26
1 PRVI ČAS Doc. dr Stojanka Arsić 7.10.2008 stomatolo[ki tehničari UVOD U ANATOMIJU UVOD U ANATOMIJU SRE SREĆNO! NO! PLAN NASTAVE Uvod u anatomiju Kosti ruke Kosti grudnog koša Kosti karlice i noge Kosti glave podela os frontale os ethmoidale "anatémnein" Termin “Anatomija” vodi poreklo od grčke reči "anatémnein", koja znači “seći odvojeno” ili “disekovati”. Nije dovoljno anatomiju smatrati umetnošću disekcije. Pre će biti da je Anatomija nauka, koja proučava građu i oblikovanje tela čoveka. Makroskopska anatomija se zasniva na prepoznavanju struktura golim okom. Mikroskopska anatomija omogućuje saznanja o mikro- relacijama unutar tela čoveka. Njen glavni dodatak predstavlja elektronska mikroskopija. Glavni zadatak anatomije je da prepozna međuzavisnost individualnih komponenti unutar tela čoveka. ISTORIJAT ANATOMIJE ISTORIJAT ANATOMIJE ISTORIJAT ANATOMIJE Bo Božanska anska jetra jetra” ISTORIJAT ANATOMIJE Podaci o autopsijama, vivisekciji. Herophilus je opisao nerve i arterije ispunjene krvlju. Erasistratus je opisao mozak kao sedište inteligencije, i dve vrste nerava, motorne i senzitvne.

1. predavanje Arsic

  • Upload
    kosin

  • View
    439

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. predavanje Arsic

1

PRVI ČASDoc. dr Stojanka Arsić

7.10.2008stomatolo[ki tehničari

UVOD U ANATOMIJUUVOD U ANATOMIJU

SRESREĆĆNO!NO!

PLAN NASTAVEUvod u anatomijuKosti rukeKosti grudnog košaKosti karlice i nogeKosti glave podelaos frontaleos ethmoidale

"anatémnein"• Termin “Anatomija” vodi poreklo od grčke

reči "anatémnein", koja znači “seći odvojeno” ili “disekovati”.

Nije dovoljno anatomiju smatrati umetnošću disekcije. Pre će biti da je Anatomija nauka, koja proučava građu i oblikovanje tela čoveka.

Makroskopska anatomija se zasniva na prepoznavanju struktura golim okom.

Mikroskopska anatomija omogućuje saznanja o mikro- relacijama unutar tela čoveka. Njen glavni dodatak predstavlja elektronska mikroskopija.

Glavni zadatak anatomije je da prepozna međuzavisnost individualnih komponenti unutar tela čoveka.

ISTORIJAT ANATOMIJE

ISTORIJAT ANATOMIJEISTORIJAT ANATOMIJE

““BoBožžanskaanska jetrajetra””

ISTORIJAT ANATOMIJE

Podaci o autopsijama, vivisekciji.Herophilus je opisao nerve i arterije ispunjene krvlju.Erasistratus je opisao mozak kao sedište inteligencije, i dve

vrste nerava, motorne i senzitvne.

Page 2: 1. predavanje Arsic

2

ISTORIJAT ANATOMIJE

• Hippocrat i drugi stari anatomi uveli su anatomsku terminologiju koja je olakšala stručnu komunikaciju u to vreme.

• Rufus je napisao knjigu "On naming of the Parts of the Body,“ u Prvom veku.

• Međutim, Galenu se priznaje primat u uspostavljanju anatomske terminologije, čiji nazivi u osnovi imaju grčke reči.

RENESANSA U ANATOMIJIRENESANSA U ANATOMIJI““The Fabric of the Human BodyThe Fabric of the Human Body””

CILJ CILJ ANATOMIJEANATOMIJE•• AnatomijaAnatomija jeje deodeo

biologijebiologije..•• AnatomijaAnatomija jeje naukanauka o o

gragrađđi i telatela svihsvih telatela žživihivihbibićća: a: ččovekaoveka((anthropotomiaanthropotomia), ), žživotinjaivotinja((zootomiazootomia) i ) i biljakabiljaka((phytotomiaphytotomia). ).

•• SeciranjeSeciranje nijenije samosamo jedanjedannanaččin in radarada u u AnatomijiAnatomiji, , negonego jeje to to glavniglavni, , najvanajvažžnijiniji nanaččin in istraistražživanjaivanja telatela ododpamtivekapamtiveka..

ANATOMSKA NOMENKLATURAiz 1998. godine

PODELA ANATOMIJE:PODELA ANATOMIJE:

1. 1. SISTEMATSKA, SISTEMATSKA, DESKRIPTIVNA DESKRIPTIVNA

ANATOMIJAANATOMIJA

•• ImaIma zadatakzadatak dada istraistražžujeuje organskeorganske sastavesastave golimgolim okomokom, , lupomlupomiliili mikroskopommikroskopom ( ( mikroskopskamikroskopska anatomijaanatomija))–– HistologijaHistologija jeje posebanposeban ogranakogranak sistematskesistematske anatomijeanatomije

•• ZadatakZadatak sistematskesistematske anatomijeanatomije jeje dada istraistražžujeuje oveove organskeorganskesistemesisteme, , svakisvaki posebnoposebno; ; otudaotuda i i njennjen nazivnaziv. .

