25-12-2011 Saurastra page 1

25-12-2011 Saurastra

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK sMkËý : sMkËý{kt hksfku x sMkËý{kt hfíkËkLk fuBÃk ÞkuòÞku ÄkheLke økÕMko nkEMfq÷Lkwt økkiihð [÷k÷k{kt rMkrLkÞh rMkxeÍLkkuLku ykEfkzoLktw rðíkhý fhkÞwt níkwt. sMkËý{kt hfíkËkLk ykh.ze.Mke.çkuLf Ãkrhðkh îkhk fuBÃk ÞkuòÞku níkku. SANDESH: RAJKOT SUNDAY, 25DECEMBER 2011 fkhýu ðknLk ÔÞðnkh íkÚkk hknËkheykuLku ¼khu yz[ý Úkíke nkuðkÚke ykzuÄz Úkíkkt ðknLk Ãkk‹føk Mkk{u fzf Ãkøk÷kt ÷uðkLke sYh Au. Vkuxku : ¼kxe yuLk.

Text of 25-12-2011 Saurastra

 • kheLke kMko nkEMfqLkwt kkiihkhe : khe kkwfk fue {tz

  Mkt[krk e{ke e.ke.S.kMkonkEMfqLke rkkLke suLkekuLkrekkE Yzke kkMfux kkuMkko{kt hkxe fkkyu rMkufx kkktkk yLku khe kkwfkLkwt kkihkhu Au. yk rMk k kkkrhkh kkk xMxeku yrLktLkykku Au.

  [kk{kt rMkrLkhrMkxeLkkuLku ykEfkzoLkwt rkh

  [kk : ynLkk kkke krhkhxMx khk 85 rMkrLkh rMkxeLkkuLkuykEfkzoLktw rkh fhk{kt ykunkwt. MktMkkLkk {kue hrkkkyuhuu, kkuMx, kuLf{kt rMkrLkhrMkxeLkkuLku kkk k ytku {krnkeykke nke. yk Mktku zku.ykLktuMktMkk{kt yLkkk kkfku {ek kkkrnkuLkwt MkL{kLk fwO nkwt.kkkt

  kuhkS{kt kwY kkuMknLkesL{ stke Wsku

  kuhkS : r{oLkk zk yLkuMk{Mk rnLw {oLke hkk fksu kekLkykkLkkh kwY kkuMkn Lke sL{stke ykke fk kk.25 Lkk hkuskuhkS{kt Mk{Mk rMkte Mk{ks khkk{q{ke Wsk{kt yku.

  kkUz{kt yksu yk{LkLkwtykkusLk

  kkUz : kkUz Mkwke nihe ykzkfr{xe khk neu E{k{ nwMkuLkLkek{kt kk.hk Lku hrkhu Mkktsu

  {khekLke Lk{ks kk Lk kfMke{fhk{kt yku. yk{ Lk Mkek{tS kxfekz, kkkhk kkuhkE nku huf kE knuLkkuyu LkkfMke{ fhk Mkwke {wM{ s{kkLkk{w nkS Mke{kE [kinkLkeke{kt skkwt Au.Mkkhfwtzk{kt fkLkSkkkwLke

  kwrkrk WskEMkkhfwtzk : kwsoh krk fzek

  Mk{ksLkk Mktk fkLkS kkkwLke 49 {ekwrkrk khu ykMkkuh kuEnke. yk kfu ykhke, kukkkkMktkke kuhu fko{kuLkwt ykkusLkkwt nkwt.

