عمليات واحد 2

  • View
    69

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2. . :. 1) ( ) 2) () 3) () 4) ( ) 5) ( ) 6)( ). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

2

**2## :1) ( )2) ()3) ()4) ( )5) ( )6)( )

**3## . . . 6 :1) : .

. . . . . .13 ) : Fractional Sublimation . Drying . Desorption . Adsorption .4 ) : Extraction . 2 ) : : . . Gas Absorption . Stripping . Humidification .

2 . : : . : () () : . .... . ...5 ) : Fractional Crystallization . Leaching . Adsorption .6 ) : .

3 : : . : : . . . .4 Humidification

( 7 ) : ( - ) :100 Y / Ys100 Pa (P Pas)/ Pas (P Pa) : Cs .Cs = Cb YCaCs = 1 + 1.9 Y (Kj/KgK) W&ACb = Ca = : Vh .

: . : Y Y .Y= Ma.Pa / Mb(P Pa) P Pa : Ys .1 : :(Tw) . . . . .Tg Tw = lw (Ys Y )/ (hg/Ky)Ky : Hg : : . ( )RH= ( P / Psat ) *100

=2 : Cs = h/Ky . . h / (Ky . Cs) = b b = 1 . hg/Ky = 950 j/kg

. . . . .

Ys Y = (lw / Cs)(T Tas)3 . . . . .

**ABCDEHTgT04 A A .Hv = Ca ( Tg T0) + l edH = Cb (Tg T0) +Y [ Ca (Tg T0) +l ] + Cs(Tg T0) + Y l . A,D :Hd Hc = Hc Hb = Hb Ha = . Y Tg . Ha = Hg + YhvHg = Cb(Tg T0)Hv = Ca(Tg Tb) + Cal(Tc T0 ) + l bc5 : Y1,Y2 T1,T2 H1,H2 . T H Y . m1,m2,m .M = m1+m2m1Y1+m2Y2 = mYM1(Y Y1) = m2(Y-Y2) m T1,Y1) , (T2,Y2)) . Y . Y = (m1Y1+m2Y2)/(m1+m2)

6

7 : a b : c f d h b 2 ) e b : ( ) . ( ) . .( ).

abcdeYTFh8 : b a : d, c a : . . . . . . .

abdYT C9 :Cooling Tower :1 ) .2 ) . . . . . . . .10 C ((KJ/Kg30 1040 1560 2080 25100 30130 35170 40220 45280 50470 60 : LCl/G (Tl1,Hg1) Tl2 . : . . : RH = 100 . :Hg(sat) = Cs.Tg+Ys.l0 Cs = (1005+1884Y) J/Kg 11 :

dH Ky a Z Z Hi H G htg :

dH Ky.a.Z Z H* - H G HtogG Ky .a Hi H* Ntg Htg L

HgTlTl1,Hg1Tl2,Hg2Ntg == =Ntog = = = 12 : Tl1,Tl2 H H* . H*-H . H . T H H* 1/(H*-H) HH*T13 :[(Y2-Y1)/(Yas-Y1)]=1 e (-Ky.a.z/G) . . . Tas . Hs .-G.dY = Ky.a.dZ(Y Yas)Ln[(Yas Y1)/(Yas Y2)]= Ky.a.Z/GGY1Y2Tg1Tg2TasTasL14Tg2 Tg1TasYasY1 :5 ) 83 C 0.03 . 90% . 6) 0.005Kg 325k 60% 325K 60 % . . : ) ) Kg/S 5m3/s ) 1) 800mmHg 60F 100mmHg . .2) b 50C . B 3) 65C 35C . 1atm .4) 310K 300K . 305 KN/m2 300 2440Kj/Kg .150.26Kg/m2.s . Ky.a 0.24Kg/m3.s . 10) . 2m2 2m2 . 3.5m3/s 65C 0.017 42C . 7) 1Kg/s 350K 10 5Kg/s 300 30 8) 300 20% 90 320 20 . 9) 293 20 328 293 . 0.68m3/m2.s 16 :1) =================Pa =100 , Pb=700 mmHgY = (100*78.05)/(700*28.08)Y = 0.3982) =================Pa(sat)at 50 = 275 mmHgY1 = (275*78)/[(760-275)*28]Y1 = 1.579Y2 = (275*78)/[(760-275)*44]Y2 = 1.0053) =================w at 35C = 2419300 JY = 0.0365Hg/Ky= 950 J/KgTg Tw = (w(Ys Y))/(hg/Kt\y)65-35 = 2419300(0.0365-Y)/950Y = 0.0247

