24
STAŽIRANJE I STAŽIRANJE I POLAGANJE STRUČNOG POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ISPITA (OŠ (OŠ i i SŠ) SŠ)

Staziranje i polaganje strucnog ispita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Staziranje_i_polaganje_strucnog_ispita

Citation preview

Page 1: Staziranje i polaganje strucnog ispita

STAŽIRANJE I STAŽIRANJE I POLAGANJE POLAGANJE

STRUČNOG ISPITA STRUČNOG ISPITA (OŠ(OŠ i i SŠ)SŠ)

Page 2: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

PravilnikPravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih

suradnika u osnovnom školstvu

i nastavnika u srednjem školstvu

(NN br. 88. – 28.5.2003.)

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/1135.htm

Page 3: Staziranje i polaganje strucnog ispita

STAŽIRANJE

(PRIJAVA, OBVEZE)

Page 4: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STAŽIRANJE - prijava

• tiskanica SI-1: prijava stažiranja (škola: najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika)

• program stažiranja (škola: najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika)

• pripravnici s dvopredmetnim studijem: izabrati 1 predmet za stažiranje i stručni ispit

• pripravnici – učitelji RN: svi predmeti za stažiranje, 2 za polaganje stručnog ispita

Page 5: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STAŽIRANJE – obveze škole

• imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni suradnik)

• prijaviti stažiranje: SI-2 Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO)

• izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO

• pružati pomoć pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stažiranja

Page 6: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STAŽIRANJE – obveze pripravnika

• odabrati jedan nast. predmet za stažiranje i polaganje stručnog ispita (ukoliko su završili dvopredmetni studij)

• ukoliko su nenastavnički smjer – završiti pedagoško-psihološko obrazovanje (‘DPPO’)

• nazočnost nast. satima mentora: – učitelji: najmanje 30 sati– učitelji – volonteri: 2 sata/tjedno ili 70 sati– stručni suradnici, odgajatelji: 60 sati– stručni suradnici/odgojitelji – volonteri: 2 dana/mj. ili 140

sati

• nazočnost povjerenstva za stažiranje najmanje 2 puta po 2 sata

Page 7: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STAŽIRANJE – obveze mentora i povjerenstva

• mentorova nazočnost na nast. satima pripravnika: 10 sati

• nazočnost povjerenstva za stažiranje: najmanje 2 puta po 2 sata

• ostali članovi povjerenstva pružaju pomoć: 5 sati i nazočni nast. satima pripravnika 2 puta po 2 sata

• svaki član povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža i na kraju sastavljaju izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)

Page 8: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STAŽIRANJE - promjene

• prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće o ostvarenom pripravničkom stažu (SI-2) u njoj

• prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, porodiljski dopust i sl.): izvijestiti AZOO

Page 9: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (NN, broj 76/05):

• čl. 75.– (1) Osoba bez radnoga iskustva u zanimanju za koje

se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik

– (2) Pripravnički staž traje godinu dana.– (3) Nakon obavljenoga pripravničkog staža pripravnik

polaže stručni ispit.– (4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine

dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje stručnog ispita.

• položen stručni ispit više nije uvijet za zasnivanje radnog odnosa u OŠ

STAŽIRANJE - trajanje

Page 10: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (NN, broj 76/05):

• čl. 76.– (1) S osobom koja ima odgovarajuću stručnu

spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkoga staža radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika zasniva se uz uvjet polaganja stručnog ispita.

– (2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je položiti stručni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnoga odnosa, u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje stručnog ispita.

STAŽIRANJE – osobe s iskustvom u struci

Page 11: Staziranje i polaganje strucnog ispita

STRUČNI ISPIT

(PRIJAVA, SADRŽAJ)

Page 12: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT – prijava • nakon završetka pripravničkog staža

(godina dana)• rok prijave: najkasnije 30 dana prije

početka ispitnog roka• OŠ:

• PRIJAVA: do 15. XII. – ISPIT: 15. I. – 1. III.• PRIJAVA: do 15. III. – ISPIT: 15. IV. – 1. VI.• PRIJAVA: do 1. IX. – ISPIT: 1. X. – 15. XI.

