17-06-2011 Saurastra page 1

17-06-2011 Saurastra

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

[ku{kMkwt çkuMke økÞwt nkuðk Aíkkt ¾kíkhLke yAík {rn÷kyku Mkkts ÃkAe ½hLke çknkh Lkef¤e þfíke LkÚke rhÃkexh rðãkÚkeoyku {kxu rðLkk{qÕÞu ðøko Ãkus çkLkkðLkkh : Ãk«ðeý -rfhý¼kR / [k÷wt 06-10 / ÃkwY 06-45 / R{us 00-00 Ãkkt[ ¾uzqík ÃkkMku Mkðk økýku Ëtz ðMkw÷ðk fkÞoðkne CMYK CMYK SANDESH: RAJKOT FRIDAY, 17JUNE 2011 Vkuxku : fuíkLk ¼èe Vkuxku: ©efktík Ãkxu÷ Vkuxku: ©efktík Ãkxu÷

Text of 17-06-2011 Saurastra

 • eek kk.16eek kkwfk{kt kkhLke ke

  yAk uk {u Au. [ku{kMkw kkhuxfkuhk {khkwt nkuk Akkt kkh Lk{kk uzqkku [kkkwh kLk Au.kkhLke yAk f]rk{ nkukLkwt skeksku yktkuLk AuzkLke [e{feykke Au.

  Mkkihkx{kt kksukh{kt y{wfrMkkhku{kt ke kf hMkk kzekku Au. yk{ Akkt kkkLkk kkhkkkk ze.yu.ke. yLku yuLk.ke.fu.suk hkMkkrf kkhku {kk Lkke.yk kkh ke knuk s{eLk{ktkkLke kk Mkkihkx{kt Au. yk{Akkt nsw Mkwe kkh Lk {kk uzqkku[kkkwh kLk Au. uzqkku kkh{uk Mkkhke kELkku kku Au.k, sYhekk kqhkwt kkh {kwt

  Lkke. hr{kLk kkhLke ktke fuLMkhfkhLke rLkrkLkk fkhu We kEnkukLkwt ske eek kkwfkkskLkk {w {kLkkAkLkkEyu skwt Au fu, u fuLMkhfkh khk ykX rMk{kt kkhLkkukqhkku skku Vkk{kt Lkne yku kku{k hue kuS {k{kkhLkuykuLkkk ykku. ku{s zkkLkyLku fuLLkk f]rk {tkLkk kqkkLkwt nLkfhk{kt yku.

  nk{kt [ku{kMkw nku kk, Lke{ktkkeLke ykf kke nkukke kkeznkuwt yku Au yLku yus kkesLkkkLku rVxh fko kh Mkeu MkewtLk{kt ykk Au, ykwt kke hhkusykk Au. kuzo Lkt.kLkk MkykE.ze.zuyu nuh ksk {w

  {kSkE kxuLku fhuehsqykk{kt skwt Au fu, kkrfk{ktfkUkuMkLkwt kMkLk nkwt khu ykhLkkhyLkuf hsqykkku fhk{kt yke nke.nk{kt ksk MkkkMkkLku nkuk Akkty{khe {kke Mefkhk{kt ykkeLkke. kkeuhku 300 nkku ku Mkeku

  k{ku fhe Lkkk{kt ykku yuxufu, Y.600 fhk{kt ykku kkekkf kke {kwt Lkke. kkrfkkhk rVxh kLx [kw fhekekkf kke Lkne ykk kkuhkSLkk{wt ukk k y[fkE Lknekue [e{fe zuyu W[khe Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ke -rfhkR / [kwt 06-10 / kwY 06-45 / R{us 00-00

  FRIDAY, 17 JUNE 2011SANDESH : RAJKOT10

  rVxh kLx [kw Lkne kk kku hkSLkk{wt : Mk zu

  rhkexh rkkeoyku {kxu rLkk{qu kofwkzk: fwkzk {ez Mfq{kt

  rhkexh rkkeoykuLku khekkLke kikhekE fu ku {kxu ruk kkouLkw tykkusLk fhk{kt ykwt Au.rkkeoykuyu kkLkk [kw rMkuMkkhu ykXke yrkkh yk[koLkuLkk{ Lkku te uk yuf ke{ktskkwt Au.

