-Elementi- konstrukcija

Embed Size (px)

Text of -Elementi- konstrukcija

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  1/26

  VELEUILITE U KARLOVCU

  Struni studij strojarstva

  ELEMENTI STROJEVA I

  Proraun oslonca u zavarenoj izvedbi s

  upreanom ahurom

  Luki NevenStrojarstvo0110612031

  Karlovac, prosinac 2014.

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  2/26

  Zadatak:Proraunati i konstruirati oslonac izveden i optereen prema slici 1 i slici 2.

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  3/26

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  4/26

  Oslonac P1-P5 je optereen statikom vertikalnom silom Fvi istosmjernom promjenjivom udarnomsilom Fpod kutem s faktorom udara =1,2prema detalju D. O uvjetima eksploatacije (podrujebroja promjena i spektra optereenja) odreena je pogonska grupa B.

  Konstrukcija oslonca sastoji se iz leajne ahure P1 upreane u glavinu oslonca P2 koja je zavarenazavarom debljine a2na nosae P3. Nosai su izvedeni iz pravokutnih cijevi te zavareni zavaromdebljine a1na temeljnu plou P5.Cijela konstrukcija je preko temeljne ploe P5 privrena s 4 vijkaP4 za podlogu.

  Pomou alata za upreavanje P6-P16 potrebno je upreati leajnu ahuru P1 u glavinu P2. Alat zaupreavanje sastoji se od normalnog dvovojnog trapeznog vretena P12 s glavom za upreavanjeP16, poluge za okretanje P6 te tri zahvatna kraka P11 koji su preko svornjaka P10 povezani nakuite P9. U kuite P9 upreana je matica P7 te osigurana s zatinim vijkom P8. U glavi zaupreavanjeP15 nalazi se kuglasti oslonac P14 na kojem je oslonjeno navojno vreteno P12 koje jeosigurano ploom P13 i zatinim vijkom P15 protiv ispadanja i okretanja.

  Materijal nosive konstrukcije oslonca: S235JR / S355JRMaterijal leajne ahure P1 i matice trapeznog vretena P7: P.CuSn12Materijal trapeznog vretena P12: E295 / E335Materijal svornjaka P10: E295Materijal kuita P9 i krakova P11: GE200

  duH11 [mm] 85

  d [mm] 110

  Dv [mm] 180

  l [mm] 210

  Fv [N] 4000

  F [N] 35000

  [] 60

  L [mm] 500

  [mm] 30

  1 [mm] 10a2 [mm] 5

  a1 [mm] 5

  PG B4

  KZ IPGPogonska grupa ; KZkvaliteta zavara

  Potrebno je:1. Proraunati i dimenzionirati stezni spoj leajne ahure P1 i glavine P22. Izvriti kontrolu naprezanja zavara u presjeku B-B3. Proraunati potrebni promjer vijaka P4 za privrivanje temeljne ploe za podlogu

  4. Dimenzionirati trapezno vreteno za ispreavanje P12, te kontrola pritiska u matici P75. Odrediti duljinu poluge P6 za okretanje ako je runa sila Fr150NM 6. Dimenzionirati svornjak P10 prikazan na detalju C

  7. Izraditi sklopne i radionike crtee

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  5/26

  LIST 41. DIMENZIONIRANJE DOSJEDA STEZNOG SPOJA

  Slika 1. Stezni spoj

  TV FpASF - ravnotea u steznom spoju

  2mmldA 12,01,0 - faktor trenja prianjanja

  25,1 StS - sigurnost steznog spoja

  1.1 Minimalni pritisak u spoju Pmin=0.993 N/mm2

  2min /993,01.0210110

  8.14000mmN

  A

  SFp StV

  1.2 Potreban minimalni preklop

  mPdKKpP uvSt minmin,

  Pst,min =24.84m Nmm

  Q

  Q

  EK V

  V

  V

  V

  V /3.0)611.0(1

  )611.0(1

  210000

  1

  1

  11 22

  2

  2

  2

  Kv=1.1910-5mm2/N

  NmmQ

  Q

  EK U

  U

  U

  U

  U /35.0)773.0(1

  )773.0(1

  85000

  1

  1

  11 22

  2

  2

  2

  Ku=5.2010-5mm2/N mRRP

  ZUZV )(8,0 - gubitak prijeklopa zbog uglaavanja P=15.04 m

  3,0v - Poissonov koeficijent za elik

  35,0U - Poissonov koeficijent za broncu

  611.0180

  110

  v

  vD

  dQ - omjer promjera glavine Qv=0.611

  773.0110

  85

  d

  dQ uu - omjer promjera ahure

  FT

  FT

  p

  Fv

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  6/26

  LIST 5Qu=0.773

  Ovisno o minimalnom preklopu potrebno je odabir dosjeda )min(,min, ISOSSt PPP

  39,04 m

  Slika 2. Dijagram dosjeda

  1.3 Maksimalni tlak u spoju Pmax=14.8 N/mm2

  2

  55

  )max(,

  max /110)1046.11051.7(

  01504.0162.0mmN

  dKK

  PPp

  Vu

  ISOS

  1.4 Naprezanja u steznim dijelovima

  U leajnoj ahuri najvee naprezanje je na unutarnjoj strani i iznosi:

  22

  2,0

  2

  max

  max, /66.1162.1

  1402.104

  846.01

  8.142

  1

  2mmN

  S

  R

  Q

  p

  pu

  p

  u

  u

  u,max=116.66N/mm2

  104.12116.68 UVJET ZADOVOLJEN

  5,12,1 PuS - traena sigurnost prema plastinom naprezanju u ahuri

  Naprezanje u glavini:

  222

  maxmax, /160

  5.1

  24084.57846.01

  8.142

  1

  2 mmNS

  R

  Q

  p

  pv

  e

  v

  v

  v,max=57.84N/mm2

  57.84160 UVJET ZADOVOLJEN

  5,12,1 PvS - traena sigurnost prema plastinom naprezanju u glavini

  Ukoliko naprezanje prelazi doputene granice potrebno je odabrati dosjeds manjim maksimalnim prijeklopom ili poveati debljinu leajne ahureodnosno glavine.

  1.5. Tolerancija unutarnjeg promjera ahure duH11

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  7/26

  LIST 6Izrauje li se unutranji promjer ahure prije upreavanja potrebno jeizraunati deformaciju promjera provrta kao posljedicu upreavanja u glavinu.Na osnovu deformacija potrebno je provrt izraditi u tolerancijskom polju koje senalazi iznad nul-linije.

  Minimalna defromacija:

  Maksimalna deformacija:

  Odabir potrebnog toleranciskog polja:

  mdEI u 12.104max, - donje odstupanje EI=104.12m

  mdTES up 98.21298.6206min,' - gornje odstupanje ES=212.98m

  mEIESTp 86.10812.10498.212'' - tolerancija provrta Tp=108.86m

  Slika 3. Dijagram deformacije unutranjeg promjera ahure H11

  Ukoliko se izrauje manji broj komada jednostavnije je ostaviti dodatak zaobradu te provrt na konanu mjeru obraditi nakon upreavanja u glavinu.

  Nije mogue odabrati potrebno tolerancijsko polje.Unutarnji promjerahure izvodi se sa dodatkom za obradu.

  2. KONTROLA NAPREZANJA U ZAVARU

  2.1. Istosmjerno promjenjivo optereenje silom

  mE

  dpd

  u

  u

  u 3

  2

  u

  minmin, 10)Q-(1

  2

  mE

  dpd

  u

  u

  u 3

  2

  u

  maxmax, 10

  )Q-(12

  mE

  dpd

  u

  uu

  32

  u

  10)Q-(1

  2

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  8/26

  LIST 7

  Slika 4. Slika optereenja zavara

  Horizontalna sila u smjeru x-osi

  F,x=36373.06N

  Horizontalna sila u smjeru z-osi

  F,z=21000 NU presjeku B-B zavar je optereen na:

  - savijanje (sile i )

  - vlak (sila )

  - smik (sile i )

  2.2 Momenti savijanja

  NmLFM vf -1

  Mf1=1880 Nm

  NmLFM xf - ,2 Mf2=17095.33Nm

  Iz skice, Odabirem standardni profil cijevi 160x80x8-Kraut(2009.god.,str.577)

  2.3. Naprezanja zavara u presjeku B-B

  Savojno naprezanje zavara oko osi x:

  xF , vF

  zF ,

  xF , vF

  NFFz

  cos,

  NFFx

  sin,

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  9/26

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  10/26

  LIST 9

  2,, /mmN

  A

  F

  zav

  z

  zavv

  v,zav=8.4 N/mm2

  2112121 22 mmbcabacAzav - - povrina zavara

  Smino naprezanje zavara:

  Prema tehnikim propisima uzima se da je smino naprezanje jednolikorasporeeno po presjeku zavara i da ga preuzimaju samo zavari paralelni sasmjerom djelovanja smine sile (srednje naprezanje).

  Radi djelovanja komponente sile :

  Iizav1=20.207

  N/mm2

  - povrina zavara

  Radi djelovanja sile vF na leaju :

  Iizav2=1.176

  N/mm2

  - povrina zavara

  F

  21

  ,

  1 /mmNA

  F

  IIzav

  x

  IIzav

  22211 24 mmaacAIIzav

  22

  2 /mmNA

  F

  IIzav

  v

  IIzav

  22212 24 mmaabAIIzav

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  11/26

  LIST 10

  2.4. Ukupna naprezanja

  Potrebno je nacrtati prostornu shemu naprezanja te na osnovu nje odrediti ukojim tokama su najnepovoljnija naprezanja zavara.

