Click here to load reader

OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file OBSAH 1. Administrácia operačných systémov.....3

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file...

  • OBSAH 1. Administrácia operačných systémov............................................................................................... 3 2. Akademická angličtina.................................................................................................................... 5 3. Astrofyzika.......................................................................................................................................7 4. Cvičenie pri mori.............................................................................................................................8 5. Dejiny fyziky................................................................................................................................. 10 6. Didaktika fyziky I..........................................................................................................................12 7. Didaktika fyziky II........................................................................................................................ 14 8. Didaktika informatiky....................................................................................................................16 9. Didaktika informatiky....................................................................................................................18 10. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................20 11. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................21 12. Diplomový projekt I.................................................................................................................... 23 13. Diplomový projekt II...................................................................................................................24 14. Diplomový projekt III..................................................................................................................26 15. Diplomový seminár z informatiky pre XI...................................................................................27 16. Diplomový seminár z informatiky pre XI...................................................................................29 17. Etika práce učiteľa a výchovného poradcu................................................................................. 31 18. Formálne jazyky a automaty....................................................................................................... 33 19. Fyzika a Didaktika fyziky........................................................................................................... 35 20. Fyzika kondenzovaného stavu.....................................................................................................37 21. Fyzikálne úlohy............................................................................................................................39 22. Fázové prechody a kritické javy................................................................................................. 41 23. Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax............................................................. 43 24. Informatika a didaktika informatiky............................................................................................45 25. Klasické a kvantové výpočty.......................................................................................................47 26. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................49 27. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 51 28. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 52 29. Kultúra jazykového prejavu.........................................................................................................54 30. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 56 31. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................58 32. Logické programovanie............................................................................................................... 60 33. Manažment triedy........................................................................................................................ 62 34. Moderná didaktická technika.......................................................................................................64 35. Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky...............................................................................66 36. Pedagogická diagnostika..............................................................................................................68 37. Pedagogická komunikácia........................................................................................................... 70 38. Pedagogika a didaktika pre učiteľov........................................................................................... 72 39. Pedagogika a psychológia........................................................................................................... 74 40. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium...................................................................77 41. Praktikum školských pokusov..................................................................................................... 79 42. Praktikum školských pokusov II................................................................................................. 81 43. Preddiplomový seminár z informatiky........................................................................................ 83 44. Prevencia užívania drog v práci učiteľa......................................................................................85 45. Prevádzková prax.........................................................................................................................87 46. Problémové a agresívne správanie žiakov. Etiológia, prevencia a intervencia............................88 47. Programovací jazyk C................................................................................................................. 90 48. Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov.................................................................92

  • 49. Psychológia tvorivosti a práca s nadanými v práci učiteľa.........................................................94 50. Psychológia zdravia..................................................................................................................... 96 51. Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce............................................ 98 52. Sociológia detí a mládeže..........................................................................................................100 53. Subjadrová fyzika...................................................................................................................... 101 54. Teória informácií, kódovanie.....................................................................................................103 55. Tvorba a spracovanie multimédií.............................................................................................. 105 56. Tvorba a spracovanie multimédií.............................................................................................. 107 57. Tvorba textových učebných pomôcok.......................................................................................108 58. Umenie pomáhať rozhovorom...................................................................................................110 59. Vybrané demonštračné experimenty..........................................................................................112 60. Vybrané problémy všeobecnej fyziky I.....................................................................................114 61. Vybrané problémy všeobecnej fyziky II....................................................................................116 62. Využitie internetu vo vzdelávaní............................................................................................... 119 63. Využitie multimédií vo vzdelávaní............................................................................................121 64. Výberové praktikum školských pokusov.................................................................................. 123 65. Výchovné poradenstvo.............................................................................................................. 125 66. Výpočtová a kognitívna neuroveda........................................................................................... 128 67. Výpočtová zložitosť...................................................................................................................129 68. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 131 69. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 133 70. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................134 71. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................135 72. Výstupová súvislá prax II..........................................................................................................136 73. Výstupová súvislá prax II.

Search related