  Mk{k Sk{kt MkkkhkkLke fwxfkkhe uEyu kku 66.01 suxkkufku Mkkkhkk {ue fk Au.su{kke kwYkkuLkku MkkkhkkLkku h76.04 xfk Au skhu{rnkyku{kt MkkkhkkLk w {kVfk kk.08xfk suxw uk {ehkw Au. suke, nsw k {rnkykurk {uk{kt e kkA Au.Mkhfkh khk rk ykkk {kxukk ukuMk yLku kiZ rksuk fko{ku ke hne Au khtkwkufku rk kkkku khu yY[eke hkk Au. kMk fheLku kkr{rMkkhku{kt rkLkw {k wksykuAw uk {e hnw Au.ykkrMkkhku{kt rk {ukLke {kxu

  e ykMkwrk Au.kMk fheLkuke kk{k sk{kxu kMkk uLkeMkkz Lkke k u { s{ s w h e f k {fhkk kufku k k u k k L k k k k f k u L k ukkyu skukLku ku{ s w h e f k { ufue ukknkukLku eu k k f k urkke tr[k

  hne sk Au. Mkhfkh rk {kxuyLkuf kusLkkyku knkh kkzu Au.

  khtkw kuLkku y{ Lk kkku nkukLkueu MkhfkhLkk kku YrkkLkkuw{kzku kE Au. kuke, rk{kxu Mkhfkh wks ktehkkker[khu yLku MkkkhkkLkku h [kuyku kuk Lkku nkk hk{ktyku ku sYhe Au.

  {kuhke kk.16{kuhkeLke kkuzoh{kt s yku

  {nuLLkkh kk{u ue kYLke eyku{{ke nku kLkk MkkrLkf 1kLkkkrhfkuyu ze.k.yuMk.ke.{kuhkeLku uek hsqykk fhe yk uekYLke eyku kfk kt fhkekkk uk {ktk fhe Au.

  {kuhke{kt {kuxu kku e ku{nuLLkkh{kt y{wf kk{kt ku{rnkyku Mkrnk fw 1h Mkku uekYLke eyku kLkke kkeLkkkkW[Lke su{ qu yk{ kYLkefkukeyku nu[u Au. yLku ynekYzekykuLkku Mkkts kzuLku {uku hkAu. su{ktke fuxkf kku Aktfxk kLkerkMk ke rkMk fhkk nku Au.hMkk Wkhke kMkkh kkkt kufkuLku

  nuhkLk-khukLk fhu Au. yk kkkkukkueMkLku hsqykk fhk{kt yku kkuyuf-ku rMk kYLke nu[k kt fheE Vheke Y fhe ukk nku Au. yLkuyk neLk ]rk{kt keLkkhk AktfxkkLkkk nku kk{Lke {rnkyku MkktsLkkMk{u h knkh rLkfe fkk Lkke.yk ]rk Mkkku Mktfkuk kufku{kkkkhu yLku fSkkuh nku ku{LkeMkk{u yuf-kuf Vrhk fhe fkwLkke. yLku ue kY kLkkkLkeMkk{ke k yk rMkkhLke qfkLk{ktkeMkzuku kku kuhu kqhe kkzk{ktykke nku yk kw fkuE yrLkALkekLkk kLku ku knuk fzf kkk EkuhfkuMkhLke ]rkyku kt fhkk1k Lkkkrhfkuyu ze.k.yuMk.ke.Lkufhue hsqykk{kt skw Au.

  {kuzkh{kt hnukk kkukh uzqkkuS ktkkhk{, k{S ktkkhk{,kS ktkkhk{, fktrkkykuS, LkhuL ykuS, {nkufhLk kuhu uzqkkuLke Mkuo Lktkhh61Lke 16 yufh s{eLk {Aw-hzu{Lke xuE {kELkkuh kkMku ykue Au.yk fuLkk{ktLkk qtkhk{kt fkuEyuykz Lkkkkt fuLkkLkwt kkeWhkELku kuLkk ukh{kt wMke kw Au.yLku ukh{kt skLkk hMkk{kt kkehkk Au. yk s{eLk{kt w Mk{kke hkE hnukk s{eLk{ktke kkhWhkE Au. yLku [ku{kMkwt LkSf{kt

  nkuE ukh{kt kukh fhk sE Lkfk kue krhMkrk Mko Au. w{ktskw Au fu yk xuE{kt yuf-kuuzqkkuyu rkkLkk Vku{o ko nkuk AkktfuLkk Vq Mkkkxeyu nuzkkkkukhku Lkk kkzu Au. Akkt fu{nuzkk{kt yku Au ? yne ykfuLkk{kt kkeLkku qo kk Au.Lke[uLkk ukhku{kt uk kkzk VqheLku ku{k {eLkku {wfe ukhku{ktkkeke rkk fhk{kt yke hkw Au.yk fuLkkLkwt kke Auf kk{ kkMkuyku kUfk{kt knkuwt Au. yLkuyXkzek Mkwe{kt Vq Mkkkxeyu

