of 32 /32
1 Osnovi elektronike Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) 10% 10% Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10% Kolokvijum I (26.11.2016.) 50% 20% Kolokvijum II (21.01.2017.) 50% 20% ------------------------------ 120% 60% 20. decembar 2016. 1 Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ Ko nije izašao na I kolokvijum ima 70% (još nije kasno) i ako ne ide na predavanja ima 60% (skoro da je kasno, jer da bi ih zardžao mora da uradi II kolokvijum sa 100%) 2 Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 3 20. decembar 2016. Višestepeni pojačavači Sadržaj 1. Namena 2. Princip rada, uslov oscilovanja 3. Tipovi linearnih oscilatora 4. RC oscilatori 5. LC oscilatori 6. Oscilatori sa kristalom kvarca 4 20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija Generisanje signala sa kontrolisanim dinamičkim parametrima (amplituda, oblik, frekvencija) Oscilatori prostoperiodičnih osciacija linearni Oscilatori složenoperodičnih oscilacija – generatori funkcija Namena Klasifikacija:

10. Oscilatori (17) EKMleda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2016...1 Osnovi elektronike Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno poha đanje nastave (predavanja+vežbe)

 • Upload
  others

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 10. Oscilatori (17) EKMleda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2016...1 Osnovi...

 • 1

  Osnovi elektronikePredispitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) 10%

  10%Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10%Kolokvijum I (26.11.2016.) 50% 20%Kolokvijum II (21.01.2017.) 50% 20%

  ------------------------------120% 60%

  20. decembar 2016. 1Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Ko nije izašao na I kolokvijum ima 70% (još nije kasno) i

  ako ne ide na predavanja ima 60% (skoro da je kasno, jer da bi ih zardžao mora da uradi II kolokvijum sa 100%)

  2

  Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija

  20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  320. decembar 2016. Višestepeni pojačavači

  Sadržaj

  1. Namena

  2. Princip rada, uslov oscilovanja

  3. Tipovi linearnih oscilatora

  4. RC oscilatori

  5. LC oscilatori

  6. Oscilatori sa kristalom kvarca

  420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Generisanje signala sa kontrolisanim dinamičkim parametrima (amplituda, oblik, frekvencija)

  Oscilatori prostoperiodičnih osciacija linearni

  Oscilatori složenoperodičnih oscilacija

  – generatori funkcija

  Namena

  Klasifikacija:

 • 520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  A=yi/(xu+xr); B= xr / yi ; Ar= yi/xu;

  Opšta struktura pojačavača sa povratnom spregom.

  Kolo povratne sprege

  Kolo pojačavača OpterećenjeIzvor signala

  xr

  yixu xu +xr

  B

  xu=0

  KAKO Oscilatori generišu signal na izlazu i kada nema pobude?

  Princip rada

  620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Opšta struktura oscilatora

  OpterećenjeIzvor signala

  yi=Axr; xr = Byi ;

  Kolo povratne sprege

  Kolo pojačavača

  xr

  yixr

  B

  AB=1yi=AByi;

  Dakle, ako je AB=1, signal yiz postoji i kada nema pobudnog signala !!!

  720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Opšta struktura oscilatora

  Izvor signala

  B(s)A(s)1

  A(s)

  (s)

  (s)(s)

  rA

  ul

  iz

  −==

  V

  V

  Viz(s)=A(Vul (s)+ Vr(s)); Vr (s)=BViz(s);

  Kolo pojačavača Opterećenje

  Kolo povratne sprege

  Vr (s)

  Viz(s)

  B(s)

  Vul (s)=0

  Vul (s) + Vr (s)

  Viz(s)=A(Vul (s)+ BViz(s))

  U frekvencijskom domenu s=jωωωω=j2ππππf

  820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Za A(s)B(s)=1 0)(

  )(

  )( sV

  sV

  sV

  rA iz

  ul

  iz ⇔∞→=(s)

  Može se dobiti signal na izlazu i ako je Vul(s)=0 !!!

  A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

  B(s)A(s)1

  A(s)

  (s)

  (s)(s)

  rA

  ul

  iz

  −==

  V

  V

  Opterećenje

  Kolo povratne sprege

  Vr (s)

  Viz(s)

  B(s)

  Vul (s)=0

  Vul (s) + Vr (s)

  Opšta struktura oscilatora

 • 920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kružno pojačanje A(s)B(s)=1, znači da A kompenzuje slabljenje u kolu povratne sprege B.

  A=1/B

  Opterećenje

  Kolo povratne sprege

  Vr (s)

  Viz(s)

  B(s)

  Vul (s)=0

  Vul (s) + Vr (s)

  Opšta struktura oscilatora

  1020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Sadrži dva uslova

  OpterećenjeIzvor signala

  Kolo povratne sprege

  Kolo pojačavača

  xr

  yixr

  B

  Im{ A(s)B(s)} = 0 Re{ A(s)B(s)} = 1

  A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

  signali su u fazi Signal je „održiv“ : niti se pojačava, niti slabi (stabilnost)

  1120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Re{ A(s)B(s)} = 1

  Amplituda stabilna

  A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

  Re{ A(s)B(s)} > 1

  Amplituda raste dok ne

  uđe u zasićenje

  Re{ A(s)B(s)} < 1

  Amplituda slabi, dok se ne

  priguše oscilacije

  1220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Im{ A(s)B(s)} = 0 Re{ A(s)B(s)} = 1

  A(s)B(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

  Konjugovano kompleksni polovi

  tjtjeee

  tjs

  ωσωσ

  ωσ

  ±± ⋅=

  ±=2,1

  amplituda frekvencija

 • 1320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Analiza u 2 koraka:

