23
GEODEZIJA nastavnik: Dr Pavel Benka 1 Dr Pavel Benka literatura: Kontić S.: Geodezija, Nauka, Beograd, 1995. Mihajlović K. - Lazić B.: Geodezija, Šumarski fakultet - Geokarta, Beograd, 1992. http://polj.uns.ac.rs/~geodezija/

1 Predavanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dfdfasfasfasfasfasf

Citation preview

 • GEODEZIJAnastavnik:

  Dr Pavel Benka

  1

  Dr Pavel Benka

  literatura:

  Konti S.: Geodezija, Nauka, Beograd, 1995.

  Mihajlovi K. - Lazi B.: Geodezija, umarski fakultet - Geokarta, Beograd, 1992.

  http://polj.uns.ac.rs/~geodezija/

 • Predispitne obaveze:

  Redovno pohaanje (5)

  Elaborat (15)

  Dva teoretska testa (30)

  2

  Ispitne obaveze

  Pismeni ispit (30)

  Usmeni ispit (20)

  (100)

 • Geodezija

  Merenja na terenu i obrada izmerenih veliina u cilju izrade umanjenog prikaza dela ili cele Zemljine povrine. Umanjeni prikaz nazivamo plan ili karta odreenog podruja

  GEO Zemlja

  3

  GEO Zemlja

  DEZIS Meriti, deliti

  Via (nauna) geodezija: odreivanje oblika Zemlje, razvijanje geodetskih mrea, raunanja na zakrivljenoj povrini

  Nia (praktina) geodezija: Masovna merenja na terenu i izrada topografskih planova, raunanja u ravni

 • Primena Geodezije:

  kartografijagraevinarstvovodoprivredapoljoprivredaizrada i realizacija inenjerskih projekatainformacioni sistemi katastar, GIS

  Geodezija se javlja jo u Mesopotamiji i starom

  4

  Geodezija se javlja jo u Mesopotamiji i starom Egiptu (nakon povlaenja vode izlivenog Nila, trebalo je ponovo oznaiti granice parcela)

  Na naim teritorijama, masovniji premer poinje krajem 18. veka na teritoriji tadanje Austro-Ugarske.

  Geodetska sluba generaltaba srpske vojske osnovana 1878. g.

 • Utvrivanje oblika i veliine Zemlje

  Pitagora (IV p. n. e.) doao je do zakljuka da je Zemlja zakrivljena posmatrajui brodove koji su isplovljavali na puinu.

  5

 • l

  Asuan

  Aleksandrija

  Eratosten (276-195 p.n.e.) odredio je priblinu veliinu Zemlje (greka oko 2%)

  6

  R

  Asuan

  21. juna

  = 7.2l= 5000 stadija

 • Njutn (17. vek) je tvrdio da Zemlja nije u obliku sfere, ve obrtnog elipsoida

  S

  7

  J

  Merenja duine jednog stepena meridijana u Laplandiji i Peruu koja je sprovela Francuska akademija nauka potvrdile Njutnovu teoriju.

 • Stvarni oblik zemlje: Geoid

  Najpriblinije matematiki definisano telo: obrtni elipsoid

  8

 • SElipsoid:

  GRS80 (dravni koordinatni sistem)

  WGS84 (globalni elipsoid)

  Bessel (ranije korien za dravni koordinatni sistem, referenc elipsoid - Evropa)

  9J

  6378 km

  6357 km

 • Kordinatni sistem na Geoidu (geografske koordinate) , dobijaju se astronomskim merenjima.

  10

  Geodetske koordinate , dobijaju se merenjem na povrini Zemlje i raunanjem na elipsoidu.

 • Apsolutna visina vertikalno rastojanje od nulte nivovske povri

  Relativna visina (visinska razlika) vertikalno rastojanje do nivovske povri koja prolazi kroz neku taku

  11

  Hc

  Ha Hba-bH

  NNPNivo mora

 • Kartografske projekcije

  Sadraj sa Zemljine povrine (zakrivljena povr) se prikazuje na planu ili karti (ravan). Pri preslikavanju sa zakrivljene povri u ravan, neizbene su deformacije. Matematiki odnosi putem kojih se sa Zemljine povri take preslikavaju u ravan karte nazivamo kartografskim projekcijama.

  12

  Podela kartografskih projekcija:

  Prema projekcionoj povri

  Prema poloaju projekcione povri

  Prema centru projekcije

  Prema vrsti deformacija

 • Prema vrsti i poloaju projekcione povri:

  13

 • Prema poloaju centra projekcije:

  Gnomonike (u centru Zemlje)

  Stereografske (na antipodnoj taki)

  Spoljne (izvan

  14

  Spoljne (izvan Zemlje)

  Ortografska (u beskonanosti)

 • Prema vrstama deformacija:

  Komforne (zadrava se jednakost uglova)

  Ekvidistantne (zadrava se jednakost duina po odreenim pravcima)

  Ekvivalentne (zadrava se jednakost povrina)

  15

  Opte

 • UTM projekcija: dravni koordinatni sistem

  Poetni meridijan Grini

  GRS80 elipsoid

  Poprena cilindrina projekcija, irina meridijanske zone 6 stepeni (centralni meridijan 21, zona 34)

  16

  meridijan 21, zona 34)

  Komforna projekcija

  Rasecanjem cilindra po izvodnici dobija se ravan

  Projekcija Ekvatora je E osa

  Projekcija centralnog meridijana je N osa

 • UTM projekcija -cela Srbija pada u 34 . meridijansku zonu

  Koordinatni sistem 34. meridijanske zone

  17

  zone

 • Gaus-Krigerova projekcija: prethodni dravni koordinatni sistem

  Poetni meridijan Grini

  Beselov elipsoid

  Poprena cilindrina projekcija, irina meridijanske zone 3 stepena (zone 6 i 7)

  18

  zone 3 stepena (zone 6 i 7)

  Komforna projekcija

  Rasecanjem cilindra po izvodnici dobija se ravan

  Projekcija Ekvatora je Y osa

  Projekcija centralnog meridijana je X osa

 • Dravni koordinatni sistem sedme meridijanske zone

  19

 • Granica izmeu 6. i 7. zone na teritoriji Vojvodine

  20

 • Merenje uporeivanje dve istorodne veliine od kojih je jedna etalon.

  SI sistem mera

  Jedinice koje se koriste u geodeziji:

  Duine: jedinica je metar (m)

  U prolosti je definicija metra bila kao

  21

  U prolosti je definicija metra bila kao 1/40 000 000 deo Zemljinog meridijana

  Od 1984. metar je definisan kao duina kojupree svetlost u vakumu za 1/299792458 deosekunde (3.33564095*10-9 sec)

  Dekadni sistem: km, cm, mm ...

 • Stare jedinice za duinu (zvanino se ne koriste)

  1 hvat (beki) = 1.896484 m

  1 hvat = 72 cola

  1 col (palac) = 2.634 cm

  1 in = 2.54 cm

  Mere za povrinu:

  22

  Mere za povrinu:

  1m2

  1 ar = 100 m2 ;

  1 ha = 100 ari = 10000 m2

  1 km2 = 100 ha

  Stare mere:1 kj = 0.57546 ha1 kj = 1600 hv21 hv2 = 3.60 m2

 • Jedinice za uglove:

  1 rad kada je l = r

  Sekasgezimalna podela:

  Pun krug = 360, prav ugao 90

  1= 60

  1 = 60

  23

  1 = 60

  Centezimalna podela

  Pun krug 400g, prav ugao 100g

  1g = 100c

  1c = 100cc