  kke nukku kke Lke rhk Mkweknktu[u kuxe nu kke uzVk{ktyke hkw Au. suke, ku{Lkk ukh{ktkke wMke skke su LkwfMkkLk kk fuukh{kt kukh Lk kk ku {kxuLke kkeLkwfMkkLkeLkwt kh [qfkLke MkkkkuMkkk keLk yrf]k heku kke [kuheLkuMk[kE fhkk kufku Mkk{u kkk ukyk uzqk kkukhkuyu kk rnxektkLkk yrfkheykuLku uek hsqykk fhe Au.

  {kuhke kkwfkLkkt {kuzkh kk{u {Aw-h zu{Lke

  fuLkk{kt Akuzkuwt kke LkSfukhku{kt Vhe kk LkqfkLke

  {kuhke kk.16: {Aw-h zu{{ktke nk uzqkkuLku ku kkMk[kE {kxu ykkk fuLkk{kt kke Akuzk{kt ykw Au.su kke {kuzkh kk{u fuLkk{kt fktXk {ku Vq Mkkkxeyu

  nuzkkkt kke kkswLkkt uzqkkuLkk ukh{kt Vhe kktuzqkkuyu ukh{kt LkwfMkkLke kk ytku {kuhke Lkkkfkokkf EsLkuh Mkrnk uek hsqykk fhe Au.

  ukh{kt kukh fhk sE Lk fk kue krhMkrk MkoE

  kkt[ uzqk kkMku Mkk kkutz Mkwk fkokne{kuzkh kk{u Mk[kE fhk {kxu

  {kk ku uzqkku yu s rkkLkk Vku{oko Au. khu yk fuLkk{ktkerkLkyrf]k heku kke Wkkzkktxkw uk rkuhu uzqkku kkMkukeMkkkku tz Mkw fkuo nkukLkwtfuLkkLkk f{o[khe ukEyuskw Au. khtkw ku uzqk {kxuykxwt kw kke nuzkw ku kyuf Mkk Wku kku Au yLku ykkk{ke yuf k yk fuLkkLkkyrfkheLku VkuLk fheLku fuLkkAkuze, Lk Akuze, fuxe Akuzerkuhu {ktk fhkku nku Au yLkuku{Lke huf {ktke Mfkhe ukEAu. yLku nk yZf kke uzVkEhkw Au ku k ykw s fkh nkukLkwtuzqkkuyu ske yk ytku kkkkMk fhkLke {ktk fhe Au.

  Vkuxku: efktk kxu

  Lkkhkkrfk ktkLke kuhfkhe

  Wkuxk{kt ku rVxh kLxAkkt znkuk kkeLkwt rkh

  Wkuxk kk.16: Wkuxk{kt sLkkkLku kekLkwt MA kkekwY kkzk {kxu ku ku rVxh kLx nkuk Akkt yk kLx[kw Lkne fhkkk sLkkkLku VhSkk znkuwt kke kek {kxu

  Wkkuk fhku kzu Au. rVxh kLx [kw Lkne fhk kkuWkuxk kkrfkLkk kuzo Lkt.kLkk Mk ykE.ze.zuyuMkkuke hkSLkk{wt ykke ukLke [e{fe ykke Au.

  Vkuxku: efktk kxu

  kkeLkk kkW[Lke su{ U[kke kYLke fkukeyku

  {kuhkeLkkt {nuLLkkh{kt{{ke ue kY e{rnkyku Mkkts kAe hLke knkh Lkefe fke Lkke

  k kkwfk{kt fuxwtMkkkhkkLkwt {k (xfkkhe)kkwfku MkkkhkkLkwt kwYkku {rnkyku

  {k

  y{hue 77.5 85.9 69.00fwtfkk 67.4 77.4 58.00kkkhk 59.7 70.1 59.2kXe 67.6 78.4 56.7eek 64.9 76.4 53.5kkMkhk 73.4 81.1 66.00khe 70.9 78.9 62.8Mkkhfwtzk 65.9 75.6 56.4ktk 62.00 73.9 50.7Vhkkk 46.00 60.6 31.00hkswk 57.7 71.8 47.4

  [ku{kMkwt kuMke kwt nkuk Akkt kkhLke yAk

  eek{kt kkh uyktkuLkLke [e{feksk khk {k hue MkrnkLkk fko{ku ykku

  Vkuxku : fukLk e

  kheLkk kk{zkykuLkuhMkkLke hkn

  khe: khe kkwfkLkk kk{zkykuhMkkLke hkn uE hkkt Au. Shk,qkk, {kMkefk MkrnkLkkkk{ku{kt hMkk Lkn kkkt [kkLkekke sL{e Au.

