عمليات الفصل التطبيقي

 • View
  129

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • W

  W

  K

  K

  ? ? ? ?K

  K

  K

 • KFUnit operationsE J

  K

  K

  K

 • K

 • - -

  W

  W

  W K K K K K

  K K K K K

  W

  K

  W K

  W K

  W

  K

 • - -

  WSettling & Sedimentation

  K W

  J

  K J K J

  K J

  K W

  FFree settlingE

  K W

  K

  1:2000.2%K

 • - -

  Motion of a Rigid Particle Through a Fluid

  K mv

  P

  cg g

  mgF =

  P

  gmF

  =

  FD

  AVCF DD 2

  2

  =

  CDW AWK Fg-Fb-FD

  Fg-Fb-FD =dtdVm

  dtdV

 • - -

  C

  D

  CPC gAVC

  ggm

  ggm

  dtdVm

  2

  2

  =

  15L1

  VtFTerminal Falling VelocityEFFree Settling VelocityKE

  W

  =0dtdv

  ( )

  DP

  Pt CA

  mgV = 2

  6

  3PPDm =

  DP

  ( )

  D

  Ppt C

  gDV

  34

  =

 • - -

  CDW

  CDK

  Pt DV=Re

  CD

  (wakes)

  CD

  FE~1000

  F1E

  100021051053

 • - -

  CDF2EK

  Rigid Spheres Re < 1

  Re24

  =DC

  ( )

  D

  Ppt C

  gDV

  34

  =

  ( )

  18

  2= PPt

  gDV

  1000 < Re < 21050.44 = CD

  CDK CD

  FEK

 • - -

  Behaviour of very fine particles

  K

  Non rigid sphere

  Finternal circulationE

  W

  Re = 50K Re = 100K Re = 10K

  Hindered settling

  W

  m

  pm

  =

  p

  ) 1( 8.1 2101

  =p

 • - -

  m

  ( )( )[ ]

  ( )

  =

  +=

  +=

  p

  ppmp

  pm

  1

  1

  pmmp

  ( )

  18

  22 pppt

  Dgv

  =

  p 2

  m

  mtpVD=Re

  ( )2

  23

  18 pmppgD =

  Re < 1K

 • - -

  Equipment for settling K Simple Gravity Settling Tank

  K

  Gravity Settling Chamber

  FResidence timeE

  K

  a i r o u t

  FE

 • - -

  FE

  FHE

  K

  Sedimentation FThickenerE

  K Thickener

 • - -

  K

  K

  FE

  W ( )

  c

  s

  VCUYQA 00 =

  Q0= Y = U = C0 =

 • - -

  VC =

  s = =

  W

  += X

  Awth S

  S

  R

  1

  tRK XK WK

 • - -

  FFEE

  20 m37.8 0C 101.3 RPa900kg /m3

  =1.137kg/m3 1.910-5 Pa.sK W

  ( )

  D

  PPt C

  gDV

  34

  =

  CD

  W

  ( )

  D

  PPt C

  gDV

  34

  =

  CDCDK

  5

  3

  5

  3

  100.2

  /900.1090.1

  /137.1

  =

  =

  =

  =

  P

  P

  D

  mkgsPa

  mkg

  PtDVN 1=

 • - -

  )1(137.11020

  109.15

  5

  LLL

  =

  NVt

  W

  ( )

  2

  5

  137.1310208.9137.19004

  tV

  =

  )2(207.0 2 LLLt

  D VC =

  Re=100

  FEVt=83.54 m/s FECD=2.96510-5

  1=CD CDReFCDEW

  =

  CD CD 100

  CD

  CD Vt Re

  CD

  99.9 12.46510-583.542 10085.120029.616 0.083 0.1251700 1316.26 0.0125 0.015

  1.283000 2961.6 8.35410-30.01Re0.01FE8.310-3 m/s = Vt

  ( )

  23

  4

  t

  PPD V

  gDC =

 • - -

  FFEE 6-4 m1.554

  2647 kg/m360 %K9980 kg/m3 1.00510-3 Pa.sK

  W

  ( )( ) ( )( )

  205.0) .6220 - 1 ( 82.110

  1) - 1 ( 82.110

  1/1553

  2467622.01998622.0

  12467

  6099840

  99840

  3

  ===

  =

  +=

  +=

  +=

  p

  pm

  mkg

  ( )

  ( ) ( ) ( )( )

  sm

  gDV mpPt

  /10525.110005.118

  205.0622.0 9982467 10554.1807.918

  3

  3

  224

  2

  =

  =

  =

  Re

  ( )( ) ( )

  ( )1121.0

  622.0 205.0/10005.11553 10525.1 10554.1

  /Re

  3

  34

 • - -

  FFEE 5kgkg

  1.5kgkgW

  Fkg water \ kg solidE2.5 3.1 3.7 4.2 5.0 (mm/s) 0.050 0.070 0.094 0.12 0.20

  1.33kg/s W

  ( )

  C

  S

  vCUYQA 00 =

  3

  00

  /10005.1

  /33.1

  mkgU

  skgCQ S

  =

  ==

  W Y vC ( /s) Y-U A m2 5 0.2 3.5 23.28

  4.2 0.120 2.7 29.93 3.7 0.094 2.2 31.12 3.1 0.070 1.6 30.4 2.5 0.050 1.0 26.6

  31.12 m2K

 • - -

  Jkg/m375000.5m/sK J101 k , 294 k200 m900 kg \ m3K

  0.457 m J5 kg water/kg solids

  1.5 kg water/kg solidsW

  (kg water/kg solids)2.5 3.1 3.7 4.2 5 2 1.2 0.94 0.70 0.50 (m/h)