  sMk rk Mk{kskhk hk kuk

  sMk : kk{ kt[kkLke [qtxe{ktyLkk{kLkk y{Lkk u sMkkkwfk fkUkuMk yLkwMkw[ek ke {kuh[usqLkk kMk MxuLz LkSf zku.yktkuzfhLkerk{k kkMku hk Mkwkku[kh fheLkuktk yrfkheLku ykuLk kkkkXk{kt ykwt nkwt.sMk{kt hfkkLk fuBk kuku

  sMk : sMk{kt hksfkux

  rzMxefx fku ykukhuxe kuLfkrhkh khk [ekek fwk hkuzkk u hfkkLk fuBkLk w t k uLfLkkrzhufxh yhrtkE kk ukzek,hkkE Akke kuhuLkeWkMkrk{kt kuku nkku. su{kt105 kyu hfkkLk fwO nkwt.hfkkkkykuLku {kkk yLku uxykkk{kt yke nke.uhkE{kt kkwfk fkkLkku

  h{kkuMk WskkuuhkE : hkswk kkwfkLkk uhkE

  kk{u ku MkuLxhLke kuxk kkLkkuh{kkuMk Wskku nkku. su{kt fkze,ku ku, ktke fw, kkuk VUf, 100{exh kuz kuhu h{kku{ktrkkeoykuyu kkukkLkw t fki kkkwt nkwt.

  {h{kt Mkku{khuMkkuLk kes Wskuhkswk : kkwfkLkk

  {skh(fkkk{) kk{u kk.26 LkuMkku{khLkk hkus MkkuLk kes{nkuMkLke Wse fhk{kt yku.Mkkhu 7.30 ku ykhke, 7.45ku kukkkk, 9.30 ku ekkkx, kkkuhu {nkMkk yLku khkk uhkEkk kwkkLkkykro[Lk yLku hkku MktkkeLkwtykkusLk kwt Au.

  hkswkLke Mkke yufk kLkuyktkk yke Au. Mkke kLkeMkkku rMkkh wk e kku Au. LkeMkkuMkkxeyku wk qh qh We kE Au.ku{kt rAkk, {Lk{trh, Mkko{u,{kkkfo, rk kkfo, Lk~k{Lkkhkuhu MkkuMkkxeyku kku wk qhykue Au. yk{ Akkt Auk kkkuoke {kk k kkuMx{uLkkuke s kkzwtkkzkk{kt ykkwt nkukke xkk,{Lke ykuzoh, ELxhw fku,

  yukkuELx{uLx fku,hS.kkuMx kuhuknkU[kzk{kt wk rtk kk Au.khuf fkuE kkuMx{uLk h kh nkukhu krhMkke w hkk kk Au.yk{ kkuMx{uLk kh fk{Lkwt kh whnu Au yLku Mktukyku knkU[k{kt {kuzwtkk Au. kuLke Mkk{u kLkkeyktkzekLke zke MkMkLkk fkhukufku ku khV ykfkkokk Au. ykMkrk n fhk {kxu w kukkuMx{uLkLke rLk{qtf Mkkku yuf

  yu.ykh.Lke rLk{qtf fhkLke ksYh Au. ktk yk kkkku Mkhu xktwfhu kue {kke WXe Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ke -rfhkR / [kwt 05-45 / kwY 06-30 / R{us 00-00

  SUNDAY, 25 DECEMBER 2011SANDESH : RAJKOT14

  Wkuxk,kk.24Wkuxk kkwfk{kt Mk{hMk kue

  kk{ kt[kkkuLkk Mkhkt[ku kkkMkkuLku Wkuxk nuh kkk kkwfkLkkfkUkuMkLkk ykeykuyu yrLktLkykku Au. Wkuxk kkwfkLke Mk{hMkkue kk{ kt[kkku{kt [huekMkhkt[ khefu Akkkk e{urMktnkk [eekLkk Mkhkt[ khefuMkkekuLk fkMkkR , kkkLkkMkhkt[ khefu [tefkkuLk e{kkRMkkutfe, kukzLkk Mkhkt[ khefukwk [twk kk, nkzVkuzeLkk

  Mkhkt[ khefu kkuVef RM{kRMk{k, nhekMkLkk Mkhkt[khefu khk{rMktn Lkxwkkk, fuhkkLkk Mkhkt[ khefuk[wkR kukRk{hkuxek ehMkhkLkkMkhkt[ khefu {wkuLkwrLkukR {kkhekfwtZu[Lkk Mkhkt[ khefu {wkuLk{utkR zktkh kXLkkMkhkt[ khefu {LkekkkuLkfkLkSkR Mkkutfe

