of 36 /36
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Prof. dr Ranković Vladimir Asistent: Doc. dr Dragana Rejman Petrović RAČUNARSKE MREŽE

09 Racunarske mreze

  • Upload
    buithuy

  • View
    270

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of 09 Racunarske mreze

Page 1: 09 Racunarske mreze

INFORMACIONE

TEHNOLOGIJE

Prof. dr Ranković Vladimir

Asistent:

Doc. dr Dragana Rejman Petrović

RAČUNARSKE MREŽE

Page 2: 09 Racunarske mreze

Komunikacione tehnologije

Pojam, značaj i razvoj komunikacija

Komunikacije i računari

Pojam telekomunikacije

Razvoj računarskih mreža:

period centralizovanih računarskih sistema

period računarskih mreža

RAČUNARSKE MREŽE

Page 3: 09 Racunarske mreze

Poslovne mreže

Najveći značaj primene računarskih mreža u

poslovanju je distribucija podataka i

informacija.

Omogućavaju zaposlenima da na brz i

efikasan način realizuju svoje svakodnevne,

vrlo često, rutinske i ponavljajuće radne

zadatke.

Menadžeri su u stanju da na efikasan način

upravljaju poslovnim sistemima.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 4: 09 Racunarske mreze

Poslovne mreže - Informacioni

sistemi

Računarska mreža je jedna od najbitnijih komponenti i preduslova svakog informacionog sistema.

Informacioni sistem poslovnog sistema se najjednostavnije može opisati kao jedna ili više baza podataka kojima zaposleni pristupaju preko svojih aplikacija (softvera).

Primena računarskih mreža je posebno značajna u kompanijama koje imaju dislocirane organizacione jedinice.

Elektronsko poslovanje.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 5: 09 Racunarske mreze

Poslovne mreže - Komunikacija

zaposlenih

E-mail

E-mail vs. telefonska komunikacija

Video-konferencije

RAČUNARSKE MREŽE

Page 6: 09 Racunarske mreze

Poslovne mreže - Elektronsko

poslovanje

E-bussines

Primeri:

Kompanije – Banke

Kompanije – Poreska uprava,

Naručivanje i plaćanje,

Avio kompanije,

Turističke agencije,

Lanci trgovina...

RAČUNARSKE MREŽE

Page 7: 09 Racunarske mreze

Poslovne mreže - Deljenje

hardverskih i softverskih resursa

Računarske mreže omogućavaju da više korisnika

(zaposlenih) koriste isti hardverski resurs.

Tipičan hardverski resurs pogodan za

višekorisničku upotrebu je štampač.

U poslednje vreme je aktuelno deljenje procesora.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 8: 09 Racunarske mreze

Kućne mreže

Prvobitno su se kućni računari koristili za igranje i za obradu teksta.

Danas su računari postali osnovno sredstvo zabave koja je najčešće vezana za Internet.

Korišćenje Interneta možemo generalno podeliti u 4 kategorije aktivnosti:

Prikupljanje potrebnih informacija,

Komuniciranje sa drugim učesnicima,

Zabava i

Elektronska trgovina.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 9: 09 Racunarske mreze

Telekomunikacioni sistemi

Telekomunikacioni sistemi se generalno sastoje od hardvera, softvera i komunikacionih veza (komunikacionih kanala) pomoću kojih se vrši prenos informacija između različitih lokacija. Osnovne komponente telekomunikacionih sistema su: Računari na kojima se vrši obrada podataka,

Ulazni i izlazni uređaji pomoću kojih se vrši prijem odnosno slanje podataka,

Komunikaciona veza preko koje se vrši prenos podataka,

Komunikaciona oprema pomoću koje se vrši distribucija podataka i

Komunikacioni softver koji na osnovu stadardizovanih protokola prenosa podataka upravlja komunikacijom uređaja u komunikacionoj mreži.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 10: 09 Racunarske mreze

Komunikacione veze

Komunikaciona veza (u literaturi se često javlja termin komunikacioni kanal) predstavlja medijum kroz koji se vrši prenos podataka od pošiljaoca do primaoca u telekomunikacionom sistemu.

