of 16 /16
Nakit Akım Tablosu • Firmanın nakit yapısı firmanın faaliyet başarı döngüsünün sinyalini veririr. (ürün-satış-alacak-stok) • İşletmenin nakit yapısını analiz ettiğimizde daha fazla veya daha az nakit sermayesine ihtiyaç duyduğunu anlayabiliriz. • Nakit ihtiyacını tahmin etmek işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü genelde firmalar sınırlı nakit rezervleri ve borç alma kapasiteleri 1

Nakit Akım Tablosu

  • Upload
    ura

  • View
    215

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nakit Akım Tablosu. Firmanın nakit yapısı firmanın faaliyet başarı döngüsünün sinyalini veririr. (ürün-satış-alacak-stok) İşletmenin nakit yapısını analiz ettiğimizde daha fazla veya daha az nakit sermayesine ihtiyaç duyduğunu anlayabiliriz. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu• Firmanın nakit yapısı firmanın faaliyet başarı

döngüsünün sinyalini veririr. (ürün-satış-alacak-stok)• İşletmenin nakit yapısını analiz ettiğimizde daha fazla

veya daha az nakit sermayesine ihtiyaç duyduğunu anlayabiliriz.

• Nakit ihtiyacını tahmin etmek işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü genelde firmalar sınırlı nakit rezervleri ve borç alma kapasiteleri vardır.

1

Page 2: Nakit Akım Tablosu

• Günümüzde nakit analizi ve yönteminde en yaygın kullanılan araç nakit akış tablosudur.

• Nakit akış tablosunu nakit bütçesinden ayıran en temel özellik nekit bütçesinin ne zaman ne kadar nakit ihtiyacı olduğunun tespiti olmasıdır.

• Nakit akış tablosu ise; firma faaliyetlerini üç ana başlık halinde alarak nakit analizi yapar. Bunlar

• Firma nakit girişleri ve ve çıkışlarının doğrudan satış ve üretimle ilgili kısmı

• Yatırım sabit kıymet ve alımları ve satışlarıyla iştiraklerden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları

• Firma finansman kararlarından borç ve öz sermaye işlemlerinden kaynaklanan nakit hareketleri

2

Page 3: Nakit Akım Tablosu

• TMS 7 Nakit akış tabloları, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem boyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtası ile bir işlemenin nakit ve benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlanması hususunu düzenlemektedir.

3

Page 4: Nakit Akım Tablosu

• Nakit akım tablosu (NAT), işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını; nakit kaynak ve kullanım yerlerini gösteren bir tablodur.

• NAT, bilanço esasına göre defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerin dışında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin kapsamına giren tüm işletmelerce 1.1.1994 tarihinden itibaren düzenlenmek zorunda olan mali tablolardan biridir.

• NAT, ülkemizde, son yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kapsamındaki işletmelerce düzenlenmekte olan NAT formatına uygundur . Bu nedenle, NAT' nun düzenlenmesinde SPK kapsamındaki işletmeler için fazla bir değişiklik söz konusu olmayacak; NAT, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT' ler) ile düzenlemenin kapsamına giren diğer işletmeler için ilk olarak 1994 mali yıl için düzenlenecektir.

4

Page 5: Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım TablosuNAKİT AKIM TABLOSU, işletmenin belli bir dönemde

nakit giriş ve nakit çıkışlarını özetleyen tablodur. Bu tablo incelenerek, işletmenin nakit teminini sağlam kaynaklardan yapıp yapmadığı ve söz konusu nakitleri doğru alanlarda kullanıp kullanmadığı konularında bilgi edinilir.

Nakit akım tablosunun düzenlenmesi için işletmenin iki yıla ait karşılaştırmalı bilançoları ile hesap dönemine ait gelir tablosuna ihtiyaç vardır.

5

Page 6: Nakit Akım Tablosu

• Belirli bir dönem itibariyle düzenlenen NAT' nda temel olarak iki taraf söz konusudur: Nakit kaynaklan ve nakit kullanımları. Tebliğ' de nakit kaynaklan sekiz ana grupta toplanmış, nakit kullanımları ise on bir ana grupta yer almıştır.

