Click here to load reader

29/8/13 9:27 AM KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA ... Bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za 50% svih smrti, pa je tako u Karlovačkoj županiji 2011. godine od 2016 ukupno umrlih osoba

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 29/8/13 9:27 AM KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA ... Bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za 50% svih...

 • K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  Sa vj

  et i i

  ku

  ha rs

  ki r

  ec ep

  ti

  K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  Pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  .

  ŠTO JESTI KOD VISOKOG KRVNOG TLAKA

  st oJ

  es ti_

  op re

  m a1

  .in dd

  1

  29 /8

  /1 3

  9 :2

  7 AM

 • K O

  D V

  IS O

  K O

  G K

  RV N

  O G

  T LA

  K A

  K ar

  lo va

  čk a

  žu pa

  n ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  pr eh

  ra na

  Tl ak

  _h rv

  12 tis

  k. in

  dd

  3 29

  /8 /1

  3 9

  :2 1

  AM

  T is

  ak o

  m og

  uc io

  Z av

  od z

  a ja

  vn o

  zd ra

  vs tv

  o K

  ar lo

  va ck

  e žu

  pa ni

  je

  uz d

  op uš

  te nj

  e au

  to ri

  ce , pr

  im .m

  ag . B

  ra ni

  sl av

  e B

  el ov

  ic ,

  dr .m

  ed .

  i K ar

  lo va

  ck e

  žu pa

  ni je

  k oj

  a je

  o vu

  p ub

  lik ac

  iju n

  a hr

  va ts

  ko m

  je

  zi ku

  p rv

  a ob

  ja vi

  la .

  ´ ´

  ˇ

  ˇ

 • Au

  to ric

  a:

  pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  ., sp

  ec .

  Iz

  ra ču

  ni n

  ut rit

  iv no

  g sa

  st av

  a:

  G or

  da n

  a To

  th , m

  ag . p

  re h.

  te h.

  Pr

  ip re

  m a

  je la

  za fo

  to gr

  afi ra

  nj e:

  Ja

  ko b

  Po la

  jž er

  Fo

  to gr

  afi je

  : Si

  m on

  K ol

  ež n

  ik

  Pr

  ije vo

  d iz

  sl ov

  en sk

  og je

  zi ka

  : P

  re te

  ks , d

  .o .o

  ., B

  ra n

  is la

  va B

  el ov

  Le

  kt or

  : M

  ir n

  a M

  oh or

  ić , p

  ro f.

  S tru

  čn i p

  re gl

  ed te

  ks ta

  n a

  hr va

  ts ko

  m je

  zi ku

  : B

  is er

  ka H

  ra n

  il ov

  ić , d

  r. m

  ed .,

  sp ec

  .

  G

  ra fič

  ka p

  rip re

  m a:

  M

  od ri

  š A

  nt on

  H oz

  ja n,

  s .p

  .

  Ti

  sa k:

  T

  is ka

  ra P

  eč ar

  ić –

  R ad

  oč aj

  d .o

  .o .,

  Tu šk

  an ov

  a 10

  , K ar

  lo va

  c

  N

  ak la

  dn ik

  : K

  ar lo

  va čk

  a žu

  pa n

  ija

  U pr

  av n

  i o dj

  el z

  a zd

  ra vs

  tv o

  i s oc

  ija ln

  u sk

  rb

  N

  ak la

  da :

  30 00

  K ar

  lo va

  c, 2

  01 3

  IS B

  N 9

  78 -9

  53 -5

  73 15

  -1 -1

  C IP

  z ap

  is d

  os tu

  pa n

  u ra

  ču n

  al no

  m e

  ka ta

  lo gu

  N

  ac io

  n al

  ne i

  sv eu

  či li

  šn e

  kn ji

  žn ic

  e u

  Z ag

  re bu

  po

  d br

  oj em

  8 52

  00 5

  N

  as lo

  v or

  ig in

  al a:

  B

  ra n

  is la

  va B

  el ov

  L ah

  ko je

  m p

  ri v

  is ok

  em k

  rv ne

  m t

  la ku

  . M u

  rs ka

  S ob

  ot a:

  Po m

  u rs

  ko d

  ru št

  vo z

  a bo

  j p ro

  ti r

  ak u,

  2 01

  3.

  pr eh

  ra na

  Tl ak

  _h rv

  12 tis

  k. in

  dd

  4 29

  /8 /1

  3 9

  :2 1

  AM

  Au

  to ric

  a:

  pr im

  . m r.

  s c.

  B ra

  n is

  la va

  B el

  ov ić

  , d r.

  m ed

  ., sp

  ec .

  Iz

  ra ču

  ni n

  ut rit

  iv no

  g sa

  st av

  a:

  G or

  da n

  a To

  th , m

  ag . p

  re h.

  te h.

  Pr

  ip re

  m a

  je la

  za fo

  to gr

  afi ra

  nj e:

  Ja

  ko b

  Po la

  jž er

  Fo

  to gr

  afi je

  : Si

  m on

  K ol

  ež n

  ik

  Pr

  ije vo

  d iz

  sl ov

  en sk

  og je

  zi ka

  : P

Search related