  LkkkhLkk Mkhkt[ khefu ft[LkkuLkehsk kAke LkkkhkLkk Mkhkt[khefu kwkkk r{rMktn [wzkMk{krLkkk Mkhkt[ khefu LkkLkkkRyhskR nwtk ktMkkLkk Mkhkt[khefu ntMkkkuLk {LkMkwkR kwshkke,MkkkzeLkk Mkhkt[ khefu RLrMktnrfhexrMktn kk MkutkkLkk Mkhkt[khefu kkurt fkLkk kkhek zuLkkMkhkt[ khefu hkSkuLk ykk rtwzk,MkrnkLkk [qtxkuk k{k{ Mkhkt[kuWkMkhkt[ku Mkk{kSf Lk Mkr{rkLkk[uh{uLkku yLku MkkuLku Wkuxk kkwfkkt[kkLkk {w skkuLk zktkh,kzoLkk [uh{uLk hkkR Mkwk nuhfkUkuMk {w nrhkR XwtB{h kkwfkfkUkuMkLkk {w s{LkkR kuzekMkrnkLkk fkUkuMkLkk ykkukLkku fkofhkuyLku wkLkkuyu ykfkhe yrLktLkkkXu Au.Wkhkufk k{k{ [qtxkukMkhkt[kuLku kkwfkLkku Mk{kku yLkuMkkotke rfkMk kk ku {kxu Wkuxkkkwfk kt[kk khVke fkuRkkLkk hkkuk fu kkkkke{kt kzkkh Mkkku hke fk{ fhk{kt yku.

  fk : kuhkS LkSf ykuk Vhue k{{kt Mkr{Lkkhk {nk{tk kkxyktkhhkxe {nkuMk [ke hnu Au.ku{kt {u{Lkkh Mkr{LkkhkkwhfwLkk rkkeoyku khk fko{ kuku nkku.su{kt {kuxk rkkeoyku khkkku kkukeLkkk {nkhksLke {rn{k fkeyu MkkiLkk r Ske eknkkt.kh kk LkkLkk kkeoykuyu Mkr{Lkkhk {nk{tkLkku rn{k kokwLk] rLknke Vhue {nkuMkLkk ukk yLku yk Mk{ekkf]kMkSyu wkrko ykk nkkt.

  u{e kfwku : hkswkLkk kuzo Lktkh-7 {kt kk Lkt.4 kkMku yuf wkukfwku yku Au.yn {w {kko nku ku{s kk ykue ykuenkukke fkuE kkf ku{kt kze kku yk fwku {kukLkku fwku kLke ku{Au.kufkuLkk fnuk {wsk yk kfwku yuf rkcek kLkku nkukke fkuEkkkt ukkk Lkke.kufkuLke hswykk kk kuzo-7 Lkk Mk rnkukkE ukeyLku fLkwkE kzkyu xkwt fhkLke kkhe ykke Au k yk fk{ khukk kuLke kufku hkn uE hkkt Au. Vkuxku : wtk

  eefk{ : Mkkihkx{kt fkkMkLkwt kukh Mkkhk {k{kt kk kwt Au.kk kuo fkkMkLkk kku qk [k {kk ykkuo fkkMkLkwt kukh wt Au.MkkihkxLke hke{kt fkkMk Mkkhku kk Au.ku{s SLkk yLku Mkk wrLkxku k k Aukuke fkkMkLkk kukh yLku ukkh {kxu MkwrkwO Au.fkkMkLkk Stzk Vkxk nku khu MkVu [kh suwt kkuAu.kMkeh{kt fkkMk ekLkwt fk{ fhke yuf {rnk Lkshu kzu Au. Vkuxku : kxe yuLk.