  Normalno naprezanje u toki (+):2

  )( /mmNzavzav zav(+)=71.5 N/mm2

  Normalno naprezanje u toki (-):

  2)( /mmNzavzav zav(-)=-54.7

  N/mm2

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  12/26

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  13/26

  LIST 12

  2.6. Doputeno naprezanje

  Doputeno naprezanje za r=-1:

  Za materijal 0361pogonsku grupu B2 i sluaj zareznog djelovanja K4 iztablice 1:

  Tablica 1.

  Tablica 2.

  Odnos graninih naprezanja:

  1082.0606.79

  61.8

  max

  min

  zav

  zavr

  2/min mmNzav - apsolutno najmanje naprezanje 2/max mmNzav - apsolutno najvee naprezanje

  Doputeno naprezanje zavara za stvarni r:

  Potrebno je izraunati doputeno naprezanje za promatrani sluajdinamikog istosmjernog promjenljivog naprezanja koje jedefinirano prekoizraunatog odnosa r. Formulu za izraunavanje doputenog naprezanjaodabrati iz tablice 3, a pri tome voditi rauna u kojem se podrujudjelovanja nalazi maksimalno naprezanje zavara (vlak ili tlak

  ).

  doprDv )(

  doprDt )(

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  14/26

  LIST 13

  Tablica 3.

  U sluaju da nije ostvaren uvijet potrebno je

  poveati presjek zavara ili odabrati kvalitetniji osnovni materijal.

  ISTOSMJERNO PODRUJE NAPREZANJA VLAK:

  TLAK:

  2red 2

  )( /mmNdoprDv

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  15/26

  LIST 14

  3. PRORAUN VIJAKA

  Prema dimenzijama nosaa odabiru se dimenzije temeljne ploe.

  Slika 5. Optereenje spojnih vijaka

  3.1 Sile u vijcima

  Smatrajui da je temeljna ploa znatno krua od vijka moe se pretpostavitida normalna sila Fn izmeu podloge i temeljne ploe djeluje na rubu temeljneploe.Radna sila u vijku (1) moe se napisati:

  NFFFF zrxrVrr ,1,,1,1,1, - radna sila u vijku Fr,1=33343.34N NFVr1, - sila u vijku zbog djelovanja sile

  NF xr,

  1,

  - sila u vijku zbog djelovanja sile

  NF zr

  ,

  1,

  - sila u vijku zbog djelovanja sile

  NvijakabrojFF zz

  r /,,

  1,

  Iz uvjeta ravnotee:

  NfbFffbFLF VrV

  rV

  2

  2

  2

  2 2,1,

  Nec

  Feec

  FLF xrx

  rx

  22

  22 ,2,

  ,

  1,,

  Iz uvjeta da je temeljna ploa znatno krua od vijka proizlazi:

  () ()

  vF

  F

  F

  Nfb

  fbFF Vr

  V

  r

  1,2,

  Nec

  ecFF xr

  x

  r

  ,1,

  ,

  2,

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  16/26

  LIST 15

  Uvrtavanjem prethodnih jednadbi u uvjet ravnotee dobivaju se izrazi zaizraunavanje radne sile u vijcima (1):

  N

  ffb

  fbf

  fb

  LFF VVr

  2/

  2/

  2

  2

  121,

  N

  eec

  ece

  ec

  LFF

  xx

  r

  2/

  2/

  2

  2

  12

  ,,

  1,

  N-broj vijaka

  Zbog sile pritezanja maksimalna sila u vijku je:

  NFF pr6,13,1max Fmax=86692.68 N

  NFF rpr 1,32 - sila pritezanja Fpr=66686.28 N

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  17/26

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  18/26

  LIST 17

  2

  1tand

  Ph - kut uspona navoja

  costan

  1- reducirani kut trenja

  mmd2 - srednji promjer navoja mmd

  3 - promjer jezgre navoja

  mmPh - uspon navoja - faktor trenja izmeu vijka i matice

  - polovica vrnog kuta navoja 5,2

  bpr

  pr

  bFF

  FS - sigurnost protiv razdvajanja spojenih dijelova

  NFFF rb max - sila brtvljenje meu spojnim dijelovima

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  19/26

  LIST 184. Dimenzioniranje trapeznog vretena za ispreavanje

  Slika 6. Optereenje vretena

  Dimenzioniranje vretena vri se obzirom na izvijanje. Zadana tlana silamora biti manja od kritine sile uz stupanj sigurnosti protiv izvijanja:

  NFSF upKK /

  - kritina sila izvijanja NpAF Djup max, - ravnotea spoja

  108/ KS - sigurnost protiv izvijanja (pretpostavka)

  Pa

  dKK

  Pp

  Vu

  ISOS

  D110)1046.11051.7(

  162.055

  )max(,

  ,max

  2mmAj - presjek jezgre dosjeda

  2

  max, /mmNp D -maksimalni tlak u spoju (dosjedu) pmax,D=16.41

  N/mm2

  12,01,0 - faktor trenja prianjanja

  VUKK ; - iz toke 1.2

  mmdD - promjer dosjeda

  Ne poznavajui vitkost vretena pretpostavlja se elastino izvijanje za kojese kritinasila pri kojoj dolazi do izvijanja rauna po Eulerovoj jednadbi.