Page 3: 1. predavanje Arsic

3

2. 2. TOPOGRAFSKA ANATOMIJATOPOGRAFSKA ANATOMIJA•• TopografskaTopografska

((regionalnaregionalna) ) anatomijaanatomijaoopisujepisuje svesve organskeorganskesistemesisteme kojikoji se se nalazenalaze u u odreodređđenomenom deludelu telatela pripriččemuemu jeje glavnaglavna papažžnjanjausmerenausmerena nana njihovnjihovpolopoložžajaj ii odnosodnos..

2.1. 2.1. HIRURHIRURŠŠKA ANATOMIJAKA ANATOMIJA

•• Kao dKao deoeo topografsketopografske anatomijeanatomije sluslužži i potrebamapotrebamahirurgijehirurgije..

3. 3. RENDGENSKA ANATOMIJARENDGENSKA ANATOMIJA

•• VaVažžno no jeje rerećći i dada se se nanaovajovaj nanaččin in mogumogu videtividetiunutrunutraaššnjinji organiorgani tokomtokomnjihovognjihovog radarada i i takotakoustanoveustanove svesve promenepromenenjihovognjihovog oblikaoblika pripri raduradu((npr. npr. dijafragmadijafragma, , pluplućća a prilikomprilikom disanjadisanja, , žželudaceludac i i crevacreva zaza vremevreme varenjavarenja). ).

KONTRASTNA KONTRASTNA RADIOGRAFIJARADIOGRAFIJA

•• AnatomijaAnatomija jeje unapreunapređđenaena ovimovim nanaččininoom m istraistražživanjaivanja telatela. . OnaOnaomoguomoguććujeuje gledanjegledanje sakrivenihsakrivenih unutraunutraššnjihnjih organaorgana,, krvnih i krvnih i limfnih sudova (lymphangiographia, npr.)limfnih sudova (lymphangiographia, npr.) i to i to gledanjegledanje nana žživomivomččovekuoveku, , ččime seime se ispravljaispravlja onajonaj nedostataknedostatak ananaatomijetomije kojikojiuglavnomuglavnom opisujeopisuje gragrađđu u mrtvogmrtvog telatela..

Konvencionalna MRI i 3D Konvencionalna MRI i 3D rekonstrukcijarekonstrukcija

conventionalMRI shows both nodes same 3D

reconstructionof node metastatic rednonmetastaticgreen

MRI with superpara-magneticnanoparticles– signalin normal node decreased buthigh in metastatic node

abdominalCT – fails todifferentiatebetween the 2 nodes

CT CT -- ANATOMIAANATOMIA

Page 4: 1. predavanje Arsic

4

ULTRAZVUKULTRAZVUK 4.4. KOMPARATIVNA ANATOMIJAKOMPARATIVNA ANATOMIJA(Npr. (Npr. iistrastražživanje krvotoka kod ribe, komparacija sa ivanje krvotoka kod ribe, komparacija sa

krvotokom kornjakrvotokom kornjačče, krokodila, ptica i sisara)e, krokodila, ptica i sisara)

5. 5. PLASTIPLASTIČČNA NA ANATOMIJAANATOMIJA

•• PlastiPlastiččnana anatomijaanatomijajeje u u sluslužžbi bi likovnelikovneumetnostiumetnosti..

ANATOMIJA U UMETNOSTIANATOMIJA U UMETNOSTI((UMETNOST U ANATOMIJIUMETNOST U ANATOMIJI

Leonardo Leonardo dada VinciVinci--aa))

KARIKATURA U ANATOMIJIKARIKATURA U ANATOMIJI ANATOMSKI POLOŽAJ TELA

• telo se nalazi se u uspravnom položaju,sarukama pored tela,dlanovi gledaju napred ,a palac put spolja. Iz ovog položaja mogu se opisati sledeći anatomski smerovi

• palac na ruci je lateralno u odnosu na palacnoge

• ruka je distalno u odnosu na podlakat• nadlakat je proksimalno u odnosu na šaku• palac noge je medialno u odnosu na palac ruke

Page 5: 1. predavanje Arsic

5

Nadlakat je proksimalno u odnosu na šaku

Palac na ruci je lateralno u odnosu na palac nogešaka je distalno u odnosu na

podlakat

Palac noge je medialno u odnosu na mali prst

ANATOMSKI POLOŽAJ TELA

Anterior PosteriorInferior

SMEROVI U ANATOMIJI

Superior 1.Medialno: najbliže srednjoj osovini(liniji) tela(palac na nozi je medialno u odnosu na mali prst.

2. Lateralno:mali prst na ruci u odnosu na palac

3. Proximalno : nadlakat je proksimalno od podlakta

4. Distalno : šaka je distalno u odnosu na podlakat

5. Posterior: prema leđima ( nazad))(uvo u odnosu na nos)

6. Anterior: prema napred ( nos u odnosu na uvo)

7. Superior : gore ili iznad ( glava u odnosu na vrat)

8. Inferior: dole ili ispod (vrat u odnosu na glavu)

Telo se opisuje u odnosu na ravni koje kroz njega prolaze. Sagitalna ravan : bilo koja ravan paralelna u odnosu na srednju sagitalnu liniju,ona deli telo na desni i levi deo

Transverzalna ravan : Bilo koja ravan koja deli telo na donji i gornji deo

Coronalna ravan : ( ili frontalna ravan ) Bilo koja ravan koja deli telo na prednji i zadnji deo .Nalazi se pod pravim uglom u odnosu na sagitalnu ravan.