  sukkwh, kk.24sukkwhLkk kktshkkku {nksLk{kt

  nk{kt kkueMk kkk k]k MkukkeMktMkkyku khk fkkLku skk kwykuLkuk[kkLke yrhk qtku [ku Au.kksukh{kt s ykk fkkLku Eskkk 7h kku kkk yL kwyku{e fw-100 suxkt SkuLku k[keukk nkkt.fkkLkuke k[keukuk k{k{ kwykuLku sukkwhkktshkkku{kt yk {kxu E ykuAu. nk ykk fkhk {kUkheLkkMk{{kt kwykuLkkt rLkhLkkt kku{kt

  k yMkk k khku ku Au. ku{ktke{kh yLku wk-tkzk kwykuLkkrLkk Wkhktk fkkLku skktkwykuLku k[ke kktshkkku{kt{wfk{kt yku Au kuke kuLkk rLkk[o{kt kkukk khku ku Au yLkukktshkkkuLku yk kk kwykuLkktrLkk fhk{kt ytk {w~fu kzu Au.kuke sukkwh kktshkkkuLkkt ykynMkkLkk Mkukk{kt Wkh ru Vkkuykke Mknkke kk {uLkuStk xMxerfkuhkE yu{. kn khkskk{kt yku Au.

  hkswkLke kf {kfuox kkALkkkku ykue keyku{kt ykzuzknLkku kkfo fhk{kt yku Au. yk

  fkhu ynke knLk [kwt {w~fukE hkwt Au. yuf khV kf kShek ykLkkhLke ez hnu Au yLku

  ku{kt knLkku ykzuz kkfo fhk{ktyku Au yk fkhu {rnkyku, qkuyLku kkfkuLku hMkk khke kMkkhkk{kt k nkkfe kuke kzu Au.yk Mk{Mk hkuSte nkuk AkktMkktrk ktk khk kkkt uk{ktykkk Lkke.

  yneLke Mk{Mkke Lkkhkkrfk fukkueMk ktk y kku kuwt kLkke. Akkt yks Mkwe{kt khu fkuEkkkt uk{kt yku Lkke.

  yk hMkkyku Wkh kktfk{fhLkkhkykuLke Mkk{ke ku{s ykzuzkheyku k We hnuke nku ktkkh kwhk s fzf kkkt uk kue{kke WXe Au.

  MktrkkMk{k[kh

  kwkekkLkk 40 suxk Lkk{ku yLku MkkuS kqhkk Mkkku urk hk

  f{o[kheyku kh fk{Lkwt kh xkzk w kkuMx{uLk rLk{kLke sYh

  hkswkLke kf {kfuox kkAeho kLkke xkrVf Mk{Mk

  hkswk, kk.24: hkswkLke kf {kfuoxu kkALkk kkuykue keyku{kt xkrVf Mk{Mk eho Mk{kLk kLkehne Au. yn ykzuz kkrftok kkkt LkkLkk {kuxk knLkkuLkk

  fkhu knLk nkh kkk hknkheykuLku khu yz[kke nkukke ykzuz kkkt knLk kkfk Mkk{u fzf kkktukLke sYh Au.

  ykzuz kkftk kkk LkkLkk-{kuxk knLkku Mkk{u fzf kkkt ukLke sYh

  Mk{Mk hkuSte : hkswkLke kf {kfuoxLkk kkALkk kku xkrVf Mk{MkhkuSte kLke nkuk Akkt ktk khk fkuE kkkt ukkk Lkke. Vkuxku : wtk

  h{kkuMk : ktfkLkuhLkk y{hMknS kkWLz kku kuuk kkwfk fkkLkk h{kkuMk{kt kkwfkhLkk rkkeoykuyufkze, kuku, kuz, kkuk VUf sue Mkko{kt kk eku nkku.h{kkuMkLku wk Wkukkrk kukE kxuLkk nMkuwku {wfkku nkku. Vkuxku : fukLk e

  sukkwh kktshkkku{kt fkkLkuE skkk kwykuLku ykMkuk fko{kt Mknfkh ykkk Mk{ksLku yke

  Wkuxk kkwfkLkk Mk{hMk kk{kuLkufkUkuMkLkk ykkukLkku khk yrLktLkkkwfk kt[kk khk rfkMk fk{ku{kt MknfkhLke kkhe