U zavisnosti od toga da li je medijum fizičkog karaktera ili ne razlikujemo dve kategorije komunikacionih veza: Komunikacione veze koje koriste fizičku vezu:

upredena žica, koaksijalni kablovi,

optički kablovi itd...

Komunikacione veze koje koriste bežičnu tehnologiju: satelitski sistemi,

mikrotalasni sistemi itd...

RAČUNARSKE MREŽE

Page 11: 09 Racunarske mreze

Komunikacione veze

Dve osnovne osobine komunikacionih veza su količina podataka koja se može preneti u jedinici vremena i propusni opseg.

Količina podataka koja se može preneti komunikacionom vezom se meri bitovima po sekundi (bps, Kbps, Mbps).

Propusni opseg (eng. bandwitdh) predstavlja maksimalnu frekvenciju talasa koju može da prenese komunikacioni kanal i meri se u Hercima (Hz).

RAČUNARSKE MREŽE

Page 12: 09 Racunarske mreze

Komunikacione veze koje koriste

fizičku vezu

Upredena žica ili upredena parica.

Infrastruktura telefonskih linija.

Brzina prenosa od skromnih 300 bitova u sekundi do

najviše 10 Mbps.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 13: 09 Racunarske mreze

Komunikacione veze koje koriste

fizičku vezu

Koaksijalni kabal

Brzina prenosa podataka koja se kreće u rasponu od 56Kbps do

200Mbps.

Optički kablovi

Brzina prenosa podataka se kreće u opsegu od 500 Kbps do 20 Gbps.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 14: 09 Racunarske mreze

Komunikacione veze koje koriste

bežičnu tehnologiju

Mikrotalasni sistemi - za prenos podataka koriste radio talase visoke frekvencije. Pomoću ovog telekomunikacionog kanala moguć je prenos podataka brzinom od 256 Kbps do 100Mbps.

Satelitski komunikacioni sistemi Princip prenosa je isti kao i kod mikrotalasnih sistema. Funkciju primo-predajnih stanica imaju veštački sateliti koji kruže u orbiti oko Zemlje.

Bežične mreže za prenos podataka podrazumeva prenos podataka primenom infracrvenog zračenja ili običnih radio talasa. Koristi se u bežičnim lokalnim mrežama (LAN).

RAČUNARSKE MREŽE

Page 15: 09 Racunarske mreze

Karakteristike prenosa podataka

Prenos podataka kroz komunikacione medijume može biti analogni ili digitalni.

Analogni prenos predstavlja prenos podataka u obliku analognog signala. Analogni signal ima oblik neprekidnog talasa određene frekvencije.

Digitalni signal prenosi podatke u formi impulsa. Nula vrednost signala označava bit sa vrednošću 0 dok nenulta vrednost signala označava bit sa vrednošću 1.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 16: 09 Racunarske mreze

Modulacija

Proces konverzije digitalnih signala u analogne naziva se modulacija, dok se obrnuti proces naziva demodulacija.

Uređaj koji vrši konverziju digitalnih signala u analogne se naziva modulator, dok se uređaj koji vrši konverziju analognih u digitalne signale naziva demodulator.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 17: 09 Racunarske mreze

Smer prenosa

Jednosmerni prenos (eng. simplex) podrazumeva mogućnost prenosa samo u jednom smeru. Zbog toga je ovakav tip komunkacionih kanala primenjiv kada se povezuju merne stanice koje mere određene veličine (temperaturu, vlažnost vazduha itd.) i računari koji primaju i obrađuju te podatke.

Naizmenični prenos (eng. half-duplex) omogućava prenos podataku u oba smera ali ne istovremeno.

