Ang Bahay ay napuno ng HALIMUYAK NG .nang ang isang “Maria ang kumuha ng mamahaling pabango, ... sa Pilipinas, para sa mga ... Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa Simbahan

 • View
  286

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Ang Bahay ay napuno ng HALIMUYAK NG .nang ang isang “Maria ang kumuha ng...

 • Ang Bahay ay napuno ng

  (Juan 12:3)HALIMUYAK NG PABANGO

  Obispo Paul Hinder, OFM Cap.Bikaryo Apostoliko ng Timog Arabia

  Liham ng PastolMahal na Araw at Pasko ng Pagkabuhay 2014

 • Mga Kapatid kay Kristo, Sumainyo ang kapayapaan!

  1. Noong nakaraang taon si Kardenal Jorge Mario Bergoglio ay nahirang na Papa ng Roma at tinawag na Papa Francisco. Maraming mananampalataya ang namangha sa kanyang kakaibang paraan ng pagiging papa. Marami ang nagulat nang sa araw ng Huwebes Santo ay hinugasan niya ang paa ng mga bilanggo at isa doon ay isang babaeng muslim. Di kaya kalabisan na iyon? Maraming tao ang pumuna tulad ng ginawa ng mga kasama ni Jesus nang siya ay kumaing kasama ang mga makasalanan matapos tawagin si Zaqueo mula sa puno ng sikomoro o nang ang isang Maria ang kumuha ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok (Juan 12,3). Di lamang ang mga Pariseo at mga eskriba ang naeskandalo. Maging ang mga alagad ni Jesus ay nahirapang unawain ang ginawi ng kanilang maestro. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay pumuna na ang sabi: Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niya. (Juan 12,5). Subalit ipinahayag ng Ebanghelyo na at humalimuyak sa buong bahay ang pabango (Juan 12, 3). Ipinagtanggol naman ni Jesus ang babae: Anot siyay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha ngunit akoy hindi ninyo kasama sa habang panahon (Juan 12, 7-8). Dito ipinahayag ni Jesus na ang ginawa ng babae ay mananatili at aalalahanin hindi lamang sa kanyang kamatayan kundi maging sa araw ng kanyang muling pagkabuhay.

  2. Sa kanilang kakaibang kilos, si Jesus at maging si Papa Francisco ay nagpahayag ng mahalagang pagbabago na nakaugat sa kagandahang-loob ng Diyos: walang sinuman ang hindi sakop ng pag-ibig ng Diyos; gaano man kalayo sa Diyos, lahat ay tatanggap ng awa ng Ama nasapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga mabubuti at masasama, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at makasalanan (Mt 5,45). Hindi sinasabi ni Jesus na ang masama ay mabuti; na ang makasalanan ay maaring magpatuloy sa masamang daan. Nais lamang niyang ipakita kung

  1

 • gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos kayat bukas ng pintuan kahit na sa mga pinakamakasalanan upang magkaroon sila ng pagkakataong makamtan ang kaligtasang walang hanggan. Kung si Papa Francisco ay laging binabanggit ang awa at habag hindi ibig sabihin nito ay wala nang bawal at maaring bale-walain ang mga kautusan ng Diyos. Sa halip, nais niyang unawain natin na ang Diyos ay nananatiling mapagmahal at mahabagin sa tao: patakbo niyang sinalubong ang anak, niyakap at hinagkan (Lk 15,20). Kung ano ang nais natin para sa sarili, gayun din para sa ating kapwa!

  3. Habag at pag-ibig ang mga sangkap ng halimuyak na pumuno sa bahay (Jn. 12:3). Binabago nito ang ating ugnayan sa Diyos at maging sa ating kapwa. Ang pabangong ibinuhos ni Maria sa mga paa ni Jesus ay para sa Anak ng Diyos, subalit ang halimuyak ay pumuno sa bahay, i.e. sa buong kapaligiran. Hindi ba ito ang dapat maging larawan ng Simbahan ang lugar kung saan ang halimuyak ng ating pag-ibig kay Jesus ay malalanghap? Ang ating pag-ibig kay Jesus na ating ipinakikita sa pamamagitan ng ating liturhiya, panalangin at pagpapakasakit ang dapat pumuno sa buong Simbahan at maging sa buong mundo. Nangangahulugan ito na ang liturhiya at debosyon ay dapat makita at mapatunayan sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa mga taong uhaw sa mga ito. Malayo pa tayo sa ganitong kaisipan.

  4. Binanggit ni San Pablo ang ating misyon sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Corinto: Tayoy tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga iniligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, itoy isang nakamamatay na alingasaw, ngunit sa mga iniligtas, itoy halimuyak na nagdudulot ng buhay. (2 Co. 2,15-16). Para sa mga naniniwala sa ebanghelyo, ang tunay na buhay Kristiyano ay waring pabango ni Kristo. Para sa ayaw maniwala, ang pabangong ito ay nagiging alingasaw ng kamatayan. Hindi tayo dapat magtaka kung ang ebanghelyo at ang mga nagsasabuhay nito ay malimit salungatin sa maraming bahagi ng mundo, at kung minsan maging ng ating kapwa kristiyano. Ito naman ay ipinahayag na ni Kristo na mangyayari.