RAVNI TELAKOSTI GORNJEG EKSTREMITETA(OSSA MEMBRI SUPERIORIS)

I) KOSTI RAMENOG POJASA /NEPOKRETNI DEO SKELETA RUKE( CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS)(CINGULUM PECTORALE)

1 clavicula2. scapula

II ) KOSTI POKRETNOG DELA SKELETA RUKE (PARS LIBERA MEMBRI SUPERIORIS)

KOSTI NADLAKTA NADLAKAT / BRACHIUM/

1. humerusKOSTI PODLAKTA

PODLAKAT /ANTEBRACHIUM/1 radius2 ulnaKOSTI ŠAKEŠAKA(MANUS)OSSA MANUS1. ossa carpi s. carpalia) (8)2. ossa metacarpalia) (5)3. ossa digitorum manus (14)

I KOSTI RAMENOG POJASA( CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS)

(CINGULUM PECTORALE)

1 clavicula2. scapula

I KOSTI RAMENOG POJASA( CINGULUM MEMBRI SUPERIORIS)

(CINGULUM PECTORALE)

1 clavicula2. scapula

Page 6: 1. predavanje Arsic

6

Clavicula

Duga kostDELOVI:

1) TELO( CORPUS CLAVICULAE)

2) UNUTRAŠNJI OKRAJAKEXTREMITAS STERNALIS)

3) SPOLJAŠNJI OKRAJAK(EXTREMITAS ACROMIALIS)

Clavicula

1) TELO ( CORPUS CLAVICULAE)2 strane : FACIES SUPERIOR

FACIES INFERIOR 2 ivice: MARGO ANTERIOR

MARGO POSTERIOR

Clavicula

CLAVICULAFACIES SUPERIORbez mišićnih pripojapokrivena samo površnom fascijom vrata

CLAVICULAFACIES INFERIOR

sulcus subclavius( m.subclavius)

Impressio lig.costoclavicularis( lig. costoclavicularis )

tuberculum conoideum ( lig.conoideum)linea trapezoidea ( ligamentum trapezoideum)

ligamentum coracoclaviculare

CLAVICLA / IVICE2 IVICE: MARGO ANTERIOR

M.deltoiduspectoralis major muscle

MARGO POSTERIOR M. trapeziusM.sternocleidomastoideus

CLAVICLA / IVICE2 IVICE: MARGO ANTERIOR

M.deltoiduspectoralis major muscle

MARGO POSTERIOR M. trapeziusM.sternocleidomastoideus

Page 7: 1. predavanje Arsic

7

CLAVICULA/ OKRAJCI2 okrajka: EXTREMITAS STERNALIS

( facies articularis sternalis)

EXTREMITAS ACROMIALIS( facies articularis acromialis)

Scapula

pljosnata kostoblika trougla

2 strane:facies anterior s.costalisfacies posterior s. dorsalis

3 ivice:margo superiormargo medialis

margo lateralis3 ugla:

angulus superiorangulus lateralisangulus inferior

SCAPULA FACIES ANTERIOR S.COSTALIS

fossa subscapularis(m.subscapularis)

SCAPULAFACIES POSTERIOR S.DORSALIS

spin scapulaeFOSSA SUPRASPINATA

m. supraspinatusFOSSA INFRASPINATA

m. infraspinatus

SCAPULAFACIES POSTERIOR S.DORSALIS

spin scapulaeFOSSA SUPRASPINATA

m. supraspinatusFOSSA INFRASPINATA

m. infraspinatus

Page 8: 1. predavanje Arsic

8

SPINA SCAPULAEmargo posterior

gornja usna (m.trapezius )donja usna (m.deltoideus )

ACROMIONfacies articularis acromii

SCAPULA3 IVICE

MARGO SUPERIORIncisura scapulae

a. suprascapularisv. suprascapularisn.suprascapularis

M. Omohyoideus

MARGO MEDIALIS

MARGO LATERALIS

SCAPULAMARGO MEDIALISM.serratus anterior ( napred)Mm.rhomboidei

majorminor

MARGO LATERALISm. teres minorm. teres major

SCAPULA3 IVICE

MARGO SUPERIORIncisura scapulae

a. suprascapularisv. suprascapularisn.suprascapularis

M. Omohyoideus

MARGO MEDIALISM.serratus anterior ( napred)Mm.rhomboidei

majorminor

MARGO LATERALISm. teres minorm. teres major

SCAPULA/uglovi3 ugla

ANGULUS SUPERIOR (M.levator scapulae )

ANGULUS LATERALISPROCESSUS CORACOIDEUS

3 mišićam.pectoralis minorm.coracobrachialism.biceps brachii

( caput breve)3 ligamenta

lig. coracoclavicularelig.coracohumeralelig.coracoacromiale

COLLUM SCAPULAECAVITAS GLENOIDALIS

tuberculum supraglenoidale (m.biceps brachii caput longum)

tuberculum infraglenoidale(m.triceps brachii caput longum)

