46
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU

Page 2: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK,N.A. MERKEZİ COLUMBUS,

OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU

JPMorgan Chase Bank Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi Müdürler Kurulu’na 1. JPMorgan Chase Bank Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi’nin (“Şube”)

30 Haziran 2006 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Şube yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır.

2. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt

düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

3. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tabloların, JPMorgan

Chase Bank Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi’nin 30 Haziran 2006 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi ve bu kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Nas, YMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, XXX 2006

Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212) 326 6060 Facsimile +90 (212) 326 6050

Page 3: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

ALTI AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Adres: Emirhan Cad. No:145 Atakule A Blok Kat:10 Dikilitaş Beşiktaş İstanbul Telefon: 212 326 8300 Faks: 212 326 8384 E-Site: www.jpmorganchase.com E-Posta: [email protected] Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ”e göre hazırlanan ara dönem finansal rapor aşağıda yeralan bölümlerden oluşmaktadır. • BİRİNCİ BÖLÜM - YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİ VE MERKEZİ HAKKINDA

GENEL BİLGİLER • İKİNCİ BÖLÜM - ŞUBENİN MALİ TABLOLARI • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - YABANCI BANKANIN MERKEZİNİN KONSOLİDE MALİ

TABLOLARI • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE

POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR • BEŞİNCİ BÖLÜM - ŞUBENİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER • ALTINCI BÖLÜM - MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR • YEDİNCİ BÖLÜM - DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR • SEKİZİNCİ BÖLÜM - SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Şubemiz kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. ____________________ ________________ ________________ Mourad Michael Megalli Belma Özmen Bekir Erdal Çetin Müdürler Kurulu Başkanı, İç Denetim ve Risk Yönetim Müdürler Kurulu Üyesi, Genel Müdür Sisteminden Sorumlu Müdürler Genel Müdür Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Belma Özmen, Oya Aydınlık Tel No: (0212) 326 8353 Fax No: (0212) 326 8384

Page 4: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİ VE MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER SAYFA

I. Şube’nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri..................... ihtiva eden Şube’nin tarihçesi………………………………………………………………….. ........ 1 II. Şube’nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama…………………………………………………………………....................... 1 III. Şube’nin müdürler kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama………………………………………………………………..................................... 1 IV. Şube’nin hizmet türü ve faaliyetlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar…………………………........... 1 V. Ara dönem mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar. ………………………………… ................ 2

İKİNCİ BÖLÜM ŞUBENİN MALİ TABLOLARI

I. Bilançolar ............................................................................................................................................... 3-4 II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu ....................................................................................................... 5 III. Gelir tablosu ........................................................................................................................................... 6 IV. Özkaynak değişim tablosu........................................................................................................ ........... 7 V. Nakit akım tablosu.................................................................................................................... ........... 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YABANCI ŞUBENİN MERKEZİNİN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

I. Bilançolar ve gelir tabloları ............................................................................................................... 9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................... 10 II. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar…………………………........................... 11 III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ....................................... 12 IV. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar ........................................................ 12 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar .............................................................................. 13 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................. 13 VII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar ..................................................... 13 VIII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine

ilişkin açıklama ve dipnotlar.................................................................................................................. 13 IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklarına ilişkin açıklama ve dipnotlar ................................................. 13 X. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar. .... 14 XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar ................................ 14-15 XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar ........................................................................... 15 XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar............................................................................... 15 XIV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar .............................................. 16 XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar ....................................... 16 XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar ............................................................................. 16-17 XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar ................................................................................................ 17 XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................... 17 XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................... 17 XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................. 17 XXI. Sınıflandırmalar...................................................................................................................................... 17

Page 5: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

İÇİNDEKİLER (Devamı)

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar. ......... 18 II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar ...................................................... 18-21 III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar ........................................................................................................... 21-22 IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar.......................................................................................... 22 V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar .............................................................................................. 23-24 VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................... 25-27 VII. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar........................................................................................ 27-28

ALTINCI BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar .............................................................. 29-33 II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar................................................................ 33-35 III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar................................................................ 35-39 IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar.............................................................. 39-41 V. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ...................................................... 41-42 VI. Şubenin dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar.................................. 42-44 VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................................ 44-46 VIII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ............................................... 46

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Şube’nin faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar....................................................................................... 47

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ................................................. 48 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar ............................................................ 48

Page 6: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

1

BİRİNCİ BÖLÜM YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİ VE MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Şube’nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden

Şube’nin tarihçesi:

The Chase Manhattan Bank, İstanbul Şubesi’nin ve Morgan Guaranty Trust Company of New York, İstanbul Şubesi’nin ana holdingleri olan The Chase Manhattan Corporation ve JPMorgan & Co. Incorporated 31 Aralık 2000 tarihinde birleşmiş olup yeni holding şirketi JPMorgan Chase Co. adı altında faaliyete geçmiştir. Bundan dolayı, The Chase Manhattan Bank’ın bir şubesi olarak faaliyetlerini sürdürmüş olan The Chase Manhattan Bank, İstanbul Şubesi ve JPMorgan & Co. Incorporated iştiraki olarak faaliyette bulunmuş olan Morgan Guaranty Trust Company of New York, İstanbul Şubesi 9 Kasım 2001 tarihi itibariyle birleşmiş ve ünvanını “JPMorgan Chase Bank Merkezi New York, İstanbul - Türkiye Şubesi” olarak değiştirmiştir. Söz konusu şube birleşmesi ve ünvan değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20 Temmuz 2001 tarih ve 6039 sayılı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Ağustos 2001 tarih ve 67288 sayılı izinleri ile onaylanmıştır.

Banka Genel Merkezi’nin yine Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bankalarından Bank One ile birleşmesinden dolayı genel merkezin New York’tan Columbus, Ohio eyaletine taşınması nedeniyle 7 Ocak 2005’te ünvan değişikliği amacıyla T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmuş ve 18 Mart 2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde unvanın JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus Ohio, İstanbul - Türkiye Şubesi (“Şube”) şeklindeki değişikliği tescil edilmiştir.

II. Şube’nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama:

Şube’nin hakim sermayedarı JPMorgan Chase Bank Co.’dır.

III. Şube’nin, müdürler kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Şube’de sahip oldukları paylara ilişkin açıklama:

Adı Soyadı Eğitim Durumu

Müdürler Kurulu Üyeleri: Mourad Michael Megalli Lisansüstü Belma Özmen Lisansüstü Bekir Erdal Çetin Lisansüstü

Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Başkanı Mourad Micheal Megalli Lisansüstü Genel Müdür Yardımcıları: Belma Özmen Lisansüstü Bekir Erdal Çetin Lisansüstü

Denetim Kurulu Üyeleri (*):

Yukarıda belirtilen kişilerin Şube’de sahip olduğu pay bulunmamaktadır.

(*) Şube’de Denetim Kurulu yapılanması olmayıp, Genel Merkez Denetim Kurulu bu görevi yürütmektedir.

IV. Şube’nin hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Şube ağırlık olarak hazine işlemleri ve fon yönetimi gibi ürünleri de içinde bulunduran yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermekte olup ayrıca JPMorgan Chase Bank Londra adına, 17 Ekim 2003 tarihine kadar yabancı yatırımcılara saklama hizmetleri sunmuştur. JPMorgan Chase Bank Londra ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bir banka arasında yapılan sözleşme doğrultusunda yabancı yatırımcılara ait menkul değerler 17 Ekim 2003 tarihinde bu bankaya devredilmiştir.

30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Şube’nin toplam personel sayısı 47’dir (31 Aralık 2005: 39).

Page 7: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

2

YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİ VE MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı)

V. Ara dönem mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar:

a. Yıl sonu itibariyle kamuya açıklanan mali tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları ve yöntemleri, BDDK tarafından yayımlanmış olan 28 Nisan 2005 tarih ve 2005/05 sayılı genelge ile yapılması zorunlu kılınan değişiklikler hariç ara dönem mali tabloların hazırlanmasında olduğu şekliyle uygulanmıştır. Bu genelge gereği 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle oluşan ve Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Enflasyona Göre Düzeltme Farkları hesaplarında yer alan bakiyeler 44801 hesap hariç düzeltmeye esas teşkil eden ilgili hesaplara intikal ettirilmiş, 44801 Sermaye yardımcı hesabı 41409 Diğer Sermaye Yedekleri yardımcı hesabına intikal ettirilerek, 2005 yılı içerisinde Enflasyona Göre Düzeltme Farkları hesaplarına yapılan muhasebe kayıtları iptal edilmiştir. Bu muhasebe politikaları IV. bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.

b. Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arz eden işlemler bulunmamaktadır. c. Önemli ölçüde sürekli olmayan işlemler ve temel hatalar bulunmamaktadır. d. Varlıklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kâr veya nakit akımlarını etkileyen ve nitelik, tutar veya

oluşum bakımından olağan faaliyetlerin dışında gerçekleşen kalemler bulunmamaktadır. e. Önemlilik ilkesi dikkate alınarak önceki ara dönem mali tablolarında, cari döneme ilişkin olarak yer

alan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklikler bulunmamaktadır. f. Dönem içerisinde borçlanma senetleri ile sermaye araçlarının ihracı ve bu işlemlere ilişkin olarak

yapılan ödemeler bulunmamaktadır. g. Dönem içerisinde temettü ödemesi: Şubenin dönem içerisinde temettü ödemesi bulunmamaktadır. h. Ara dönem mali tablo düzenlenmesine esas tarihten sonra ortaya çıkan ve ara dönem mali tablolarına

yansıtılmayan önemli hususlar bulunmamaktadır. i. Ortaklıkların, uzun vadeli yatırımların edinilmesi veya elden çıkarılması, yeniden yapılanma,

durdurulan faaliyetler gibi Şube’nin yapısına etki eden işlemler bulunmamaktadır. j. Yıl sonu bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerde

değişiklikler bulunmamaktadır.

