of 95 /95

ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master akademske studije… · Elementi dimenzionisanja resekpa remap EC2 ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA Master akademske studije,

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master akademske studije… · Elementi dimenzionisanja...

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Master akademske studije, I semestar

  Prof dr Stanko Br£i¢email: [email protected]

  Departman za Tehni£ke nauke

  Drºavni Univerzitet u Novom Pazaru

  2015/16

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Op²te napomene

  Evrokod EC2 odnosi se na projektovanje i izvoenje zgrada ikonstrukcija od nearmiranog, klasi£no armiranog i prethodnonapregnutog betona

  EC2 je zasnovan na principima i zahtevima sigurnosti iupotrebljivosti konstrukcija

  Osnove za prora£un i provere u EC2 zasnovane su na EvrokoduEC0: EN 1990: Osnove prora£una konstrukcija

  EC2 se odnosi na sigurnost, upotrebljivost, trajnost i otpornostna poºar betonskih konstrukcija

  Ostali aspekti, kao ²to su propagacija toplote i zvuka, npr., nerazmatraju se u EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Op²te napomene

  Osim generalnih pretpostavci sadrºanih u EC0, u EC2 setakoe pretpostavlja:

  Projektovanje konstrukcija vr²e odgovaraju¢e kvali�kovani ljudisa iskustvom u projektovanjuObezbeeni su odgovaraju¢i nadzor i kontrola kvaliteta ufabrikama i na gradili²tuIzvoenje konstrukcije vr²i kvali�kovana �rma sakvali�kovanim radnicimaIzveden objekat se adekvatno odrºava tokom eksploatacijeKonstrukcija ¢e da se koristi u skladu sa projektovanomnamenom

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Op²te napomene

  Bazi£ni zahtevi u projektovanju, sadrºani u principimaprora£una datim u EC0 bi¢e zadovoljeni za betonskekonstrukcije ako se simultano primenjuje slede¢e:

  projektovanje prema teoriji grani£nih stanja u kombinaciji sametodom parcijalnih koe�cijenata u skladu sa EC0dejstva na konstrukcije odreena u skladu sa EC1, EC7, EC8kombinacije dejstava u skladu sa odredbama EC0otpornost, izdrºljivost i upotrebljivost u skladu sa standardomEC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Sa stanovi²ta izloºenosti konstrukcija, odn. uslov sredine, uEC2 je usvojeno ²est grupa klasa izloºenosti, sa po nekolikopodgrupa:

  1 klasa X . . . bez korozione opasnosti (vrlo suva sredina, oznakaX0)

  2 klasa XC . . . korozija izazvana karbonatima (podgrupe XC1 -XC4)

  3 klasa XD . . . korozija izazvana hloridima (podgrupe XD1 -XD3)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Klase izloºenosti konstrukcija (nastavak):4 klasa XS . . . korozija izazvana hloridima iz morske

  vode(podgrupe XS1 - XS3)5 klasa XF . . . izloºenost otapanju / smrzavanju (podgrupe XF1

  - XF4)6 klasa XA . . . postojanje hemijske agresija (podgrupe XA1 -

  XA3)

  Klase izloºenosti konstrukcija koriste se za odreivanje:- potrebne veli£ine za²titnog sloja betona- dopu²tene ²irine prslina

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2

  Klase izloºenosti konstrukcija

  Nominalni za²titni sloj (odn. potrebna veli£ina za²titnog sloja)odreuje se kao zbir dve veli£ine:

  - minimalnog za²titnog sloja cmin- tolerancije pri montaºi armature ∆cdev

  cnom = cmin + ∆cdev

  Minimalan za²titini sloj usvaja se prema uslovima sredine, kao iprema uslovima prianjanja armature i betona

  Dodatni za²titni sloj za "pokrivanje" gre²aka pri montaºiarmature reda je veli£ine 5 do 10mm

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike betona

  Osnovna karakteristika betona, prema EC2, je klasa betonaozna£ena sa C xx/yy

  Sa xx je ozna£ena £vrsto¢a cilindra pri pritisku, a sa yy£vrsto¢a kocke, izraºeno u MPa