6

Page 7: Nakit Akım Tablosu

7

Page 8: Nakit Akım Tablosu

• Yukarıda yer alan nakit kaynak ve kullanım unsurlarına ait tutarların hesaplanmasında. ilk etapta, işletmenin ilgili döneme ait gelir tablosu ile dönem başı ve dönem sonu bilançoları gerekli olmaktadır. Bunlarla birlikte, NAT'nun düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen bazı ek bilgilerin de muhasebe sisteminden sağlanması gerekli olabilir.

8

Page 9: Nakit Akım Tablosu

9

Page 10: Nakit Akım Tablosu

10

Page 11: Nakit Akım Tablosu

NAKİT AKIM TABLOSUA.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDUB.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar(+) c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) d)Alınan Sipariş Avansları(-) 2.Diğ.Faal.Olağan Gelir ve Kar. Dolayı Sağlanan Nakit a)İştirak Temettü Gelirleri b)Faiz Gelirleri 3.Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Olağandışı Gelir ve Karlar 4.Kısa Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit 5.Uzun Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit 6.Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7.Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit 8.Diğer Nakit Girişleri

Borç – Gider karşılıklarını kapsamaz

Page 12: Nakit Akım Tablosu

C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı a)Satışların Maliyeti b)Stoklardaki Artışlar(+) c)Ticari Borçlardaki Azalışlar(+) d)Ticari Borçlardaki Artışlar(-)

e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) f)Stoklardaki Azalışlar(-)

2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Ar-Ge Giderleri

b)Paz.Sat.Dağ.Gid.

c)Genel Yönetim Gid.

d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen (-)

Page 13: Nakit Akım Tablosu

3-Diğer Faal.Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışı 4-Finansman Gid.Dolayı Nakit Çıkışları 5-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışı 7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 9-Ödenen Vergi ve Benzerleri 10-Ödenen Temettüler 11-Diğer Nakit ÇıkışlarıD-DÖNEMSONU NAKİT Mevcudu(A+B-C)E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI(B-C)

Page 14: Nakit Akım Tablosu

NAKİT AKIM TABLOSU 2006A.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 545B.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 46580 1.Satışlardan Elde Edilen Nakit 36105 a)Net Satışlar 34700 b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar(+) 1405 c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) d)Alınan Sipariş Avansları(-) 2.Diğ.Faal.Olağan Gel. ve Kar. Dolayı Sağ. Nakit 850 a)Kambiyo Karı 550 b)Bağlı Ortaklık Temettü 300 3.Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 1575 Olağandışı Gelir ve Karlar 4.Kısa Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit 5.Uzun Vad. Yab. Kay. Art. Sağlanan Nakit 2850 6.Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 5000 7.Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit 8.Diğer Nakit Girişleri 200 a) Hisse Senetleri 200

Page 15: Nakit Akım Tablosu

C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 46.245 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 21.370 a)Satışların Maliyeti 21.000 b)Stoklardaki Artışlar(+) c)Ticari Borçlardaki Azalışlar(+) 1925 d)Ticari Borçlardaki Artışlar(-)

e)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) f)Stoklardaki Azalışlar(-) -1555

2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 5500 a)Ar-Ge Giderleri 1500

b)Paz.Sat.Dağ.Gid. 3000

c)Genel Yönetim Gid. 3000

d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen (-) -2000

Page 16: Nakit Akım Tablosu

3-Diğ.Faal.Ol.Gid. ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışı 2350 4-Finansman Gid. Dolayı Nakit Çıkışları 450 5-Olağandışı Gid. ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 1.710 6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışı 12450 7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 1575 a) Mali Borçlar 1450 b) Diğer Borçlar 125 8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri - 9-Ödenen Vergi ve Benzerleri - 10-Ödenen Temettüler 840 11-Diğer Nakit Çıkışları -D-DÖNEMSONU NAKİT Mevcudu(A+B-C) 880E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI(B-C) 335