Predavanje 1 OBI (1)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  1/36

  Enzimska kinetika

  vo=

  Vmax [S]

  K m + [S]

  K m

  Vmax &

  E1E2E3

  Prvi red

   Nulti rad

  Kompetitivna

  Nekompetitivna

   Akompetitivna

  Direktni dijagram

  Linearizacija

  Bi supstratne reakcije istoSlede Mihaelis-Mentenovukinetiku, ali enzim je zasiendru!im supstratom

  Mihaelisova

  konstanta

  Maksimalna

  brzina I  nh i   b i   c i   j   a

   Aktivnost

  Prvo utvrditi zavisnost "rzine od #S$i odrediti %m i vm

  k 3 [Et]

  k cat  Broj izmena

  k cat  /  K m

   Jedinice aktivnosti

  1 mole

  min

  S

   peci&i'na aktivnost

  unitm!

  Značaj

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  2/36

   P  or  a s  t  k  on c  en t  r  a c i   j   e s  u p

   s  t  r  a t   a

  2 ! " # $ % &'

  ' 2 " $ &

  (upstrat (mole)

  P      r     o    i      z     v    

   o     *      

  &'

  $'

  "'

  2'

  '

  (

  +E

  ,

  P    (         z  a o * r  e -  en ov r  em e    )         

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  3/36

  Enzimska kinetika

  E (+ P+

  Teorija stacionarnog stanjaTeorija stacionarnog stanja

  . stacionarnom stanju brzina proizvo*nje i potro/nje

  prelazno0 kompleksa je je*naka1 o znači *a je

  koncentracija E( kompleksa konstantna3

  (E E

  4uan0 56 72''") 89basics

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  4/36

  :E(; je konstantno u stacionarnom stanju

  S P

  E

  ES

  5eakciono vreme

  K       o    

  n    

   c      e    n    

   t     r     a     c    i        j       a    

  4uan0 56 72''") 89basics

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  5/36

  5ealni po*aci za enzimsku kinetiku

     P

    o   *  a  c   i

  no1

  2

  3

  4

  '12#

  '1#'

  1'

  21'

  '1"2

  '1%2

  '1&'

  '1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  6/36

  Enzimska inhibicija 7Mehanizmi)

  I

  I

  S

  S

  S  

  II

  S

  Kompetitivna Nekompetitivna  Akompetitivna

  E

  E

  5azličita mestaInhibitor 

  (ubstrate

     M  e   h  a

    n   i  z  a  m

     4

    e   *  n  a   č   i  n  a   i   o  p   i  s

  I se vezuje za slobo*an E

   i takmiči se sa supstratom

  I se mo@e vezati za slobo*an E

  ili E( kompleks1

  I se vezuje samo za E(

   kompleks

  E + (  E(  E + P

   +

    I  I *

  E I  I 

   B

   C

  E + (  E(  E + P

   + +

    I  I  I  I * *

  E I  I  + ( E I  I ( 

  B

   C  C

  E + (  E(  E + P

    +

     I  I   *

    E I  I ( 

  B

   C

  E

  I

  S   X   

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  7/36

  K m

  EnzDme Inhibition 7Plots)

   

  II Kompetitivna Nekompetitivna  Akompetitivna

      ?   i  r  e   k   t  n   i    *   i   j  a  0  r  a  m   i

     L   i  n  e  E  e  a  v  e  r  3   8  u

    r   k

  FmaG FmaG

  K m K m’  :(;H mM

  vo

  :(;H mM

  vo

   I  I   I  I 

  K m :(;H mM

  FmaG

   I  I 

  K m’ 

  FmaGFmaG

  FmaG nepromenjeno

  K m se poveJava

  FmaG se smanjuje

  K m nepromenjenoFmaG  K m se smanjuju

   I  I 

  =:(;1/K m

  1+vo

  = FmaG

   I  I 

  Paralelne prave

   I  I 

  Presek sa osom

  1+vo

  = FmaG

  =:(;1/K m =:(;1/K m

  = FmaG

  1+vo

  Preseksa D osom

   K m’ 

