2014 Czech Brochure (ORG)

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2014 Czech Brochure (ORG)

 • 2014/2015

  Part of the EF Education First family

  kulturn vmna, profesn zkuenosti a zahranin studium

  Au Pair program

  Kontaktujte ns:Nai partnei:

  Tel.: 296 180 096www.culturalcare.czaupair.cz@culturalcare.com

  Tme se na spoluprci.

  Ve srovnn s nktermi z mch ptel se v mnoha ohledech ctm zodpovdnj jednodue proto, e jsem byla prvn, kdo se odsthoval od rodi a staral se o sebe sm. Nebojm se tolik riskovat a dlat vci na vlastn pst, v tomhle smru jsem rozhodn sebevdomj. Zkuenosti jako au pair jsem si napsala do ivotopisu, protoe ron pobyt v zahrani zamstnavateli uke, e jsem flexibiln a zodpovdn.

  Prv neustl podpora Cultural Care Au Pair a jejich ochota kdykoliv poskytnout potebn informace a navtvit n institut otevela naim studentm monost cestovat, zskat mezinrodn zkuenosti a zdokonalit se v anglitin. Nejdleitj je, e tento kulturn-vmnn program je regulovan americkm Ministerstvem zahrani, a proto zajiuje bezpe tm, kdo se rozhodnou zskat tyto zkuenosti za velmi nzkou cenu, kter jim vrt mnoho vhod.

  Gina Botache Prezad pro zahranin styky

  Universidad Militar Nueva Granada, Bogot

  PilarAu pair v Massachusetts

  Bhem mho psoben jako au pair jsem ila v Bostonu. Mla jsem monost studovat obchodn komunikaci a mezinrodn vztahy na Harvardu. Bhem tchto kurz jsem se nauila pouvat sv znalosti anglitiny ve formlnm prosted. Bydlen v hostitelsk rodin mi zase umonilo zlepit si kadodenn anglitinu a dozvdt se ve o americk kultue. Zkuenosti au pair mi otevely mnoh dvee. V souasn dob pracuji v Americe na univerzit pro mezinrodn obchod jako editelka oddlen obchodu pro Latinskou Ameriku. Dky tto prci se mi naskytlo nesetn pleitost cestovat do cizch zem.

  Ron au pair pobyt pozitivn ovlivnil moje budouc profesn plny. Te u vm, e chci pracovat v sociln nebo tvr oblasti. Vrazn jsem si zlepila anglitinu, co je tak dvod, pro jsem se rozhodla zvolit si anglitinu jako soust svho studia. Skuten ji chci v budoucm povoln aktivn vyuvat. Cel proces ped samotnm odjezdem m nauil hodn o tom, jak se prezentovat tm nejlepm monm zpsobem, take te u vm, jak zapsobit na budoucho zamstnavatele.

  Stefanie Au pair ve Washingtonu

  TheresaAu pair ve Virginii

  Rdi bychom s Vmi prodiskutovali monosti spoluprce, aby se Vai studenti mohli dozvdt veker informace o tomto kulturn-vmnnm programu v USA. Program studentm d zahranin profesn zkuenosti a rozvj dovednosti, jako je mezikulturn komunikace, spoluprce a kritick mylen.Zde jsou nkter pklady toho, co Vm poskytneme zdarma:

  Prezentace/pednky naich zamstnanc

  Prezentace o programu od bvalch au pair

  Dal informan materily

  Odborn znalosti

  www.culturalcare.cz

  Tel.: 296 180 096 www.culturalcare.cz

 • ElenaAu pair v Massachusetts

  Mohu s jistotou tvrdit, e bt au pair mi zmnilo ivot. Stala jsem se vysplej, zodpovdnj a otevenj. Zapracovala jsem na svch dovednostech, jako je zvldn stresu a een problm, a dky plnovn kadodennho rozvrhu jsem se zdokonalila jako organiztorka. Tak jsem se nauila bt trpliv a komunikovat s lidmi z rznch kultur. Dnes pracuji v Itlii pro Cultural Care Au Pair, dky emu mohu pomhat italskm au pair uskutenit jejich sen.

  PaolaAu pair v New Jersey

  Dky ronmu au pair pobytu jsem se nauila tm dokonale anglicky. Nyn pracuji na recepci hotelu a prv vborn znalosti anglitiny mi umonily tuto prci zskat. Upmn si myslm, e mi ast v programu pomohla vyspt, osamostatnit se, stt se trplivou a pedevm bt vce oteven k ostatnm lidem a jejich kultue. K bych tuto zkuenost mohla zopakovat.

  Moje dcera Johanna jela s Cultural Care Au Pair do San Francisca. Jako matka jsem se ctila dobe, protoe

  jsem vdla, e o mou dceru bude ze strany tto organizace dobe postarno. Bylo pro m podstatn, e vechny

  podmnky a pedpisy jsou jasn a srozumiteln a e dcera bude mt v USA k dispozici podprnou s. Komunikace

  s Cultural Care Au Pair byla vdy spolehliv. Cel systm vbru rodin a au pair byl dobe vymylen. () Tento

  program byl pro Johannu velkou vzvou, ale dky nmu se z n stala nezvisl a zodpovdn ena. Cultural Care ji

  provedl celm rokem a nakonec si jet u rodiny program prodlouila o dalch est msc. () Dodnes je s nimi v

  kontaktu. Jako matka mohu Cultural Care Au Pair rozhodn doporuit.