Page 8: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

9

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YABANCI ŞUBENİN MERKEZİNİN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Aktif Kalemler Cari Dönem Önceki Dönem 30/06/2006 31/12/2005 milyon ABD Doları milyon ABD Doları Nakit Değerler 38.390 36.670 Bankalar 14.437 21.661 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 157.438 133.981 Ödüç Alınan Menkul Kıymetler 87.377 74.604 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler 349.679 298.377 Satılmaya Hazır Menkul Değerler 78.022 47.600 Alacak Faizleri - 29.740 Krediler 448.028 412.058 İştirakler 5.974 6.374 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları 24.418 22.421 Maddi Duran Varlıklar 8.910 9.081 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.114 58.180 Diğer Aktifler 56.214 48.195 Aktif toplamı 1.328.001 1.198.942 Pasif Kalemler Mevduat 593.716 554.991 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 175.055 125.925 İhraç Edilen Menkul Değerler 18.554 13.863 Muhtelif Borçlar 10.921 10.479 Alım Satım Faaliyetinden Doğan Borçlar 158.075 145.930 Faiz ve Gider Reeskontları 82.569 78.460 Uzun Vadeli Borçlanma Senetleri 140.712 150.554 Diğer Yabancı Kaynaklar 37.715 11.529 Toplam Pasifler 1.217.317 1.091.731 Özkaynaklar 80.756 78.751 Dağıtılmamış Karlar 29.928 28.460 Toplam Özkaynaklar 110.684 107.211 Pasif toplamı 1.328.001 1.198.942 Gelir Gider Tablosu Gelir 30/06/2006 30/06/2005 Faiz Gelirleri 27.478 21.329 Faiz Giderleri 17.307 11.235 Net Faiz Geliri 10.171 10.094 Faiz Dışı Gelirler Toplamı 19.812 15.907 Gelirler Toplamı 29.983 26.001 Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı 1.324 1.014 Faaliyet Giderleri 18.727 20.213 Birleşme ve Yasal Davalar ile İlgili Giderler 157 424 Faiz Dışı Giderler Toplamı 18.884 20.637 Vergi Öncesi Kar 9.775 4.350 Gelir Vergisi 3.264 1.207 Durdurulan operasyonlara ait gelirler 110 115 Net Kar 6.621 3.258

Page 9: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

10

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:

a. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve muhasebe standartları hakkında tebliğlere uygun olarak hazırlanması: Şube, muhasebe kayıtlarını ve kanuni mali tablolarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta ve tanzim etmektedir. Konsolide olmayan mali tablolar, 1 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 22 Haziran 2002 tarih ve 24793 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği” (“MUY”) ve bu Yönetmelik’e ilişkin olarak yayımlanmış muhasebe standartları tebliğleri kapsamında belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

b. Mali tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi:

Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne İlişkin 14 Sayılı Tebliğ olan “Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardı” (“MUY 14”) 1 Temmuz 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. MUY 14, yüksek enflasyonlu ekonomideki para birimi baz alınarak hazırlanan mali tabloların paranın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesini gerektirir. Önceki dönemlere ait tutarlar da aynı şekilde düzeltilir. Bir ekonomiyi yüksek enflasyonlu olarak tanımlayabilmek için yukarıda sözü edilen Tebliğ’in belli göstergeleri vardır ve bunlardan bir tanesi de Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre son üç yıllık enflasyon oranının yüzde yüz veya üzerinde ve cari yıl enflasyon oranının yüzde on veya üzerinde gerçekleşmesidir. MUY 14’e göre ekonomide belli göstergelerin ortadan kalkması durumunda mali tabloların enflasyon muhasebesine göre hazırlanması zorunluluğu ortadan kalkar; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdirileceği dönem BDDK tarafından duyurulur. Buna göre, BDDK 28 Nisan 2005 tarihinde bir Genelge yayımlayarak, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile, bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiğini duyurmuştur. Söz konusu Genelge’de enflasyon oranı da dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmekte ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmektedir. MUY 14’e göre enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi durumunda dönem sonunda geçerli olan düzeltilmiş tutarlar, bir sonraki mali tabloların başlangıç değerlerini oluşturmaktadır. Buna göre Şube’nin mali tablolarının hazırlanmasında 31 Aralık 2004’e kadar enflasyon muhasebesi uygulanmış 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Bu mali tablolarda önceki döneme ilişkin tutarlar Türk Parası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüne göre düzeltilmiş değerleriyle ifade edilmektedir. 31 Aralık 2004’e kadar yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri, MUY 14’te yer alan esaslara göre ve MUY 14’ün eki olarak yayımlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nün aynı bazda açıkladığı Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi kullanılarak yapılmıştır.

c. Mali tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları:

Mali tabloların hazırlanmasına ilişkin uygulanan muhasebe politikaları raporun II-XXI bölümlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Page 10: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

11

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

II. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlerle ilgili açıklamalar:

a. Yabancı para işlemlerin dönüştürülmesinde ve bunların mali tablolara yansıtılmasında

kullanılan kur değerleri: Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasiflerinin önemli bir kısmını oluşturan bakiyeleri aşağıdaki kurlar kullanılarak Türk lirasına dönüştürülmüştür: 30 Haziran 2006 (YTL) 31 Aralık 2005 (YTL)

USD 1,5875 1,3495 EURO 2,0298 1,5984

b. Döneme ilişkin net kâr ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları:

Döneme ilişkin net kâr ya da zarara dahil edilen toplam net kambiyo zararı (4.223) YTL’dir (30 Haziran 2005: (976) YTL).

c. Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı ve dönem içinde meydana

gelen değişiklikler: Bulunmamaktadır.

d. Aktifleştirilmiş kur farkı tutarı:

Şube’nin aktifleştirilmiş kur farkı gideri bulunmamaktadır. e. Kur riski yönetim politikasının temel esasları:

Şube’nin yabancı para işlemleri genel merkezin belirlemiş olduğu limitler uyarınca günlük olarak izlenmektedir. Ayrıca Şube BDDK’nın belirlediği kur riski ve yabancı para net genel pozisyon rasyo limitleri çerçevesinde işlem yapmaktadır. Şube hazine bölümü yabancı para işlemlerde gerektiğinde riskten korunma amaçlı olarak türev araçları kullanmaktadır. Yasal limitler ve Şube Genel Merkez’inin limitleri çerçevesinde yabancı para pozisyon taşınmaktadır.

f. Yurtdışında kurulu ortaklıklardaki net yatırımların, iştiraklerin, ödünçlerin ve riskten

korunma amaçlı diğer araçların Türk parasına dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplarda izlendiği:

Şube’nin yurtdışında kurulu ortaklıkları, iştirakleri veya riskten korunma amaçlı diğer araçları bulunmamaktadır.

g. Yurtdışında kurulu bir ortaklığın edinilmesinden doğan şerefiye ile, bu ortaklığın aktif ve pasif

kalemlerinin rayiç bedele uyarlanması sonucu oluşan tutarların Türk parasına dönüştürülmesinde uygulanan yöntem:

Cari dönemde yurtdışında kurulu bir ortaklık edinilmemiştir.

h. Yurtdışı ortaklığının elden çıkarılması halinde sonuçların hangi hesaplara yansıtıldığı:

Cari dönemde elden çıkarılan yurtdışında kurulu bir ortaklık bulunmamaktadır.

Page 11: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

12

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) i. Yabancı para işlemlerin, işlem tarihinde geçerli olan kur üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı,

bu tür işlemlerden ve yabancı para cinsi parasal aktif ve pasiflerin Türk lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kâr veya zararların, gelir tablosuna yansıtılıp yansıtılmadığı: Şube, yabancı para cinsinden işlemlerini işlem gününde geçerli döviz kurlarını kullanmak suretiyle Türk lirasına çevirmekte ve muhasebe kayıtlarına yansıtmaktadır. Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif kalemler bilanço tarihindeki döviz kurları ile değerlenmiştir. Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden parasal olmayan aktifi bulunmamaktadır. Parasal olan kalemlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.

j. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan farkların gelir tablosuna dahil edilip edilmediği:

Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk lirasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda net kambiyo kar/zararı hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.

III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar:

Şube’nin yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu türev işlemleri ağırlıklı olarak swap para ve vadeli menkul kıymet alım-satım sözleşmelerinden oluşmaktadır. Şube’nin türev ürünleri “Finansal araçların muhasebeleştirilmesi standardı” (“MUY 1”) gereğince “Riskten korunma amaçlı” ve “Alım-satım amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev işlemler ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak MUY 1 kapsamında söz konusu işlemler “Alım-satım amaçlı” olarak muhasebeleştirilmektedir. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev işlemler, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleriyle değerlenmekte ve rayiç değerin pozitif veya negatif olmasına göre bilançoda sırasıyla, ‘‘Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları’’ veya ‘‘Faiz ve gider reeskontları’’ içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu rayiç değerde meydana gelen farklar gelir tablosunda ‘‘Sermaye Piyasası İşlemleri Kar/Zararı’’ hesabına yansıtılmaktadır. Şube’nin 30 Haziran 2006 itibariyle 12.071 YTL (31 Aralık 2005: -) tutarında vadeli menkul değer alım taahhüdü ve 102.777 YTL (31 Aralık 2005: -) tutarında vadeli menkul değer satım taahhüdü bulunmaktadır. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Şube’nin bu tür işlemlerinin rayiç değeri (3.215) YTL’dir (31 Aralık 2005: -).