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  8/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   . *osa*a/njim izla0anjima razmatrane su samo one enzimske

  reakcije u kojima enzim *eluje na je*an supstrat i pri čemu nastaje je*an proizvo* reakcije1

   Primeri ovih reakcija u u@em smislu reči

  ) reakcije izomerizacije

  2) reakcije raski*anja veza 939H 93OH 93NH 93( *irektno

  bez učesJa vo*e

   E  B E  A 

   BH OH  AO H  B A 

  ←2

   E C  B E  A 

   FeJina enzima katalizuje reakcije izme-u *va i vi/e supstrataH

  *ajuJi je*an ili vi/e proizvo*a 7oksi*ore*uktazeH trans>erazeH

  li0aze)

   6i*rolazeH koje katalizuju reakcije raski*anja veza uz uče/Jemolekula vo*eH mo0u se smatrati enzimima koji *eluju na je*an

  supstrat

  const O H    =][2

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  9/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   Primer *vosupstratnih reakcija ko* oksi*ore*uktaza

  9

  O

   Primer *vosupstratnih reakcija ko* trans>eraza

   B AX  BX  A  →

  lukoza + M0APlukoza + M0AP  lukozo3$3>os>at +lukozo3$3>os>at +

  M0A?PM0A?P

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  10/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   (ve bisupstratne reakcije se *ele prema Klilen*uKlilen*u 79lelan*9lelan*) na

  ) sekvencijalnesekvencijalne 7sekvencijalna zamena)2) ping-pongping-pong 7*vostruka zamena)

    Ko* bisupstratnih reakcija koje se o*i0ravaju po

  sekvencijalnomsekvencijalnom mehanizmu svi supstrati se vezuju zasvi supstrati se vezuju za

  enzim pre oslobađanja proizvodaenzim pre oslobađanja proizvoda1 a*a se >ormiraTERNARNI K!"#EK$TERNARNI K!"#EK$ iz enzima i oba supstrataH EAB  Sekvencijalne reakcije se alje ele na!

    pravilne reakcijepravilne reakcije "orer reaction#$ to s% one kokoji& se ve'ivanje s%(strata i ot(%)tanje (roi'voa reakcijeovija %vek isti* reosleo* i

  nasumi%ne reakcijenasumi%ne reakcije  "rano*# sa nas%*i+ni*ve'ivanje* s%(strata i ot(%)tanje* (roi'voa,Pri*er! sve reakcije koje i*aj% kao s%(strat NA-. ili NA-Hoigravaj% se (o (ravilno* sekvencijalno* *e&ani'*% jer se

  %vek (rvo ve'%je koen'i*$ a 'ati* r%gi s%(strat, 

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  11/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   "ravilan sekvencijalni mehanizam-primer&"ravilan sekvencijalni mehanizam-primer&

   Enzim e0zistira kao ternarni kompleks koji se sastoji prvo iz

  enzima i supstrata i kasnije iz enzima i proizvo*a reakcije1

   Nasumi%an sekvencijalni mehanizam-primer&Nasumi%an sekvencijalni mehanizam-primer&3>os>orilacija kreatina *o >os>okreatina katalizovana kreatin3kinazom

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  12/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   Nasumi%an sekvencijalni mehanizam-primer&Nasumi%an sekvencijalni mehanizam-primer&

   Iako je re*osle* vezivanja supstrata slučajanH opet se >ormira

  ternarni kompleks1

    Ko* bisupstratnih reakcija koje se o*i0ravaju po ping-pongping-pong

  mehanizmu   jedan ili vi'e proizvoda reakcije se jedan ili vi'e proizvoda reakcije seoslobađaju pre nego se svi supstrati ve(u)oslobađaju pre nego se svi supstrati ve(u) Fa@naFa@nakarakteristika ovo0 mehanizma je stvaranje supstituisano0karakteristika ovo0 mehanizma je stvaranje supstituisano0

  interme*ijera enzima u kome je enzim privremeno mo*i>ikovan1interme*ijera enzima u kome je enzim privremeno mo*i>ikovan1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  13/36