  - Analiza u s-domenu - linearna

  - Analiza kontrole amplitude - nelinearna

  Oscilatori

  1420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Za matematičare:

  analiza se svodi na određivanje korenovakarakteristične jednačine

  Prvi korak

  i/ili

  (s)

  (s))(

  B(s)A(s)1

  A(s)

  x

  y(s)

  rA

  ul

  iz

  u

  i

  V

  V=

  −==

  (s)

  (s)(s) iziz

  ∆=V 0=∆(s) ∞→(s)izV

  1-A(s)B(s)=0

  (s)B(s)A(s)1

  A(s)(s)(s)

  rA(s) ululiz VVV ⋅

  −==

  0∞→(s)izV

  1520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Prvi korak

  Da bi se oscilacije uspostavile treba AB > 1;AB=1+δδδδ

  Kako vratiti amplitudu na željenu vrednost?

  Nelinearnim kolom za kontrolu amplitude

  Drugi korak

  1620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Drugi korak

  Amplituda oscilacija oscilatora nije određena uslovomoscilovanja, već zavisi od granica koje definišu radnuoblast aktivnog elementa.

  (šta je to za BJT,

  a šta za MOSFET).

  Rast amplitude dovodi radnu tačku u nelinearni deokarakteristika aktivnog elementa, (npr. zaravnjeni vrhsignala).

  Time se unose haromijske komponente (signal sadržikomponente na različitim frekvencijama).

 • 1720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Drugi korak

  vivu

  1820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Za malo vu, diode inverzno polarisane, Vi=?

  Metod superpozicije

  Sukcesivno se posmatra uticaj svakog generatora pojedinačno kada su ostali isključeni (=0).Vi

  Vi = - (Rf/R1 )vu +

  + (R4+R5)/(R2+R3+R4+R5)V +

  + (R2+R3)/(R2+R3+R4+R5)(-V)

  1920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Za malo vu, diode inverzno polarisane, Vi=?

  Vi = - (Rf/R1 )vu +

  + (R4+R5)/(R2+R3+R4+R5)V +

  + (R2+R3)/(R2+R3+R4+R5)(-V)

  Vi = - (Rf/R1 )vu

  za R2=R5 i R3=R4

  Vivu

  2020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Za malo vu, diode inverzno polarisane

  vi =-(Rf/R1 )vu

  vivu

 • 2120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Kada vu poraste, Vi se smanji, tako da D1 provede

  Nagib (pojačanje) = -Rf’/R1

  Rf’ =Rf||R3 < Rf

  Vi

  vu

  Vi

  vu

  2220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Za negativno vu, vi poraste, tako da D2 provede

  Nagib (pojačanje) = -Rf’’/R1

  Rf’’ =Rf||R4 < Rf

  vi

  vu

  Vi

  vu

  2320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  D1 provede, kada VAVγγγγ=0.7V

  VB =-VR4 /(R4+ R5) + viR5 /(R4+ R5)

  vivu

  2420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  ++=

  +5

  4

  5

  4 1R

  RV

  R

  RVL γγγγ(s)

  +−−=

  −2

  3

  2

  3 1R

  RV

  R

  RVL γγγγ(s)

  Vi

  vu

  Za VB =-VR4 /(R4+ R5) + viR5 /(R4+ R5)=Vγ γ γ γ , vi= L+

  Za

  VA =VR3 /(R2+ R3) + viR2 /(R2+ R3)=-Vγγγγ ,

  vi= L-

 • 2520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kolo za kontrolu amplitude

  Za veliko Rf

  Postoje i druga rešenja za kontrolu amplitude koja će biti pomenuta tokom kursa.

  2620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  U ovom kursu – linearni oscilatori

  Iako u nazivu LINEARNI, oni moraju da sadrže i nelinearne elemente da bi zadržali kontrolu veličine amplitude

  • RC oscilatori,

  • Ocilatori sa oscilatornim kolima - LC oscilatori

  • Ocilatori sa kristalom kvarca

  Oscilatori

  2720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  U ovom kursu – linearni oscilatori

  Oscilatori

  Tipovi:- RC oscilatori

  - Vinov most- Fazni pomeraj

  - Oscilatori sa oscilatornim kolima- Kolpicov- Hartlejev- sa induktivnom spregom- sa negativnom otpornošću...

  - Oscilatori sa kristalom kvarca (Pirsov)

  2820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  RC oscilatori (10Hz – x100kHz)

  • Oscilator sa Vinovim mostom

  • Oscilator faznog pomeraja

 • 2920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  3020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien) =)AB(jω

  121 /RRA +=

  sp

  p

  ZZ

  ZB(jω

  +=)

  ( )( ) ( ) ( )

  =+++

  +=

  +=

  CjCRjCRjR

  CRjR

  ZZ

  ZB(jω

  sp

  p

  ωωω

  ω

  /11/

  1/)

  ( )Cj

  CRjCjRZ

  CRj

  R

  CjR

  CjRZ sp

  ω

  ωω

  ωω

  ω +=+=

  +=

  +

  ⋅=

  1)/(1 ;

  1)/(1

  )/(1

  3120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  )ωCR

  ωCRj

  /RRAB(jω

  1(3

  1) 12

  −+

  +=

  121 /RRA +=

  ( )21)

  CRjCRj

  CRjB(jω

  ωω

  ω

  ++=

  ( ) CRjCRjCRj

  B(jωωω

  ω

  31)

  2+−

  =

  −+

  =

  CRCRj

  B(jω

  ωω

  13

  1)

  3220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Im{AB(jωωωω))))}=0;}=0;}=0;}=0;

  za ωωωωoRC =1/ (ωωωωoRC); odakle sledi da je frekvencija oscilovanja=

  AB(jωωωω)=1

  This image cannot currently be displayed.