IV. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar: Finansal varlıklar ve borçlar, Şube’nin netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşanlı olarak realize etmesi ve ödemesi halinde bu bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle, Şube’de netleştirilecek herhangi bir finansal varlık ve borç bulunmamaktadır.

V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar: Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Şube yönetiminin tahsilini şüpheli gördüğü faiz gelirleri tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak gösterilmemektedir.

Page 12: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

13

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile saklama komisyon gelirleri, sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı yoluyla sağlanan gelirler, tahsil edildiği veya ödendiği tarihlerde gelir yada gider olarak muhasebeleştirilmiştir.

VII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar: Alım-satım amaçlı menkul değerler, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı menkul değerler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım-satım amaçlı menkul değerler borsa fiyatı ile değerlenmiştir.

Alım-satım amaçlı menkul değerlerin rayiç değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda “Sermaye Piyasası İşlem Karları” veya “Sermaye Piyasası İşlem Zararları”na dahil edilir.

Alım-satım amaçlı menkul değerler işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.

VIII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Dönem içerisinde repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar” hesap kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılan menkul kıymetler bilançodaki sınıflandırmaya bağlı olarak rayiç değer veya iskonto edilmiş değer ile değerlenmektedir. Sözkonusu repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Şube’nin herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır. Ters repo konusu menkul değerler karşılığı verilen fonlar bilançoda “Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar” kalemi altında muhasebeleştirilir. Sözkonusu repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim oranı yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanır ve gelir tablosunda faiz gelirlerine dahil edilir. Şube’nin 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibarıyla ters repo işlemlerinden alacağı bulunmamaktadır.

IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklarına ilişkin açıklama ve dipnotlar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan varlıklardır. Şube’nin 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak menkul değerleri bulunmamaktadır. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar; borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılanlardan alım-satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar; banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacaklar ve alım-satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir. Şube’nin 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır

Page 13: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

14

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

Şube, finansal varlıkları ile ilgili sınıflandırma işlemini ilgili varlıkların edinilmesi sırasında yapmaktadır. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ile satılmaya hazır finansal varlıkların ilk kaydı maliyet değeri ile yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesi rayiç değere göre yapılmıştır. Rayiç değerin tespit edilemediği durumlarda iç verim oranı yöntemi ile değerlenmiştir. Şube’nin önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.

X. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Banka kaynaklı kredilerin ilk kaydı maliyet değeri ile yapılmıştır. Kayda alınmalarını izleyen dönemde banka kaynaklı krediler ve alacaklar iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmiştir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmemiştir. Şube, yönetimin hesaplamaları doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için özel karşılık ayırmaktadır. Kredi karşılığı 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 11. maddesinin 1. ve 12. fıkrası ve 30 Haziran 2001 tarihli 24448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde ayrılmaktadır. Yıl içinde ayrılan karşılıklar o yıl gelirinden düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. Dövize endeksli krediler hesaplara intikal ettikleri tarihteki Türk lirası değerlerle muhasebeleştirilirler ve bu krediler için hesaplanan kur farkı gelirleri faiz gelirleri hesabında izlenir.

XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar: Şube’nin 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle şerefiyesi bulunmamaktadır. Diğer maddi olmayan duran varlıklar, maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların ve varsa değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi suretiyle bulunan tutarlar üzerinden izlenmektedir. Diğer maddi olmayan duran varlıklar esas olarak yazılım programlarından oluşmakta olup tahmini faydalı ömürleri olan 5 yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmiştir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır. Şube, muhasebe tahminlerinde amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde önemli etkilerinin olması muhtemel değişiklikler beklememektedir. Şube’nin devam eden bilgisayar yazılımları ile ilgili maliyetleri ve bilgisayar yazılımlarını geliştirici giderleri bulunmamaktadır.

Page 14: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

15

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Maddi duran varlıklar maliyet tutarlarından birikmiş amortismanların ve değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi suretiyle bulunan tutarlar üzerinden izlenmektedir. Amortisman tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: Büro makina, mobilya mefruşat, özel maliyetler, yazılım ve taşıtlar 5 yıl Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelinin ilgili sabit kıymetin net gerçekleşebilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu kıymetin değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir. Maddi duran varlıklar MUY 14’e uygun olarak yeniden değerlemeye tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar nakit satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmiştir. Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler ve alımı için verilen taahhütler mevcut değildir. Şube, maddi duran varlıklara ilişkin olarak muhasebe tahminlerinde cari dönemde önemli bir etkisi olan veya sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması muhtemel değişiklikler beklememektedir.

XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar: Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama yoluyla elde etmiş olduğu sabit kıymeti bulunmamaktadır. Şube ticaret bankası olması sebebiyle, kiralayan sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.

Page 15: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

16

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) XIV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler “Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 8 Sayılı Tebliğ “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı”na uygun olarak ayrılmıştır. Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda ayrılmaktadır. Yükümlülük tutarının tahmin edilemediği durumlarda şarta bağlı yükümlülük olarak kabul edilir. Şarta bağlı yükümlülük için şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılır.

XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar: Kıdem ve ihbar tazminatlarından doğan yükümlülükler için, MUY 10’a uygun olarak, bilançonun hazırlandığı dönemden önceki son beş yıl için yapılan ödemelerin toplam yükümlülük tutarlarına oranları olarak hesaplanan fiili ödeme oranlarının ortalaması dikkate alınmak suretiyle cari yıla ilişkin toplam yükümlülük üzerinden karşılık ayrılmalıdır. The Chase Manhattan Bank, İstanbul Şubesi ve Morgan Guaranty Trust Company of New York, İstanbul Şubesi’nin 9 Kasım 2001 tarihinde faaliyetlerini birleştirmiş olmalarından ve kıdem ve ihbar tazminatlarından doğan yükümlülükler için ayrılacak karşılık tutarına esas fiili ödeme oranlarının son 5 yıla yönelik bilgilerinin bulunmamasından dolayı, Şube, ilan edilen son kıdem tazminatı tavanını kullanarak karşılık ayırmıştır. Şube çalışanlarının üyesi bulunduğu vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar bulunmamaktadır. Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleşme süresi dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanları bulunmamaktadır.

XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar:

a. Kurumlar vergisinin muhasebeleştirilmesi esasları: Kurumlar Vergisi Kanunu 13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %20’dir (2005: %30). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.

Page 16: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

17

İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) %10’u aşması gerekmektedir. 2005 yılı için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez b. Vergi mevzutı uyarınca ertelenmiş vergi hesaplanıp hesaplanmadığı: Şube, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ olan “Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı”na ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına göre ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir.

XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar: Şube’nin borçlanma araçları ve hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı bulunmamaktadır.

XVIII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar: Şube’nin hisse senedi ihraç işlemleri bulunmamaktadır.

XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar: Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte olup, olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı işlemlerde gösterilmektedir. Şube’nin aktif karşılığı bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabulleri bulunmamaktadır.

XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar: Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla almış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır.

XXI. Sınıflandırmalar: 30 Haziran 2006 tarihli mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması için 31 Aralık 2005 tarihli bilanço ve 30 Haziran 2005 tarihli gelir tablosuna ilişkin bazı sınıflandırma işlemleri yapılmıştır.

Page 17: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

18

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar:

a. Şube temel olarak yatırım bankacılığı alanında hizmet vermektedir. Hazine ve fon yönetimi bölümü, yüksek getirili ve düşük riskli hazine bonosu ve devlet tahvili gibi finansal araçları tercih ederek risk faktörünü en aza indirgemeye çalışmaktadır. Likidite yapısı vadesi gelen bütün yükümlülükleri karşılayacak şekilde hazine ve fon yönetimi bölümünce izlenmektedir.

b. Günlük piyasa riski takibi (yabancı para ve faiz riski) JP Morgan Chase Bank Co. Londra merkezi

tarafından yapılmakta olup Şube’nin belirlediği risk limitleri dahilinde para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösterilmekte ve pozisyon alınmaktadır.

c. Yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskinden korunma stratejileri arasında türev

enstrümanlar bulunmaktadır. d. Şube, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulundurmamaktadır. e. Şube, yabancı banka şubesi olduğundan dolayı, yabancı işletmelerde net yatırımları

bulunmamaktadır. II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar:

a. Şube’nin 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği standart oranı % 212,97’dir. (31 Aralık 2005: %217,66)

b Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde, risk ölçüm yöntemi olarak standart metod kullanılmaktadır.

Page 18: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

19

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Bin YTL, %

Risk Ağırlıkları Cari Dönem (31/03/2006)

Risk Ağırlıkları Önceki Dönem (31/12/2005)

%0 %20 %50 %100 %0 %20 %50 %100 Risk Ağır. Varlık, Yüküm., G. nakdi Kredi

Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler - - - - 37 - - - Bankalar 1.551 51.831 - - 3.390 46.863 - - Bankalararası Para Piyasası 65.000 - - - - - - - Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - - - Zorunlu Karşılıklar 16.110 - - - 7.127 Özel Finans Kurumları - - - - - - - - Krediler - - - - - - - - Takipteki Alacaklar (Net) - - - - - - - - İştirak, Bağlı Ortak. ve VKET Men. Değ.- - - - - - - - - Muhtelif Alacaklar - - - 257 - - - 249 Vadeye Kadar Elde Tutul Men. Değ (Net) - - - - - - - - Finansal Kira. Amaç. Varlık. Veril Avans - - - - - - - - Finansal Kira. İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - - - Finansal Kira. Konusu Varlıklar (Net) - - - - - - - - Sabit Kıymetler (Net) - - - 1.035 - - - 1.252 Diğer Aktifler - - - 348 4.413 - - 447 Bilanço Dışı Kalemler Garanti ve Kefaletler - 4.838 - - - 4.113 - - Taahhütler - - - - - - - - Diğer Nazım Hesaplar - - - - - - - - Türev Finansal Araçlar ile İlgili İşlemler - - - - - - - - Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları - 544 - - - 273 - - Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar - - - - - - - - Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 82.661 57.213 - 1.640 14.967 51.249 - 1.948

Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi (*):

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 13.083 12.198 Piyasa Riskine Esas Tutar 17.313 18.400 Özkaynak 64.734 66.598 Özkaynak/(RAV+PRET)*100 212,97 217,66 RAV: Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar (*) Şube Konsolide mali tablo hazırlamamaktadır.