  KINETIKA BISUPSTRATNIH ENZIMSKIH REAKCIJA

   "ing-pong mehanizam-primer&"ing-pong mehanizam-primer&

  -- Prenos amino 0rupe sa aspartata na Q3keto 0lutarat katalizovanoaspartat3aminotrans>erazom

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  14/36

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  15/36

  /ENERA0NA JE-NA1INA BISUPSTRATNIHREAKCIJA

  [ ] [ ] [ ]

   

  ]

  [ ]

   

  [ ]

   

  [ ] ] A B K  B K  K  K 

   B K  B AV v AB BA AB A

   S 

   AB

   

  =

  max

   eneralna je*načina u Mihaelis3Mentenovom obliku

   za bilo koju :8;H privi*na MIhaelisova konstanta za supstrat A bi

  bila

  [ ]

   

  [ ]

   

  [ ]

  ]

   A B K  B K  K  K  K   AB BA AB A

   S app

   A

   za slučaj K( A K8AH privi*na Mihaelisova konstanta ne zavisi o* :8;

  i je*naka je K8AH to je slučaj je*no0 o* mehanizama bisupstratnih

  reakcija1 (ličnoH za bilo koju :A;H privi*na Mihaelisova konstanta za supstrat

  8 bi bila

  [ ]

   

  [ ]

  ] B A K  A K  K  K  K    BA AB AB A S app B

  m  

   za slučaj K( A K8AH privi*na Mihaelisova konstanta ne zavisi o* :8;

  i je*naka je K A8

  H to je slučaj je*no0 o* mehanizama bisupstratnihreakcija1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  16/36

  /ENERA0NA JE-NA1INA BISUPSTRATNIHREAKCIJA

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  17/36

  /ENERA0NA JE-NA1INA BISUPSTRATNIHREAKCIJA

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  18/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

   Primenom Klilen*ove /eme 79lelan*)

   "rimer&"rimer&

   Iako je re*osle* vezivanja supstrata slučajanH opet se >ormira

  ternarni kompleks1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  19/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

   Pret(ostavljeni *e&ani'a*!

  [ ] [ ][ ] EA A E 

   K  A S    =[ ] [ ][ ] EA A E 

   K  A

   S    =  [ ][ ]

  [ ] EB B E 

   K  B S    =[ ] [ ][ ] EB B E 

   K  B

   S    =  [ ][ ]

  [ ] EBA A EB

   K  BA =[ ][ ][ ] EBA

   A EB K 

   BA=

    [ ][ ][ ] EAB

   B EA K  AB =

  [ ][ ][ ] EAB

   B EA K 

   AB=

  K( A3ravnote@na konstanta za binarni

  kompleks EA

  K(83ravnote@na konstanta za binarni

  kompleks E8K8A3ravnote@na ili Mihaelisova konstanta

  za ternarni kompleks E8A

  o ačno re/enje je*načine za stacionarne uslove je veoma slo@eno 7Makover)

  o .vo*i se aproksimacija *a je k cat veoma malo tako *a su EH EAH E8 i EA8 u rav3

  note@i

  K A83ravnote@na ili Mihaelisova konstanta

  za ternarni kompleks EA8

   AB

   BA

   B S 

   A

   S 

   K 

   K 

   K 

   K 

  =  AB

   BA

   B

   S 

   A

   S 

   K 

   K 

   K 

   K  =

  [ ] EABk v cat =  [ ] EABk vcat 

  =

  1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  20/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] EAB EB EA E  E  t    +++=[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] EAB EB EA E  E  t    +++=

  [ ] EABk v cat =  [ ] EABk v cat =

  [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ][ ]

    

   

   

   