  Jutta W. Matka jedn z naich au pair

  EF: Otevrme Vm svt prostednictvm

  vzdlvn

  Cultural Care Au Pair je soust EF Education First, nejvt soukrom vzdlvac organizace na svt. U tm 50 let spolupracujeme s lektory a pedagogy po celm svt za elem budovn tradinho jazykovho vzdlvn. Jsme pesvdeni, e se lovk vzdlv i mimo tdu a e n program pomh mladm lidem zskat dovednosti a zkuenosti, kter jsou nezbytn pro spch na mezinrodnm konkurennm trhu prce.

  Cultural Care Au Pair poskytuje tiscm mladch lid pleitost t a pracovat v USA a po dobu dvou let. Za vce ne 25 let jsme do USA vyslali pes 100 000 au pair a i nadle ns t nabzet tuto pleitost dalm mladm lidem.

  Regulovan a bezpen

  Cultural Care Au Pair jednika na trhuZa 25 let se Cultural Care Au Pair stala nejvt organizac umisujc au pair do americkch hostitelskch rodin.

  Cultural Care Au Pair je jedin organizace schvlen americkm Ministerstvem zahrani, kter se o ve star zcela sama, a to od samotnho vbrovho zen a vcviku po nsledn umstn au pair do rodin. Ve vech zemch, kde rekrutujeme au pair, psob nai mstn zamstnanci a o umstn do hostitelskch rodin se staraj nai vlastn zamstnanci v na severoamerick centrle v Bostonu.

  Jsme hrd na to, e jsme se se vemi au pair a rodinami, se ktermi spolupracujeme, setkali osobn, e proli nronm vbrovm zenm a zskali dkladn vcvik od naich zamstnanc.

  Bt soust spolenosti EF Education First znamen, e se meme opt o 50 let zkuenost a 15 milion astnk EF a poskytnout Vm tak nejlep mon sluby a podporu v jakkoliv situaci.

  Bezpenost astnk programu je na nejvy prioritou. Stali jsme se partnery americkho ervenho ke, aby vichni au pair zskali certifikaci z prvn pomoci a resuscitace. Spolupracujeme tak s odbornky pes pojitn, abychom pro au pair vytvoili pojistn kryt na mru pesn podle jejich poteb.

  Cultural Care Au Pair se specializuje na umstn au pair ve Spojench Sttech. Au Pair program je regulovn americkm Ministerstvem zahrani a chrn tak souasn ob strany jak au pair, tak hostitelsk rodiny.

  Au Pair program je vhodn nejen pro astnky, ale i pro

  hostitelsk rodiny, jedn se o mezikulturn zleitost. astnci

  mohou pokraovat ve svm vzdlvn, zatmco provaj

  kadodenn ivot v americk rodin. Ta naopak zskv

  spolehlivou a zodpovdnou pi o dti od jedinc, kte se stvaj

  soust tto rodiny.

  Americk Ministerstvo o Au Pair programu(http://j1visa.state.gov/programs/au-pair/)

  Americk Ministerstvo zahrani reguluje vhody programu a tak stanovuje nron kadoron audit zamen na n vbr, umisovn do rodin a bezpenost celho programu.

  Pomhme v rozvoji mladm lidem

  Cultural Care Au Pair vybr a trnuje au pair z vce ne 20 zem po celm svt. Do programu vstupuj z mnoha odlinch dvod a s rznm oekvnmi a vichni z nj odchzej s vym sebevdomm, vysplej a motivovan.

  A u chce lovk konkurovat na globlnm trhu prce, nebo se potk s hlednm prce v domovsk zemi, stt se au pair je bezpen a dostupn zpsob, jak zviditelnit ivotopis a jak rozvjet sv dovednosti.

  Jsme hrd na to, e pracujeme s mladmi lidmi a pomhme jim v rozvoji a spchu.

  au pair zlepilo sv komunikan dovednosti

  au pair se stalo zodpovdnj a vysplej

  au pair se stalo pizpsobivj v novm prosted

  V nedvno provedenm vzkumu s bvalmi au pair jsme zjistili:

  Lottaair v Kalifornii

  Bt au pair mi pomh vyrst jako lovk a zvyuje mi to sebevdomj. Mm pocit, e po tto zkuenosti budu pipravena elit emukoliv, co ivot pinese. Au pair pobyt mi tak pomh zdokonalit se v anglitin a jsem si jist, e mi to v budoucnosti usnadn nastartovat mezinrodn kariru. Po absolvovn tohoto programu plnuji zat studovat v anglitin nebo ideln v zahrani.

  82% 85% 83%

  Tel.: 296 180 096 www.culturalcare.czwww.culturalcare.czTel.: 296 180 096