  )ωCR

  ωCRj

  /RRAB(jω

  1(3

  1) 12

  −+

  +=

  ωωωωo =1/ (RC)

 • 33

  )CRω

  CRωj

  /RRAB(jω

  o

  o

  1(3

  1) 12

  −+

  +=

  20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Uslov oscilovanja:

  Re{AB(jωωωωοοοο))))}=1}=1}=1}=1 za (1+R2/R1)=3 ⇒⇒⇒⇒ R2/R1 =

  Za ωωωωοοοο=1/(RC)

  )ωCR

  ωCRj

  /RRAB(jω

  1(3

  1) 12

  −+

  +=

  AB(jωωωω)=1

  R2/R1 = 234

  20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Domaći 10.1

  3520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  b) Naći frekvenciju oscilovanja

  [fo=1kHz]

  c) Odrediti amplitudu oscilovanja ako je VD=0.7V

  [21.36Vpp]

  a) Odrediti polove funkcije 1-AB zanemarujući kolo limitera

  [s1,2=(105/16)(0.015± j)]

  Domaći 10.1

  3620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  f se podešava u opsegu

  xHz-x MHz

  R – grubo podešavanje

  C – fino podešavanje

  Za one koji žele da nauče više

 • 3720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Domaći 10.2

  3820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Domaći 10.2

  b) Naći frekvenciju oscilovanja

  [fo=1kHz]

  a) Odrediti položaj potenciometra pri kome se uspostavljaju oscilacije

  [20kΩΩΩΩ]

  3920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  6

  1

  RCωo =

  ( ) RCxxjxxB(jω ω1

  ;651

  1)

  22=

  −+−=

  { }( )

  29

  1

  666651

  16)() −=

  −+⋅−===

  jωxB(jω oo 29−=A

  4020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  Praktična realizacija

 • 4120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  Analiza

  Prekine se kolo u nekoj tački M

  AB = V2/V1

  Za one koji žele da

  nauče više

  4220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  a) Odrediti funkciju povratne sprege kola bez limitera[AB=ωωωω2C2RRf/[4+j(3ωωωωRC-1/(ωωωωRC))]

  b) Odrediti frekvenciju oscilovanja i minimalnu vrednost Rf pri kojoj će se uspostaviti oscilacije

  [fo = 574.3Hz, Rfmin=120 kΩΩΩΩ]

  Primer 3.

  (za vežbu kod kuće)

  Za one koji žele da nauče više

  4320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  Primer realizacije

  sa diskretnim komponentama

  4420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator faznog pomeraja

  Aktivni elementi rade u klasi A da bi se smanjila izobličenja

  Zahtevaju komponente sa velikim pojačanjem (zbog velikog slabljenja u RC kolu)

  Gornja granična frekvencija ograničena vrednostima elemenata kola i graničnim frekvencijama aktivnih elemenata do 100kHz.

  Donja granična frekvencija ograničena fizičkom veličinom pasivnih elemenata C !!!

 • 4520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  (100kHz – 100MHz)

  4620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  jX1

  jXs

  jX2Rg Vm BEVBE

  0/1///

  ///

  2

  1=

  +−−+

  −−=∆

  RXjXjgXj

  XjXjXj

  sms

  ss

  { } )(00Re 2121 XXXXXX ss +−=⇒=++⇒=∆

  4720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  Xs= - (X1+X2)

  Xs reaktansa suprotnog karaktera od X1 i X2 !!!

  Moguće kombinacije, X1 =C1, X2 = C2, Xs = Ls ili

  X1 =L1, X2 = L2, Xs = Cs ili druge

  jX1

  jXS

  jX2R

  gmVBE

  VBE

  4820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  jX1

  jXS

  jX2R

  gmVBE

  VBE

  0

  /1///

  ///

  2

  1

  =∆

  +−−+

  −−=∆

  RXjXjgXj

  XjXjXj

  sms

  ss

  Uslov oscilovanja

  { } ( ))/(

  /10Im

  12

  1

  XXRg

  XXRg

  m

  sm

  =

  +−=⇒=∆

  )( 21 XXX s +−= frekvencija oscilovanja

 • 4920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  frekvenciju oscilovanja definiše paralelno oscilatorno kolo (energetski rezervoar)

  Odnos X1 i X2 određuje jačinu povratne sprege

  X1 X2 X3Collpitc C C L

  Hartley L L C

  5020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Primer realizacije sa diskretnim komponentama

  Za one koji žele da nauče više

  5120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Kolpicov (Colpitts)

  eq

  oLC

  ω1

  =

  21

  21

  CC

  CCCeq

  +=

  5220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Kolpicov (Colpitts)

  Kolo za AC signal Kompletno koloeq

  oLC

  ω1

  =

  21

  21

  CC

  CCCeq

  +=

 • 5320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Hartlijev (Hartley)

  CLω

  eq

  o

  1=

  MLLLeq 221 ++=

  M

  5420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Hartlijev (Hartley)

  CLω

  eq

  o

  1=

  1221 2LLLLeq ++=

  5520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Aktivni elementi rade u klasi C zbog većeg stepena iskorišćenja i većeg broja harmonika

  f se kontroliše u opsegu x100kHz – x100MHz56

  20. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  Za one koji žele da

  nauče više

 • 5720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  jX1

  jXs

  jX2Rg Vm BEVBE

  0/1///

  ///

  2

  1=

  +−−+

  −−=∆

  RXjXjgXj

  XjXjXj

  sms

  ss

  { } )(00Re 2121 XXXXXX ss +−=⇒=++⇒=∆

  Za one koji žele da

  nauče više

  5820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  Xs= - (X1+X2)

  Xs reaktansa suprotnog karaktera od X1 i X2 !!!