ANGULUS INFERIORm. latissimus dorsi

Page 9: 1. predavanje Arsic

9

SCAPULAANGULUS LATERALISPROCESSUS CORACOIDEUS

3 mišićam.pectoralis minorm.coracobrachialism.biceps brachii

( caput breve)3 ligamenta

lig. coracoclavicularelig.coracohumeralelig.coracoacromiale

COLLUM SCAPULAECAVITAS GLENOIDALIStuberculum supraglenoidale

(m.biceps brachii caput longum)tuberculum infraglenoidale

(m.triceps brachii caput longum)ANGULUS INFERIOR

m. latissimus dorsi

HUMERUS

HUMERUSduga kost

DELOVI1) TELO (CORPUS)

3 STRANEFACIES ANTEROLATERALISFACIES ANTEROMEDIALIS FACIES POSTERIOR

3 IVICEMARGO ANTERIORMARGO LATERALISMARGO MEDIALIS

2) EXTREMITYTAS PROXIMALIS

3) EXTREMITAS DISTALIS

1)CORPUS HUMERI

3 STRANE

FACIES ANTEROLATERALIS tuberositas deltoidea (m.deltoideus)m.brachialis

FACIES ANTEROMEDIALISTuberosizas coracobrachialis (m.coracobrachialis )m. brachialis

FACIES POSTERIOR

HUMERUS/strane

FACIES POSTERIORsulcus nervi radialis (N.radialis)

M.Triceps brachii (caput laterale)M.triceps brachii (caput mediale)

FACIES ANTEROLATERALIStuberositas deltoidea (m. deltoideus)m. brachialis

FACIES ANTEROMEDIALISTuberositas coracobrachialis(m.coracobrachialis )m.brachialis

FACIES POSTERIOR

HUMERUS/strane

Page 10: 1. predavanje Arsic

10

FACIES ANTEROLATERALIStuberositas deltoidea (m. deltoideus)m. brachialis

FACIES ANTEROMEDIALISTuberositas coracobrachialis(m.coracobrachialis )m.brachialis

FACIES POSTERIORSulcus nervi radialisN.RadialisA.Prifunda brachii

M.Triceps brachii –caput lateraleM.Triceps brachii- caput mediale

HUMERUS - EXTREMITAS PROXIMALISTUBERCULUM MAJUS

m.supraspinatusm.Infraspinatusm.teres minor

TUBERCULUM MINUSm.subscapularisCRISTA TUBERCULI MAJORIS (m.pectoralis major )CRISTA TUBERCULI MINORIS (m.pectoralis minor )

SULCUS INTERTUBERCULARIS (m.latissimus dorsi )m. biceps brachii caput longum – tetiva )

HUMERUS – EXTREMITAS PROXIMALISCAPUT HUMERICOLLUM ANATOMICUMCOLLUM CHIRURGICUMTUBERCULUM MAJUSm.supraspinatusm.infraspinatusm.teres minor TUBERCULUM MINUS m.subscapularisCRICTA TUBERCULI MAJORIS (m. pectoralis major )CRISTA TUBERCULI MINORIS (m.pectoralis minor )SULCUS INTERTUBERCULARIS (m.latissimus dorsi

m.biceps brachii caput longum – tetiva)

HUMERUS – EXTREMITAS DISTALISNEZGLOBNI DEOEpyondilus Lateralis /cristal supracondilaris lateralisEpicondilus medialis /crista supracondilaris medialisZGLOBNI DEO Trochlea humericapitulum humeriFossa radialisFossa coronoideaFossa olecrani

RADIUS

KOSTI PODLAKTA PODLAKAT /ANTEBRACHIUM/

1 radius2 ulna

RADIUSDuga kost(os longum)Spoljašnja kost podlaktaDELOVI:CORPUS RADIIEXTREMITAS PROXIMALISEXTREMITAS DISTALIS

Page 11: 1. predavanje Arsic

11

Ll RADIUS

( CORPUS RADII3 STRANE ( FACIES)3 IVICE ( MARGO)

TT STRANE11

FACIES ANTERIORm.flexor pollicis longus m. pronator quadratus

22FACIES LATERALIS

tuberositas pronatoria( m.pronator teres )

3( FACIES POSTERIOR)

m.abductor pollicislongus m.extensor pollicis brevis

RADIUS/ ivice

( MARGO ANTERIOR)m. flexor digitorum

superfitialis

( MARGO POSTERIOR)

( MARGO INTEROSSEUS)membrana interosse antebrachii

RADIUSEXTREMITAS PROXIMALIS)CAPUT RADIICOLLUM RADII

TUBEROSITAS RADII

RADIUS(EXTREMITASPROXIMALIS)(EXTREMITASPROXIMALIS)

CAPUT RADII

FOVEA CAPITIS RADII

CIRCUMFERENTIAARTICULARIS)

COLLUM RADIIm.supinator

TUBEROSITAS RADIIm.biceps brachii - tetiva

RADIUS

EXTREMITAS DISTALISoblika 4 strane piramide

bazaFACIES ARTICULARIS CARPALIS

unutra(INCISURA ULNARIS RADII)

spolja( PROCESSUS STYLOIDEUS)

brachioradialis m.lig.collaterale carpi radiale

Page 12: 1. predavanje Arsic

12

PROCESSUS STYLOIDEUS – žleboviispred – m.abductor pollicis lomgus

tetivaiza - m.extensor carpi radialis longus

m.extensor carpi radialis brevis Zadnja strana ( 2 žleba)

spoljašnji žlebm.extensor pollicis longus

unutrašnji žlebm. extensor digitorum m. extensor digiti minimi

Unutra – incisura ulnaris radii

RADIUS – ORIENTACIJA1. TUBEROSITAS RADII - gleda put napred2. PROCESSUS STYLOIDEUS – gleda put

spolja3. INCISURA ULNARIS RADII - gleda put

unutra4.RADIUS JE SPOLJAŠNJA KOST PODLAKTA

ULNAULNA

duga kost(os longum)unutrašnja kost podlakta

DELOVI:C CORPUS ULNAE

EXTREMITAL PROXIMALIS

EXTREMITAS DISTALIS

M T

CORPUS ULNAE3 STRANE( FACIES)

