کسروی: حافظ چه میگوید

  • Published on
    14-Nov-2014

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

یک مرد با خرد اگر به یک زندان تاریکی‌ هم بیفتد باید در این اندیشه باشد که در آنجا چگونه زندگی‌ کند

Transcript

............................................................................................................................................................................

/

............................................................................................................................................................................

/

: . : . . . . . . . . . . ) ( . ) ( .

............................................................................................................................................................................

/

. . : . . . . . . . .

............................................................................................................................................................................

/

. .

.. . . . . . . . .

............................................................................................................................................................................

/

. . . . . : . . . . : .

.. ) : ( . : . . :

............................................................................................................................................................................

/

. . . . . ) ( . . : !.. !.. . . !.. !.. . : . : ) ( . .

............................................................................................................................................................................

/

.. : - . - . - . - . - ) (. - ) (. - . - . . . . . . .

. . : :

............................................................................................................................................................................

/

: : : : : .

:

. . . : . . . . . .

............................................................................................................................................................................

/

. . . : . .

.. : : : !.. : . : :

: : : !..

: . :

............................................................................................................................................................................

/

! !

: . . : )( . : :

. : ! : .

:

............................................................................................................................................................................

/

!

:

: !.. ! !.. . . . . : . . ) (. . . . . . . :

............................................................................................................................................................................

/

. . . . . : . . . . . . !.. !.. . . . . . !.. !.. !.. . . . . : !.. : !..

............................................................................................................................................................................

/

!.. !.. ) ( . . . . . . . . . : . . . : . . . : .

............................................................................................................................................................................

/

: . : . : . . . .

.. . . . . . . : : : .

............................................................................................................................................................................

/

. . . : : : !... . . : :

:

............................................................................................................................................................................

/

. . : !.. : : . : . . . : . : !.. !..

:

: !..

: :

......................................................................................................................................................

Recommended

View more >