  Cilindar je d/h=15/30cm, a kocka a=15cm

  Po£etni modul elasti£nosti Ecm je sekantni modul kojipovezuje ta£ke σc = 0 i σc = 0.4 fcm (gde je fcm srednjavrednost £vrsto¢e betona posle 28 dana)

  Za klasi£no armirane konstrukcije koristi se beton do klase C50/60

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Karakterisike betona prema EC2

  po£etni modul elasti£nosti [MPa]

  Ecm = 9500 · 3√fck + 8 fck [MPa]

  srednja £vrsto¢a pri zatezanju [MPa]

  fct,m ≈ 0.3 · (fck)2/3 fck [MPa]

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike betona

  Dijagram napon - dilatacija u domenu pritiska za beton jeprihvatljivo linearna do �eksploatacione� vrednosti napona0.4 fck, dok je iznad vrednosti 0.4 fck krivolinijskog oblika

  Dijagram napon - dilatacija za beton u domenu pritiska u EC2usvaja se u obliku kvadratne parabole do dilatacije od 2h, aposle je konstantna vrednost do 3.5h

  σc =fck4

  (4− εc) εc (1)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Dijagram σc − εc za beton prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Idealizovan dijagram σc − εc za beton prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike betona

  U idealizaciji dijagrama σc − εc u obliku kvadratna parabola -prava, maksimalna vrednost napona na delu izmeu 2.0 i 3.5hje £vrsto¢a cilindra pri pritisku fckMeutim, u EC2 de�ni²u se parcijalni koe�cijenti za materijale,tako da se koristi projektna £vrsto¢a pri pritisku fcd:

  fcd = αccfckγc

  (2)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike betona

  U izrazu (2) uvedene su oznake- γc . . . parcijalni koe�cijent za beton- αcc . . . koe�cijent kojim se uzima u obzir uticaj dugotrajnogoptere¢enja i nepovoljnih efekata na£ina nano²enja optere¢enja(npr. dinami£kih uticaja)

  Vrednost koe�cijenta αcc se de�ni²e Nacionalnim aneksima ipreporu£uje se vrednost izmeu αcc ∈ [0.80, 1.0]

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Dijagram kvadratna parabola - prava za beton

  dijagram σc − εc koe�cijenti za materijaleγc = 1.20 (kasnije usvojeno)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike betona

  Dijagram σ − ε za dimenzionisanje preseka dat je na(prethodnoj) slici

  Analiti£ka formulacija veze σ − ε je:

  σc = fcd

  [1−

  (1− εcεc2

  )n]za 0 ≤ εc ≤ εc2

  σc = fcd za εc2 ≤ εc ≤ εcu2(3)

  gde je n = 2, kao i εc2 = 2.0h, εcu2 = 3.5h

  U nekim slu£ajevima se dozvoljava i pojednostavljen bilinearandijagram σ − ε

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Idealizovan dijagram σc − εc za beton prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike £elika

  elik u AB konstrukcijama koristi se za armaturu i zaprednaprezanje

  Zapreminska teºina £elika je γs = 78.50 kN/m3

  Modul elasti£nosti £elika za armaturu je Es = 210 GPa

  Modul elasti£nosti £elika za prednaprezanja je ne²to niºi:Ep = 195÷ 205 GPaelik u AB konstrukcijama je linearno elasti£an do dostizanjaσv, a posle je elasto-plasti£an (ili se posmatra kao idealnoplasti£an)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Osobine £elika za armaturu, prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Osobine £elika za armaturu, prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Dijagram σc − εc za £elik za armaturu

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Idealizovani dijagram σc − εc za £elik za armaturu

  εuk . . . dilatacija £elika pri kidanju (granica razvlja£enja)

  εud . . . projektna krajnja dilatacija (preporu£eno εud = 0.9 εuk)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Dijagram σc − εc za £elik za prednaprezanje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Idealizovani dijagram σc − εc za £elik zaprednaprezanje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Parcijalni koe�cijenti za materijale, prema EC2

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Karakteristike £elika

  Sa stanovi²ta duktilnosti, armatura u AB konstrukcijama delise na tri klase, prema karakteristi£noj dilataciji pri kidanju εuk:

  - klasa A . . . dilatacija pri kidanju εuk ≥ 2.5%- klasa B . . . dilatacija pri kidanju εuk ≥ 5.0%- klasa C . . . dilatacija pri kidanju εuk ≥ 7.5%

  U EC2 preporu£uje se da je projektna dilatacija £elika zaarmaturu jednaka εud = 0.9 εukMeutim, gornja granica dilatacije armature, odnosnokarakteristi£na dilatacija εuk, nije de�nisana

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Pretpostavke prora£una

  Vaºe (skoro) sve pretpostavke kao i u prora£unu prema BAB87

  raspodela dilatacija po visini preseka je linearna (Bernulijevahipoteza ravnih preseka)beton se u zoni zatezanja isklju£uje iz prijema naponazatezanja (celokupno zatezanje prima samo armatura)u stanju loma nije naru²ena veza izmeu betona i £elika, odn.smatra se da vaºi εb = εaveza izmeu napona i dilatacija po visini pritisnute zone nijelinearna i aproksimira se za RDB u obliku kvadratne parabole ipraveova veza moºe da se usvoji i u obliku ekvivalentogpravougaonog dijagramadijagram napon - dilatacija za £elik aproksimira se sabilinearnim dijagramom RD

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Pravougaona raspodela napona pritisaka

  εcu3 = 3.5h za fck ≤ 50 MPaza fck > 50 MPa εcu3 se kre¢e od 3.1 do 2.6h

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Pretpostavke prora£una

  Visina pravougaonog dela dijagrama napona pritisaka data jesa bezdimenzionalnim koe�cijentom λ

  λ = 0.80 za fck ≤ 50MPaλ = 0.80− (fck − 50)/400 za 50 ≤ fck ≤ 90MPa

  (4)

  Koe�cijent η je bezdimenzionalni koe�cijent intenzitetanapona, dat sa

  η = 1.00 za fck ≤ 50MPaλ = 1.00− (fck − 50)/200 za 50 ≤ fck ≤ 90MPa

  (5)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  Pravougaona raspodela napona pritisaka

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Na£in analize AB konstrukcija

  Linearna analiza zasnovana na teoriji elasti£nosti moºe da sekoristi za oba grani£na stanja: nosivosti i upotrebljivostiU odreivanju uticaja u konstrukciji usled razmatranihdejstava, moºe da se pretpostavi:

  - popre£ni preseci su neispucali- linearna zavisnost napon - deformacija- osrednjena vrednost modula elasti£nosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Linearna analiza i ograni£ena preraspodela uticaja

  Moºe da se koristi linearna elasti£na analiza sa ograni£enompreraspodelom uticaja (momenata savijanja)

  Ograni£ena preraspodela uticaja u linearnoj analizi moºe da sekoristi u svim aspektima projektovanja (grani£na stanjanosivosti i upotrebljivosti)

  Momenti savijanja odreeni linearnom analizom u grani£nomstanju nosivosti mogu da se preraspodele, pod uslovom darezultuju¢i momenti budu u ravnoteºi sa optere¢enjem

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Momenti savijanja kod kontinualnih nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Mogu¢a preraspodela momenata savijanja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Linearna analiza i ograni£ena preraspodela uticaja

  Ako je posmatrani momenat nad osloncem ozna£en sa M ,posle preraspodele na momente u polju i umanjenja za ∆M ,momenat nad osloncem je δM , gde je δ < 1

  U EC2 se dozvoljava preraspodela od 0 do 30%, odn.δ ∈ [0.7÷ 1.0]Data je formula za koe�cijent preraspodele δ:

  δ = 0.44 + 1.25(xud

  )gde je xu rastojanje neutralne ose od pritisnute ivice, poslepreraspodele, dok je d stati£ka visina preseka

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Mogu¢e raspodele dilatacija u grani£nim stanjima

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Savijanje sa ili bez normalne sile

  Vrednosti grani£nih dilatacija za beton su- centri£an pritisak . . . εc2 = 2.0h- centri£an pritisak . . . εc3 = 1.75h (za bilinearan dijagramσc − εc)

  - maksimalan pritisak . . . εcu2 = 3.5h

  Vrednost grani£ne dilatacije zatezanja za armaturu nijeograni£ena sa gornje strane