• SŠ:• PRIJAVA: do 10. I. – ISPIT: 10. II. – 10. IV.• PRIJAVA: do 10. IX. – ISPIT: 10. X. – 10.

XII.

Page 13: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT – 1. prijava

• PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita• IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja

(SI-2)• preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog

bilježnika!) ili rješenja AZVO o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’)

• nenastavnički studiji: preslika (ovjerena!) isprave o položenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOM obrazovanju

• EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika

Page 14: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT – ponovljena prijava

• PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita

• PONAVLJAČI: dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva)

Page 15: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT – prijava: posebnosti

• položen stručni ispit u struci (izvan MZOŠ-a) učitelja s nenastavničkim studijem: oslobađanje dijela stručnog ispita – zamolba ispitnom povjerenstvu, a uz prijavu za polaganje (SI-3) dostaviti ovjerenu presliku/izvornik isprave

• položen stručni ispit učitelja (izvan teritorija RH): položiti odgovarajući dopunski ispit

• neodgovarajuća stručna sprema nema mogućnost polaganja stručnog ispita (nestručna osoba)

Page 16: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT – sadržaj • UČITELJI:

• PISANI RAD (180 min.)• napisana PRIPREMA za nast. sat i IZVEDBA NAST. SATA

(45 min.)• USMENI ispit (do 40 min.)

• ODGAJATELJI:• PISANI rad• napisana PRIPREMA i IZVOĐENJE AKTIVNOSTI s

učenicima ili PISANI PRAKTIČNI RAD• USMENI ispit

• ocjena: ‘položio’ ili ‘nije položio’• pripravnik ‘nije položio’ pisani rad ili izvedbu

nast. sata ne može polagati usmeni ispit

Page 17: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

STRUČNI ISPIT - polaganje

• vodi se zapisnik (SI-4)• pripravnik ‘položio’ stručni ispit u

cijelosti: privremeno dobiva POTVRDU AZOO izdaje UVJERENJE O POLOŽENOM

STRUČNOM ISPITU (SI-5)• pripravnik koji je položio stručni ispit za

učitelja u OŠ ili za nastavnika u SŠ priznaje se stručni ispit kod zapošljavanja i u OŠ i u SŠ

Page 18: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

POTEŠKOĆE - stažiranje

• škola: nepravovremena ili nepotpuna prijava stažiranja

• škola: ne prijavi stažiranje kod kraćih zamjena

• promjena škole: izvješće o izvršenom pripravničkom stažu (SI-2) u drugu školu i pripravniku

Page 19: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

POTEŠKOĆE - stažiranje

• neodgovarajuća stručna sprema: apsolvent ili nestručna osoba

• OŠ:– Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-

psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, broj 47/96)

– Pravilnik o dopuni Pravilnika (NN, broj 56/01)

Page 20: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

POTEŠKOĆE - stažiranje

• neodgovarajuća stručna sprema: apsolvent ili nestručna osoba

• SŠ:– Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-

psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, broj 1/96)

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN, broj 80/99)

Page 21: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

POTEŠKOĆE – stručni ispit

• nepravovremena/prekasna prijava (do 30 dana PRIJE početka ispitnog roka)

• svaki izlazak na ispit: potrebna nova PRIJAVNICA (SI-3): navesti novi ispitni rok

• nepotpuna prijava (nedostaje: izvješće SI-2, OVJERENA diploma, evidencija ili dppo)

Page 22: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

TEMELJNI PRAVNI AKTI• PravilnikPravilnik o polaganju stručnog ispita

učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN, broj 88/03)

• Zakon o osnovnom školstvu– pročišćeni tekst – NN, broj 69/03– izmjene i dopune – NN, broj 76/05

• Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu: NN, broj 47/96; dopuna: NN, broj 56/01

Page 23: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Osnovna škola [email protected]

TEMELJNI PRAVNI AKTI

• PravilnikPravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN, broj 88/03)

• Zakon o srednjem školstvu– pročišćeni tekst – NN, broj 69/03– izmjene i dopune – NN, broj 81/05

• Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu: NN, broj 1/96; izmjene i dopune: NN, broj 80/99

Page 24: Staziranje i polaganje strucnog ispita

Puno uspjeha u polaganju stručnog

ispita!

Osnovna škola [email protected]