3 IVICE( MARGO)

STRANE ULNE:1) FACIES ANTERIOR

2) FACIES POSTERIOR3) FACIES MEDIALIS

ULNA

( FACIES ANTERIOR)m.flexor digitorum profundus m.

gornje 2/3m.pronator quadratus

donja 1/3

Page 13: 1. predavanje Arsic

13

U

( ULNAFACIES POSTERIOR)spoljašnje polje (4M)1. m. abductor pollicis longus2. m.extensor pollicis brevis3. m..extensor pollicis longus4. m.extensor indicisunutrašnj e polje (1M)

1. m. extensor carpi ulnaris

ULNA

3) FACIES MEDIALISm.flexor digitorum profundus mm.flexor carpi ulnaris

ULNAivice

1) MARGO ANTERIOR

2) MARGO POSTERIOR

3) MARGO INTEROSSEUS

ULNA (EXTREMITAS PROXIMALIS)

INCISURA TROCHLEARIS

OLECRANON

m. triceps brachii m. – na vrhu

m. anconeus m. – na zadnjoj strani

PROCESSUS CORONOIDEUS

TUBEROSITAS ULNAE

M. brachialis

unutra– m.pronator teres

flexor digitorum superfitialis

spolja – INCISURA RADIALIS)

CRISTA MUSCULI SUPINATORIS)

M. Supinator

ULNA (EXTREMITAS PROXIMALIS)

INCISURA TROCHLEARIS

OLECRANON

m. triceps brachii m. – na vrhu

m. anconeus m. – na zadnjoj strani

PROCESSUS CORONOIDEUS

TUBEROSITAS ULNAE

M. brachialis

unutra– m.pronator teres

flexor digitorum superfitialis

spolja –) INCISURA RADIALIS ULNAE

CRISTA MUSCULI SUPINATORIS

M. Supinator

ULNA ( EXTREMITAS DISTALIS)

CAPUT ULNAE

CIRCUMFERENTIA ARTICULARIS)

PROCESSUS STYLOIDEUSlig.collaterale carpi ulnare

Page 14: 1. predavanje Arsic

14

UULNA – ORJENTACIJANCISURA TROCHLEARIS -gleda put napredINCISURA RADIALIS - gleda put spoljaako gleda desno- to je desna kostako gleda levo- to je leva kostPROCESSUS STYLOIDEUS - gleda put unutraULNA JE UNUTRAŠNJA KOST PODLAKTA

KOSTI ŠAKEOSSA MANUS

1)Ossa carpi s.carpalia2) Ossa metacarpi s. Metacarpalia3) Ossa digitorum manus

CANALIS CARPALISZIDOVI

SULCUS CARPI- zadnji zidEMINENTIA CARLI LATERALIS – spoljašnji zi

Tuberculum ossi scaphoideim. abductor pollicis brevis

Tuberculum ossis traapeziim. flexor pollicis brevism.opponens pollicis

EMINENTIA CARPI MEDIALIS – unutrašnji zidOs pisiforme

m.abductor digiti minimim.flexor carpi ulnaris

Hamulus ossis hamatim.flexor digiti minimi brevism.opponens digiti minimi

Ossa carpalia( pogled od pozadi)

CANALIS CARPALIS

CANALIS CARPALIS - sadražajN. Medianustetive fleksora prstiju:

m.flexor carpi radialism. flexor digitorum superfitialism. flexor digitorum profundusm. flexor pollicis longus

Arcus palmaris superfitialis

CANALIS CARPALIS – TRANSVERZALNI PRESEK

Page 15: 1. predavanje Arsic

15

METAKARPALNE KOSTI(ossa metacarpalia)

• 5 kostiju• ossa longa• spatia interossea

metacarpalia

METAKARPALNE KOSTIdelovi

• BASIS• CORPUS• CAPUT

KOSTI PRSTIJU(ossa DIGITORUM MANUS)

ČLANCI ILI FALANGE

KOSTI PRSTIJU( OSA DIGITORUM MANUS)

ČLANCI ILI FALANGE

-svaki prst ( sem palca !)ima 3 falange:

-PHALANX PROXIMALIS-PHALANX MEDIA-PHALANX DISTALIS

tuberositas phalangis distaliss.unquicularis

-palac ima 2 falange-PHALANX PROXIMALIS-PHALANX DISTALIS

NAZIVI PRSTIJU

•POLEX•INDEX•DIGITUS MEDIUS•FIGITUS ANULARIS•DIGITUS MINIMUS

KOSTI ŠAKE – pripoji mišića

Page 16: 1. predavanje Arsic

16

KOSTI GRUDNOG KOŠAI) STERNUM- grudna kostII) COSTAE – rebraIII) VERTEBRAE THORACICAE – grudni kičmeni pršljenovi