  hks MkhfkhLkk yLkuf Lkku Akkt

  y{hue Sk{kt Mkkkhkk{k {kk 66.01 xfk !

  kkMkhk kk.16: MkhfkhLkk yLkuf Lkku nkk hkAkkt y{hue Sk{kt MkkkhkkLkw {k qk s Lke[wskuk {u Au. Mk{k Sk{kt MkkkhkkLkw {k 66.01nkukLkwt knkh ykkk nsw kufku rk kkkku yY[e

  ke hkk Au. Sk{kt Mkkike w y{hue kkwfk{ktyLku Mkkike ykuAw Vhkkk kkwfk{kt MkkkhkkLkw {kuk {w Au. su{kt kwYkkuLke Mkhk{eyu {rnkykurk {uk{kt e kkA nkukLke {krnke {e Au.

  kwYkkuLke Mkhk{eyu {rnkyku rk {uk{kt e kkA

  kkyu skLku ku kkfku {sqhe fhu Aukk ukuMk suk fko{ku ku hnk Au khu nsw k k

  kkfku kkyu skLku ku {swhe fhkk skuk {e hnk Au. kk{s]heLkku fkku {kk fkk kh nku kuw kke hnw Au.yk ytku k wksktehkkke r[khkLke sYh Au.

  kiZ rk{kt kku{ku

  Mkhfkh khk 1k ke 80koLke W{hLkk kufku su rkketr[k Au kuLku rk ykkkLkeskkkhe xe.ze.yku.yLkufue rLkhekfLke nku Au. suke.xe.Mke.fu ku kfkkhkkk wfkuLke uhf khefurLk{wtf fhe kk{zkyku{kt kiZrk ykkkLkw nku Au khtkwyk rk ykkk{kt yku Au fufu{ kuLke fkhu ktk khk kkkMkfhk{kt ykke Lkke Vfk fkkkh s kw ku{ku [kehnw nkukLke Vrhkku WXkkk{e Au.k u{s kku o [kwfhk{kt Mkhfkh khVke fkhuk {kxu Mkkrn ykkk{ktykw Lkke. su kk{zkyku{kt ykrk [ku kt kuu1 ke 3LkkswLkk kwMkfkuke fk{ [kk{ktykkw nkukLke {krnke {e Au.rk kkA fhkuzku YrkkLkwykt fhLkkh Mkhfkh kiZrk{kt Mkkrn ykkk{ktWe Wkhe Au.

  yqk Lkkhku : kwkhLke hkrkyu MkeLkk Mkkike ktkk [tknLkku yqk Lkhku kku kufkuyu Lkhe ykturLknkku nkku.hkrkLkk 11.47 ke 12.10 Mkwe xueuLMkke ukue kkkkh kMkehku.

  rLkkkLkkt k[kLkw k[kkwt : hkkh-wLkzk hkuz kh MkhkhLkkhMkkuMkkxeLkkt kkALkkt kk ukh{kt kzkh qku fqk{kt ku rMk knukrLkkk (hku)Lkwt k[w kze kw nktw. Lk rkkLku fhkkk Lkf{o[khe fqk fktXu knktu[e kku nkku. khtkw yufkke fktE kE Lkne fu yLkukuLkku yL fkuE Wfu Lkne ukkk kt yufk kuk kufkuyu fqk{kt WkhehkuzkLku hktZkke kkte Mkk{k heku knkh fkZw nktw. khtkw Mke{MkuZuykY hnuk fqkyku{kt ykh-Lkkh kwyku kze sE {kukLku kx WkheskLkk kLkkku kLku Au. kze fu, ukh rMkkh{kt qk hnuk fqkLku ZktfeukLkk fufxhLkk nuhLkk{kLkku qku tk kkku uk {u Au.

  kkeLkku kuVk{ kkkz: {kuhkeLkkt {kuzkh kk{u fuLkk{kt Vq Mkkkxeyukke Akuze kkeLkku kuVk{ kkkz kku Au ku kkk hMkk Wkh hkukke, fuLkk{kt We fhu ykz yLku {eLk khk Wkkzkktw kke ykkMkehku{kt uk Au.

  nkkh{kt [ku{kMkkLke Yykk kkk s kkeyku ku{ktyke kk Au. ykuk{kt k {uhkyu khk{e fhkk{kuh kLkkLkkx fhkk uk {k nkk.