Dvosmerni prenos podataka (eng. full-duplex) omogućava istovremeni prenos podataka u oba smera. Ovakav prenos podataka je očito najbrži i najefikasniji. Zbog toga se ovakvi komunikacioni kanali karakteristični za računarske mreže.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 18: 09 Racunarske mreze

Komunikaciona oprema

Modemi su uređaji koji mogu da izvrše modulaciju i demodulaciju signala.

Komunikacione veze koje se koriste za povezivanje računara u računarske mreže dominantno analogne a računari sa druge strane digitalni svaki računar u mreži mora da poseduje modem.

Dodatne funkcije: kompresovanje podataka i kontrola grešaka.

Digitalni modemi.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 19: 09 Racunarske mreze

Komunikaciona oprema

Koncentrator je programabilni telekomunikacioni računar koji ima ulogu da prikuplja (koncentriše) i privremeno memoriše poruke sa klijentskih računara sve dok se ne steknu uslovi za ekonomično slanje ka serveru.

Multipleksor je uređaj koji ima funkciju vremenski ograničenog dodeljivanja zajedničke komunikacione veze računarima koji je koriste. Ovaj uređaj je potreban kada računari koji se nalaze u okviru jedne računarske mreže prosleđuju podakte koristeći zajedničku komunikacionu vezu udaljenoj računarskoj mreži.

Kontroleri su uređaji koji nadgledaju proces prenosa podataka između glavnog računara (servera) i klijentskih računara.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 20: 09 Racunarske mreze

Komunikacioni softver

Osnovna uloga komunikacionog softvera je da

upravlja, nadgleda i kontroliše komunikacije u

mreži.

U zavisnosti od uloge računara u računarskoj

mreži razlikujemo i vrste komunikacionog softvera

od kojih izdvajamo:

mrežne operativne sisteme na mrežnim serverima i

web brauzere na personalnim računarima (klijentima).

RAČUNARSKE MREŽE

Page 21: 09 Racunarske mreze

Komunikacioni softver

Proces kreiranja konačnog oblika poruke koju jedan računar prosleđuje drugom putem komunikacione veze podeljen u slojeve (eng. layers).

U okviru svakog sloja na računaru pošiljaocu se vrši određena dogradnja izvornog oblika poruke i to po strogo definisanom skupu pravila i konvencija koji se zove protokol (eng. protocol) sloja n.

Na računaru primaocu poruke se u okviru svakog sloja vrši obrada dobijene poruke shodno definisanim protokolima.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 22: 09 Racunarske mreze

Komunikacioni softver

Može reći da sloj n jednog računara komunicira

sa slojem n drugog računara.

U stvarnosti se nikad podaci sa n-tog sloja

jednog računara ne prosleđuju direktno n-tom

sloju drugog računara, već n-ti sloj računara koji

šalje podatke izvršava dogradnju podataka

shodno svojim protokolima i i zatim ih

prosleđuje sloju koji se nalazi neposredno ispod

njega.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 23: 09 Racunarske mreze

Komunikacioni softver slika

Primer 1:

RAČUNARSKE MREŽE

Page 24: 09 Racunarske mreze

Komunikacioni softver

Primer 2:

RAČUNARSKE MREŽE

Page 25: 09 Racunarske mreze

Karakteristike računarskih

mreža

Dve osnovne karakteristike računarskih mreža su tehnologija prenosa podataka i veličina.

Dva tipa tehnologije prenosa podataka: Neusmereno (difuzno) emitovanje (eng. broadcast networks) i

Emitovanje od tačke do tačke (eng. unicasting).

Veličina mreže se meri veličinom prostora koji pokriva. Kućne mreže (računari, tableti, pametni telefoni itd.)

Lokalne (LAN),

gradske (MAN)

regionalne (WAN).

Kombinovanjem više mreža nastaju kombinovane mreže (eng. internetwork). Tipičan primer kombinovane mreže je ujedno i najveća mreža koja pokriva celu planetu, Internet.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 26: 09 Racunarske mreze

Topologija računarskih mreža

Topologija mreže označava fizičku realizaciju mreže.

