24
STAŽIRANJE I STAŽIRANJE I POLAGANJE STRUČNOG POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ISPITA (OŠ (OŠ i i SŠ) SŠ)

1 - Staziranje i Polaganje Strucnog Ispita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPt about State exam for teachers in Croatia

Citation preview

 • STAIRANJE I POLAGANJE STRUNOG ISPITA (O i S)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Pravilnik o polaganju strunog ispita uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvui nastavnika u srednjem kolstvu(NN br. 88. 28.5.2003.)http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/1135.htm

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE(PRIJAVA, OBVEZE)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE - prijavatiskanica SI-1: prijava stairanja (kola: najkasnije 30 dana od poetka rada pripravnika)program stairanja (kola: najkasnije 30 dana od poetka rada pripravnika)pripravnici s dvopredmetnim studijem: izabrati 1 predmet za stairanje i struni ispitpripravnici uitelji RN: svi predmeti za stairanje, 2 za polaganje strunog ispita

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE obveze koleimenovati povjerenstvo za stairanje (ravnatelj, mentor sustrunjak, struni suradnik)prijaviti stairanje: SI-2 Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO)izraditi operativni program stairanja (najkasnije 15 dana od poetka rada pripravnika) i dostaviti AZOO pruati pomo pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stairanja

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE obveze pripravnikaodabrati jedan nast. predmet za stairanje i polaganje strunog ispita (ukoliko su zavrili dvopredmetni studij)ukoliko su nenastavniki smjer zavriti pedagoko-psiholoko obrazovanje (DPPO)nazonost nast. satima mentora: uitelji: najmanje 30 satiuitelji volonteri: 2 sata/tjedno ili 70 satistruni suradnici, odgajatelji: 60 satistruni suradnici/odgojitelji volonteri: 2 dana/mj. ili 140 satinazonost povjerenstva za stairanje najmanje 2 puta po 2 sata

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE obveze mentora i povjerenstvamentorova nazonost na nast. satima pripravnika: 10 satinazonost povjerenstva za stairanje: najmanje 2 puta po 2 sataostali lanovi povjerenstva pruaju pomo: 5 sati i nazoni nast. satima pripravnika 2 puta po 2 satasvaki lan povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravnikog staa i na kraju sastavljaju izvjee povjerenstva o rezultatima stairanja (SI-2)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE - promjeneprelazak u drugu kolu: prethodna kola obvezna sastaviti izvjee o ostvarenom pripravnikom stau (SI-2) u njojprekid zbog due odsutnosti (bolovanje, porodiljski dopust i sl.): izvijestiti AZOO

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE - trajanjeZakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom kolstvu (NN, broj 76/05):l. 75.(1) Osoba bez radnoga iskustva u zanimanju za koje se kolovala zasniva radni odnos na poslovima uitelja, odnosno strunog suradnika kao pripravnik (2) Pripravniki sta traje godinu dana.(3) Nakon obavljenoga pripravnikog staa pripravnik polae struni ispit.(4) Pripravniku koji ne poloi struni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravniki sta prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje strunog ispita.poloen struni ispit vie nije uvijet za zasnivanje radnog odnosa u O

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STAIRANJE osobe s iskustvom u struciZakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom kolstvu (NN, broj 76/05):l. 76.(1) S osobom koja ima odgovarajuu strunu spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se kolovala dulje od trajanja pripravnikoga staa radni odnos na poslovima uitelja, odnosno strunog suradnika zasniva se uz uvjet polaganja strunog ispita.(2) Osoba iz stavka 1. ovoga lanka duna je poloiti struni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnoga odnosa, u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje strunog ispita.

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT(PRIJAVA, SADRAJ)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT prijava nakon zavretka pripravnikog staa (godina dana)rok prijave: najkasnije 30 dana prije poetka ispitnog rokaO:PRIJAVA: do 15. XII. ISPIT: 15. I. 1. III.PRIJAVA: do 15. III. ISPIT: 15. IV. 1. VI.PRIJAVA: do 1. IX. ISPIT: 1. X. 15. XI.S:PRIJAVA: do 10. I. ISPIT: 10. II. 10. IV.PRIJAVA: do 10. IX. ISPIT: 10. X. 10. XII.