  Za £elik za prednaprezanje EC2 preporu£uje εud = 20h

  Ova vrednost (£esto) se usvaja i za £elik za armaturu:εud = 20h (u BAB 87 je εa = 10h)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Karakteristike £elika za armiranje (Aneks C)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Mogu¢e raspodele dilatacija u grani£nim stanjima

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Mogu¢e raspodele dilatacija kod stubova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Raspodele dilatacija i napona u analizi stubova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Savijanje sa ili bez normalne sile

  Prora£unske pretpostavke su veoma sli£ne sa PBAB 87

  Vaºi stalna (nenaru²ena) veza betona i armature: εb = εaUsvojena je Bernulijeva hipoteza ravnih preseka

  Posledica je da su dilatacije linearno promenljive po visinipreseka

  Raspored dilatacija po visini preseka u razli£itim naponskimstanjima sli£an je kao i u PBAB 87

  Osnovna razlika u odnosu na PBAB 87 je u grani£nojvrednosti prora£unske dilatacije zategnute armature

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema Evrokodu EC2

  Savijanje sa ili bez normalne sile

  Za slu£aj malog ekscentriciteta (kada je ceo presek pritisnut)raspored dilatacija u preseku isti je kao u u PBAB 87

  Fiksna ta£ka dilatacija je 2h, a nalazi se na 3/7 visinepreseka, mereno od gornje, odn. od vi²e pritisnute ivice preseka

  Najve¢a vrednost dilatacije pritisnute ivice betona je 3.5h

  U slu£aju velikog ekscentriciteta (kada postoji i zategnuti deopreseka) ivi£na dilatacija pritisnutog betona je, kao i kodPBAB 87, �ksirana na 3.5h

  Jedino ²to u EC2 najve¢a prora£unska dilatacija zategnutearmature nije ograni£ena na 10h, kao u PBAB 87

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje bez normalne sile

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a - komparativan primer

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Dijagrami interakcije M −N

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje pravougaonog preseka - algoritam

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a - T presek

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a - T presek

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje grednog nosa£a - T presek

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Savijanje T preseka - algoritam

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Algoritam za dimenzionisanje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Algoritam za dimenzionisanje, nastavak

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Dimenzionisanje, koe�cijent K ′

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Dimenzionisanje, krak unutra²njih sila z

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un po Teoriji II reda

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un po Teoriji II reda

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un po Teoriji II reda

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un po Teoriji II reda

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema transverzalnim silama

  Uticaj transverzalnih sila

  Prora£un uticaja transverzalnih sila (odn. uticaja glavnihnapona zatezanja usled T sila) u EC2 zasniva se na metodire²etke sa promenljivim nagibom pritisnutih dijagonalaU EC2 de�ni²u se tri vrednosti prora£unske nosivosti nasmicanje:

  - VRd,c . . . nosivost na smicanje betona, odn. projektna vrednostsmi£u¢e otpornosti preseka, bez armature za smicanje

  - VRd,s . . . projektna vrednost smi£u¢e sile koju moºe da prihvatipresek sa aramturom za prijem smi£u¢ih sila (projektnanosivost preseka sa armaturom za prijem smicanja)

  - VRd,max . . . maksimalna projektna vrednost sile smicanja kojumoºe da prihvati AB element, koja je ograni£ena lomompritisnutih dijagonala

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema transverzalnim silama

  Uticaj transverzalnih sila

  U gredama gde su gornja i donja ivica pod nekim nagibom uodnosu na horizontalu, de�ni²u se i vrednosti

  - Vccd . . . projektna vrednost smi£u¢e komponente sile upritisnutoj zoni preseka u slu£aju nagiba gornje ivice preseka

  - Vtd . . . projektna vrednost smi£u¢e komponente sile uzategnutoj aramturi u slu£aju nagiba donje ivice preseka

  Smi£u¢a otpornost AB elementa sa smi£u¢om armaturom dataje tada u obliku

  VRd = VRd,s + Vccd + Vtd (6)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Komponente T sile za nagnutu gornju i donjuivicu

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema transverzalnim silama

  Uticaj transverzalnih sila

  Granica VRd,c odgovara granici τr u PBAB 87, pri £emu je τrgranica izraºena u smi£u¢em naponu, zavisnim od MB