Page 19: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

20

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem (30/06/2006)

Önceki Dönem (31/12/2005)

I. ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 21.473 21.473

Nominal Sermaye 21.473 21.473 Sermaye Taahhütleri (-) - -

Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı / Diğer 27.252 27.252 Sermaye Yedekleri - -

Hisse Senedi İhraç Primleri ve İptal Kârları - - Yasal Yedekler - -

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) - - II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - -

Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler - -

Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe - - Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - -

Kâr 16.618 18.543 Dönem Kârı - 16.803 Geçmiş Yıllar Kârı 18.543 1.740

Zarar (-) (1.925) - Dönem Zararı (1.925) - Geçmiş Yıllar Zararı - -

Ana Sermaye Toplamı 65.343 67.268 II. KATKI SERMAYE Yeniden Değerleme Fonu - - Menkuller - - Gayrimenkuller - - Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazanç. - - Özel Maliyet Bedelleri Yeniden Değerleme Fonu - - Yeniden Değerleme Değer Artışı - - Kur Farkları - - Genel Karşılıklar 272 59 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar - - Alınan Sermaye Benzeri Krediler - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu - - İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - Yapısal Pozisyona Konu Edilen Menkul Değerler Değer Artışı - -

Katkı Sermaye Toplamı 272 59 III. ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - IV. SERMAYE (Yönetmelikte öngörülen sınırlar çerçevesinde)

(I+II+III)

65.615 67.327

Page 20: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

21

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

Cari Dönem (30/06/2006)

Önceki Dönem (31/12/2005)

V. SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 881 730 Ana Faaliyet Konuları Para ve Sermaye Piyasaları ile - - Sigortacılık Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara Göre - - İzin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yapılan - - Tüm Sermaye Katılımlarına İlişkin Tutarlar ile Özsermaye - - Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide - - Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıklara İlişkin Sermaye Payları - - Özel Maliyet Bedelleri 402 466 İlk Tesis Bedelleri - - Peşin Ödenmiş Giderler 479 264 İştirakler, Bağlı Ortaklıkların, - - Sermayesine Katılınan Diğer Ortaklıkların, - - Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif - - ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bu Tür Mali Ortaklıkların - - ve Konsolide Sabit Kıymetlerin Rayiç Değerleri Bilançoda - - Kayıtlı Değerlerinin Altında ise Aradaki Fark - - Türkiye’de Faaliyet Gösteren Diğer Bankalara - - Verilen Sermaye Benzeri Krediler - - Şerefiye (Net) - - Aktifleştirilmiş Giderler - - Toplam Özkaynak 64.734 66.597

III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar:

1. Kredi risk tanımı ve izlenmesine ilişkin kredi prosedürleri genel merkez tarafından belirlenir. Buna

göre borçlu ve/veya borçlular grubu ve sektörler için belirlenmiş olan maximum risk limitleri olduğu gibi ülkeler için de belli risk limitleri getirilmiştir.

Genel merkezin getirmiş olduğu prosedürler uyarınca her müşteri için belirli aralıklarla analiz

yapılarak kredi değerliliğinin izlenmesi gerekir. Aynı şekilde, kredinin dökumantasyonu ve teminatlarının takibi de kredi prosedürlerinin bir gereğidir.

Şube bir yabancı banka şubesi olduğundan genel merkezin belirlediği limitler çerçevesinde kredi

kullandırabilir. Kullandırılacak her bir kredinin kredi komitesinde incelenerek risk limitleri çerçevesinde onaylanması gerekir. Ancak, Şube yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermesi nedeniyle kredi vermemektedir.

2. Şube genel merkezinin hazırladığı risk ölçüm modelinde Şube’de vadeli işlemlerden dolayı tutulan

pozisyonlar da dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla kredi riski ile birlikte piyasa riski de kontrol altında tutulmaktadır.

3. Şube kredi riskini doğru biçimde yöneterek yaptığı anlaşmaların tümünü yerine getirmeye

çalışmaktadır. 4. Şube genel merkezinin kredi prosedürlerine uygun olarak tanzim edilen gayrinakdi krediler, vadesi

geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi tutulur. Bununla birlikte Şube’de yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan bir kredi bulunmamaktadır.

5. Şube genel merkezi yurtdışında yürüttüğü bankacılık faaliyetlerine ilişkin olarak söz konusu

ülkenin ekonomik koşullarını dikkate alarak risk limitleri belirler. Şube bir yabancı banka şubesi olarak önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.

Page 21: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

22

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

6. a. Şube’nin nakdi kredi müşterisi bulunmamaktadır. b. Şube’nin ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi

krediler portföyü içindeki payı %100’dür. c. Şube’nin kredi müşterilerinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi ve

bilanço dışı varlıklar içindeki payı %5’dir (31 Aralık 2005: %1). 7. Şubece üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 272 YTL’dir (2005: 59 YTL).

IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

Riske Maruz Değer BDDK tarafından hazırlanan standart metod kullanılarak aylık olarak hazırlanmaktadır. Standart Metod ile hesaplanan 30 Haziran 2006 piyasa riski rakamları aşağıda yer almaktadır:

Cari Dönem (30/06/2006)

Önceki Dönem (31/12/2005)

Faiz Oranı Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metod 1.106 1.385 Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 1.106 1.385 Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - Faiz Oranı Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - Hisse Senedi Pozisyon Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metod - - Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan

SermayeYükümlülüğü - - Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metod 279 87 Sermaye Yükümlülüğü 279 87 Kur Riskine Tabi Opsiyonlar İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - Toplam RMD-İç Model - - Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (*) 1.385 1.472 Piyasa Riskine Maruz Tutar (*) 17.313 18.400

(*) Bu bölümün II no’lu dipnotunda belirtilen “Sermaye yeterliliği standart oranı” kapsamındaki piyasa riskinin

hesaplamasında kullanılan 17.313 YTL’nin tümü değil ancak % 8’ine isabet eden bölümü olan 1.385 YTL maruz kalınabilecek piyasa riskini temsil etmektedir; 1.385 YTL aynı zamanda söz konusu riskin ortadan kaldırılması için gereken minimum sermaye tutarını da ifade etmektedir.

Page 22: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

23

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

1. Şube’nin yabancı para işlemleri genel merkezin belirlemiş olduğu risk ölçüm modeli uyarınca

günlük olarak izlenmektedir. Ayrıca Şube BDDK’nın belirlediği kur riski ve yabancı para net genel pozisyon rasyo limitleri çerçevesinde işlem yapmaktadır.

2. Şube hazine bölümü yabancı para işlemlerde gerektiğinde riskten korunma amaçlı olarak türev

araçları kullanmaktadır. 3. Yasal limitler ve Şube Genel Merkez’inin limitleri çerçevesinde yabancı para pozisyon

taşınmaktadır. 4. Şube’nin mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz

alış kurları: USD EURO 30 Haziran 31 Aralık 30 Haziran 31 Aralık 2006 2005 2006 2005

30 Haziran 2006/31 Aralık 2005 Günü Döviz Alış Kuru 1,587500 1,349500 2,029800 1,598400 1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 1,587500 1,349500 2,029800 1,598400 2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 1,610300 1,348500 2,019000 1,606800 3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 1,613000 1,350500 2,020700 1,602500 4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 1,629000 1,350500 2,051800 1,602500 5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru 1,670300 1,350500 2,096400 1,602500

5. Şube’nin cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri:

USD EURO 30 Haziran 31 Aralık 30 Haziran 31 Aralık 2006 2005 2006 2005

Aritmetik ortalama-30 günlük 1,603718 1,351973 2,010400 1,603686

Page 23: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

24

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Şube’nin kur riskine ilişkin bilgiler: (Bin YTL)

Cari Dönem 30 Haziran 2006 EURO USD

Yen

Diğer YP (*) Toplam

Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.