I)STERNUM / grudna kost• pljosnata kost• oblik starinskog mača

DELOVI:• MANUBRIUM STERNI -

drška• CORPUS STERNI - telo• PROCESSUS

XIPHOIDEUS – mačni nastavak

TIPIČNO REBRO – COSTA TYPICA*-plosnata kost

DELOVI REBRA:1.CORPUS COSTAE – telo rebra 2. 2 OKRAJKA (prednji i zadnji)

ANGULUS COSTAE – ugao rebra– na spoju tela i zadnjeg okrajka

ATIPIČNA REBRA•PRVO (costa prima)•DRUGO (costa secunda)•JEDANAESTO I DVANAETO

GRUDNI PRŠLJENOVI(VERTEBRAE THORACICAE)

12 GRUDNIH PRŠLJENOVAPODELA

PREMA MORFOLOŠKIM SVOJSTVIMA(OBLIKU)

• TIPIČNI PRŠLJENOVI• ATIPIČNI PRŠLJENOVI

TIPIČNI GRUDNI PRŠLJENDELOVI :

• CORPUS VERTEBRAE – telo pršljena• FORAMEN VERTEBRALE – otvor pršlje• ARCUS VERTEBRAE – luk pršljena

Pediculus arcus vertebraeLamina arcus vertebrae

3 PARA NASTAVAKA1) RTNI processus spinosus

2 )POPREČNI processus transversus3)ZGLOBNI

GORNJI procesus articularis superiorDONJI processus articularis inferior

Page 17: 1. predavanje Arsic

17

Kostidonjegekstremiteta

ć

I) KOSTI KARLIČNOG POJASA1) OS COXAE2) OS SACRUM

II) KOSTI SLOBODNO POKRETNOG DELADONJEG EKSTREMITETA

1) FEMUR – butna kost2) PATELLA – čašica3) FIBULA – lišnjača4) TIBIA –golenjača5) KOSTI STOPALA

A) OSSA TARSALIA

B) OSSA METATARSALIA

C) OSSA DIGITORUM PEDIS

OS COXAEOS ILIUMOS PUBISOS ISCHII

OS ILIUMOS PUBISOS ISCHII

OS ILIUMdelovi

1) CORPUS OSSIS ILII

2) ALA OSSIS ILIISpoljšnja strana

facies glutealisLinea glutea anteriorLinea glutea posteriorLinea glutea inferior

var.

M m. glutei

OS ILIUMALA OSSIS ILIIunutrašnja strana

Linea arcuta

Fossa iliaca( m. iliacus)

Facies sacropelvica

facies auricularistuberositas iliaca

Page 18: 1. predavanje Arsic

18

OS PUBISDELOVI1.Corpus ossis pubisNa spoju između

2grane2.Ramus superior3.Ramus inferior

OS ISCHIIDELOVI1.Corpus ossis ischiiTuber ischiadicumSpina ischiadica2.Ramus ossis ischiiSpaja se donjom

granom pubične kosti i gradi

Foramen obturatumMembrana obturatoria

ACETABULUMFossa acetabuliIncisura acetabuliFacies lunataLimbus acetabuli

VERTEBRAE LUMBALES (5)DELOVI:Corpus vertevrae – bubrežastog oblika L 5 NAJVEĆIForamen vertebrale – trouglast TELO OBLIKA KLINAArcus vertebrae prednja strana viša

pediculus arcus vertebrae na donjim zglobnim nastavcimalamina arcus vertebrae zglobne glačice gledaju NAPRED

Nastavciprocesus spinosus – horizontalan, kratakprocesus costarius**

Procesus articularis superior processus mamillaris **

Processus articularis inferior

KIČMENI STUB(COLUMNA VERTEBRALIS)

OS SACRUM-oblik klina ili 4 strane piramide4 STRANEBAZAVRH

STRANE:Facies anterior s. pelvinaFacies posterior s. dorsalis2 bočne strane

FACIES PELVINA S. ANTERIORForamina sacralia pelvinas. Anteriora( rr. ventrales nn. sacrales)m. Piriformismargo pelvinus osssi s sacripromontorium

Page 19: 1. predavanje Arsic

19

OS SACRUMFACIES DORSALISCrista sacralis mediana( srastanje spinalnih nastavaka)Nedostale kod S5Hiatus sacralisSulci dorsales ( m..errector spinae)Crista sactalis intermedia

processus articularis superior( u gornjem deli)cornua sacralia

( u donjem delu) Foramina sacralia dorsalias. posteriora

Crista sacralis lateralisligg. Sacralia interosseaLigg. Sacralia dorsaliaLig. Sacrotuberale

II) KOSTI SLOBODNO POKRETNOG DELADONJEG EKSTREMITETA

1) FEMUR – butna kost2) PATELLA – čašica

3) FIBULA – lišnjača4)TIBIA –golenjača

5 KOSTI STOPALAA) OSSA TARSALIA

B) OSSA METATARSALIA ( 5)

C) OSSA DIGITORUM PEDIS

FEMUR- butna kostDELOVI

1.GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis)2.TELO( corpus femoris)3.DONJI OKRAJAK( ekstremitas distalis)

FEMUR- butna kostDELOVI

GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis)

1) Caput femorisfovea capitis femoris

( lig. Capitis femoris)2) Collum femoris3)Trochanter major4)Trochanter minor5)Linea intertrochanterica6)Crista interttrochanterica

FEMUR- butna kost/ GORNJI OKRAJAK(extremitas proximalis)

