2000 ABA GINOONG MARIA - Niya sa atin ang nagagawa ng panalangin at ng pagpapakasakit sa pamamagitan ng tugon ... Sa aming kaluluwa ... sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa

 • View
  362

 • Download
  35

Embed Size (px)

Text of 2000 ABA GINOONG MARIA - Niya sa atin ang nagagawa ng panalangin at ng pagpapakasakit sa pamamagitan...

 • 2000 ABA GINOONG MARIAPAMIMINTUHO KAY MARIA

  (ad experimentum)

  tinipon ng mga

  PINUNO AT KASAPI

  ng

  MILAGROSA CRUZADA CURSILLO SAGRADOsa pakikipagtulungan ng

  DEI ECCLESIAM UNAM SANCTAM

  REV. FR. ROMEO D. DE LOS SANTOSPATNUGOT

  SINAG PUBLICATION49 Chico street

  Barangay Katuparan, Taguig cityPhone: 09179280620 *** e-mail: sacerdossanctorum@yahoo.com

  2011

 • MILAGROSA CRUZADACURSILLO SAGRADO, INC.

  PAMUNUANBRO. MORI L. CLARICIA

  PRESIDENTBRO. ASTER L. MANCILLA

  VICE PRESIDENTBRO. SERGIO MAC H. MACASIEB

  TREASURERBRO. RUDY S. MAG-ABO

  SECRETARYBRO. BOBBY C. IBARRIENTOS

  AUDITORREV. FR. ROMEO D. DE LOS SANTOS

  SPIRITUAL DIRECTOR

  SINSINSINSINSINAAAAAG PUBLICAG PUBLICAG PUBLICAG PUBLICAG PUBLICATIONTIONTIONTIONTION15 Providencia street, Zone II

  Central Signal Village, Taguig cityPhone No.: 0917-928-06-20

  EDITORIAL ASSISTANCE TEAM I

  BRO. RAFAEL RAFFY C. ELEFANTEEXECUTIVE ASSISTANT TO THE EDITOR

  SIS. MA. HEIDE L. CAHANAPTYPESETTER

  BRO. MICHAEL C. BALAO SIS. YOLANDA L. CAHANAPLAY-OUT ARTIST PROOFREADER

  BRO SERGIO MAC MACASIEBSPECIAL ENCODER

  ii

 • Paunang SalitaIpinakita na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo

  kung gaano kalaki ang Kanyang pagpapahalaga sa mgakahilingan ng Kanyang Mahal na Ina sa pamamagitan nghimalang ginawa Niya sa kasalan sa Cana.

  Ipinaalam Niya sa atin ang nagagawa ng panalanginat ng pagpapakasakit sa pamamagitan ng tugon Niya satanong ng Kanyang mga alagad tungkol sa masamangespiritung hindi nila napaalis sa taong inaalihan niyongayong silay napagkalooban na Niya ng kapangyarihangmagpalayas ng mga demonyo.

  Ang pagdarasal natin ng dalawanlibong Aba GinoongMaria ay isang panalanging may kasamang pagpapakasakit.Ang panalanging may kasamang pagpapakasakit ay maykaragdagang mabuting bunga sapagkat lalong nadaramanatin ang pagdaloy ng mga biyayang patuloy naipinagkakaloob ng Diyos sa atin.

  Ang ating kataimtiman at pagiging makatotohanan saating pagdarasal ay makahihikayat naman sa iba pang mgakapatid natin upang manalangin din.

  --Laginlaan

  iii

 • iv

  Laginlaan

  HAIL MARY

 • HALINA ESPIRITU SANTOLahat:Sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Epiritu Santo. Amen.

  Halina, Espiritu SantoKinakailangan kitaSigla at lakas ng mahinaPag-asa naming lahat.

  (Humming - panalanging isinasatinig ng namumuno)Halina katulad ng batisSa aming kaluluwaSakit namin ay pawiinKalulway palakasin.

  o dili kayayNamumuno: Halina Espiritu Santo, punuin Mo ang mga puso ng mga tapat sa IyoLahat: At papagningasin mo sa kanila ang apoy ng Iyong pag-ibig.Namumuno: Ipadala Mo ang Iyong Espiritu at silay malalalangLahat: At babaguhin Mo ang mukha ng sangkalupaan.Namumuno: Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay nagturo Ka

  sa puso ng mga tapat, ipagkaloob Mo na sa pamamagitan na rin ng Espritungiyan ay malaman namin ang matuwid at matamasang palagi ang Kanyangpag-aliw sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

  Lahat: Amen.Akoy nagkukumpisal/ sa Diyos na makapangyarihan/ at sa inyo mga kapatid/sapagkat lubha akong nagkasala/ sa isip, sa salita at sa gawa, at sa akingpagkukulang/ kaya isinasamo ko kay Mariang laging birhen,/ sa lahat ngmga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid/ na akoy ipanalangin saPanginoong ating Diyos

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kung may kasamang Pari:Pari: Kaawaan tayo ng ... ... na walang hanggan.Lahat: Amen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Purihin at luwalhatiin magpasawalang hanggan/ ang Hari ng mga panahon/tangi at iisang Diyos/ di nakikita at walang kamatayan. Amen.