  Moguće kombinacije, X1 =C1, X2 = C2, Xs = Ls ili

  X1 =L1, X2 = L2, Xs = Cs ili druge

  jX1

  jXS

  jX2R

  gmVBE

  VBE

  Za one koji žele da

  nauče više

  5920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Analiza

  jX1

  jXS

  jX2R

  gmVBE

  VBE

  0

  /1///

  ///

  2

  1

  =∆

  +−−+

  −−=∆

  RXjXjgXj

  XjXjXj

  sms

  ss

  Uslov oscilovanja

  { } ( ))/(

  /10Im

  12

  1

  XXRg

  XXRg

  m

  sm

  =

  +−=⇒=∆

  )( 21 XXX s +−= frekvencija oscilovanja

  Za one koji žele da

  nauče više

  6020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Milerov (Muller)

  Za one koji žele da

  nauče više

 • 6120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa oscilatornim kolima (LC- oscilatori)

  Sa induktivnom spregom

  Za one koji žele da

  nauče više

  6220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Negativna otpornost koristi se za kompezacijugubitka na otpornim elementima oscilatornog kolatokom jedne periode oscilacija.

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Principijelna šema kola oscilatora sa negativnom otpornošću

  Za one koji žele da

  nauče više

  6320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Ravnoteža struja u ovom kolu je iskazana jednačinom

  011

  ====++++++++++++∫∫∫∫ uuuu ivRdtdv

  CdtvL

  Oscilatori sa negativnom otpornošćuOscilatori sa negativnom otpornošću

  iL iC iR

  0111

  ====

  −−−−++++++++++++∫∫∫∫ u

  u

  uu

  u vR

  vRdt

  dvCdtv

  L

  0111

  ====

  −−−−++++++++∫∫∫∫ u

  u

  uu v

  RRdt

  dvCdtv

  L

  Za one koji žele da nauče više

  6420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Re i Im deo rešenja karakteristične jednačine su

  ( ) ( )222,1

  2,1

  4

  11

  2

  1uu GG

  CLCjGG

  Cs

  js

  +−±+−=

  ±= ωσ

  Oscilatori sa negativnom otpornošću Za one koji žele da nauče više

 • 6520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Da bi oscilacije mogle da se održe ili rastu saporastom vremena potrebno je da bude σσσσ≥0, To jemoguće samo za

  uGG −≤

  ( ) ( )224

  11

  2

  1uu GG

  CLCGG

  C+−=+−= ωσ

  ωσ js ±=2,1

  S obzirom da je G>0, sledi da je neophodno obezbediti

  Gu< 0

  Za one koji žele da nauče više

  6620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Kako obezbediti negativnu otpornost?

  Upotrebiti dvopol koji ispoljava osobinu negativneotpornosti:

  - Tunel dioda

  - Sprega komplementarnih komponenti

  Za one koji žele da nauče više

  6720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Kako obezbediti negativnu otpornost?

  Tunel dioda

  Za one koji žele da nauče više

  6820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Sprega komplementarnih komponenti BJT

  Tranzistori T2 i T3 čine strujno ogledalo tako da porast napona V ima za posledicu porast struje IR a time i IC3; ova struja se oduzima od struje baze T1, tako da IC1opada. Ako se pomoću izvora I0 obezbedi da je IC1>IR, dvopol će ispoljavati negativnu otpornost.

  Za one koji žele da nauče više

 • 6920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Sprega komplementarnih komponenti BJT

  0

  23

  R

  VVII BERC

  −=≈

  301 CB III −=

  ( )

  −−=−=≈

  0

  20301

  R

  VVIIIII BECBC ββββββββββββ

  ( )( )

  0

  20

  0

  2

  0

  201

  1

  R

  VVI

  R

  VV

  R

  VVIIII BEBEBERC

  −−+=

  −+

  −−=+=

  ββββββββββββ

  ( )

  0

  20

  R

  VVII BE

  −−≈

  ββββββββ

  Za one koji žele da nauče više

  7020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Sprega komplementarnih komponenti BJT

  ( )

  0

  20

  R

  VVII BE

  −−≈

  ββββββββ

  sa porastom V, I opada.

  ( )001

  IIR

  VV BE ββββββββ

  −−

  −=

  a otpornost

  1

  0

  −−=

  ∂=

  ββββ

  R

  I

  VR

  Za one koji žele da nauče više

  7120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  7220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  U elektronskim kolima kristal kvarca ima ulogudvopola. Na dve suprotne stranice kristala nanese sesloj metala na koji se, preko provodnika, dovedesignal.

  Pobuđen naizmeničnim signalom, kristal kvarcaponaša se kao el. impedansa:

 • 7320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Otpornost R1 je vrlo mala, tako da se možesmatrati da se kristal kvarca ponaša kao čistoreaktivni dvopol, odnosno kao idealno oscilatornokolo.

  Oscilatori sa kristalom kvarcaOscilatori sa kristalom kvarca

  7420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Kristal kvarca ima dve rezonantne frekvencije:- rednu (grana L1C1)

  i

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  - paralelnu (zaptivno kolo)

  11

  1CL

  r =ω

  10

  101

  1

  CC

  CCL

  p

  +

  7520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarcaOscilatori sa kristalom kvarca

  fr i fP razlikuju se veoma malo kada je C0>>C1.