10 18 - - 28

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 947 316 7 456 1.725Alım Satım Amaçlı Menkul Değer. - - - - -Para Piyasalarından Alacaklar - - - - -Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - -Verilen Krediler - - - - -İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Yat. - - - - -Vadeye Kadar Elde Tutulacak M. D. - - - - -Maddi Duran Varlıklar - - - - -Şerefiye - - - - -Diğer Varlıklar 1 16.325 - - 16.326

Toplam Varlıklar 957 16.659 7 456 18.079 Yükümlülükler

Bankalararası Mevduat - 77.788 - - 77.788Döviz Tevdiat Hesabı - 1.012 - - 1.012Para Piyasalarından Borçlar - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar - - - - -İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - -Muhtelif Borçlar - - - - -Diğer Yükümlülükler - 11 - - 11

Toplam Yükümlülükler - 78.811 - - 78.811

Net Bilanço Pozisyonu 957 (62.152) 7 456 (60.732)

Net Bilanço Dışı Pozisyon - 61.839 - - 61.839Türev Finansal Araçlardan Alacak. - 61.839 - - 61.839Türev Finansal Araçlardan Borçlar - - - - -Gayrinakdi Krediler - 9.676 - - 9.676

Önceki Dönem 31 Aralık 2005 Toplam Varlıklar 765 49.220 6 322 50.313Toplam Yükümlülükler - 217.614 - - 217.614 Net Bilanço Pozisyonu 765 (168.394) 6 322 (167.301)Bilanço Dışı Pozisyon - 167.389 - - 167.389Gayrinakdi Krediler - 8.226 - - 8.226

(*) Toplam varlıklarda Diğer YP sütununda bulunan 456 YTL (31 Aralık 2005: 322 YTL)’lık tutarın içinde 288 YTL (31

Aralık 2005: 228 YTL) İsviçre Frangı, 85 YTL (31 Aralık 2005: 26 YTL) İngiliz Sterlin’i ve 83 YTL (31 Aralık 2005: 68 YTL) Kanada Doları bulunmaktadır.

(**) Yabancı para cinsinden peşin ödenmiş giderler tutarı dönem sonu itibariyle 21 YTL olup döviz pozisyonu içerisine

alınmamıştır. Bu nedenle döviz pozisyonundaki aktif toplamı bilançonun yabancı para aktif toplamıyla 21 YTL fark edecektir.

Page 24: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

25

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı, Şube’nin hazine

bölümünce dikkatle takip edilmektedir. Faize duyarlı aktif ve pasifler faiz riskini minimize edecek şekilde yönetilmektedir.

Günlük faiz oranları hazine tarafından izlenmekte ve risk/getiri dengesi dikkate alınarak işlem

yapılmaktadır. 2. Riske Maruz Değer hesaplanırken piyasa faiz oranlarındaki muhtemel dalgalanmalar da dikkate

alındığından beklenen etkiler belirlenen limitler dahilindedir. Yapılan işlemlerdeki faiz oranlarının piyasaya uygunluğu ise Hazine Operasyon ve İç Kontrol bölümü tarafından kontrol edilmektedir.

3. Faize duyarlı aktif ve pasifler faiz riskini Genel Merkezce belirlenen limitler içinde tutulacak

şekilde yönetilmektedir. Faiz oranı riskinin fazlalaştığı düşünüldüğü dönemlerde bu limitler dondurulmakta ya da azaltılmaktadır.

Şube’nin faiz oranı riski uyumsuzluğuna ilişkin bilgiler: Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya

kalan süreler itibarıyla)

30 Haziran 2006 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay

1 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam

Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. - - - - - 1.551 1.551Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar - - - - - 51.831 51.831Alım Satım Amaçlı Menkul Değer. 1.832 42.304 67 104 36.177 - 80.484Para Piyasalarından Alacaklar 65.000 - - - - - 65.000Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - - - -Verilen Krediler - - - - - - -Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ. - - - - - - -Diğer Varlıklar 16.664 145 1 9 836 2.521 20.175

Toplam Varlıklar 83.496 42.449 68 113 37.013 55.903 219.041

Yükümlülükler Bankalararası Mevduat 115.788 - - - - 28.138 143.926Diğer Mevduat - - - - - 1.242 1.242Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - -Muhtelif Borçlar - - - - - 88 88İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar Sağl. Fonlar - - - - - - -Diğer Yükümlülükler 30 - - - - 8.412 8.442

Toplam Yükümlülükler 115.818 - - - - 37.880 153.698

Bilançodaki Faize Duyarlı Açık (32.321) 42.449 68 113 37.013 18.023 65.343Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık 220 - - - - - 220Toplam Faize Duyarlı Açık (32.101) 42.449 68 113 37.013 18.023 65.563

Page 25: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

26

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

31 Aralık 2005 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay

1 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam

Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. 3.390 - - - - 37 3.427Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 38.456 - - - - 8.407 46.863Alım Satım Amaçlı Menkul Değer. - 137.098 14.251 112.646 13.315 - 277.310Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - -Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - - - -Verilen Krediler - - - - - - -Vadeye Kadar Elde Tut. Men.Değ. - - - - - - -Diğer Varlıklar (*) 7.400 9.983 52 1.102 120 7.091 25.748

Toplam Varlıklar 49.246 147.081 14.303 113.748 13.435 15.535 353.348

Yükümlülükler Bankalararası Mevduat 272.270 - - - - 2.454 274.724Diğer Mevduat - - - - - 1.175 1.175Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - -Muhtelif Borçlar - - - - - 104 104İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - -Diğer Mali Kuruluşlar Sağl. Fonlar - - - - - - -Diğer Yükümlülükler 157 - - - - 9.920 10.077

Toplam Yükümlülükler 272.427 - - - - 13.653 286.080

Bilançodaki Faize Duyarlı Açık (223.181) 147.081 14.303 113.748 13.435 1.882 67.268Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık 114 - - - - - 114Toplam Faize Duyarlı Açık (223.067) 147.081 14.303 113.748 13.435 1.882 67.382

(*) Diğer Varlıklar satırına Zorunlu Karşılıklar, Muhtelif Alacaklar, Faiz ve Gider Tahakkuk ve Reeskontları, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler eklenmiştir.

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: Cari Dönem Sonu (30/06/2006) EURO (%) USD (%) Yen (%) YTL (%) Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1,18 2,34 - 12,93 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar - - - - Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler - - - 17,83 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - Verilen Krediler - - - - Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler - - - - Yükümlülükler Bankalararası Mevduat - 5,32 - 18,31 Diğer Mevduat - - - - Para Piyasalarına Borçlar - - - - Muhtelif Borçlar - - - - İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - - - -

Page 26: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

27

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

Önceki Dönem Sonu (31/12/2005) EURO (%) USD (%) Yen (%) YTL (%) Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 0,97 0,89 - 10,25 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 2,25 4,60 - 14,80 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler - - - 15,54 Para Piyasasından Alacaklar - - - - Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - Verilen Krediler - - - - Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler - - - - Yükümlülükler Bankalararası Mevduat - 4,18 - 14,80 Diğer Mevduat - - - - Para Piyasalarına Borçlar - - - - Muhtelif Borçlar - - - - İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - - - -

VII. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar:

1. Şube’nin likidite durumu hazine bölümünce takip edilmektedir. Faiz oranları ve likidite açığı arasındaki hassas denge, herhangi bir likidite sorunu ile karşılaşılmaması için dikkatle korunmaktadır.

2. Vadesi gelen borçların zamanında ödenebilmesi için yeterince nakit ve menkul değer

bulundurulmaktadır. Vade uyumsuzluğundan beklenebilecek kar etkisi, likidite riski dikkate alınarak sınırlanmıştır.

3. Şube’nin kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacı genellikle yurtdışı merkez ve şubelerden

karşılanmaktadır. 4. Uzun vadeli kredilerde, mümkün olduğunca aynı vade diliminde borçlanılarak likidite riski

elimine edilmeye, nakit akışları günlük izlenerek fonların tamamının değerlendirilmesine çalışılmaktadır.

Page 27: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

28

ŞUBE’NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Cari Dönem Sonu (30 /06/ 2006)

Vadesiz

1 Aya kadar

1-3 Ay

3-6 Ay

6-12 Ay

1 Yıl ve

Üzeri

Dağıtıla-mayan

(**)

Toplam

Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1.551 - - - - - - 1.551 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar 51.831 - - - - - - 51.831 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler - 1.745 42.174 67 104 36.394 - 80.484 Para Piyasalarından Alacaklar - 65.000 - - - - - 65.000 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - - - - - - - - Verilen Krediler - - - - - - - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler - - - - - - - - Diğer Varlıklar (*) - 17.406 144 1 9 843 1.772 20.175 Toplam Varlıklar 53.382 84.151 42.318 68 113 37.237 1.772 219.041 Yükümlülükler Bankalararası Mevduat 28.138 115.788 - - - - - 143.926 Diğer Mevduat 1.242 - - - - - 1.242 Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar - - - - - - - - Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - - - İhraç Edilen Menkul Değerler - - - - - - - - Muhtelif Borçlar - 88 - - - - - 88 Diğer Yükümlülükler - 706 1.044 - 2.541 3.232 919 8.442 Toplam Yükümlülükler 29.380 116.582 1.044 - 2.541 3.232 919 153.698 Net Likidite Açığı 24.002 (32.431) 41.274 68 (2.428) 34.005 853 65.343 Önceki Dönem 31 Aralık 2005

Toplam Aktifler 8.443 49.765 75 18.716 179.807 94.382 2.160 353.348 Toplam Yükümlülükler 3.629 275.032 - 6.763 - - 655 286.079 Net Likidite Açığı 4.814 (225.267) 75 11.953 179.807 94.382 1.505 67.269

(*) Diğer varlıklar toplamı zorunlu karşılıklar, muhtelif alacaklar, faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları, maddi ve maddi

olmayan duran varlıklar ile diğer aktifleri içermektedir (**) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş

giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

Page 28: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

29

ALTINCI BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. T.C. Merkez Bankası Hesabına İlişkin Bilgiler:

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 TP YP TP YP

Vadesiz Serbest Tutar 1.523 28 3.300 90 Vadeli Serbest Tutar - - - -

Toplam 1.523 28 3.300 90

2. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin ilave bilgiler:

a. Teminata verilen/ bloke edilen alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler:

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - - Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ. 75.122 - 136.043 - Diğer - - - - Toplam 75.122 - 136.043 -

Şube'nin alım satım amaçlı olarak sınıflandırdığı menkul kıymetler 80.484 YTL'dir (31 Aralık 2005: 277.310 YTL). Şube'nin 33.663 YTL (31 Aralık 2005: 88.517 YTL) toplam maliyetli 34.800 YTL (31 Aralık 2005: 87.000 YTL) nominal değerindeki iskontolu menkul kıymetleri Merkez Bankası nezdinde Interbank para piyasası teminatı olarak, 41.459 YTL (31 Aralık 2005: 47.526 YTL) toplam maliyetli 41.000 YTL (31 Aralık 2005: 47.000 Bin YTL) nominal değerindeki menkul kıymeti İşbankası Borsa Şubesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası teminatı olarak bulunmaktadır.

b. Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

3. Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler:

a. Satılmaya hazır menkul değerlerin başlıca türleri: Şube’nin satılmaya hazır menkul değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). c. Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değerlerin özellikleri ve defter değeri

açıklanmalıdır: Şube’nin teminat olarak gösterilen satılmaya hazır menkul değeri bulunmamaktadır (31 Aralık

2005: Yoktur). d. Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin bilgiler: Şube’nin teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değeri bulunmamaktadır

(31 Aralık 2005: Yoktur). e. Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır menkul değerler: Şube’nin repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır menkul değeri bulunmamaktadır (31 Aralık

2005: Yoktur).

