3 Obsah 1. £‘vod

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 Obsah 1. £‘vod

 • Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 3. zasadnutí,

  konanom 29. januára 2018, prijalo Uznesenie 9/3, ktorým schválilo rozpočet

  Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

  Uznesenie 9/3

  Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

  1. s c h v a ľ u j e

  rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.

  2. b e r i e n a v e d o m i e

  rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2020.

 • Návrh rozpočtu

  Žilinského samosprávneho kraja

  na roky 2018 - 2020

  Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Komenského 48, 010 09 Žilina

 • 3

  Obsah

  1. Úvod........................................................................................................................... 5

  2. Príjmová časť rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.................................. 11

  2.1. Bežné príjmy ......................................................................................................11

  2.1.1. Daňové príjmy ...................................................................................... 12

  2.1.2. Nedaňové príjmy ................................................................................... 13

  2.1.3. Granty a transfery ................................................................................. 14

  2.2. Kapitálové príjmy ............................................................................................ 15

  2.2.1. Nedaňové kapitálové príjmy ................................................................. 15

  2.2.2. Kapitálové granty a transfery.................................................................. 16

  2.3. Príjmové finančné operácie ............................................................................. 16

  3. Výdavková časť rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.............................. 17

  3.1. Bežné výdavky ................................................................................................. 18

  3.1.1. Úrad ....................................................................................... ............... 19

  3.1.2. Správa majetku ŽSK ............................................................................. 21

  3.1.3. Doprava ................................................................................................ 22

  3.1.4. Kultúra .................................................................................................. 24

  3.1.5. Vzdelávanie ........................................................................................... 25

  3.1.6. Sociálne zabezpečenie .......................................................................... 27

  3.1.7. Eurofondy ............................................................................................. 29

  3.2. Kapitálové výdavky ......................................................................................... 30

  3.2.1. Úrad ....................................................................................................... 30

  3.2.2. Správa majetku ŽSK ............................................................................. 31

  3.2.3. Doprava ................................................................................................ 31

  3.2.4. Zdravotníctvo......................................................................................... 36

  3.2.5. Kultúra .................................................................................................. 42

  3.2.6. Vzdelávanie ........................................................................................... 46

  3.2.7. Sociálne zabezpečenie .......................................................................... 53

  3.2.8. Eurofondy ............................................................................................. 59

  3.2.9. Projektová dokumentácia....................................................................... 59

  3.3. Výdavkové finančné operácie .......................................................................... 60

  4. Programový rozpočet ............................................................................................... 62

  Prílohy

  Príloha 1-6 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2020

  Príloha 7-9 Návrh rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018

  Príloha 10 Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2018 až 2020 v programovej štruktúre

  Príloha 11 Návrh programového rozpočtu ŽSK na rok 2018 – Merateľné ukazovatele

 • 4

  Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky

  2018 až 2020

  1. Úvod

  Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) na roky 2018 až 2020 ako súčasť

  rozpočtu verejnej správy, je základným nástrojom finančného riadenia, ktorým sa riadi financovanie

  úloh a funkcií ŽSK v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch

  rokov.

  Vyjadruje samostatnosť hospodárenia ŽSK, zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva.

  V rozpočte sú stanovené ciele a priority rozpočtovej politiky ŽSK, v súlade s efektívnosťou

  vynakladania verejných prostriedkov, ktoré sú dosiahnuteľné a zároveň potvrdzujú dôveryhodnosť

  našich financií.

  Základom je zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu kraja, zveľaďovanie majetku ŽSK cestou

  technického zhodnotenia a rekonštrukcií objektov za účelom znižovania spotreby energie

  a možnosť rastu v investičnej oblasti s využitím návratných zdrojov financovania.

  Cieľom návrhu rozpočtu je zabezpečiť financovanie všetkých oblastí, ktoré samosprávnemu kraju

  vyplývajú z kompetencií uložených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných

  celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch).

  Zlepšovanie rozpočtovej pozície s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií ako

  aj zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu v kraji vyúsťuje do cieľov na ďalšie roky.

  V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet

  vnútorne člení na:

   bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),

   kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),

   finančné operácie.

  Základom rozpočtu sú najmä finančné vzťahy v rámci samotného ŽSK, t. j. medzi ŽSK

  a organizáciami, ktoré ŽSK zriadil, pretože súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov

  rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených ŽSK.

  Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

   Štátu k rozpočtu ŽSK, ktorými sú: - podiely na dani v správe štátu, - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

   ŽSK k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú: - rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, - príspevky príspevkovým organizáciám zriadených ŽSK.

   ŽSK k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území ŽSK.

   ŽSK k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

   ŽSK k rozpočtom iných VÚC, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu obcí, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

 • 5

  Zároveň je rozpočet spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5

  citovaného zákona, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota. Je odrazom výdavkovej časti

  rozpočtu, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávneho kraja.

  Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia,

  ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní

  verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný

  a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

  Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o vytvorenie programovej štruktúry, formulovanie

  zámerov a cieľov, vytvorenie merateľných ukazovateľov, rozdelenie výdavkov rozpočtu do

  jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Každý program, podprogram a prvok má

  rozpočtovanú v