  Ponaša se kao veoma selektivna impedansa jer je prirednoj rezonansi reaktansa jednaka 0 a pri paralelnoj teži beskonačnosti.

  7620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Oscilatori sa kristalom kvarca prave se za generisanje fiksne frekvencije oscilovanja. Mogu se napraviti sa promenljivom frekvencijom ali je stabilnost frekvencije oscilovanja manja.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

 • 7720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Brojne vrednosti elementa modela za tri kristala kvarca.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Parametri modela

  R1 L1 C1 Co

  rezonantna frekvencija

  [ΩΩΩΩ] [mH] [pF] [pF]

  2MHz 82 520 22 4.27

  10MHz 25 11.5 12.2 5.4

  50MHz 20 5.56 1.82 4

  7820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Kristal može da se priključi kao kapacitivnost ilikao induktivnost.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  C-karakter

  L-karakter

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Tada se ostvaruje tzv. kvarcna kontrola frekvencijeoscilovanja, a frekvencija oscilovanja nijejednaka ni jednoj od rezonantnih frekvencijakristala.

  7920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Paralelno:

  Colpicov oscilator sa kvarcnom kontrolom.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Pirsov (Pierce)oscilator.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  8020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Paralelno.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Pirsov (Pierce)oscilator.

  Oscilatori sa kristalom kvarca

 • 8120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  Pirsov oscilator

  Oscilatori sa kristalom kvarca

  CMOS invertor kao pojačavač

  8220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Redno

  Oscilatori sa kristalom kvarcaOscilatori sa kristalom kvarca

  8320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarcaOscilatori sa kristalom kvarca

  Najpovoljnije da oscilator osciluje na rezonantnojfrekvenciji kristala.

  Dobija se velika stabilnost frekvencije oscilovanja uz smanjena izobličenja signala.

  8420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa kristalom kvarcaOscilatori sa kristalom kvarca

  Primena u generatorima taktnog signala za mikroprocesore

 • 8520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  8620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  Frekvencija oscilovanja menja se u vremenu.

  Stabilnost frekvencije određuje se kao količnikpriraštaja frekvencije u datom vremenskom intervalui nominalne vrednosti frekvencije.

  ω

  Δ

  f

  ΔfSf

  ω==

  T T-∆T

  f f+∆f

  8720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Stabilnost frekvencije zavisi od stabilnosti fazesignala u povratnoj petlji, a ona zavisi od aktivnih ipasivnih elemenata u kolu i od otpornosti potrošača.

  ω

  Δω

  f

  ΔfS ==f

  8820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Parametri aktivnog elementa menjaju vrednosti zbog promene položaja radne tačke (promena napona napajanja i/ili temperature).

  Starenje utiče na promenu vrednosti, kako aktivnih tako i pasivnih elemenata kola.

 • 8920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Razlikuju se nestabilnost merena na

  - kratkom ili na

  - dugom intervalu.

  Nestabilnost:

  - nestabilnosti električnih signala (šumova) i

  - nestabilnosti ambijenta.

  9020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Kratkotrajna nestabilnost električnih signalaposledica je naglih (impulsnih) i kratkotrajnih promena napona napajanja.

  Kratkotrajna nestabilnost ambijenta podrazumeva mehaničke šokove koji u poluprovodničkim i piezoelektričnim komponetama izazivaju dramatične promene električnih osobina.

  9120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Uzroci nestabilnosti na dugom intervalu mogu biti

  - neelektrični (dominantni)

  - temperaturska nestabilnost ambijenta i

  - starenje komponenata.

  - električni

  - nestabilnost otpornih elemenata,

  - nestabilnost napajanja, amplitude i sl.

  Posebnu grupu nestabilnosti predstavljaju uslovi radaoscilatora.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  9220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Smanjenje nestabilnosti usled promene otpornostipotrošača u kolu postiže se vezivanjem potrošačapreko

  razdvojnog stepena (bafera) čija je ulazna otpornostvelika.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Rp

 • 9320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Posebna pažnja se poklanja

  � stabilizaciji napona izvora za napajanje,

  � temperaturskoj stabilizaciji radne tačke,

  � izboru tolerancija pasivnih elemenata i njihovogkvaliteta i sl.

  Dalje povećanje stabilnosti postiže se

  � modifikacijama kola oscilatora ili

  � primenom kristala kvarca.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  9420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Jedan od načina smanjenja nestabilnosti koja jeposledica promena parametra aktivnih elemenata iparazitnih elemenata reaktansi u oscilatorima saoscilatornim kolima, jeste

  umetanje reaktansi na red sa priključcima aktivnogelementa ili

  na red sa otpornikom potrošača.

  Karakter i veličina rektansi bira se tako daomogući potiranje onih sabiraka u izrazu zafrekvenciju oscilovanja koji sadrže parametreaktivnog elementa i parazitne elemente oscilatornihkola. (videti Za one koji žele da nauče više)

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  9520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Ugrađivanjem kristala kvarca u kolo oscilatorapostiže se velika stabilnost, reda 10-6.

  Kristal kvarca karakteriše veoma tačna mehaničkaprirodna frekvencija oscilovanja.

  Zato, pobuda promenljivim naponom, izazivamehaničke oscilacije tačno definisane frekvencije.

  Frekvencija oscilovanja zavisi od dimenzija i načinaobrade kristala.

