عمليات راه اندازي سيستم عامل

Embed Size (px)

DESCRIPTION

`. t. عمليات راه اندازي سيستم عامل. پیش گزارشی برای درس آزمایشگاه کامپیوتر پیش گزارش شماره ی یک. عمليات راه اندازي سيستم عامل. رایانه ها برای ارتباط با کاربران خود نیاز دارند که از فرایندی استفاده کنند که به کمک آن یک کاربر بتواند در ساده ترین شکل ممکن امور خود را با رایانه انجام دهد. - PowerPoint PPT Presentation

Text of عمليات راه اندازي سيستم عامل

`t

1 2 . . ( ) .

3 Desktop 4 Desktop Desktop :

.

5 6 (power) ( ) cpu ( !) .

CPU 7 bios 8 bios : : RAM, Keyboard, VGA,

bios cmos

beep ( ) .

9 post 10 post (cold boot) : ram .... .11 cmos 12 cmos cmos cmos check sum cmos bios .

13 bios 14 bios bios ide pci agp usb .... setup .15 boot strap 16 boot strap bios boot device ( ) ( MBR CD (boot .

17 MBR 18 MBRBoot strap MBR active boot .

: 1 7 NT xp 2000 2003 .19 20 MBR NT base ntldr boot.ini ntdetect.Com active .Boot.iniNtldr active boot .Ntdetect.com boot manger ntdlr ntdetect . profile profile .

21 (kernel) 22 (kernel) ntdlr ntoskrnl.exe System 32 . ( ntldr ) ntoskrnl.exe hall.dll cpu . .

23 session manager 24 session manager smss.exe system root . csrss.exe (user) . (page file.sys) .

25 26 session manager csrss.exe win32k.sys GDI32 .

27Login 28Login winlogon.exe login user password .

29 30 sam winlogon .exe lsass.Exe local security authority gina . gina sam lsa .

31 startup 32

startup startup explorer.exe desktop .33 : : http://kurdict.blogfa.com34