Page 29: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

30

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

4. Kredilere ilişkin açıklamalar:

a. Şube’nin ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:

30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibarıyla Şube ortaklarına ve mensuplarına

kullandırılan kredi bulunmamaktadır. b. Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa

planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). c. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına

ilişkin bilgiler: Şube tüketici kredileri kullandırmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur). d. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). e. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). f. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler: Şube’nin bağlı ortaklık ve iştirakleri yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). g. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). h. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):

h.1. Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan

krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Şube’nin donuk alacaklardan yeniden yapılandırılan veya itfa planına bağlanan kredisi yoktur

(31 Aralık 2005: Yoktur). h.2. Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). h.3. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin

bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 30: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

31

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

5. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net):

a. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler: Şube’nin vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005:

Yoktur). b. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin yıl içindeki hareketleri: Şube’nin vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005:

Yoktur). b.1. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler: Şube’nin vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005:

Yoktur). b.2. Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin başlıca

özellikleri açıklanmalıdır: Şube’nin teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul değerleri yoktur (31

Aralık 2005: Yoktur). b.3. Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler: Şube’nin repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerleri yoktur (31

Aralık 2005: Yoktur). b.4. Yapısal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin

bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

6. İştiraklere ilişkin bilgiler (net): a. Konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin bilgiler: a.1. Konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin bilgiler: Şube’nin iştiraki bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur). a.2. (a.1)’deki sıraya göre konsolidasyon kapsamına alınmayan iştiraklere ilişkin bilgiler :

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). a.3. Ana ortaklık ve/veya finansal kurumlar topluluğunun diğer üyeleri ile beraber kontrol

gücüne sahip olan topluluk dışı diğer üyeler/hissedarlara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

a.4. Konsolide edilmemiş iştiraklerin konsolide edilmeme nedenleriyle ana ortaklığın konsolide

olmayan mali tablolarında, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yönteme ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 31: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

32

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

7. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):

a. Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Şube’nin bağlı ortaklığı yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). b. Konsolidasyon kapsamına alınmayan bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

8. Diğer yatırımlara ilişkin açıklamalar:

a. Konsolide edilmemiş birlikte kontrol edilen ortaklığının konsolide edilmeme nedenleri ile

ana ortaklık bankanın konsolide olmayan mali tablolarında, birlikte kontrol edilen ortaklıklarının muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem açıklanır :

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

9. Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (Net):

a. Finansal kiralamaya yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi:

Şube’nin finansal kiralama alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

10. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin açıklamalar:

a. Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. Diğer faiz ve gelir reeskontlarına ilişkin bilgiler:

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 TP YP TP YP

Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerin 982 - 11.257 - Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin - - - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler - - - - Ters Repo İşlemleri Faiz Reeskontları - - - - Zorunlu Karşılıklar Faiz Reeskontları - - - - Türev Finansal Araçlar Reeskontları - - - -

Faiz ve Gelir Reeskontları - - - - Kur Gelir Reeskontları - - - -

Faktoring Alacaklarına İlişkin Reeskontlar - - - - Diğer 562 - 264 9 Toplam 1.544 - 11.521 9

11. Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin açıklamalar:

a. İndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla, bilançoya

yansıtılan ertelenmiş vergi aktifi tutarı açıklanır : Şube, ihtiyatlılık gereği ertelenmiş vergi aktifi yaratmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar ile varsa bunların geçerliliklerinin son bulduğu tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnaları açıklanır: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 32: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

33

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

c. Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi aktiflerine ilişkin bilgiler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

12. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:

a Bilançonun diğer aktifler kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %

10’unu aşıyor ise bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarlarına ilişkin bilgiler:

Bilanço toplamının %10’unu aşan diğer aktifler kalemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2005:

Yoktur). II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Mevduata ilişkin bilgiler:

a.1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem

30 Haziran 2006

Vadesiz

7 Gün İhbarlı

1 Aya Kadar

1-3 Ay

3-6 Ay

6 Ay-1 Yıl

1 Yıl ve Üstü

Tasarruf Mevduatı - - - - - - - Döviz Tevdiat Hesabı 1.012 - - - - - - Yurtiçinde Yer. K 1.012 - - - - - - Yurtdışında Yer.K - - - - - - - Resmi Kur. Mevduatı - - - - - - - Tic. Kur. Mevduatı 186 - - - - - - Diğ. Kur. Mevduatı 44 - - - - - - Kıymetli Maden DH - - - - - - - Bankalararası Mevduat 28.138 - 115.788 - - - - TC Merkez B. - - - - - - - Yurtiçi Bankalar - - 38.000 - - - - Yurtdışı Bankalar 28.138 - 77.788 - - - - Özel Finans K. - - - - - - - Diğer - - - - - - - Toplam 29.380 - 115.788 - - - -

Önceki Dönem

31 Aralık 2005

Vadesiz

7 Gün İhbarlı

1 Aya Kadar

1-3 Ay

3-6 Ay

6 Ay-1 Yıl

1 Yıl ve Üstü

Tasarruf Mevduatı - - - - - - - Döviz Tevdiat Hesabı 220 - - - - - - Yurtiçinde Yer. K. 220 - - - - - - Yurtdışında Yer.K. - - - - - - - Resmi Kur. Mevduatı - - - - - - - Tic. Kur. Mevduatı - 282 - - - - - - Diğ. Kur. Mevduatı - 673 - - - - - - Kıymetli Maden DH- - - - - - - - Bankalararası Mevduat 2.454 - 272.270 - - - - TC Merkez B. - - - - - - - Yurtiçi Bankalar - - 55.000 - - - - Yurtdışı Bankalar 2.454 - 217.270 - - - - Özel Finans K. - - - - - - - Diğer - - - - - - - Toplam 3.629 - 272.270 - - - -

Page 33: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

34

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

b.1. Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

b.2. Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

2. Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:

a. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur). 30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 TP YP TP YP

Kısa Vadeli - - - - Orta ve Uzun Vadeli - - - - Toplam - - - -

4. İhraç edilen menkul değerlere ilişkin açıklama:

a. İhraç edilen menkul değerlere ilişkin açıklama:

Şube’nin ihraç edilen menkul değerleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. Çıkarılan menkul değerlerin vade yapısı, faiz yapısı ve para cinsine ilişkin açıklamalar:

Şube’nin çıkartmış olduğu menkul kıymetleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

5. Fonlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

6. Muhtelif borçlara ilişkin açıklamalar:

Şube’nin muhtelif borçları bilanço tarihi itibariyle 88 YTL’dir (31 Aralık 2005: 104).

7. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının

%10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarlarına ilişkin açıklamalar:

Bilanço toplamının %10’unu aşan diğer yabancı kaynaklar kalemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

8. Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bilgiler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 34: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

35

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

9. Faiz ve gider reeskontlarına ilişkin bilgiler:

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 TP YP TP YP

Mevduat Faiz Reeskontları 19 11 - 50 Kullanılan Kredi Faiz Reeskontları - - - - Tahviller Faiz Reeskontları - - - - Repo İşlemleri Faiz Reeskontları - - - - Türev Finansal Araçlar Reeskontları - - 62 -

Faiz ve Gider Reeskontları - - 62 - Kur Gider Reeskontları - - - -

Factoring Borçlarına İlişkin Reeskont - - - - Diğer Faiz ve Gider Reeskontları - - 45 -

Toplam 19 11 107 50

10. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar:

a. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:

30 Haziran 2006

31 Aralık 2005

Genel Karşılıklar 272 59 I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar - - II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar - - Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar 10 8 Diğer 262 51

b. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları açıklanır :

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

c. Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:

c.1. Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin açıklamalar: Şube’nin 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkları bulunmamaktadır.

c.2. Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların isim ve tutarlarına ilişkin açıklamalar: Şube’nin diğer karşılıklar içinde gösterdiği personele ödenecek ikramiyelerin tutarı 2.540 YTL (31 Aralık 2005: 1.988 YTL, 2006 yılı içerisinde ödenmiştir) olup söz konusu tutarın 2007 yılı içinde ödenmesi düşünülmektedir.

e. Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:

a. Ödenmiş sermayenin gösterimi: Şube’ye nakit karşılığı tahsis edilen sermaye 21.473 YTL’dir (31 Aralık 2005: 21.473 YTL).