  2

 • 5. Malimit banggitin sa aklat ng Pahayag ang tungkol sa mga kapangyarihang nagdudulot ng kasamaan sa mundo at lalo sa mga kristiyano. Ito ang alingasaw na nais takipan ang pabango ni Kristo: Nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at ang mga sakay nito na may baluting kakulay ng apoy at bughaw na gaya ng sapiro at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Mula sa kanilang bibig ay bumubuga ang apoy, usok at asupre, tatlong salot na pumatay sa ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kabayoy nasa kanilang bibig at nasa buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit sa pananakit ( Pahayag 9,17-19). Ang pagsasalarawang ito ng Bibliya ay nagpapahayag na ang buhay ng mga kristiyano sa kasalukuyan ay nasa panganib. Sa gitna ng daigdig na ito na kung saan ang alingasaw apoy, usok at asupre ay bumubuga mula sa bibig ng masamang kapangyarihan at espiritu, ang mga kristiyano ay dapat manatiling nagsasabog ng halimuyak ni Kristo at ng bango ng pag-ibig, pagkakasundo, kahinahunan at kapayapaan.

  6. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ipinaala-ala sa atin ni San Pablo ang tungkol sa uri ng buhay na nakalulugod sa Diyos at nagsasabog ng halimuyak ni Kristo Yamang kayoy mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos (Ef 5, 1-2). Ang halimuyak na ito ay naroon kung saan isinasabuhay natin ang pag-ibig na ibinigay sa atin ni Jesus bilang bagong kautusan. Ang handog natin sa mga nangangailangan ay waring halimuyak na ito. Sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, nagpasalamat si San Pablo sa komunidad dahil sa kanilang handog- pag-ibig: Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epafrodito. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa kanya. (Fil. 4, 18). Dahil dito, ang inyong masaganang handog para sa gawain ng mga Missionaries of Charity sa Yemen, para sa mga taong dumanas ng sakuna sa Pilipinas, para sa mga naghihirap sa Siria, o sa mga kapatid natin dito na naghihirap ay tunay na mahalimuyak na pabango, kaaya-ayang sakripisyo na nakalulugod sa Diyos.

  3

 • 7. Kaya nga, ang ating pag-ibig sa isat isa ang mapagkikilanlan ng mga tunay na kristiyano hindi lamang sa mga komunidad ng Simbahan sa ating Bikarya kundi maging sa labas nito. Ang nangyari sa bahay kung saan binuhusan ni Maria ng pabango ang mga paa ni Kristo ay patuloy na nagaganap sa buhay ng Simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento at ng mga bunga nito sa buhay ng mga kristiyano na hinahayaan ang sariling gabayan ng Espiritu Santo. Iningatan ng Simbahan sa kanyang ala-ala at gawain ang mga simbolo at elemento ng halimuyak at bango kapag ginagamit ang insenso sa liturhiya at ang mga banal na langis sa ilang sakramento. Kung Mahal na Araw - sa Martes Santo sa ating Bikarya, kinokonsagra ng obispo sa misa ang tatlong langis na gagamitin sa buong taon sa mga parokya, sa binyag, kumpil, pagpapahid ng langis sa maysakit at para sa ordenasyon ng pari o obispo na bihirang mangyari dito. Ang banal na langis ay ginagamit din sa pagkokonsagra ng bagong altar ng isang simbahan, na sa kabutihang-palad ay malimit maganap dito sa UAE at sa Oman. Sa isang sermon ni Fr. Raniero Cantalamessa, ang Papal Preacher, sinabi niya: Ang mga hari, pari at propeta ay binubuhusan ng mabangong langis; tanda na sila ay konsagrado para sa gawain sa Diyos. Kay Kristo naganap ang katotohanan ng mga pagbubuhos ng langis na ito. Doon sa binyag sa Jordan si Jesus ay kinonsagra bilang hari, propeta at pari ng Diyos. Hindi ito naganap sa pamamagitan ng pagbuhos ng langis, sa halip ay sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu Santo, ang langis ng ligaya gaya ng nasasaad sa Salmo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa Simbahan ang pagpapahid ng banal na langis.

  8. Dahil hindi malimit pag-usapan ang simbolo ng langis sa Simbahan at dahil papalapit na ang Mahal na Araw at Pasko ng Pagkabuhay, nais kong talakayin ang paksang ito kaugnay sa ginawa ni Maria kay Jesus bago siya mamatay at ang ginawa ni Jose ng Arimatea pagkatapos mamatay si Jesus. Subalit, sa dalawang eksenang ito ang pagpapahid ng langis ay tumutukoy sa pagkabuhay ng Panginoon. Sa misa ng Langis sa Mahal na Araw, tatlong uri ng langis ang babasbasan, tanda ng tatlong kalagayan sa buhay ng Simbahan: Langis ng Katekumeno, Langis ng Maysakit at Langis ng Pagtatalaga (Krisma) na may halong pabango.

  4

 • 9. Ang Langis ng Katekumeno ay tanda ng unang pagtawag ng Diyos sa tao, tawag tungo sa binyag. Inaantig ni Kristo ang kaluluwa ng tao na naghahanap sa Diyos. Ang langis ng katekumeno ay nagsasaad na hindi lamang tayo ang naghahanap sa Diyos, kundi hinahanap din tayo ng Diyos (Benito XVI). Ang langis ng katekumeno ay ginagamit sa pagbibinyag sa mga may edad na o sa mga bata. Isinasaad nito na mahal ng Diyos ang bawat tao kaya niya sila hinahanap. Tayong lahat ay tinawag upang magbigay pag-asa sa mga taong hindi pa nakararanas ng pag-ibig ng Diyos ngunit malapit na at handa silang buksan ang pinto ng kanilang puso. Kung may kilala tayong mga taong walang-pag-asa, naghihirap at pagod na upang mabuhay tulungan natin sila upang matagpuan nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kanila.

  10. Ang Langis ng Mays

Recommended

View more >