11) RH:20%, T=13C RH:40% , T = 21C 12) 1416m3/hr T=60C , Rh=30% 850m3/hr T=32C , Tw = 21 . 13)1000 m3/s I Rh=80%,T=40C . 35% . 14) 24C 36C 70% . 176 ) T=325K,Y=0.005 Raw1)T = 301K , Y=0.015 ,Ts=296KRaw2)T = 308K , Y=0.022 ,Ts=301KRaw3)T = 312K , Y=0.027 , Ts=305KRaw4)T = 315K , Y=0.032 , Ts=307K 296301305307 . : 0.032-0.005 =0.027 315 60% . :0.893 m3/kg : 0.968 m3/kg Vh=0.6(0.968-0.893)+0.893 = 0.938 5/0.938 =5.33 kg/s x=X/(1+X) =0.32/1.32=0.0315.33*(1-0.031)=5.16 kg/s 5.16*0.027 = 0.139 kg/s ) 307 307 0.005 380 4 )Psat at 300K = 3.6 KN/m2Psat at 310K = 6.33 KN/m2Ys = 3.6*18/[(105-3.6)*29]= 0.022Ys Y = (1/)(T Tas)0.022 Y = (1/2440)*(310-300)Y = 0.018Y= [P/(Pt P)]*[Mw/Ma]0.018 = [P/(105 P)]*[18/29]P = 2.959 KN/m2RH =( 2.959/6.33 )*100 = 46%5 ) ================== 40 . 90% 41.5 0.0485 .187 )T1= 350K , RH=10,Y1=0.043T2= 300K , RH=30,Y2=0.0065M1Y1+M2Y2=MYY= 0.0125 12 Y=0.0125 T=309K .8) =================== Y=0.014 292K 293 90% . 293 0.0045 318 . : 318 294.5 0.014 320 .

199)Hg1=(1005+1884Y1)(T-273)+Y1Y1=0.003 , =2495kj/kg ,T=293Hg1 = 27.685 kj/kgVh=0.83+(0.86-0.83)*0.003=0.83L = 0.68/0.83 = 0.819L.Cl/G = 1.33 (293,27.68) 1.33 T=328 Hg=76.5 293 328 H ,H* 1/(H*-H) H 0.648 . 12)====================Vh1=0.87+0.3(0.96-0.87)=0.897Vh2=0.86+0.5(0.93-0.86)=0.895M1=14160/0.897=1578Kg/hr ,Mw=74KgM2=850/0.895 = 950Kg/hr ,Mw2=11.4KgY=(74+11.4)/(1578+950) = 0.033 . RH=45 , T=45 13) ====================Y1=0.04 , Y2 =0.65*0.04=0.02655/(P-55)*18/29=0.026 P=1258mmHg

T H H* 1/(H*-H)293 27.7 57.7 0.033294.5 30 65 0.0285302 40 98 0.0172309 50 147 0.0114316 60 190 0.0076323 70 265 0.0051328 76.5 355 0.0035Z= 0.648*(0.817/0.24) = 2.2 m10 ) =================Tg1 = 65 , Y = 0.017 Tas =32, Yas=0.0309Tg2 = 42 ,Y =0.0265 Ln[(0.0309-0.017)/(0.0309-0.0265)]=Kya(2)/GKy.a/G=0.575 z = 4m Tas,Kya/G . Ln[(0.0309-.017)/{0.0309-Y2)]=0.575*4 = Y = 0.0295 , Tg2 = 3411) =========================== 34