  Oscilatori sa kristalom kvarcaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  9620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilnost frekvencije oscilatora sa kristalom kvarca

  Oscilatori sa kristalom kvarcaStabilizacija frekvencije oscilovanja

 • 9720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija amplitude oscilovanjaZaključak

  AnalizaNeophodna POZITIVNA povratna spregaBarkhauzenov uslovA(s)B(s)=1- frekvencija oscilovanja Im{A(s)B(s)}=0- uslov oscilovanja Re{A(s)B(s)}=1

  9820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija amplitude oscilovanjaZaključak

  Tipovi:- RC oscilatori

  - Vinov most- Fazni pomeraj

  - Oscilatori sa oscilatornim kolima- Kolpicov- Hartlejev- sa induktivnom spregom- sa negativnom otpornošću

  - Oscilatori sa kristalom kvarca (Pirsov)

  9920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija amplitude oscilovanja

  Amplituda oscilacija oscilatora nije određena uslovomoscilovanja, već zavisi od veličine aktivne oblasti radaaktivnog elementa.

  Velika amplituda dovodi radnu tačku u nelinearni deokarakteristika aktivnog elementa, čime se unosisadržaj haromijskih komponenti i nestabilnostfrekvencije.

  Velika stabilnost frekvencije zahteva stabilnuamplitudu oscilacija.

  Stabilizacija amplitude oscilovanja

  10020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija amplitude oscilovanjaZaključak

  Tip f opsegMogućnost regulacje f

  RC 10Hz-1MHz Lako

  LC 100kHz-100MHz Lako

  Kvarc 10kHz-1GHz Teško

 • 101101

  Šta smo naučili?

  Fizičko značenje negativne i pozitivne povratne sprege sa stanovišta odnosa faza ulaznog i vraćenog signala

  • Skicirati el. šemu oscilatora sa vinovim (Wien) mostom i operacionim pojačavačem i dati izraze za uslov i frekvenciju oscilovanja.

  • Princip rada LC oscilatora (el. šema i frekvencija oscilovanja Kolpitz-ov i Hartley-ev oscilator)

  Pojačavači sa povratnom spregom20. decembar 2016.102

  Ispitna pitanja

  1. Tipovi linearnih oscilatora.

  2. Stabilizacija amplitude oscilacija kod oscilatora sa vinovim mostom.

  3. Ekvivalentna šema kristala kvarca

  4. Osnovni načini povezivanja kristala kvarca sa kolom pojačavača.

  10220. decembar 2016. Pojačavači sa povratnom spregom

  103Pojačavači sa povratnom spregom

  V-Rešenje Domaći 9.1:

  495011

  501

  1zaAB 501

  1

  2

  1

  2

  1

  21

  21

  1

  =⇒=+=+

  =−

  +−==

  =−⇒>>=−

  =

  R

  R

  R

  R

  R

  RR

  B

  RR

  R

  V

  VB

  BAB

  AA

  o

  r

  a)

  dBB 8,33)02.0log(20)50

  1log(20 −===

  b)

  VVVRR

  RV

  VVVAB

  AV

  o

  so

  1.050/5

  51.0501

  21

  1 ==+

  =

  =⋅=−

  =

  c)%0122,0100

  '

  100

  1

  8.01

  8.0

  1100'

  8.01

  8.0' ;50

  1

  =⋅−

  −−=⋅−

  −==

  −=

  r

  rr

  r

  rr

  rr

  A

  AA

  AB

  AAB

  A

  A

  AA

  AB

  AA

  AB

  AA

  d)

  U kolu sa slike upotrebljen je idealizovani pojačavač sa A=100dB.(Idealizovani pojačavač ima beskonačnu ulaznu i nultu izlaznu otpornost)

  Odrediti R2/R1 tako da se dobije Ar =50!Odrediti za koliko će se smanjiti Ar ukoliko pojačanje A opadne za 20%?

  Odrediti B u dB?

  Odrediti napon na izlazu Vo, i V- ukoliko je Vs=0.1V.

  104Pojačavači sa povratnom spregom

  V-Rešenje Domaći 9.2:

  kHz1,200)2001(Hz100)1(

  dB98.33)log(20

  ;501

  =⋅=−⋅=

  ==

  =−

  =

  BAff

  Aa

  BA

  AA

  ovvr

  roro

  o

  oro

  Ao=100dB

  fv=100Hz

  -20dB/dec

  log(f)

  Aor=34dB

  fvr=200kHz

  U kolu iz zadatka 8.1 odrediti pojačanje pojačavača sa povratnom spregom pri niskim frekvencijama (Aor) i gornju graničnu frekvenciju (fvr) ukoliko je pojačanje A definisano karakteristikom sa slike:

  Ao=100dB

  fv=100Hz

  -20dB/dec

  20log(A)

  log(f)

 • 105Pojačavači sa povratnom spregom

  Rešenje Domaći 9.3:

  dBvvSNR

  VVvvAvvv

  inis

  nginisiz

  0)/log(20

  ;1111)(1

  ==

  ⋅+⋅=+=+=

  vg

  Bez pretpojačavača:

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( )

  ( )dB40)100log(20)/log(20

  .0099,01101

  1

  1

  ;99,01101

  100

  1

  1 ;

  111

  1 ;)(

  21

  1

  21

  21

  21

  1

  21

  21

  21

  1

  21

  21

  1212112

  ===

  ==+

  =

  ==+

  =

  +=

  +=⇒+=

  ++

  +=

  +=+⇒=+−

  inis

  nin

  g

  is

  nin

  g

  isinisng

  iz

  ngiziznizg

  vvSNR

  VVABA

  vAv

  VVABA

  vAAv

  ABA

  vAv

  ABA

  vAAvvv

  ABA

  vA

  ABA

  vAAv

  vAvAAvABAvAvABvv

  Sa pretpojačavačem:

  Izlazni stepen pojačavača sa naponskim pojačanjem A1=1V/V pobuđuje se signalom vg= 1V, a u njemu se generiše se šum intenziteta vn =1V. Odrediti za koliko će se poboljšati odnos signal-šum na izlazu, ukoliko se koristi pretpojačavač sa A2 = 100V/V, a na oba stepena primeni NPS sa ukupnim faktorom povratne sprege B=1 kao na slici.

