzu Au.kwshkk Mkhfkhu hk{kt 700 fkuxo{tswh fhe Au khu eekLku fkuxoykkk hswykk fhk{kt yke nke.yk hswykkLku y{hue kkh yuMkku.Lkk{w yu.yuLk.u{whkheyu k Mkwhkwhkk nkku. kk{kt eekLku 15rMkLke fkuxo ykkkLke {tswh kkkt ykrMkkh{kt ykLktLke kke AkE Au.

  y{hue{kt [uBkh ykuV fku{Mko khk kh[whLkwtrkh fhk{kt ykwt nkwt.

  rLkk[h kke uzqkku {kxu hkLkYky{hue : f]rku{e [kkLkk ySkkE u skwt nkwt fu, qz

  uzqkku {kxu hkLkYk Au. ukh{kt yuf hze Mkk{kL heku A k[kLkusL{ ykku Au. kuLkk fkhu ko nkzu ukh{kt hLke Vkus We kk Au yLkukkf{kt {kuxw LkqfkLk fhu Au. ukh{kt h Wkhktk eMkfkuue, LkkLkk kez kLkwfkLk fhu Au. wz yLku [ekheLkku yk kuhkf nkukke yk rLkk[hku kkfhkf khefu fk{ fhu Au.

  nuhefh, xkwt kkoh, ytkk Mkrnk fkhkuMkh rLkk[h kkeykuLke Mktk Wkhkukh xe hne Au.

  rLkk[h kkeykuLke xke ske Mktk

  qz, [ekhe zktkkkeyku q kE hkk Au

  y{hue, kk.2hkkuoke Mk{e MkktsLkk knuhkehku kkkk wz yLku

  [ekhe suk rLkk[h kkeyku u q kE hkk nku ku{

  kuLke Mktk{kt Mkkk xkzku kE hkku Au. xke MktkkkA nuhefh, kkoh, ytk, rfkh rkuhufkhwk Au.

  kwt nuhefh, xkwt kkoh, ytkk, rfkh fkhqk

  {kuhke kk.22{kuhke{kt kuMkLkkt Lkk fLkufLk

  {uk kknfku yhS fhu yLkufLkufLk {tsqh kk khu yusLMkekhk VhSkk kuMkLkku [qku ukkk fhkkwt nkukLke Vrhk kufku{ktkhtkh WXu Au yLku w yufkh yufkknfLku [qku kkzkLkwt kk fhkkkyk ytkuLke Vrhk Lkkkrhf kwhXkMkwe knktu[e nkukLkwt k {w Au.

  {kuhkeLkkt fLk Akkk hkuz Wkhhnukk rLku ze. MkhMkkzekyuskk {wsk kkuku kuMkLkw t Lkw

  fLkufLk uk {kuhkeLke kuMkyusLMke{kt ykske A {kMk knukyhS fhu su yLu fLkufLk {tsqhkE kw nku yusLMkeyu 11 {k[uoLkk fLkufLk ytkuLkkt zkuw{uLxknkut[kzk skkk kk.11/4LkkrMku ykkk ku khu kuLkw tfLkufLk zeMku-10{kt {tswh kE kwAkkt {k[o-11{kt fhe ku{sMkeeLzhLke Mkkku [qku k VhSkkuk kk fwo khtkw [qku Lk ukunku yk kuMk yusLMke Mkk{u kkkuk W[fkkyu hsqykk fhe Au.

  hkkLk fuBk : kuhkSLkk siLk k]rk {tz khk {nkeh Mk{eLkksL{fkfLke Wse ytkkok hfkkLk fuBk{kt 150 kyuhfkkLk fhkk 45 nh Mke.Mke.hfk yufk kwt nkwt. yke {LkkuskEkkhuLke hfkkwk fhe ku{Lkwt k ykuZkze MkL{kLk fhk{kt ykwt nkwt.siLk k]rk MkuLxhLkk Mkkkf {w ekkE kuhkyu skwt nkwt fu, siLkk]rk MkuLxhu kkLk {nkehLkku Sku yLku Sk ku Lkku Mktu Mkkkoffhe kkkku Au. yufk hfk sqLkkkZLke Mkkuo z kuLf yLkukuhkSLke se z kuLfLku yko fhk{kt ykwt nkwt.

  LkkLkwze, kkkek, kzek, W{ek rkuhu kk{Lkkt kufku Lkkhks

  ktk kkwfk{kt f]rk hkLkkukk{sLkku khk krnfkh fhku

  ktk: ktk kkwfkLkkt kMkk MkrnkLkkt kk{kuLku uzkkuhMkku Lkku kLkkk yuf koke {tswhe {e kE nkuk Akkt

  yk hkuzLkwt fk{ Y kkwt Lk nkuE yk hMkk kh ykkkkk{kuLkk kufkuyu f]rkhkLkku krnfkh fhkLkwt Lke fwO Au.

  {kuhke{kt kuMkLkk Lkk uzkMkkku [qku uku VhSkkkwhXk ktk Mk{k kknf khk Vrhk

  Lk {uk 24 rf.{e. ktkk kwt Lkn kzu

  eekLku 15 rMkLke fkuxoVkkkk ykLktLke kke

  fo-ykuzoh{kt kouk fk{Lku ku

  nLkk LkkhMkufu kLkrY ykzku kLkkzkkufkuMkh fkokne fhkLkku [eV ykurVMkhLkku rLkuo

  hksfkuxLkk kLkk ytku kxMkkkkMk fhk {kuhke{kt hsqykkknwsLk Mk{ks kkxeo, Mt MkirLkf u ykuLkkk ykwt

  Vkuxku : efktk kxu

  nuhLkwt kkk{kLk 40 rzkeLkeykMkkkMk hnu Au. nuh{kt kke,qk Vku, fwVe, uhzeLkk u hMk, khV rkhu kuhkufxkuf u[kAu.

  yk kkkkk u o fu, kkekkkf fu kekkf Au fu fu{

  kuLke fkuE [fkMke kke Lkke.khVLkk fkhkLkkyku{kt khkkw tkke w nku kku uhzeLkku hMk,kkukke hkuk[kkLku uk {u Au.nuhLke {{ktk