   +++=

   AB A

   S 

   AB BAt 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A E  E    1[ ] [ ]

    [ ] [ ] [ ][ ]   

    

   +++=

   AB A

   S 

   AB BAt 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A E  E    1

  [ ]

  [ ][ ][ ]

  [ ] [ ] [ ][ ]  

   

   

   

   +++

  =

   AB A

   S 

   AB BA

   AB A

   S 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A

   K  K 

   E  B A

   EAB

  1

  [ ]

  [ ][ ][ ]

  [ ] [ ] [ ][ ]  

   

   

   

   +++

  =

   AB A

   S 

   AB BA

   AB A

   S 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A

   K  K 

   E  B A

   EAB

  1

  [ ]

  [ ] [ ] [ ]

  [ ] [ ] [ ][ ]  

   

   

   

   +++

  ==

   AB A

   S 

   AB BA

   AB A

   S 

  t cat 

  cat 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A

   K  K 

   E  B Ak 

   EABk v

  1

  [ ]

  [ ] [ ] [ ]

  [ ] [ ] [ ][ ]   

    

   +++

  ==

   AB A

   S 

   AB BA

   AB A

   S 

  t cat 

  cat 

   K  K 

   B A

   K 

   B

   K 

   A

   K  K 

   E  B Ak 

   EABk v

  1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  21/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  $$##$#$#

  $$##ma

   B A B K  A K  K  K 

   B AV 

  v +++= BAABABAS $$##$#$#$$##ma

   B A B K  A K  K  K 

   B AV 

  v +++= BAABABAS

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  22/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  $$##$#$#

  $$##ma

   B A B K  A K  K  K 

   B AV 

  v +++= BAABABAS $$##$#$#$$##ma

   B A B K  A K  K  K 

   B AV 

  v +++= BAABABAS

     N  a  0   i   b

  =:8;

  maV 

   K  K 

   Nagib

   AB A

   S 

  =

  maV 

   K  BA

  maV 

   K 

   Nagib

   AB

  =

     O   *  s  e

     č  a   k

  =:8;

  ma

  1

   (pecijalan slučaj ka*a vezivanje supstrata A ne utiče na vezivanje supstrata

  8 i obratnoH ta*a je K( AK8A i ta*a se prave seku na y 3osi na L181 *ija0ramu1

  ( )( )$#$#

  $$##ma

   B K  A K 

   B AV v

   BA ++=

  AB

  ( )( )$#$#

  $$##ma

   B K  A K 

   B AV v

   BA

  ++

  =AB

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  23/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

   Kaa je 4A5 konstantno

  [ ][ ] B K 

   B

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] B K 

   B

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] A K   AV V   BA +=  ma

  ma

  [ ][ ] A K  AV 

  V   BA +=  ma

  ma

  [ ][ ]

  [ ]( )[ ] A K  A K  K 

   A K 

   A K  K  K  K 

   BA

   A

   S 

   AB

   BA

   AB AB A

   S 

  ++

  =++

  =  [ ]

  [ ][ ]( )

  [ ] A K  A K  K 

   A K 

   A K  K  K  K 

   BA

   A

   S 

   AB

   BA

   AB AB A

   S 

  ++

  =++

  =K  A8

  K (8

   AB

   BA B

   S  A

   S  K 

   K  K  K    =   AB

   BA B

   S  A

   S  K 

   K  K  K    =

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  24/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA S0U1AJNIMMEHANIZM3M

   Kaa je 4B5 konstantno

  [ ][ ] A K 

   A

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] A K 

   A

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] B K  BV V 

   AB +=   mama [ ][ ] B K 

   BV V  AB +=

    mama

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  [ ][ ]( )

  [ ] B K  B K  K 

   B K 

   B K  K  K 

   B K 

   B K  K  K  K 

   AB

   B

   S 

   BA

   AB

   BA BA B

   S 

   AB

   BA AB A

   S 

  ++

  =

  =+

  +=

  +

  +=

    [ ]

