OBSAH - ais2.upjs. OBSAH 1. Administr£Œcia opera¤†n£½ch syst£©mov.....3

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - ais2.upjs. ...

  • OBSAH 1. Administrácia operačných systémov............................................................................................... 3 2. Akademická angličtina.................................................................................................................... 5 3. Aktivizujúce formy výučby biológie...............................................................................................7 4. Biológia a didaktika biológie.......................................................................................................... 8 5. Biológia a didaktika biológie........................................................................................................ 13 6. Cvičenie pri mori...........................................................................................................................14 7. Didaktika biológie..........................................................................................................................16 8. Didaktika geológie a ochrany prírody...........................................................................................18 9. Didaktika informatiky....................................................................................................................19 10. Didaktika informatiky..................................................................................................................21 11. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................23 12. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................24 13. Diplomový projekt I.................................................................................................................... 26 14. Diplomový projekt II...................................................................................................................28 15. Diplomový projekt III..................................................................................................................30 16. Diplomový seminár z informatiky pre XI...................................................................................32 17. Diplomový seminár z informatiky pre XI...................................................................................34 18. Etika práce učiteľa a výchovného poradcu................................................................................. 36 19. Etológia........................................................................................................................................ 38 20. Formálne jazyky a automaty....................................................................................................... 39 21. Fytogeografia............................................................................................................................... 41 22. Geológia a petrografia................................................................................................................. 43 23. Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax............................................................. 45 24. Imunológia................................................................................................................................... 47 25. Informatika a didaktika informatiky............................................................................................49 26. Klasické a kvantové výpočty.......................................................................................................51 27. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................53 28. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 55 29. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 56 30. Kultúra jazykového prejavu.........................................................................................................58 31. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 60 32. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................62 33. Logické programovanie............................................................................................................... 64 34. Manažment triedy........................................................................................................................ 66 35. Mikrobiológia a základy virológie.............................................................................................. 68 36. Moderná didaktická technika.......................................................................................................69 37. Ochrana prírody........................................................................................................................... 71 38. Pedagogická diagnostika..............................................................................................................73 39. Pedagogická komunikácia........................................................................................................... 75 40. Pedagogika a didaktika pre učiteľov........................................................................................... 77 41. Pedagogika a psychológia........................................................................................................... 79 42. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium...................................................................82 43. Preddiplomový seminár z informatiky........................................................................................ 84 44. Prevencia užívania drog v práci učiteľa......................................................................................86 45. Prevádzková prax.........................................................................................................................88 46. Problémové a agresívne správanie žiakov. Etiológia, prevencia a intervencia............................89 47. Programovací jazyk C................................................................................................................. 91 48. Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov.................................................................93

  • 49. Psychológia tvorivosti a práca s nadanými v práci učiteľa.........................................................95 50. Psychológia zdravia..................................................................................................................... 97 51. Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce............................................ 99 52. Sociológia detí a mládeže..........................................................................................................101 53. Teória informácií, kódovanie.....................................................................................................102 54. Tvorba a spracovanie multimédií.............................................................................................. 104 55. Tvorba a spracovanie multimédií.............................................................................................. 106 56. Tvorba textových učebných pomôcok.......................................................................................107 57. Umenie pomáhať rozhovorom...................................................................................................109 58. Využitie internetu vo vzdelávaní............................................................................................... 111 59. Výchovné poradenstvo.............................................................................................................. 113 60. Výpočtová a kognitívna neuroveda........................................................................................... 116 61. Výpočtová zložitosť...................................................................................................................117 62. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 119 63. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 121 64. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................122 65. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................123 66. Výstupová súvislá prax II..........................................................................................................124 67. Výstupová súvislá prax II..........................................................................................................125 68. Vývinová psychológia pre učiteľov.......................................................................................... 126 69. Všeobecná ekológia................................................................................................................... 128 70. Všeobecný slovenský jazyk pre učiteľov.................................................................................. 129 71. Zoogeografia.............................................................................................................................. 131 72. Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu................................................ 133