  106Povratna sprega

  Rešenje Domaći 9.4:

  Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje Ad=80dB, konačnu

  ulaznu otpornost Rud=100kΩΩΩΩ i izlaznu otpornost Ria=1kΩΩΩΩ . Odrediti Ar=Vi/Vg, Rur,

  i Rir. Poznato je Rg=10kΩΩΩΩ, R1= 1kΩΩΩΩ , R2=1MΩΩΩΩ Rp= 2kΩΩΩΩ.

  Rp

  Ria

  Rud

  Rg

  Vd

  Vi

  Ru

  AdVd

  R11

  R22

  Ri

  MRRRkRR

  RRR 1 ,1 2122

  21

  2111 ≈+=≈

  +=

  Vg

  6000101.1

  10100

  )103(

  10210

  )(

  )(

  )(

  6

  3

  3

  34

  11

  1122

  22

  =⋅

  ⋅⋅=

  ++≈

  +++===

  ud

  ud

  pia

  pdo

  udg

  ud

  pia

  pd

  g

  d

  d

  i

  g

  io

  RR

  R

  RR

  RAA

  RRR

  R

  RRR

  RRA

  V

  V

  V

  V

  V

  VA

  Ria

  VoR1Vr3

  21

  1 10−−≈+

  −=−=RR

  R

  V

  VB

  o

  r

  8577

  6000

  1

  7)10(600011 3

  ==−

  =

  =−−=− −

  BA

  AA

  BA

  o

  or

  o

  irirp

  irpir

  o

  iir

  piapiai

  RRR

  RRR

  BA

  RR

  kRRRRRR

  ⇒+

  =

  Ω==−

  =

  Ω=+≈+=

  ´

  ´

  4287

  3000

  3)( 22

  Za one koji žele da nauče više

  107Povratna sprega

  Rešenje Domaći 9.4:

  Operacioni pojačavač sa slike ima diferencijalno pojačanje Ad=80dB, konačnu

  ulaznu otpornost Rud=100kΩΩΩΩ i izlaznu otpornost Ria=1kΩΩΩΩ . Odrediti Ar=Vi/Vg, Rur,

  i Rir. Poznato je Rg=10kΩΩΩΩ, R1= 1kΩΩΩΩ , R2=1MΩΩΩΩ Rp= 2kΩΩΩΩ.

  Rp

  Ria

  Rud

  Rg

  Vd

  Vi

  Ru

  AdVd

  R11

  R22

  Ri

  MRRRkRR

  RRR 1 ,1 2122

  21

  2111 ≈+=≈

  +=

  Vg

  Ω=−=

  Ω=−=

  Ω=++=++=

  kRRR

  kBARR

  kkkkRRRR

  gurur

  ouur

  udgu

  776´

  777)1(´

  11111001011

  Ω≈=−

  ⋅=

  −=⇒

  +=

  Ω==−

  =

  Ω=≈=

  1001905

  190000

  952000

  952000

  ´

  ´ ´

  957

  666

  66,0)( 22

  irp

  irpir

  irp

  irpir

  o

  iir

  piapiai

  RR

  RRR

  RR

  RRR

  BA

  RR

  kRRRRRR

  Za one koji žele da nauče više

  10820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija amplitude oscilovanja

  Sledeće nedelje:

  Pojačavačivelikih signala

 • 10920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Bp = 1/(3+jωωωωRC+1/jωωωωRC)

  Bn = R1/(R1 + R2) = 1/3 – 1/δδδδ, , , , gde je

  Ukupni koeficijent povratne sprege može da se posmatra kao razlika pozitivne i negativne povratne sprege B = Bp - Bn

  )/R(R

  /RR

  13

  2

  12

  12

  +

  −=δδδδ

  Za one koji žele da nauče više

  11020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilator sa Vinovim mostom (Wien)

  Za AB=1 ⇒⇒⇒⇒ A= δδδδ

  Na frekvenciji ωωωωοοοο, Bp=1/3,

  B=Bp-Bn = 1/δδδδ

  Pozitivna

  Negativna

  Za one koji žele da nauče više

  Za one koji žele da nauče više

  11120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Sprega komplementarnih komponenti (JFET)

  VSDN=VDSP; VD=VSDN+VDSP ⇒⇒⇒⇒ VDS=VD/2, a VGSN=VD

  211 D

  pN

  DDSN

  pN

  GSND

  V

  V

  VGV

  V

  VGI

  −−=

  −−=

  VDSP

  VSDN

  VGSN

  Za one koji žele da nauče više

  11220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Oscilatori sa negativnom otpornošću

  Sprega komplementarnih komponenti (JFET)

  9

  4 pND

  VV −= pND VV −=

  Za one koji žele da nauče više

 • 11320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  r

  G

  Rp

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  )(

  111

  SSL

  LLjrZZ

  Yω+

  ===

  Primer:

  Kolpicov oscilator sa FETom u kome je uzeta u obzir parazitna otpornost ‘r’ kalema ‘Ls‘

  r

  Za one koji žele da nauče više

  11420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  Primer:

  Izraz za frekvenciju oscilovanja glasi

  RCL

  r

  CLω'

  ss 2

  1+=

  gde je C ekvivalentna

  kapacitivnost redne

  veze C1 i C2

  C=C1C2/(C1+C2);

  a R=Ri II Rp

  r

  G

  Rp

  Za one koji žele da nauče više

  11520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  Primer:

  ⇒==⇒= ωL ωC

  X ωCX 2

  211

  ++−

  −+

  =

  LL

  LL

  YCjX

  j

  X

  jY

  X

  j

  X

  j

  RS

  YYCj

  jY

  2

  1

  1

  0

  )(

  ω

  ω

  ω

  Da bi se izbegao uticaj r na ωωωω, treba neutralisati C2koji figuriše u izrazu. Zato se dodaje jX.