  Namumuno: Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagtataguyod sa aminsa dalawang libong Aba Ginoong Maria, palakasin Mo po kami ngayon sa

  1

 • pamamagitan ng Iyong kabanalan upang huwag po kaming magkasala, kundiang lahat naming salita, pag-iisip at gawa ay maayon sa Iyong banal nakalooban at kagustuhan sa pamamagitan ni Hesukristong Iyong Anak at amingPanginoong nabubuhay at naghaharing kasama Mo at ng Espiritu Santo, iisangDiyos magpasawalang hanggan.

  Lahat:Amen.Sa Iyo, Panginoon,/ sa tulong ng Iyong biyaya ay inihahandog namin,/ kasamang lahat ng kaanib ng Iyong pandaigdig na Simbahan/ ang aming pagkatao/ang aming gawain/ ang aming pag-iisip/ ang aming damdamin at nasa/ upangang lahat ng ito/ ay maukol sa Iyong ikaluluwalhati/ sa pagpapalaganap ngIyong kaharian.

  Nais din po naming makamtan/ ang lahat ng indulhensiyang maaaringtamuhin namin/ sa aming pagdarasal ng dalawang libong Aba Ginoong Maria/sa ikapagbabayad-puri sa nagawa naming kasalanan. Amen.

  Namumuno: Marapatin Mo po, Panginoon, Diyos ng langit at lupa, na patnubayan atpabanalin, pamahalaan at pamunuan ang aming gawain, ang aming mgakaluluwa at katawan, ang aming mga pandamdam, salita at gawa, ayon sabatas Mo at sa Iyong mga utos, upang dito at sa kabilang buhay, sa tulongMo po, ay makamtan namin ang kaligtasan at kaligayahan. Tagapagligtas ngdaigdig na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.

  Lahat:Amen.

  ANG SANTO ROSARYONamumuno: Buksan Mo po Panginoon ang mga labi naminLahat:At ang aming mga bibig at magpupuri sa Iyo.Namumuno: O Diyos lumapit Ka po at kami ay tulungan.Lahat:O Panginoon magmadali Ka po sa pagsaklolo sa amin.Namumuno: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.Lahat:Kapara ng una-una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang

  hanggan. Amen.Namumuno: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may

  gawa ng langit at lupa.Lahat: Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang Anak ng Diyos/

  Panginoon nating lahat/ nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo/ipinanganak ni Santa Mariang Birhen/ pinapagkasakit ni Pontio Pilato/ipinako sa krus/ namatay, inilibing,/ nanaog sa kinaroroonan ng mgayumao./ Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli./ Umakyat sa langit/naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat./ Doon

  2

 • magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay natao./

  Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo/ sa Banal na SimbahangKatolika/ sa kasamahan ng mga banal/ sa ikawawala ng mga kasalanan/at sa buhay na walang hanggan. Amen

  Namumuno: Ama namin sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo, mapasaamin angkaharian mo, sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit.

  Lahat: Bigyan Mo kami ngayon/ ng aming kakanin sa araw-araw/ at patawarinMo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sanangagkakasala sa amin,/ at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,/bagkus iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Namumuno: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya/ ang Panginoong Diyos aysumasaiyo,/ bukod kang pinagpala sa babaing lahat,/ at pinagpala namanang iyong Anak na si Hesus.

  Lahat:Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,/ngayon at kung kamiy mamamatay. Amen.

  Tatlong ulit---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Namumuno: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.Lahat:Kapara ng una-una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang

  hanggan. Amen.

  FATIMA EJACULATIONLahat:O Hesus ko,/ patawarin Mo kami sa aming mga sala,/ iligtas Mo kami sa

  apoy ng impiyerno/ dalhin Mo sa langit ang lahat ng mga kaluluwa/ lalung-laluna iyong mga lubhang nangangailangan ng Iyong awa.

  ANG MGA MISTERIYO SA TUWA (Lunes at Sabado)1. Ang pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos. (Kababaang-loob)(Sundan ng isang Ama Namin, sampung Aba Ginoong Maria, isang Luwalhati at FatimaEjaculation)2. Ang pagdalaw ng Mahal na Birhen kay Santa Isabel. (Pag-ibig sa Kapwa)3. Ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. (Diwa ng pagkamaralita)4. Ang paghahandog sa sanggol na si Hesus sa templo. (Kasunuran, Kalinisan)5. Ang pagkatagpo sa batang si Hesus sa templo. (Pag-ibig kay Jesus at sa Kanyangmga Turo)

  ANG MGA MISTERYO SA LIWANAG (Huwebes)1. Pagbibinyag sa ating Panginoong Jesukristo. (Pananalig sa Batas)2. Pagpapahayag ng Sarili ng ating Panginoong Jesukristo sa Himala sa Kasalan sa

  3

 • Cana. (Pamamagitan ni Maria)3. Pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos at Panawagan sa Pagbabago. (Katapatan sa

  mga Turo ni Kristo)4. Pagbabagong-anyo. (Maluwalhating Katawan para sa atin din sa Takdang

  Panahon)5. Pagtatatag ng Banal na Eukari