of 15/15
http://www.tangali.net Publicatie 091 Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri Sommige zogenaamde moesliems die arrogant zijn jegens Profeten

091 laster jegens profeten

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 091 laster jegens profeten

 • http://www.tangali.netPublicatie 091

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

  Sommige zogenaamdemoesliems diearrogant zijn jegensProfeten

 • Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 7 augustus 20101e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: [email protected]: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 1 Voorwoord

  Het was zeer pijnlijke om een e-mail vaneen broeder te mogen ontvangen, waarinhij mij vroeg om hem te helpen met hetweerleggen van de valse beschuldigingen aan het adres van Profeten (van HazratAdam alaihis salm tot en met ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam datzij zondaren en polythesten waren(Ma'azAllah)). In feite hebben de beledigingenvan de Profeten door de afwijkende enonbeschofte sekten mensen aangemoedigdopenlijk belachelijke laster jegens deProfeten te uiten. Daarnaast is er een sekteontstaan die zegt dat de Profeten zondaars,polythesten en zelfs ongelovigen (Moge Allahbehoeden!) zijn. Zij geloven dat de Profeten polythesten,ongelovigen en grote zondaars waren en pas na Tauba(berouw) Profeten werden.

  Het is de plicht van elke moesliem om het geloof (Imanhebben) te bevestigen in alle Profeten, op een zodanigewijze dat er geen verschillen gemaakt wordt tussen deProfeten in hun hoedanigheid als Profeet. Bovendien moeteen ieder enorm veel respect hebben en overtuigend tonenvoor alle Profeten in woord, houding en geschrift n gelo-ven dat ze vrij zijn van elke zonde (groot of klein) enonvolkomenheden; zelfs voordat zij aankondigden Profe-ten te zijn en ook na hun aankondiging,

 • dit is een essentieel element in het geloof.Dit is de toonaangevende positie en dit isde mening van de Ahle SunnatSchriftgeleerden.

  2 De grote en kleine zonden

  Het moet bekend zijn dat het nalaten vande farz (verplichte) of wjib (noodzakelijk)handelingen, zelfs n keer zonderexcuus wordt beschouwd als een kabira(enormiteit). Net zo, is het plegen van deHarm (onrechtmatige) handeling ookbeschouwd als een enormiteit. Het zondergepast excuus eenmalig nalaten van het Soennah(handeling/ voorschrift van de Heilige ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam) vanwegeluiheid of het licht nemen van een zaak wordt beschouwdals een saghiera (kleine zonde) en het verrichten van eenliefst vermijdende handeling is makroeh (liefst vermij-den). Echter, het gewoonlijk nalaten van de Soennah of hetplegen van een makroeh actie kan ook een enormiteitworden, doch zij worden beschouwd als gruweldadenonder het niveau van gruwelijkheden. Dit komt doordatgroot en klein onvolledige termen (container begrippen)zijn, daarom is gezegd: "De goede daden van de vromezijn de zonden van de muqarrabien (knusse)."

  Soennah is hier in de juridische zintoegepast omdat het verwijst naar een

 • regelmatige handelingen uitgevoerd doorde Boodschapper sallallaaho alaihi wasallam van Allah en bij tijden nagelaten,zodat zij niet worden opgevat als eenverplichting. Dit wordt vervolgensverder onderverdeeld in de benadrukteSoennah en de niet-benadrukte soennahs,waarvan de laatste meer mustahabb (bijvoorkeur) handelingen zijn, dat wil zeggendie handelingen door de Boodschappersallallaaho alaihi wa sallam soms verricht ofin het algemeen aangemoedigd.

  3 Onfeilbaarheid van de Profeten

  De Profeten alaihis salm (Vrede en Zegen ophen) zijn allemaal vrij van grote en kleine zonden,gruwelijkheden, ongeloof en slechte daden vr en na hetontvangen van het Naboewwah (Profeetschap). Echter,sommige vergissingen en fouten zijn aan hen ontsnapt.

  Een voorbeeld van een zalla (vergissing) is toen HazratAdam alaihis salm van de boom at en een voorbeeld vaneen khata' (niet toerekenbare fout) is toen Hazrat Moesaalaihis salm een lid van het Faraos volk had gedood. Hijwas niet van plan om hem te doden, maar alleen om hemte slaan met zijn hand om hem weg te duwen van deIsraliet. Dus, het slaan was opzet, maar de moord was perabuis. Het doden was ook per abuis, want elke fout is perabuis, maar niet elke vergissing is een fout.

 • Daarom is er tussen de twee de universele-specifieke relatie. Een misstap gebeurt somsper ongeluk, soms uit vergeetachtigheid,soms uit onoplettendheid en soms doorhet nalaten van de meer waardige ofgewenste handeling.