  22

  1

  CωL =

  Za one koji žele da nauče više

  11620. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  za frekvenciju oscilovanja dobija se

  a za uslov oscilovanja21

  2120

  CCL

  CCω

  S

  +=

  RC

  CrCCS

  2

  121

  20 +≥ ωωωω

  Na ovaj način je obezbeđeno da frekvencija oscilovanja ne zavisi od potrošača i od parametara aktivnog elementa.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  *Ne može se u potpunosti neutralisati uticaj gubitaka jer je izostavljeno razmatranje uticaja parazitnih kapacitivnosti aktivnog elementa.

  Za one koji žele da nauče više

 • 11720. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Kako i koliko promena parametara kola utiče na promenu frekvencije oscilovanja?

  Za one koji žele da nauče više

  11820. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Približni izraz za frekvenciju Colpitz-ovog oscilatora glasi:

  LC

  CC

  CCLS

  11

  21

  21

  0 =

  +

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Kako i koliko promena parametara kola utiče na promenu frekvencije oscilovanja?

  Za one koji žele da nauče više

  11920. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Ukoliko se kapacitivnost promeni za ΔC promenafrekvencije oscilovanja je

  +

  =−+

  = 1

  CΔC

  1

  1

  LC

  1

  LC

  1

  ΔC)L(C

  1Δω0

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja

  Relativna promena frekvencije je

  1

  CΔC

  1

  1

  ω

  Δω

  0

  0 −

  +

  =C

  ΔC

  2

  11

  C

  ΔC

  2

  11 −=−−≈

  Za one koji žele da nauče više

  12020. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  L

  L∆−=

  2

  1

  0

  0

  ω

  ω

  Istim postupkom dolazi se i do relativnogpriraštaja frekvencije koji je posledica promeneinduktivnosti

  Iako je izraz identičan, promena kapacitivnostiznačajnije utiče na promenu frekvencije oscilovanjaKolpicovog oscilatora u apsolutnom iznosu odpromene induktivnosti.Ovo je posledica kako promene kapacitivnosti C1 i C2tako i promene parazitnih kapacitivnosti aktivnogelementa.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja Za one koji žele da nauče više

 • 12120. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Razmotrimo reaktivni deo Klapp-ovog oscilatora kojinastaje iz Colpitz-ovog oscilatora kada se na red sa LSveže kondezator CS.

  frekvencija oscilovanja je

  eS

  0CL

  1ω =

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja Za one koji žele da nauče više

  12220. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  gde je

  21

  21

  21

  21

  CC

  CCC

  CC

  CCC

  CC

  CCC

  S

  S

  S

  Se

  ++

  +=

  +=

  Za velike vrednosti C1 i C2, odnosno C >> CS dobija seCe≈ CS, pri tome vrednost L nije degradirana.

  Promene C1 i C2, izazvaće relativno male promene ∆∆∆∆Ce :

  +

  ∆+

  ∆+

  +=

  +−

  ∆++

  ∆+=∆ 1

  1

  1

  )(

  )(

  CC

  CC

  C

  CC

  CC

  CC

  CC

  CCC

  CCCC

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  Se

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja Za one koji žele da nauče više

  12320. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  S obzirom da je CS< < C, relativni priraštaj Cemanji je od relativnog priraštaja C i to za odnos CS/C:

  2)(

  1C

  C

  C

  C

  CCC

  CC

  CC

  C

  C

  C

  CC

  C

  CC

  C

  C

  C

  C

  C S

  S

  S

  S

  S

  S

  e

  e ∆⋅≈+

  ∆=

  +

  ∆−

  ∆≈

  +

  ∆+

  +

  ∆−

  =∆

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Dakle, nestabilnost Klapovog oscilatora usled promene kapacitivnosti, manja je od nestabilnosti Kolpicovog oscilatora.

  Za one koji žele da nauče više

  12420. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Uslov oscilovanja Klapovog oscilatora jeste da granakoja sadrži LS i CS ima induktivni karakter.

  Klappov oscilator može da se razmatra kao Kolpicovkod koga je ekvivalentna induktivnost definisana sa:

  −=

  −=

  SS

  S

  S

  SSCL

  LC

  LL2

  00

  0

  0

  / 1111

  ωωω

  ω

  Uvođenjem CS smanjena je ekvivalentnainduktivnost!Kao posledica toga dobija se manja vrednost zapotrebnu strminu aktivnog elementa - što jepovoljno.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanja Za one koji žele da nauče više

 • 12520. decembar 2016. Oscilatori prostoperiodičnih

  oscilacija

  Da bi se postigla veća stabilnost, C1 i C2 treba dabudu što veći, a to zahteva aktivni element sa većomstrminom (da bi se zadovoljio uslov oscilovanja) štonije moguće uvek postići.

  Stabilizacija frekvencije oscilovanjaStabilizacija frekvencije oscilovanja

  Dalje povećanje stabilnosti postiže se stavljanjemoscilatora u komoru sa konstantnom temperaturomili upotrebom kristala kvarca, a nekad upotrebomoba rešenja.

  +≥

  RC

  CrCCS

  2

  121

  2

  Za one koji žele da nauče više