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje određene topologije

računarske mreže se mogu grupisati u tri kategorije:

Kriterijum cene. Koliko košta u finansijskom smislu realizacija

određene mrežne topologije?

Kriterijum efikasnosti komunikacije. Koliko je vremena potrebno da

bi se podaci preneli sa jednog računara na drugi?

Kriterijum pouzdanosti. Mogućnost daljeg funkcionisanja mreže i u

slučaju otkaza nekog od komunikacionih uređaja ili komunikacionog

kanala.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 27: 09 Racunarske mreze

Topologija računarskih mreža

Potpuna povezanost slika

U potpuno povezanoj mreži svaki čvor u mreži je direktnom linijom povezan sa svim ostalim čvorovima u mreži.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 28: 09 Racunarske mreze

Topologija računarskih mreža

Delimična povezanost

U delimično povezanoj mreži direktne veze postoje

samo između pojedinih parova računara

RAČUNARSKE MREŽE

Page 29: 09 Racunarske mreze

Topologija računarskih mreža Mreža sa strukturom drveta

Mreža sa strukturom drveta spada u grupu hijerahijskih mreža. U ovakvim mrežama svaki čvor (osim onog koji predstavlja koren drveta) ima jednog svog prethodnika (nadređeni čvor) i više naslednika (više podređenih čvorova)

RAČUNARSKE MREŽE

Page 30: 09 Racunarske mreze

Topologija računarskih mreža

Mreža sa strukturom zvezde

Topologija zvezde je najprimenjivanija struktura računarskih mreža. U ovoj topologiji jedan čvor mreže je povezan sa svim ostalim čvorovima.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 31: 09 Racunarske mreze

Lokalne računarske mreže (LAN)

Lokalne računarske mreže (LAN – Local Area Networks) su privatne mreže unutar jedne zgrade ili jednog organizacionog područja prečnika do 5 km.

Lokalne mreže se razlikuju po tri kriterijuma:

veličini,

tehnologiji prenosa podataka i

topologiji.

Najčešće primenjivana topologija mreže je topologija zvezde gde ulogu centralnog čvora igraju komunikacioni uređaji kao što su habovi (hub) i svičevi (switch).

RAČUNARSKE MREŽE

Page 32: 09 Racunarske mreze

Gradske računarske mreže (MAN)

Gradske računarske mreže (MAN. Metropolitan Area

Networks) su mreže koje pokrivaju gradsko područje.

Realizuju se korišćenjem postojeće telefonske

infrastrukture ili kablovske televizije.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 33: 09 Racunarske mreze

Regionalne računarske mreže

(WAN)

Mreža širokog područja ili regionalna mreža (WAN – Wide Area Network) pokriva veliko geografsko područje, često državu ili čitav kontinent.

Umreženi računari su povezani komunikacionom podmrežom koja je najčešće vlasništvo telefonske kompanije ili ovlašćenog davaoca internet usluga.

Podmreža se sastoji od prenosnih linija i usmerivača (eng. router).

RAČUNARSKE MREŽE

Page 34: 09 Racunarske mreze

Regionalne računarske mreže (WAN)

Funkcionisanje usmerivača (rutera) po principu komutiranja paketa

Prijem celog paketa od strane računara pošiljaoca.

Podela poruke u pakete sa rednim brojevima.

Određivanje putanje do ciljnog računara primenom algoritma za usmeravanje.

Slanje svakog paketa.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 35: 09 Racunarske mreze

Kombinovane računarske mreže

(internetwork)

Kombinovana računarska mreža predstavlja

skup međusobno povezanih mreža koje u

opštem slučaju mogu da imaju različite

hardverske i softverske komponente.

Tipičan predstavnik kombinovane računarske

mreže je WAN.

Najpoznatija kombinovana mreža je Internet.

RAČUNARSKE MREŽE

Page 36: 09 Racunarske mreze

INFORMACIONE

TEHNOLOGIJE

Prof. dr Ranković Vladimir

Asistent:

Doc. dr Dragana Rejman Petrović

RAČUNARSKE MREŽE