1) Caput femorisfovea capitis femoris

( lig. Capitis femoris)2) Collum femoris

3)Trochanter major4)Trochanter minor5)Linea intertrochanterica6)Crista interttrochanterica

Page 20: 1. predavanje Arsic

20

FEMUR- butna kostDELOVI

DONJI OKRAJAK(extremitas distalis)

CONDILUS LATERALISCONDILUS MEDIALIS

EPICONDYLUS LATERALISEPICONDYLUS MEDIALIS

Facies patellaris( napred)Fossa intercondilaris( pozadi)Facies poplitea

FEMUR- butna kost /DONJI OKRAJAK(extremitas distalis)

Condilus lateralisCondilus medialisfossa intercondilaris

Linea intercondilarisFacie poplitea

Epicondylus lateralisEpicondylus medialisFacies patellaris

FEMUR- butna kostDELOVI

TELO(corpus femoris)3 stranefacies anteriorfacies lateralisfacies medialis3 iviceMargo lateralisMargo medialisMargo posterior

ZADNJA IVICALINEA ASPERA*

LINEA ASPERA2 USNE

LABIUM EXTERNUM S. LATERALELABIUM INTERNUM S. MEDIALEU međuprostoru se pripajaju

MM. ADDUCTORES

U GORNJM DELU daje 3 graneSpoljašnja ( tunerositas glutealis)

M, gluteus maximusSrednja ( linea pectinea)

M. pectineusUnutrašnja ( nastavlja se napred naLinea intertrochanterica)

U DONJEM DELU daje 2 graneIdu prema epikondilimaOgraničavaju facies poplitea

PATELLA - sezamoidna kost2 strane – prednja i zadnja2 bočne iviceBaza ( bassis patellae)Vrh ( apex patellae)

1) KOSTI POTKOLENICEFIBULA - lišnjačaTIBIA - golenjača

2) KOSTI STOPALAOSAA TARSI S. TARSALIA

OSSA METATARSI S. METATARSALIA

OSSA DIGITORUM PEDIS

Page 21: 1. predavanje Arsic

21

FIBULA duga kostspoljašnja kost potkolenice

DELOVICORPUS FIBULAE

EXTREMITAS PROXIMALIS

EXTREMITAS DISTALIS FIBULA /EXTREMITAS PROXIMALISCaput fibulae

facies articularis capitis fibulaeapex capitis fibulae

Collum fibulae

CORPUS FIBULAE3 STRANE3 IVICESTRANE

FACIES LATERALISm. peroneus longusm. peroneus brevis

FACIES MEDIALISm. extensor hallucis longus

m. extensor digitorum longusm. peroneus tertiusFACIES POSTERIORcrista medialis

LATERALNO POLJEm. flexor hallucis longus

MEDIALNO POLJEm. tibialis posterior

FIBULAEXTREMITAS DISTALISMalleolus lateralis

facies articularis malleoli lateralisfossa mlleoli lateralissulcus malleoli lateralis

CORPUS FIBULAE3 STRANE3 IVICESTRANE

FACIES LATERALISm. peroneus longusm. peroneus brevis

FACIES MEDIALISm. extensor hallucis longus

m. extensor digitorum longusm. peroneus tertiusFACIES POSTERIORcrista medialis

LATERALNO POLJEm. flexor hallucis longus

MEDIALNO POLJEm. tibialis posterior

GOLENJAČA(TIBIA)unutrašnja kost potkoleniceduga kostDELOVICORPUSEXTREMITAS PROXIMALIS

EXTREMITAS DISTALIS

Page 22: 1. predavanje Arsic

22

GOLENJAČA(TIBIA)GORNJI OKRAJAK ( EXTREMITAS PROXIMALISoblika 4 strane pitamidevrh se nastavlja telom

GORNJA STRANA (BAZA) se nazivaFACIES ARTICULARIS SUPERIOR

facies articularis condyli lateralisfacies articularis condyli medialis

eminentia intercondilaristuberculum inercondylare laeraletuberculum intercondylare mediale

ispred i pozadi su 2 polja

area intercondilaris anteriormeniscus medialis - prednji krajlig. cruciatum anteriusmeniscus čateralis - prednji krajarea intercondilaris posteriormeniscus medialis - zadnji krajlig. cruciatum anteriusmeniscus čateralis - zadnji kraj

SPOLJAŠNJA STRANACONDYLUS LATERALISfacies srticularis fibularistuberculum tibiae .

tractus iliotibialis fasciae latae

TIBIA / gornji okrajak

UNUTRAŠNJA STRANACANDYLUS MEDIALISsulcus horizontalis marginis infraglenoidalis

tetiva m. semimembranosus

NAPREDTUBEROSITAS TIBIAElig patellae (m. quadriceps femoris)

NAZADFACIES POPLITEAm. popliteus

CORPUS TIBIAEoblik trostrane prizme3 strane3 iviceSTRANEFACIES MEDIALISFACIES LATERALISFACIES POSTERIORIVICEMARGO ANTERIORMARGO MEDIALISĆMARGO INTEROSSEUS

CORPUS TIBIAEFACIES MEDIALIS"GOLA", bez mizićnih pripojaotud ime "golenjačaSEM U GORNJEM DELU"PES ANSERINUS" - guščija noga ( 3 mišiča)m. sartoriusm. semitendinosusm. greacilis