  Imam 'Umar al-Nasafi stelt vast in zijn tafsir:"De imams van Samarkand gebruikten het woordzalla niet voor handelingen gepleegddoor de Profeten alaihis salm, omdat eenzalla een vorm van zonde is. In plaats daarvan,zeggen zij: "Ze verrichtten de fadil (goede daad)en vermeden de afzal (voorkeur) en ze warenlichtelijk voor berispt, omdat voor de Profetenhet nalaten de voorkeur handeling gelijk-gesteld wordt met het nalaten van een wjib (verplichting)."

  Een andere opvatting is dat de vergissing van een Profeetof een Vriend van Allah Taala (de Allerhoogste) een mid-del is van verbondenheid/nabijheid met Hem. Abu Suley-manalDrn radi Allaho anho (moge Allah hem genadigzijn) luidt als volgt: "Dawoed alaihis salm verrichtte eenhandeling niet gunstiger voor zichzelf dan een wandaad.Hij bleef voortdurend zijn toevlucht zoeken bij zijn Heertotdat hij Hem bereikte. Vandaar dat de wandaad de oor-zaak was van zijn vlucht naar Allah, weg van zichzelf ende wereld."

  Hazrat Shaykh al-Muhaqqiq Shaykh

 • Abd al Haqq Muhaddith Dehlvi radiAllaho anho verklaart in zijn Ashiahal-Lamat: "Wat vermeld is in de HeiligeQuraan met betrekking tot de fout vande Profeet Adam alaihis salm en Allah's berisping toont de hoge status aanvan de Profeet Adam alaihis salm en zijnnabijheid van de Almachtige Allah."[Ashiah al-Lamat, deel 1, p. 40]

  Bovendien is het Allah's Wil, wie Hij berisptof straft, zelfs als de fout is begaan doorzijn slaaf, omdat niet het niveau bereiktis waarop we kunnen zeggen dat het een'zonde' is. Niemand heeft de autoriteit omiets te uiten tegenover wat dan ook. Er is eencriterium en een standaard voor het respect datvereist is om te aanschouwen, en deze norm van respect isdat wanneer Allah sommige van Zijn Profeten heeft be-rispt, die het dichtst bij Hem zijn of wanneer in sommigegevallen de Profeten en de Boodschappers nederigheiduitdrukken, waardoor iemand denkt dat er een gebrek isin deze Profeten. Het is niet toegestaan voor ons om hier-over te piekeren en dan de woorden als berisping ennederigheid te adresseren aan de nobele Profeten.

  Er zijn een aantal verklaringen waarom Sayyedina Adamalaihis salm van de verboden boom at. Een ervan is dat hijuit vergeetachtigheid at. Een andere reden is dat hij nietheeft gegeten van de boom die specifieke

 • door Allah was verboden, maar uit eenboom van dezelfde soort, in deveronderstelling dat het Verbod vanAllah slechts gold voor de specifieke boomzoals Allah zei: "Maar nadert dezeboom niet. Hij koos dus voor de mindersuperieure of rukhsa (suboptimale) pad,in overeenstemming met de Wijsheid vanAllah in ordening de zwakte van de menselijkemogelijkheden en de conditie teillustreren en de kracht van de Goddelijkevergeving te uiten. Dit is de reden waaromin een Hadith staat: "Als u geen zonde begaat,zal Allah een mens voortbrengen die zonde zalbegaan en op zoek gaat naar vergeving enAllah zal hem vergeven." Muslim, Tirmizi

  Ook Adam's alaihis salm feit was in het Paradijs, die nietwerd beschouwd als een Daraltaklf (verblijfplaats van deverantwoordingsplicht), ondanks het feit dat Allah hemverbood te eten van de boom. Met andere woorden, hijhad geen kennis van de gevolgen van ongehoorzaamheidwant in het Paradijs zijn alleen volmaakte handelingen.Dus zijn ongehoorzaamheid was niet een openlijke strijdzoals in het geval van Satan.

 • Voetafdruk van Hazrat Sayyedina Adamalaihis salm op het berg Adam of AdamsPeak in Srilanka. Dit is de eerste voetafdrukop aarde!

  4 Profeten zijn zelfs beschermd tegen kleine zonden

  Imam Qazi Iyaad in al-Shifa zei dat de Jumhur (consen-sus) van de juristen van de scholen van Malik radi Allahoanho, Al-Shafi`i radi Allaho anho en Abu Hanifah radi Allahoanho het erover eens zijn dat de Profeten alaihis salmbeschermd worden tegen alle kleine zonden, omdat menverplicht is hen te volgen tot in de kleinste details. Het iszelfs gemeld door Malik alaihis salm dat dit verplicht is tegeloven.