  0.6 kg/s

 • - -

  W Filtration

  FFiltrateE

  K

  K

  FE

  FEK

  FE

  FVacuum E

 • - -

  K Filtration Theory

  W E K E K E K E K E K

  W

  ( )3

  1 21

  OC SVkLP

  =

  \ k1K

  K vK

  K LK

  SOK PCK

 • - -

  AdtdV

  V =

  dtdV

  =K A=K

  = VK

  ( )3

  221 1

  LSk

  PAdtdV

  O

  C

  =

  LvW

  ( ) VCAL SP = 1

  CSK

  P L

  ( )A

  VCSkP

  dtAdV

  P

  SO

  c

  2

  21 1

  =

  )1(LLL

  AVC

  PdtA

  dVS

  c

  =

 • - -

  ( )3

  21 1

  P

  OSk =

  )2(LLLm

  f

  RP

  dtAdV

  =

  Rm Pf

  FEFE

  )3(LLL

  +

  =

  mS R

  AVC

  pdtA

  dV

  Cf PPP +=K

  ( )

  3

  21 1

  P

  OSk =

  SO P

 • - -

  P

  ( )5PB =

  S1B S0.1-0.8

  )3(LLL

  +

  =

  mS R

  AVC

  pdtA

  dV

  ( ) ( ) BVKRPAPAVC

  dVdt

  PmS +=

  +

  =

  2

  ( )

  ( )PAR

  B

  PAC

  K

  m

  SP

  =

  =

  2

 • - -

  ( )

  VBVKt

  dvBVKdt

  P

  V V

  P

  +=

  += 2

  0 0

  2

  BVKVt P +=

  2

  VtV

  Vt

  V

  t VtK

  (Rm)K

  Constant Rate Filtration

  F3EW

  Slope = kp \ 2

  Intercept = B

 • - -

  =

  =

  +=

  =

  dtdV

  AR

  C

  dtdV

  AC

  K

  CVKdtdV

  AR

  VdtdV

  AC

  P

  m

  SV

  VmS

  2

  2

  KVC1 F-PEV

  K Continuous Filtration

  Rm

  VKdVdt

  P=

  2

  20 0

  VKt

  dVVKdt

  P

  t V

  P

  =

  =

  Filtration Practice W

  J

 • - -

  K J

  K J

  K

  J

  10-210K Filtration Equipment

  KK

 • - -

  FE

  K

  FE

  Plate and Frame Filter Press

  K

 • - -

  FEFE

  K

  f i l t r a t e

  FE

  K

 • - -

  FE

  Continuous Rotary vacuum Filter

  K

  FEK

 • - -

  FE

 • - -

  FE

  298.2k338KN/mKA = 0.0439m

  CS = 23.47kg/m3RmW V ( M3 ) t ( s )

  0.49810-34.4 1.0010-39.5

  1.50110-316.32.00010-324.6 2.49810-334.73.00210-346.13.50610-359.04.00410-373.64.50210-389.45.00910-3107.3

  W

  t/VVK

  =2PK

  6.00106 s/m6 = 2 =KP = B= 6400 s/m3

  ( )PAC

  K SP == 2

  61000.6

  =10-4 pa.s8.937 A = 0.0439 m2

 • - -

  ( ) ( )

  ( ) ( )110

  3

  4

  11

  3

  46

  1063.10103380439.0

  1093.86400

  /10863.1103380439.0

  47.2310937.81000.6

  =

  =

  ==

  =

  =

  mR

  RPA

  RB

  kgm

  m

  mm

 • - -

  FE FE20

  0.873m2FE3.37m3FKE

  W FE:

  106 s/m6KP= 6.00 B= 6400 s/m3

  Rm

  6

  26

  22

  211

  2

  22

  21

  1

  2

  2

  /93.3720873.0

  0439.01000.6

  1,1

  ms

  AAKK

  AA

  KK

  AB

  AK

  PP

  P

  P

  P

  =

  =

  =

  =

  ( )ms

  AABB

  /10.1620873.0

  0439.064002

  112

  =

  ==

  ( ) ( )( )

  s

  VBVK

  t P

  7.269

  37.310.1637.3293.372

  2

  22

  22

  22

  =

  +=

  +=

 • - -

  FE FE3.37 m3

  26.7 s%1020 m

  K

  ( )( ) sm

  BVKdtdv

  fPf

  /10737.110.1637.393.374

  1

  141

  33=+

  =

  +=

  s19410737.137.31.0

  3 =

  =HH

  min73.2760

  7.26960

  19420 =++

  =

 • - -

  FE 33%FE67 kpa0.171 kg solid/k

  2298 k

  0.893710-3Pa.s996.9 kg/m3K250s

  ( ) ( ) 3.091037.4 P= K

  W B = 0

  2

  2VKt P=

  t = = f tc = KP

  V2

  2

  = f

  ( )( ) ( )

  3

  3

  3

  113.039

  2

  /9.9961067

  .108937.0

  10225.110671037.4

  mkgPaP

  sPa

  PAC

  K SP

  =

  =

  =

  ==

  =

  filtratemCsolidkg S

  3

 • - -

  ssolidskgkg

  solidkg

  /1486.0s

  slurry kg 0.778 slurry

  191.0

  =

  = J

  0.778= kg \ s

  =2 = 2 0.1910.778

  = 0.2972 kg/s == 0.481 kg/s 0.778 - 0.2972 =

  filtratemsolidkg

  C

  sm

  S 34

  34

  30810825.4

  1486.09.996

  481.010825.4

  =

  =

  =

  = 250 = 0.1206 m3 4.82510-4

  ( )

  ( )( )

  2

  32

  2

  113

  2

  2