Page 35: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

36

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

b. Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bilgiler: Şube kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

c. Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Cari dönem içinde sermaye artırımı yapılmamıştır (31 Aralık 2005: Yoktur).

d. Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin

bilgiler: Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

e. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu

taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklara ilişkin bilgiler: Şube’nin sermaye taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

f. Şube’nin gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, şubenin özkaynakları üzerindeki tahmini etkilerine ilişkin açıklamalar: Şube, gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergelerinde bir belirsizlik olmadığını düşündüğünden, özkaynakları üzerinde tahmini bir etki öngörmemektedir (31 Aralık 2005: Yoktur).

g. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:

Şube’de sermayeyi temsil eden hisse senedi bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

12. Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

13.a. Azınlık haklarına ilişkin bilgiler :

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

13.b.Sermayede ve/veya oy hakkında %10 ve bunun üzerinde paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar:

Ad Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar JP Morgan Chase Bank Co.21.473 100 21.473 -

III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Gelir kalemleri ile ilgili bilgiler:

a. İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: Şube’nin iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır (30 Haziran 2005: Yoktur). b. Finansal kiralama gelirlerine ilişkin bilgiler: Şube’nin finansal gelirleri yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur). c. Ters repo işlemlerinden alınan faizler: Şube’nin ters repo işlemleri yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur).

Page 36: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

37

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

2. Gider kalemleri ile ilgili bilgiler:

a. İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler: Şube’nin iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır (30 Haziran 2005: Yoktur). b. Finansal kiralama giderlerine ilişkin bilgiler:

Şube’nin finansal kiralama giderleri yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur). c. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:

Cari dönem: 30 Haziran 2006

Vadeli Mevduat Vadesiz 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1yıldan

Hesap Adı Mevduat Kadar Kadar Kadar Kadar Uzun Toplam Türk Parası

Bankalararası Mevduat - 23.140 - - - - 23.140 Tasarruf Mevduatı - - - - - - - Resmi Mevduat - - - - - - - Ticari Mevduat - - - - - - - Diğer Mevduat - 1 - - - - 1 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - Kıymetli Maden Depo - - - - - - -

Toplam - 23.141 - - - - 23.141 Yabancı Para - - - - - -

DTH - - - - - - - Bankalararası Mevduat - 3.182 - - - - 3.182 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - Kıymetli Maden - - - - - - -

Toplam - 3.182 - - - - 3.182 Genel Toplam - 26.323 - - - - 26.323

Önceki dönem: 30 Haziran 2005

Vadeli Mevduat Vadesiz 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1yıldan

Hesap Adı Mevduat Kadar Kadar Kadar Kadar Uzun Toplam Türk Parası

Bankalar Mevduatı - 10.672 - - - - 10.672 Tasarruf Mevduatı - - - - - - - Resmi Mevduat - - - - - - - Ticari Mevduat - - - - - - - Diğer Mevduat - - - - - - - 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - Kıymetli Maden Depo - - - - - - -

Toplam - 10.672 - - - - 10.672 Yabancı Para

Bankalararası Mevduat - 105 - - - - 105 DTH - - - - - - - 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - Kıymetli Maden - - - - - - -

Toplam - 105 - - - - 105 Genel Toplam - 10.777 - - - - 10.777

Page 37: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

38

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

d. Repo işlemlerine verilen faiz tutarı: Yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur).

3. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler:

Olağandışı hususları ve yeni gelişmeleri içeren ve şubenin gelirlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler, gelirlerin etkilenme boyutu da belirtilerek açıklanır. Olağandışı kalemlerden kaynaklanan gelirlerin niteliği ve miktarı ayrı ayrı açıklanır: Diğer faaliyet gelirleri arasında olağandışı kalemlerden kaynaklanan gelir bulunmamaktadır.

4. Şube’nin kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri:

30 Haziran 2006 30 Haziran 2005

Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar - -

III. Grup Kredi ve Alacaklardan - - IV. Grup Kredi ve Alacaklardan - - V. Grup Kredi ve Alacaklardan - -

Genel Karşılık Giderleri (213) (1.241) Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri - - Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri - - Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri (2.233) 47

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (2.233) 47 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - -

Değer Düşüş Karşılığı Giderleri - - İştirakler - - Bağlı Ortaklıklar - - Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler - -

Diğer (*) (3.233) - Toplam (5.679) (1.194) (*) Diğer kalemi, ileri valörlü menkul kıymet alım işlemi için ayrılan karşılık giderlerinden

oluşmaktadır.

5. Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler:

a. Bağlı ortaklık ve iştiraklerden elde edilen gelir ve giderler: Yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur). b. Özsermaye yönteminin kullanıldığı iştiraklerdeki yatırımlardan doğan kâr ya da zarardaki

pay, gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak açıklanması: Şube’nin iştiraki bulunmamaktadır (30 Haziran 2005: Yoktur).

c. Şube’nin dahil olduğu risk grubundaki gerçek ve tüzel kişilerle yapılan işlemlerden

kaynaklanan kâr ve zarara ilişkin bilgiler:

Şube’nin risk grubundaki tüzel kişilerle yapılan işlemlerden kaynaklanan kar/zararlar “VI. Şube’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar” bölümünde açıklanmıştır.

Page 38: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

39

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

6. Vergi karşılığına ilişkin açıklamalar:

a. Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da gideri ayrı ayrı açıklanır: Şube’nin cari vergi gideri 1.038 YTL’dir (30 Haziran 2005: 935 YTL).

b. Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya

da giderine ilişkin açıklamalar: Yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur). c. Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan

ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: Yoktur (30 Haziran 2005: Yoktur).

7. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:

a. Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması şubenin dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarına ilişkin açıklamar:

Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemleri bankacılık işlemlerinden

alınan komisyon gelirleri, bankalararası işlemler ve menkul kıymetlerden sağlanan gelir ve giderlerden oluşmaktadır.

b. Mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi,

daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilmesi:

Şube tarafından mali tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahminde değişiklik

bulunmamaktadır (30 Haziran 2005: Yoktur).

8. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulanacağı beklenen muhasebe tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarının açıklanması:

Şube’nin cari dönemde önemli ölçüde etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen muhasebe tahmininde bir değişiklik bulunmamaktadır (30 Haziran 2005: Yoktur).

IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Şube’nin aşağıda belirtilen hususların toplam tutarlarını diğer şarta bağlı yükümlülüklerden ayrı olarak açıklaması:

a. Şube’nin aşağıda belirtilen hususların toplam tutarlarını diğer şarta bağlı

yükümlülüklerden ayrı olarak açıklaması:

a.1. Şube’nin birlikte kontrol edilen ortaklığıyla ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı yükümlülüklerdeki payı:

Şube’nin birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 39: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

40

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) a.2. Birlikte kontrol edilen ortaklığın kendi şarta bağlı yükümlülüklerine ilişkin payı: Şube’nin birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur). a.3. Şube’nin birlikte kontrol edilen ortaklığındaki diğer girişimcilerin

yükümlülüklerinden sorumlu olmasından kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükleri:

Şube’nin birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi ya da belirtilmemesi kararı şarta bağlı olayın gerçekleşme olasılığı gözönünde bulundurularak verilir. b.1. Şarta bağlı varlık için; şartın gerçekleşme olasılığı kesine yakınsa bu varlık

muhasebeleştirilir, şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise bu varlık burada açıklanır: Şube’nin şarta bağlı varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b.2. Şarta bağlı yükümlülük için şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise ve güvenilir

olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılır, güvenilir olarak ölçülemiyorsa bu yükümlülük dipnotlarda açıklanır. Şarta bağlı yükümlülük için, şartın gerçekleşme olasılığı yoksa veya az ise bu yükümlülüğün dipnotlarda açıklanması: Şube’nin şarta bağlı yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: 95 YTL). Bu kapsamda dipnotlarda şarta bağlı yükümlülük ve varlıklara ilişkin aşağıdaki hususların belirtilmesi: 1. Şarta bağlı yükümlülük ya da varlığa ilişkin şartın gerçekleşmesi durumunda

finansal etkinin tahmin edilmesi:

Yoktur (31 Aralık 2005: 95 YTL). 2. Beklenen şarta bağlı kayıp veya kazançların bilinmekte ise gerçekleşme tarihi:

Yoktur.

2. Bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklama:

a. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 40: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

41

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) b. Aşağıdakiler dahil bilanço dışı kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararların ve

taahhütlerin yapısı ve tutarına ilişkin bilgiler:

b.1. Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler:

Şube’nin kesin teminatları teminat mektuplarından oluşmakta olup tutarı 9.676 YTL’dir (31 Aralık 2005: 8.226 YTL).

b.2. Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:

Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

3. Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

a. Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

30 Haziran 2006 31 Aralık 2005

Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler

Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli - - Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli - -

Diğer Gayrinakdi Krediler 9.676 8.226 Toplam 9.676 8.226

b. Maddi duran varlık üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran

varlık için inşaat sırasında yapılan harcamaların tutarı, maddi duran varlık alımı için verilen taahhütlere ilişkin açıklamalar:

Şube’nin maddi duran varlıkları üzerinde rehin, ipotek veya diğer kısıtlamalar bulunmamaktadır. Şube’nin maddi duran varlık alımı için vermiş olduğu taahhüdü yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

4. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye

ilişkin özet bilgiler: Şube’nin uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirme çalışması bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

V. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler: a. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde

kullanılan muhasebe politikası:

Kasa ve efektif deposu ve T.C. Merkez Bankası Serbest Tevdiatı ‘‘Nakit’’ olarak; 3 aydan kısa vadeli yurtiçi ve yurtdışı bankalar mevduatı ile satın alınan banka çekleri ‘‘Nakde eşdeğer varlık’’ olarak tanımlanmaktadır.

b. Muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

Page 41: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

42

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

c. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat:

c. (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:

DÖNEM BAŞI 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004

Nakit 11.833 3.229 Kasa ve Efektif Deposu 37 71 Bankalardaki Vadesiz Mevduat 11.796 3.158 Nakde Eşdeğer Varlıklar 38.456 258.051 Bankalararası Para Piyasası - - Bankalardaki Vadeli Depo 38.456 258.051

TOPLAM 50.289 261.280

(ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler: DÖNEM SONU 30 Haziran 2006 30 Haziran 2005 Nakit 53.381 12.606 Kasa ve Efektif Deposu - 28 Bankalardaki Vadesiz Mevduat 53.381 12.578 Nakde Eşdeğer Varlıklar 65.000 765 Bankalararası Para Piyasası 65.000 - Bankalardaki Vadeli Depo - 765

TOPLAM 118.381 13.371

2. Şube’nin elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Şube’nin serbest

kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

VI. Şube’nin dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Şube’nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış

kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:

a. Cari Dönem (30/06/2006): Şube’nin Doğrudan Risk Grubuna Dahil Olan Şube’nin İştirak ve ve Dolaylı Diğer Gerçek ve Dahil Bağlı Ortaklıklar Ortakları Tüzel Kişiler Olduğu Risk Grubu (*) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı - - - - 8.776 - Dönem Sonu - - - - 51.294 - Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (30/06/2006) - - - - 1.472 -

(*) Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanmıştır.

