...

Laporan Ilmiah Tentang Pengamatan Pertumbuhan Jagung

by windy-hendriati-puspitasari

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

2,827

views

Comments

Description

Download Laporan Ilmiah Tentang Pengamatan Pertumbuhan Jagung

Transcript

l^Þ08^u 1lM1^u 1Lu1^u6 ÞLu6^M^1^u ÞL81uM8uu^u J^6uu6 { 2ea Mays) Numu unggotu kelompok 6 : 1.Windy Hendriati Puspitasari 2.Dhana Rachmatika 3.Winda Novita 4.Christ Greato 5.Indra Dwi P. Kelas :X- 9 1. Judul: ÞLnCA8uP ÞuÞuk u8LA 1L8PAuAÞ ÞL81uM8uPAn 1AnAMAn !ACunC ( ZLA MA?S) 2.Tujuan: Ŵ unLukmenaeLahulperLumbuhan[aaunadenaan menaaunakan pupuk ureaŦ 3. Landasan Teori: T_ervu_ method (pengumutun) u.|ree varìable ( vuruTle TeTu_) Yungdmuk_addengunmengganukunvuruTle (perTundngun)TeTu_uduluhvuruTledTautTervuru_ d dulum peneltun. contoh:pengurahpapakterhuduptamTahunjugang( 2eu Muy_) vuruTleTeTu_nyuuduluhŢgrpapakareu,Ţ,ŧgrpapak areu, Ţ,ţŢgr papak areu, Ţ,ţŧgr papak areu. T. Non jree varìable ( vuruTle non TeTu_ ) vuruTle n terdr dur Ť, yuta : ţ. vuruTleterkutuduluhvuruTlehu_lpengurahdur vuruTle TeTu_ contoh: pertamTahun tunumun jugang Ť.vuruTlekontroluduluhvuruTleyungkatTerperun d dulum mempengurah pro_e_ peneltun. contoh: mutuhur ,_aha,tunuh. 4. Alat/Bahan: ţ.ţŤ polTug lengkup dengun tunuh _aTar Ť. 8Tt 'ugang ť. Papak Ureu Ŧ. Penggur_ ŧ. Cuyang 6. Cetok 5. Cara keria: ţ. PolTuq yung _aduh d _ tunuh _aTar d jujurkun ť x Ŧ. Ť. LTer LuTel pudu _etup pot. ť. 8Ttjugangyung_aduhter_edudrendumutua dTu_uh,_eteluhtamu_akkunke_etuppolTuqťTj dengunpo__terp_uhutuatduk_ulngtndh,_eteluh _ele_u d tmTan dengun tunuh. Ŧ. Seteluh ta d_rum _umpu Tu_uh utua rutu. ŧ. Setupkelompokmenempelkunnumukelompoknyu dutu_ polTuq peneltuun. 8eberapa Lamplran loLo ť kelompok 6 vana sedana memasukan Lanah subur ke dalam pollbaa pollbaa vana sedana dl [a[arkan 3 x 4 Þemberlan label pada seLlap poL pemberlan blblL [aauna pada seLlap poL kelompok 6 menvlram pollbaa Lanaman [aauna vana mulal Lumbuh 1anaman dl slram MencabuL 1anaman !aauna ?ana Lldak dl pakal pemberlan pupuk urea pada seLlap poL 1anaman !aauna Mulal 1umbuh 8esar kelompok 6 sedana Menaukur 1anaman .Hasil Pengamatan ul lsl Þupuk PasllpenaamaLan Þenaukuran l(cm)Þenaukuran ll(cm)Þenaukuran lll(cm) llllll 8aLaŴraLa llllll 8aLaŴ raLa llllll 8aLaŴraLa C Ʒ 37Ŧ386Ŧ761420Ŧ31316Ŧ332303331Ŧ6 0Ŧ03 Ʒ 433417Ŧ320Ŧ4614Ŧ644624249Ŧ3 ŴŵŴ 3Ŧ33Ŧ3Ŵ31213Ŧ3Ŵ9Ŧ12343Ŵ22 0Ŧ13 Ʒ 119101022Ŧ3222623Ŧ331317438Ŧ6 .Analisa Data 0Ʒ 0Ŧ03Ʒ 0Ŧ10 Ʒ 0Ŧ13Ʒ penaukuran 1 6Ŧ76 4 3 10 penaukuran 2 16Ŧ3 14Ŧ6 9Ŧ1 23Ŧ3 penaukuran 3 31Ŧ6 49Ŧ3 22 38Ŧ6 0 10 20 30 40 30 60 70 I | s | | | I s s s m s s | s m ì |s(tam|a|ss 1s|as| Kesimpulan ţ. PemTerunpapakdengundo__areuŢ°memTerkun tngkut pertamTahun tertngg ťť cm. Ť.PemTerunpapakdengundo__areuŢ.ŧ°memTerkun tngkut pertamTahun tertngg ŦŦ cm. ť.PemTerunpapakdengundo__areuŢ.ţŢ°memTerkun tngkut pertamTahun tertngg Ŧť cm. Ŧ.PemTerunpapakdengundo__areuŢ.ţŧ°memTerkun tngkut pertamTahun tertngg ,Ŧ cm. Lurhu_lter_eTatkumduputkunTuhwupapakareu dengun do__ Ţ.ţŧ ° memTaut tunumun jugang leTh _aTar.
Fly UP