  [kuxek kkwfkLkk kwkekkkk{Lkk Mkhkt[ yLku ykkk{e[qtxe{kt Mkhkt[ kLkk W{ukhnrhkE k{kkE rkekyukwkekk {k rMkkh{kt 40suxk kufkuyu kuxk yufhkh fheLkuyxfku kkeLku yLku ke koeLkuyuf kk{Lke {kkh kke{kt Lkk{nkuk Akkt kwkekk kk{Lkeke{kt Lkk{ [zkk nkukLke uekhsqykk rsk fufxh,ze.yuMk.ke.yLku MkkrLkf kkueMk{kthsqykk fhe Au. kuykuLkk skk{wsk 9 k kkuoke yktrskLkk {Lkkuhek kk{Lkk hrn AuyLku ktLkku {kkrfkh hku Au, 4k yuf s krhkhLkk Au

  kkLkkZLkk hrn Au khu 16 kykt rskLkk MkkuSkk kkwfkLkkEMkk kk{Lkk hrn Au ku{s 4

  k LkktusLkk hrn Au. yk{ fw40 suxk k knkh kk{Lkk nkuEsu ku kk{Lkk {kkh ke{kt Lkk{[kw nkuk Akkt yxf, Lkk{, {h,kkke, kuxkkkrkLkku kuxku yufhkh fhekwkekk(kkLk)Lke {kkhke{kt kkukkLkk Lkk{ku Mkk{u fhkuAu. yk kkkku kk.1-12-2011 Lkkhkus MkwhuLLkkkh rsk fufxh yLkuze.yuMk.ke.Lku Vrhk fhe nke yLkukk.19-12-2011 Lkk hkus kkLkkkueMk{kt hsqykk fhe nkuk AkktfkuE fkokne Lk kkkt nkEfkuxoLkk khzkk Au. yLku yk kkkk{ktfkuMkhLke fkokne fhe sYhetzk{f kkkt ukLke {kke fhe Au.

  hkswk{kt ykqhkk kkuMx{uLkkexkkku {k{kt khu rtk

  hkswk, kk.24: hkswkLke Mkke yLku rMkkh wk ekku nkuk Akkt kkuMx{uLkLke Mktk{kt khku Lk kkkt xkk,{Lkeykuzoh kuhu {k{kt khu rtk kk Au. ykuAk

  MxkVLkk fkhu yk f{o[kheyku kh fk{Lkwt kh hnukwtnkukke ku{s Mktukyku Mk{Mkh {e hnu ku {kxu wkkuMx{uLkLke rLk{qtf fhkLke kkke sYh Au.

  yuf kk{Lke {kkh ke{kt Lkk{ku nkuk Akkt

  yL kk{Lke {kkh ke{kt kuxkLkk{ k fhk Mkk{u Vrhk

  kkLkkZ : kk{ kt[kkkuLke [qtxe kk.29 Lkk hkus kuEhne Au khu hksfe kh{kku ykku Au. W{ukhku kkukkLkeSk {kxu yLkuf fkhLke wk wk fhe hkk Au. yk [u

  yuf kk{Lke {kkh ke{kt Lkk{ nkuk Akkt ke kk{Lke{kkh ke{kt Lkk{ LkkUkk nkuk ytku kwkekk kk{LkkMkhkt[u MkkuS kqhkk Mkkku Vrhk fhe Au.

  hr{kLk kuf [[ko yue kk Aufu y fu ykuAwt uekk{e ykw fk{ Mknukkefhe fu ? w yk{kt Mkhfkhe{eLkhe fu f{o[kheykuLke{eekk kku Lkke Lku ? yufkLkk{Lke q kk k yk rfMMkk{kt40 suxk Lkk{ku kkB rMkkhLke{kkh ke{kt Mk{kkkLkeVrhk Au.

  {kkhLkk Lkk{ qke fu kztk ?

  sMk{kt hfkkLk ykh.ze.Mke.kuLf krhkhkhk fuBk kuku nkku.

  [kk{kt rMkrLkh rMkxeLkkuLku ykEfkzoLktwrkh fhkwt nkwt.

  sukkwh Mk{MkkMk{ksLkwt kikhsukkwh : h{u kwshkk Sku kwshkk

  ytkkok wk MktMf]rk