Page 42: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

43

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) b. Önceki Dönem (31/12/2005): Şube’nin Doğrudan ve Dolaylı Risk Grubuna Dahil Olan Şube’nin Dahil İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Ortakları Gerçel ve Tüzel Kişiler Olduğu Risk Grubu (*) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı - - - - 239.477 - Dönem Sonu - - - - 8.776 - Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - - - - 4.760 - (*) Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanmıştır. c.1 Şube’nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler: Şube’nin Doğrudan ve Dolaylı Risk Grubuna Dahil Olan Şube’nin Dahil (*) İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Ortakları Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Olduğu Risk Grubu Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Mevduat(**) Dönem Başı - - - 2.191 220.398 - Dönem Sonu - - - - 105.926 220.398 Mevduat Faiz Gideri - - - - 3.182 3.077 (*) Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanmıştır. (**) Mevduatın dahil olduğu risk grubuna ait mevduat ve kullanılan kredileri içermektedir. c.2. Şube’nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile

benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:

Şube’nin Doğrudan Risk Grubuna Dahil Olan İştirak ve ve Dolaylı Diğer Gerçek ve Şube’nin Bağlı Ortaklıklar Ortakları Tüzel Kişiler Dahil Cari Önceki Cari Önceki Cari Önceki Olduğu Risk Grubu (*) Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Alım Satım Amaçlı İşlemler Dönem Başı - - - - 334.664 - Dönem Sonu - - - - 77.066 334.664 Toplam Kâr / Zarar - - - - (1.911) 62 Riskten Korunma Amaçlı İşlemler Dönem Başı - - - - - - Dönem Sonu - - - - - - Toplam Kâr / Zarar - - - - - - Cari dönem sonu itibarı ile Şube’nin, Banka’nın başka bir ülkedeki şubesi ile ileri valörlü 10.000 Bin YTL nominallik menkul kıymet alım, 75.200 Bin YTL nominallik menkul kıymet satış işlemi bulunmaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur.). (*) Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında

tanımlanmıştır.

Page 43: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

44

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Şube’nin dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak,

a. Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın şubenin dahil olduğu risk

grubunda yer alan ve şubenin kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:

Şube’nin kontrolünde mevcut olan herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

b. İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine

olan oranını, başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranını, fiyatlandırma politikasını ve diğer unsurları:

Şube’nin kontrolünde mevcut olan bir kuruluş bulunmadığından herhangi bir işlem söz konusu değildir (31 Aralık 2005: Yoktur).

c. Yapılan işlemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayrı açıklama yapılmasının

zorunlu olduğu durumlar dışında, benzer yapıdaki kalemler toplamı tek bir kalem olarak: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

d. Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:

Cari dönemde özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler bulunmamaktadır (31 Aralık 2005: Yoktur).

e. Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemler ilgili oldukları dönemin raporlarında açıklanır: Yoktur (31 Aralık 2005: Yoktur).

VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

Üçüncü Bölüm I-b no’lu dipnotta da açıklandığı üzere BDDK tarafından yayımlanan 28 Nisan 2005 tarihli Genelge ile BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiği duyurulmuştur. Söz konusu Genelge’de enflasyon oranı da dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmekte ve 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmektedir. MUY 14’e göre enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi durumunda dönem sonunda geçerli olan düzeltilmiş tutarlar, bir sonraki mali tabloların başlangıç değerlerini oluşturmaktadır. Banka’nın mali tablolarının hazırlanmasında 31 Aralık 2004’e kadar enflasyon muhasebesi uygulanmış 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Bu mali tablolarda önceki döneme ilişkin tutarlar Türk Parası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücüne göre düzeltilmiş değerleriyle ifade edilmektedir. MUY 14’te yer alan esaslara göre 31 Aralık 2004 tarihine kadar uygulanan enflasyon muhasebesine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

1. 31 Aralık 2004 tarihine kadar, paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki

etkisini gidermek amacıyla cari ve önceki dönem mali tabloları, paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden ifade edilmiştir. BDDK, 28 Nisan 2005 tarihinde bir genelge yayımlayarak, BDDK’nın 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 sayılı kararı ile bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren son verilmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Page 44: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

45

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)

2. Bu mali tablolar, yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, enflasyon muhasebesine ilişkin düzeltmeler 31 Aralık 2004 döneminden başlayarak yasal kayıtlar içerisine alınmıştır.

3. Bilançodaki parasal kalemler, bilanço gününde geçerli parasal ölçü birimi cinsinden ifade

edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmamışlardır. Parasal olmayan kalemler içinde yer alan ancak cari değerleri ile değerlenen yabancı para aktif ve pasif hesaplar ile getirileri veya anaparaları enflasyona veya yabancı paraya endekslenmiş olan varlık ve yükümlülükler için ilgili düzenlemeler gereğince düzeltme işlemi yapılmamış ve parasal kâr veya zararın hesaplanmasında parasal kalemler gibi işleme tabi tutulmuşlardır.

- Varlıkların düzeltilmesi, aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınarak yapılmıştır. Amortismana tabi

varlıkların düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmış olan yeniden değerlemenin ilgili varlıklar ve birikmiş amortismanlar üzerindeki etkileri arındırılmıştır.

- Gerçekleştirilen düzeltme işlemleri sonucunda ödenmiş sermayede kayıtlı nominal değerine göre oluşan

artış tutarı mali tablolarda “Diğer sermaye yedekleri” olarak özkaynaklar içinde gösterilmiştir. 4. Amortismana tabi varlıkların düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmış olan yeniden

değerlemenin ilgili varlıklar üzerindeki etkisi arındırılmıştır. Amortisman varlıkların enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş tutarları üzerinden “Doğrusal yöntem”e göre varlıkların tahmini faydalı ömürleri üzerinden “Kıst esası”na göre ayrılmıştır. Varlıkların faydalı ömürlerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda verilmiştir.

5. Türk Ticaret Kanunu veya bankaların ana sözleşmeleri çerçevesinde oluşan yedek akçeleri ile ödenmiş

veya çıkarılmış sermayenin kayıtlı değerleri hakkında açıklama: Yasal kayıtlarda Şube’nin ödenmiş sermayesi 21.473 YTL’dir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK.DZM.2/13/d-5 sayılı hesap ve kayıt düzeni konulu genelgelerini gereği 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle oluşan ve Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Enflasyona Göre Düzeltme Farkları hesabında yer alan bakiye düzeltmeye esas ilgili hesaba intikal ettirilmiştir.

6. 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolar Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a member

of PricewaterhouseCoopers, tarafından denetlenmiştir. 7. Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler, gelir ve

gider kalemlerinde gerçekleşen hareketlerin mevsimsellik göstermediği ve döneme eşit biçimde dağılmış olduğunu doğrulayıcı nesnel ölçütlerin var olması durumuna ilişkin açıklama: Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yaygın olarak yapılan giderler ve sağlanan gelirler, gelir ve gider kalemlerinde gerçekleşen hareketler mevsimsellik göstermemekte ve döneme eşit biçimde dağılmaktadır.

VIII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar:

1. Bilanço tarihinden sonra, Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususların Muhasebeleştirilmesi Standardında yer alan hususlara rastlanılmamıştır.

2. Şube kurlarında bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının

finansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikte değişiklik olmamıştır.

Page 45: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

46

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Şube’nin faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar

Şube’nin MUY’a ilişkin 15 Sayılı Tebliğ-Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standardı uyarınca mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Şube, Şube’nin bağlı olduğu holdingin bağlı ortaklığı olan Tasfiye Halindeki Chase Manhattan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tasfiye süresinin sonuna gelinmesinden ve tasfiye ile ilgili çıkabilecek borçlardan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu’na vadesi süresiz olan bir taahhütname vermiştir. Taahhüt tutarı Chase Manhattan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinde oluşabilecek her türlü borcun ödenmesini kapsamaktadır. Şube bu taahhütname ile ilgili olarak oluşabilecek bir yükümlülük beklememektedir.

Page 46: 30 HAZ RAN 2006 TAR H T BAR YLE HAZIRLANAN ......tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ’NİN 1 OCAK-30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk lirası (YTL) olarak belirtilmiştir.)

47

SEKİZİNCİ BÖLÜM

H- SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

-

II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

Bulunmamaktadır.

.............................