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT 1. prijavaPRIJAVNICA (SI-3) za polaganje strunog ispitaIZVJEE povjerenstva o rezultatima stairanja (SI-2)preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog biljenika!) ili rjeenja AZVO o priznavanju strane diplome (nostrifikacija)nenastavniki studiji: preslika (ovjerena!) isprave o poloenom PEDAGOKO PSIHOLOKOM obrazovanjuEVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT ponovljena prijavaPRIJAVNICA (SI-3) za polaganje strunog ispitaPONAVLJAI: dokaz o plaenim trokovima dijela ispita koji se ponavlja (raun kole u kojoj sjedite ispitnog povjerenstva)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT prijava: posebnostipoloen struni ispit u struci (izvan MZO-a) uitelja s nenastavnikim studijem: oslobaanje dijela strunog ispita zamolba ispitnom povjerenstvu, a uz prijavu za polaganje (SI-3) dostaviti ovjerenu presliku/izvornik ispravepoloen struni ispit uitelja (izvan teritorija RH): poloiti odgovarajui dopunski ispitneodgovarajua struna sprema nema mogunost polaganja strunog ispita (nestruna osoba)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT sadraj UITELJI: PISANI RAD (180 min.)napisana PRIPREMA za nast. sat i IZVEDBA NAST. SATA (45 min.)USMENI ispit (do 40 min.)ODGAJATELJI:PISANI radnapisana PRIPREMA i IZVOENJE AKTIVNOSTI s uenicima ili PISANI PRAKTINI RADUSMENI ispitocjena: poloio ili nije poloiopripravnik nije poloio pisani rad ili izvedbu nast. sata ne moe polagati usmeni ispit

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • STRUNI ISPIT - polaganjevodi se zapisnik (SI-4)pripravnik poloio struni ispit u cijelosti: privremeno dobiva POTVRDU AZOO izdaje UVJERENJE O POLOENOM STRUNOM ISPITU (SI-5)pripravnik koji je poloio struni ispit za uitelja u O ili za nastavnika u S priznaje se struni ispit kod zapoljavanja i u O i u S

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • POTEKOE - stairanjekola: nepravovremena ili nepotpuna prijava stairanjakola: ne prijavi stairanje kod kraih zamjenapromjena kole: izvjee o izvrenom pripravnikom stau (SI-2) u drugu kolu i pripravniku

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • POTEKOE - stairanjeneodgovarajua struna sprema: apsolvent ili nestruna osobaO:Pravilnik o strunoj spremi i pedagoko-psiholokom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu (NN, broj 47/96)Pravilnik o dopuni Pravilnika (NN, broj 56/01)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • POTEKOE - stairanjeneodgovarajua struna sprema: apsolvent ili nestruna osobaS:Pravilnik o strunoj spremi i pedagoko-psiholokom obrazovanju nastavnika u srednjem kolstvu (NN, broj 1/96)Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN, broj 80/99)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • POTEKOE struni ispitnepravovremena/prekasna prijava (do 30 dana PRIJE poetka ispitnog roka)svaki izlazak na ispit: potrebna nova PRIJAVNICA (SI-3): navesti novi ispitni roknepotpuna prijava (nedostaje: izvjee SI-2, OVJERENA diploma, evidencija ili dppo)

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • TEMELJNI PRAVNI AKTIPravilnik o polaganju strunog ispita uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu i nastavnika srednjem kolstvu (NN, broj 88/03)Zakon o osnovnom kolstvuproieni tekst NN, broj 69/03izmjene i dopune NN, broj 76/05Pravilnik o strunoj spremi i pedagoko-psiholokom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu: NN, broj 47/96; dopuna: NN, broj 56/01

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • TEMELJNI PRAVNI AKTIPravilnik o polaganju strunog ispita uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu i nastavnika srednjem kolstvu (NN, broj 88/03)Zakon o srednjem kolstvuproieni tekst NN, broj 69/03izmjene i dopune NN, broj 81/05Pravilnik o strunoj spremi i pedagoko-psiholokom obrazovanju nastavnika u srednjem kolstvu: NN, broj 1/96; izmjene i dopune: NN, broj 80/99

  Agencija za odgoj i obrazovanje

 • Puno uspjeha u polaganju strunog ispita! Osnovna kola [email protected]

  Agencija za odgoj i obrazovanje