  [ ]

  [ ]

  [ ][ ]( )

  [ ] B K  B K  K 

   B K 

   B K  K  K 

   B K 

   B K  K  K  K 

   AB

   B

   S 

   BA

   AB

   BA BA B

   S 

   AB

   BA AB A

   S 

  ++

  =

  =

  +

  +=

  +

  +=

  , K 

  K ( A

  K 8A

   BA

   AB A

   S  B

   S   K 

   K  K 

   K    =  BA

   AB A

   S  B

   S   K 

   K  K  K    =

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  25/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

   Pret(ostavljeni *e&ani'a*!

  o ačno re/enje je*načine mo@e se *obiti za stacionarne usloveo Na osnovu ovo0 mehanizmaH enzim se mora prvo vezati za supstrat AH pa tek

  on*a za supstrat 81o Sormira se ternarni kompleks

  E + AK(

   A

  EA + 8K A8

  EA8k cat 

  E + P +R

  [ ] EABk v cat =   [ ] EABk v cat =  [ ][ ]

  [ ] EA A E 

   K  A S  =[ ][ ][ ] EA

   A E  K  A S  =   [ ][ ]

  [ ] EAB B EA

   K  AB =[ ][ ][ ] EAB

   B EA K  AB =

  K( A3ravnote@na konstanta za binarni kompleks EA

  K A8

  3ravnote@na ili Mihaelisova konstanta za ternarni kompleks EA8

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  26/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

   Materijalni 6ilans 'a en'i*!

  [ ] [ ] [ ] [ ] EAB EA E  E  t    ++=[ ] [ ] [ ] [ ] EAB EA E  E  t    ++=

  [ ] [ ][ ] [ ] B A A K  K  K  B A

  v AB AB A

   S    ++=

  ma

  [ ] [ ][ ] [ ] B A A K  K  K  B A

  v AB AB A

   S    ++=

  ma

  [ ] t cat   E k V    =ma [ ] t cat   E k V    =ma

   Kaa je 4B5 konstantno

  [ ]

  [ ] A K 

   A

  v

  += ma

  [ ]

  [ ] A K 

   A

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] B K  BV 

  V  AB +

  =   mama[ ]

  [ ] B K  BV 

  V  AB +

  =   mama

  [ ] B K  K  K 

   K   AB

   AB A

   S 

  +=

  [ ] B K  K  K 

   K   AB

   AB A

   S 

  +=

  , K 

  :8;

  K ( A

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  27/36

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  28/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

   Kaa je 4A5 konstantno

  [ ][ ] B K 

   B

  v

  +=

  ma

  [ ][ ] B K 

   B

  v

  +=

  ma

  ma

  ma   V V    =   ma

  ma   V V    =

  [ ] AB

   AB A

   S   K  A

   K  K  K    +=

  [ ] AB

   AB A

   S   K  A

   K  K  K    +=

  , K 

  :A;

  K A8

   Reosle ve'ivanja s%(strata

  o Zavisnost FmaG o* konstantne koncentracije supstrata mo@e *a se koristi

  za utvr-ivanje re*osle*a vezivanja supstrata1 Ako postoji zavisnostH to znači

  *a se *ru0i supstrat vezuje za enzim i obratnoH ako nema zavisnosti to znači

  *a se prvi supstrat vezuje za enzim1

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  29/36

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

  SEK2ENCIJA0NE REAKCIJE SA PRA2I0NIMMEHANIZM3M

  [ ] [ ]

  [ ] [ ] B A A K  K  K  B A

  v AB AB A

   S    ++=ma

  [ ] [ ]

  [ ] [ ] B A A K  K  K 

   B A

  v

   AB AB A S    ++=ma

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  30/36

  PIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAMPIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAM

   Pret(ostavljeni *e&ani'a*!o Ne >ormira se ternarni kompleks

  o eneralna /ema ako se reakcija o*vija pri stacionarnim uslovima

  E + A

  k 1

  k -1

  EAk 2

  ET + 8

  k 3

  k -3

  ET8

  k .E / 0

  P

  Km A Km

   A

  [ ] [ ] EA

   A E 

  k k  K 

   A

  m   =+

  =   −1

  21[ ] [ ] EA

   A E 

  k k  K  Am   =

  +=   −

  1

  21 [ ][ ][ ] B E 

   B E 

  k k  K  Bm

  3

  .3=

  +=

    −

  [ ][ ][ ] B E 

   B E 

  k k  K  Bm

  3

  .3=

  +=

    −

  [ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] B E  E  EA E  E t 

  +++=[ ] [ ] [ ]   [ ] [ ] B E  E  EA E  E  t  +++=

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  31/36

  PIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAMPIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAM

   Relacija i'*e7% E i E8 *o9e se na:i i' stacionarnog stanja 'a E8

  [ ]  [ ][ ]

  [ ] A K k  B E  K k 

   E   Bm

   A

  m

  2

  .

  =[ ]

    [ ][ ][ ] A K k  B E  K k 

   E   Bm

   A

  m

  2

  .=

   Nor*ali'acijo* jena+ine sa totalno* koncentracijo* en'i*a "v  ;4E 5t#$s%(stit%cijo* i sre7ivanje* o6ija se!

  [ ]      

     +++ 

    

    

  =

  2

  .

  2

  .ma 1$$##$#

  $$##

  k k 

   B A A K  B K k 

   B A

  v

   B

  m

   A

  m[ ]    

    

     +++ 

    

    

  =

  2

  .

  2

  .ma 1$$##$#

  $$##

  k k 

   B A A K  B K k 

   B A

  v

   B

  m

   A

  m

   Za sl%+aj kaa je najs(oriji st%(anj reakcije konver'ija E8B % E<"k=  k>#$ o6ija se!

  $$##$#$#

  $$##ma

   B A B K  A K 

   B AV v

   A

  m

   B

  m   ++=

  α   $$##$#$#

  $$##ma

   B A B K  A K 

   B AV v

   A

  m

   B

  m   ++=

  α 2

  .

  k =α 

  2

  .

  k =α 

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  32/36

  PIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAMPIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAM

   Konstantno B

  [ ][ ] A K 

   A

  v

  += ma

  [ ]

  [ ] A K  A

  v

  += ma

  [ ][ ] B K  BV 

  V  B

  m +=   mama

  [ ][ ] B K  BV 

  V  B

  m +=   mama

  [ ][ ] B K  B K  K   B

  m

   A

  m

  +=  α 

    [ ][ ] B K  B K 

   K   Bm

   A

  m

  +=  α 

   Konstantno A

  [ ][ ] A K 

   A

  v

  += ma

  [ ]

  [ ] A K  A

  v

  += ma

  [ ][ ] A K  AV 

  V  A

  m +=

  α 

  ma

  ma

  [ ][ ] A K  AV 

  V  A

  m +=

  α 

  ma

  ma

  [ ][ ] A K  A K  K   A

  m

   B

  m

  += α 

    [ ][ ] A K  A K 

   K   Am

   B

  m

  += α 

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  33/36

  PIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAMPIN/ P3N/ BI BI MEHANIZAM

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  34/36

  Pore7enje *e&ani'a*a

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  35/36

  T&e %se o? (ri*ar@ (lots

  U Lineeaver38urk plots can be plotte* at varDin0 :A; an* *i>>erent >iGe*

  values o> :8;

  U Or*ere* an* ran*om3seVuential mechanisms can be *istin0uishe* >rom

  pin03pon0 mechanismH 8. NO >rom each other bD the use o> primarD

  plots

  U 9ompetitive inhibitors or isotope eGchan0e stu*ies are use* to

  *i>>erentiate these to mechanisms

 • 8/18/2019 Predavanje 1 OBI (1)

  36/36

  T&e %se o? (ri*ar@ (lots