  U EC2 dati su izrazi za prora£unske £vrsto¢e VRd,c i VRd,maxGranica VRd,c je sila, a ne smi£u¢i napon

  Pri tome, sila VRd,c izraºava se preko £vrsto¢e betona napritisak, kao i dimenzija preseka i korektivnih koe�cijenata, ane preko nekog grani£nog smi£u¢eg napona, kao ²to je slu£aj uPBAB 87

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema transverzalnim silama

  Uticaj transverzalnih sila

  U slu£aju kada je prora£unska smi£u¢a sila manja od grani£neprora£unske nosivosti preseka

  VEd < VRd,c

  nije potrebna ra£unska armatura za prijem smicanja (usvaja seminimalna propisana smi£u¢a armatura)

  Ako jeVRd,c < VEd < VRd,max

  dimenzije preseka zadovoljavaju i prora£unava se potrebnaarmatura za prijem smicanja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un prema transverzalnim silama

  Uticaj transverzalnih sila

  Nosivost preseka sa armaturom za smcanje ozna£ena je saVRd,s i ona mora da bude ve¢a od prora£unske sile smicanja:

  VRd,s ≥ VEd

  Ako jeVEd > VRd,max

  dimenzije preseka su nedovoljne i ukoliko se drugimprora£unima (npr., promenom ugla nagiba pritisnutihdijagonala) ne dobije ve¢a smi£u¢a nosivost, tako da jeVRd,max > VEd, dimenzije preseka moraju da se pove¢aju

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un plo£a na probijanje

  Kontrola proboja plo£a

  Kod plo£a koje su oslonjene direktno na stubove (bez gredaizmeu) mora da se vr²i kontrola mogu¢eg proboja plo£a

  Kontrola proboja zasnovana je na analizi napona smicanja ukriti£nim presecima oko stuba, sli£no kao i kod PBAB 87

  Polazna veli£ina je prora£unska sila proboja VEdOva sila proboja VEd dobija se

  - kao transverzalna sila u plo£i neposredno oko stuba ili u nekomdrugom kriti£nom preseku u okolini, ili

  - kao razlika normalnih sila u stubu neposredno ispod ineposredno iznad posmatrane plo£e

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un plo£a na probijanje

  Kontrola proboja plo£a

  Kriti£na smi£u¢a povr²ina u analizi proboja usvaja se narastojanju 2d od konture preseka stuba, gde je d srednjavrednost stati£ke visine za dva pravca armature

  Kao i u PBAB 87, de�nisano je odreivanje kriti£nog obima zarazli£ite oblike preseka i razli£ite poloºaje stuba (srednji, ivi£ni,ugaoni)

  Takoe su obuhva¢eni slu£ajevi kada u blizini stuba u plo£ipostoje otvori (za instalacije)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Prora£un plo£a na probijanje

  Kontrola proboja plo£a

  Prora£un proboja plo£a, kao i prora£un smicanja kod greda,zasniva se na tri prora£unske vrednosti smi£u¢e nosivosti naproboj:

  - VRd,c . . . nosivost betona na proboj bez armature za smicanje- VRd,cs . . . projektna vrednost smi£u¢e sile koju moºe da prihvatipresek sa aramturom za prijem smi£u¢ih sila usled proboja(projektna nosivost preseka sa armaturom za prijem smicanja)

  - VRd,max . . . maksimalna projektna vrednost sile smicanja kojumoºe da prihvati plo£a (sa armaturom za smicanje usledproboja)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Sadrºaj

  1 Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Op²te napomene i klase izloºenostiKarakteristike materijalaPretpostavke prora£una

  2 Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja napona

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja prslina

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja prslina

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja prslina

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja prslina

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja deformacija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja deformacija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja deformacija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Prora£un AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2

  Naponska stanja presekaGrani£na stanja nosivostiGrani£na stanja upotrebljivosti

  Grani£na stanja deformacija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

  Proracun AB konstrukcija prema Evrokodu EC2Opšte napomene i klase izloženostiKarakteristike materijalaPretpostavke proracuna

  Elementi dimenzionisanja preseka prema EC2Naponska stanja presekaGranicna stanja nosivostiGranicna stanja upotrebljivosti