FACIES LATERALISm. tibialis anterior

FACIES POSTERIORpodeljena je sa kosom linijom

LINEA MUSCULI SOLEI ( m. soleus) nagornje polje FACIES POPLITEA ( m. popliteus)donje poljem. flexor digitorum longus - medialnom. tibialis posterior - lateralno

CORPUS TIBIAE FACIES POSTERIORpodeljena je sa kosom linijom

LINEA MUSCULI SOLEI ( m. soleus) na

gornje polje FACIES POPLITEA ( m. popliteus)

donje poljem. flexor digitorum longus - medialnom. tibialis posterior - lateralno

TIBIADONJI OKRAJAK

( EXTREMITAS DISTALIS)oblik zarubljene 4 strane piramide- DONJA STRANA ( BAZA) se naziva (FACIES ARTICULARIS INFERIOR)

- UNUTRAŠNJA STRANA- malleolus medialis

-lig. deltoideum - na unutrašnjoj strani- facies articularis malleoli medialis - sa spoljašnje strane-sulcus malleoli medialis - kod zadnje

ivicem. tibialis posterior - tetiva

-incisura fibularis - na spoljašnjoj strani

Page 23: 1. predavanje Arsic

23

KOSTI STOPALA

KOSTI STOPALA3 GRUPE

OSSA TARSI S. TARSALIA

OSSA METATARSI S. METATARSALIA

OSSA DIGITORUM PEDIS

KOSTI STOPALA3 GRUPE

OSAA TARSI S. TARSALIA

2 REDA KOSTIJU:PROKSIMALNI REDTALUSCALCANEUS

DISTALNI REDOS NAVICULAREOS CUBOIDEUMOSSA CUNEIFORMIA (3)

Os cuneiforme laterale Os cuneiforme intermedium Os cuneiforme mediale

TALUSOblika nepravine kocke

DELOVICAPUT TALICOLLUM TALICORPUS TALI ( 6 STRANA)

CALCANEUSoblika nepravilnog kvadra

Page 24: 1. predavanje Arsic

24

Kosti distalnog reda tarsusa OSSA METATARSALIA OSSA DIGITORUM PEDIS (PHALANGES) PHALANX PROXIMALISPHALANX MEDIA (nedostaje u palcu)PHALANX DISTALIS

PALAC SE NAZIVA HALLUX

KOSTI GLAVEKOSTI GLAVE

•• KOSTI LOBANJE (KOSTI LOBANJE (OSSA CRANIIOSSA CRANII))•• KOSTI LICA (KOSTI LICA (OSSA FACIEIOSSA FACIEI))

Page 25: 1. predavanje Arsic

25

KOSTI LOBANJE KOSTI LOBANJE (OSSA CRANII)(OSSA CRANII)

•• NEPARNE KOSTI LOBANJENEPARNE KOSTI LOBANJE•• OS FRONTALE OS FRONTALE –– ččeona kosteona kost•• OS ETHMOIDALE OS ETHMOIDALE –– sitasta kostsitasta kost•• OS SPHENOIDALE OS SPHENOIDALE –– klinasta kostklinasta kost•• OS OCCIPITALE OS OCCIPITALE –– potiljapotiljaččna kostna kost•• PARNE KOSTI LOBANJEPARNE KOSTI LOBANJE•• OS TEMPORALE OS TEMPORALE –– slepooslepooččna kostna kost•• OS PARIETALE OS PARIETALE –– temena kosttemena kost

KOSTI LICA (KOSTI LICA (OSSA FACIEIOSSA FACIEI))A)A) NEPARNE KOSTI LICANEPARNE KOSTI LICA1)1) MANDIBULAMANDIBULA2)2) VOMERVOMER3)3) OS HYOIDEUMOS HYOIDEUM4) OS ETHMOIDALE*B)B) PARNE KOSTI LICAPARNE KOSTI LICA•• OS NASALEOS NASALE•• OS LACRIMALEOS LACRIMALE•• MAXILLAMAXILLA•• OS PALATINUMOS PALATINUM•• OS ZYGOMATICUMOS ZYGOMATICUM•• CONCHA NASALIS INFERIORCONCHA NASALIS INFERIOR

OS FRONTALE – čeona kost

DELOVI1) SQUAMA – vertikalni deo2) ORBITO-NAZALNI DEO – horizontalni deo

Pars nasalis –neparniPartes orbitales -parni

SQUAMA FRONTALE – spoljašnja strana

FACIES EXTERNATubera frontaliaGlabelaArcus superciliaris

foramen supraorbitaleLinea temporalis

SQUAMA FRONTALE – facies cerebralis

Sulcus sinus sagittalis superiorCrista frontalisForamen coecumSulci arteriosi et venosi

OS FRONTALE – horizontalni deoPARS NASALISPARTES ORBITALES

Page 26: 1. predavanje Arsic

26

OS ETHMOIDALE1.lamina cribrosa2. lamina perpendicularis3. labyrinthus ethmoidalis

OS ETHMOIDALE1.lamina cribrosa2. lamina perpendicularis3. labyrinthus ethmoidalis

3

1

2

OS ETHMOIDALE – lamina cribrosa OS ETHMOIDALE –lamina cribrosa et

labyrinthus etmoidalis

OS ETHMOIDALE –lamina perpendicularis et crista gali

LABYRINTHUS ETHMOIDALIS