  NlIEFO

  vrvr

  K 2

  min,2

  44

  3min,

  64mm

  dI vr

  - najmanji aksijalni moment tromosti

  mmll vrO 2 - slobodna duljina izvijanja

  2/mmNEvr - modul elastinosti za vreteno

  mmlvr - duina vretena lvr=500 mm

  mmd3 - promjer jezgre vretena

  Uvrtavanjem jednadbi u predhodni izraz te njegovim sreivanjem dobiva sepotrebni promjer jezgre vretena obzirom na izvijanje:

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  20/26

  LIST 19

  mmE

  lFSd

  vr

  vrupk4

  3

  2/

  3

  264

  d3=34.28 mm

  Prema d3iz B.Kraut: Strojarski prirunik odabire se najblii normalni

  dvovojni trapezni navoj (obino prva vea dimenzija):

  Prema tablici 13,B.Kraut,str.687,izdanje 2009. odabirem Tr 40x6(3)Tr40x6 ( zbog toga to se radi o dvovojnom navoju)

  P(mm) d(mm) d2=D2(mm) d3(mm) D1(mm) D4(mm) A(mm2)

  3 40 38.5 36.5 37 40.5 1046

  4.1. Kontrole naprezanjaVreteno je izloeno sloenom naprezanju (normalno i

  tangencijalno),potrebno je izvriti njegovu kontrolu. Ekvivalentno naprezanjemora biti manje od dozvoljenog normalnog naprezanja.

  2,

  2

  ,

  2 /3 mmNvrdopvrtvrred red=17.09 N/mm2 Tlano naprezanje u vretenu:

  2/9.141046

  03.15587mmN

  A

  F

  j

  up

  vr

  vr=14.9 N/mm2

  Torzijsko naprezanje:

  2, /mmN

  W

  T

  p

  vr

  vrt

  t,vr=4.836 N/mm2

  NmmdFT upvr tan

  22 - torzijski moment navoja vretena Tvr=46782.16

  Nmm

  2

  1tand

  Ph - kut uspona navoja

  costan

  1 - reducirani kut trenja

  mmd2 - srednji promjer navoja mmd3 - promjer jezgre navoja

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  21/26

  LIST 20 mmPh - uspon navoja - faktor trenja izmeu vijka i matice

  - polovica vrnog kuta navoja

  Navoj vretena mora biti samokoan, da bi to bilo ispunjeno mora kut uspona navoja vretena biti manji od reduciranog kuta trenja u navoju:

  33316

  mmd

  Wp

  - polarni moment otpora Wp=9547.913 mm3

  Reducirano naprezanje:

  2,

  2

  ,

  2 /3 mmNvrdopvrtvrred

  2, /mmNSpotrDI

  vrdop - doputeno naprezanje dop,vr =90 N/mm2

  2/mmNDI - istosmjerno promjenjiva trajna vrstoa

  (oitava se iz Smit-ovog dijagrama) 2potrS - potrebna sigurnost

  4.2 Kontrola na izvijanje vretena

  Faktor vitkosti za vreteno krunog presjeka:

  649.10912.9

  1000

  i

  lO

  j

  vr

  A

  Ii min, - polumjer tromosti i=9.12

  4

  44

  3

  min, 71.8712464

  5.36

  64 mm

  d

  I vr

  222

  3 35.10464

  5.36

  4mm

  dAj

  Aj=1046.35

  mm

  Nakon uvrtavanja i sreivanja, dobiva se:

  589.1095.36

  100044

  3

  d

  lO

  =109.58

  >o (109.58>105)raunam naprezanje prema Euleru

  Vitkost0

  predstavlja granicu izmeu elastinog i neelastinog izvijanja, ovisi o materijalu i iznosi:

 • 8/10/2019 -Elementi- konstrukcija

  22/26

  LIST 21za S235JR i S275JR 1050

  za E295 i E335 890

  Za sluaj >0

  postoji elastino izvijanje i u tom sluaju se kritino naprezanjerauna prema Euleru:

  22

  2

  2

  2 /606.17258.109

  210000mmN

  EvrK

  K=172.606

  N/mm2

  Sigurnost prema izvijanju:

  66,2 vr

  KKS

  Sk=9.79 9.79

  Ako je o