  Abu Ishaq al-Isfarayini's (overleden in 418) standpunt isdat geen groot of klein zonde is in de kwesties van Profe-ten of opzettelijk of door fout en dit is ook ons standpunt.

 • Imam al-Zarqani zei in zijn monumentalecommentaar op al-al-Qastallani's Mawahibal-Laduniyya (5:361) oorspronkelijke tekst[Al-Qastallanis originele tekst is tussenhaakjes): (En onder zijn Mu'jizaat is dathij immuun is voor zonden) vr enna het Profeetschap (zowel groot enklein, zowel door opzettelijke en per ongeluk)op basis van de gezondste bekijken, uiterlijken innerlijk, in het geheim en in hetopenbaar, in alle ernst en scherts, intevredenheid en in woede. En waarom niet,wanneer de metgezellen unaniem waren inhem te volgen en hem getrouw na te bootsenin al zijn daden? (zoals de Profeten). [Taajal-Din al-Subki Tabaqat al-Shafi`iyya al-Wustazoals geciteerd in de Kubra (4:260)]

  Imam Taaj al-Din al-Subki zei: "De Ummah is het eensover de ware isma (immuniteit) van de Profeten, welkebetrekking heeft op overdracht en andere, van ernstige enklein, zowel verachtelijk zonden als persistentie in dekleine zonden, maar er is een meningsverschil over dekleine zonden die geen afbreuk doen aan hun hoedanig-heid. De Mu'tazila en vele anderen laten het toe. De voor-keur van mening is dat zij uitgesloten zijn, want wehebben de opdracht gekregen om hen te volgen in watdoor hen is verkondigd, hoe kan dan iets ongepast optre-den vanuit hun kant? Voor degenen die het mogelijk acht-ten, hebben dit niet gedaan op basis van

 • geen enkele tekstuele beding of bewijs."

  Dat wil zeggen dat ze alleen kletteren totexternaliteiten, die indien zij hun logischeconclusies zouden volgden, dat henzou leiden tot een geschondenconsensus en geen moesliem hunstandpunten zouden delen, zoalsgenterpreteerd door Iyaad [in al-Shifa].

  5 Een erg interessant feit

  Dit wordt verklaard in Radd al Muhtar:"De Profeten zijn beschermd tegen geeuwen,want geeuwen is van de Satan. De beste manierom dit te stoppen is dat wanneer u geeuwen,voelt aankomen u onmiddellijk denkt (in uw hart),dat de Profeten nooit geeuwden en daartegen werdenbeschermd. Door dit te doen zal het gapen onmiddellijkbeindigen." [Al-Radd Muhtar, deel 1, p. 336]

  Elke persoon met een lichte algemene intelligentie zouhebben kan concluderen, dat wanneer de verheven Profe-ten alaihis salm worden beschermd tegen gapen, omdathet van satan is, hoe komt het dan dat de Profeten wordenbeschuldigd van het begaan van de zonden of schuldigenzijn?

 • 6 Conclusie

  Allah Subhanoehoe wa Ta'ala is de Heeren Schepper van de Profeten en zij zijn,Zijn geliefde. Hij kan melding makenvan hun fouten op welke wijze Hij wil enze kunnen hun nederigheid aan Hemtonen op welke manier zij willen. Wij hebbengeen recht om te spreken over hun fouten engebrek aan respect en laster, tenzij wewillen dat onze boekhouding vol zit metopgetekende zonden. Allah heeft ons bevolenZijn Profeten te eerbiedigen en te respecteren.Dus de meerderheid van de Schriftgeleerdenmet inbegrip van de imams van de viercanonieke (soennie) scholen hebben gevolgdwat zij beschouwden als de sterkere positie, namelijk datde Profeten zelfs beschermd zijn tegen kleine zonden.

  Pas op ... Pas op .. Pas op, O mijn soennie moesliemBroeders en Zusters! Om een gebrek aan respect te hebbenvoor een Profeet, of om eventuele fouten of gebreken inhen te vinden/zoeken of ongepaste taal te gebruiken tegendeze Profeten is kufr (ongeloof).

  Moge Allah ons en behoeden en dat onze generaties res-pectvol moge zijn ten opzichte van de verheven Profetenalaihis salm en ons en onze generaties beschermen tegenen voor de misleide sekten en afwijkende individuen.

 • Moge Allah ons op het pad houden van degenen die Hijkennis van islam heeft geschonken.

 • 1 Voorwoord2 De grote en kleine zonden3 Onfeilbaarheid van de Profeten4 Profeten zijn zelfs beschermd tegen kleine zonden5 Een erg interessant feit6 Conclusie