23
VALOAREA MELIFERA A HIBRIZILOR STRAINI DE FLOAREA-SOARELUI Dr. ing. Ion Nicoleta Dr. ing. Ion Nicoleta Resurse Melifere Resurse Melifere - I.C.D. I.C.D. Apicultur Apicultur ionnicol onnicoleta2006 [email protected] yahoo.com

Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

VALOAREA MELIFERA AHIBRIZILOR STRAINI

DE FLOAREA-SOARELUI

Dr. ing. Ion NicoletaDr. ing. Ion Nicoleta

Resurse MelifereResurse Melifere -- I.C.D.I.C.D. ApiculturApiculturăă

iionnicolonnicoleeta2006ta2006@@yahoo.comyahoo.com

Page 2: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Dr. ing. Ion NicoletaDr. ing. Ion NicoletaIng. Fota GrigoreIng. Fota GrigoreIng. Coman RăzvanIng. Coman Răzvan

Institutul de CercetareInstitutul de Cercetare--DezvoltareDezvoltarepentru Apicultură Bucureştipentru Apicultură Bucureşti

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şiUniversitatea de Ştiinţe Agronomice şiMedicină Veterinară BMedicină Veterinară Buucureşticureşti

Contract 106/10.10.2005“Producţia de miere, autertilitateaşi caracteristicile productive ale

hibrizilor străini de floarea-soareluiadmişi în cultură în România”

Prof.univ.Prof.univ.ddr. Victor Ştefanr. Victor Ştefan

Conf.univ.Conf.univ.ddr. Ion Viorelr. Ion Viorel

Page 3: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

FloareaFloarea--soareluisoarelui

PPlantă tehnică cu tradiţie în Românialantă tehnică cu tradiţie în România

DDeţine locul 3 ca suprafaţă cultivată, după porumb şi grâueţine locul 3 ca suprafaţă cultivată, după porumb şi grâu

SSpecia meliferă cu cea mai mare pondere economicopecia meliferă cu cea mai mare pondere economico--apicolăapicolădintre cultdintre cultuurile de câmprile de câmp

Page 4: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Factorii genetici

Deşi cDeşi capacitateaapacitatea uneiunei floriiflorii de a secretade a secreta nectarnectar esteeste ereditarăereditară şişicaracteristicăcaracteristică fiecăreifiecărei speciispecii botanicebotanice, această capacitate poate fi, această capacitate poate fi

iinfluenţatănfluenţată cantitativcantitativ şişi calitativcalitativ de o serie dede o serie de factorifactori interniinterni şişi externiexterni,, maimaialesales dacădacă aceştiaaceştia acţioneazăacţionează înîn complexcomplex,, înîn fazafaza premergătoarepremergătoare fenofazeifenofazei dede

înflorireînflorire şişi înîn timpultimpul perioadeiperioadei dede înflorireînflorire..

Capacitatea meliferă

Gradul de autofertilitate

Factorii climaticiInfluenţa temperaturii şi a precipitatiilor

Page 5: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Sortimentul hibrizilorSortimentul hibrizilor dede floareafloarea--soareluisoarelui studiaţistudiaţi

Kasol, Lindor, Masai, Mateol, Podium, Saxo, Sunko, Fly,

Rigasol, Rigasol OR, Fleuret OR, Arena, Melody NK, Armoni,

Alexandra, Dolbi NK, Ferti NK , Opera, Sanay, Rokcy

Page 6: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

13,0

0,3

12,9 14

,2

13,5

15,8

0 0,3

12,6

9

16,1

11,7

0,3

2

13,8

,5

17,5

14,1

17,5

12,4

17,2

13,6

23,0

10,6

10,9 12

,0

17,6

14,5

11,3 12

,1

17,3

15,4

23,2

18,0

8 0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

ducţ

ia d

e m

iere

(kg/

ha)

Producţia potenţială medie de miere la hibrizii străini defloarea-soarelui cultivaţi în Romania. Moara

Domnească, 2006-2007

1

8,1 9,

0 1

8,9

8,9

6,1

1

6,8

9,29,5 1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Pro

ducţ

Hibrizi de floarea-soarelui

Average honey yield in 2006 (kg/ha) Average honey yield in 2007 (kg/ha)

Oscilaţii semnificative ale producţiei de miere în cadrul aceluiaşi hibrid,de la un an la altul.

Page 7: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Vedere asupra terenului şi a plantelor de floarea-soarelui,Moara Domnească, 2007

Page 8: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

50

60

70

80

90

100

(oC

)

taţii

(mm

)

Figura 4. Precipitaţiile şi temperaturile din anii 2006 şi 2007

Datele climatice au fost furnizate de o staţiemeteo, amplasată în câmpul experimental, care

transferă automat datele, din 15 în 15 minuteîntr-un computer

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie

Tem

pera

turi

(

Prec

ipitaţ

Precipitaţii 2007 Precipitaţii 2006 Precipitaţii medii multianualeTemperaturi 2007 Temperaturi 2006 Temperaturi medii multianuale

Page 9: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Producţia de miere oscileaza de la o saptamana la alta, în cadrul aceluiaşi hribid

Page 10: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Care au fost factorii care au influenţat cel mai multaceste oscilaţii ale producţiilor de miere de la o

săptămână la alta?

C it t fl il d t t ?Capacitatea florilor de a secreta nectar ? Concentraţia nectarului în zahăr ?

Page 11: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

152025303540455055606570

nec

taru

lui î

n z

ahăr

(%)

Concentraţia nectarului în zahăr în diferite momente aleprocesului de înflorire la hibrizii străini de floarea-soarelui

cultivaţi în România. Moara Domnească, 2006

05

10

Con

cen

traţ

ia

Hibrizi de floarea-soarelui

Concentraţia nectarului în zahăr în prima săptămână de plin proces de înflorire(%)

Concentraţia nectarului în zahăr în săptămâna a doua de plin proces de înflorire(%)

O oscilaţie foarte mică, nesemnificativă.

Page 12: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

0 15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

de n

ecta

r(m

g/f

loar

e)

Secreţia de nectar în diferite momente ale procesului deînflorire la hibrizii străini de floarea-soarelui cultivaţi în

România. Moara Domnească, 2006

0

0,05

0,1

0,15

Secr

eţia

de

nec

tar

Hibrizi de floarea-soarelui

Secreţia de nectar în prima săptămână de plin proces de înflorire (mg/floare)

Secreţia de nectar în săptămâna a doua de plin proces de înflorire (mg/floare)

O oscilaţie foarte mare a secreţiei de nectar de la o săptămână la alta

Page 13: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

PentruPentru aa cercetacerceta influenţainfluenţa factorilorfactorilor climaticiclimatici asupraasupra secreţieisecreţiei dedenectar,nectar, înîn anulanul 20072007 aa fostfost înfiinţatăînfiinţată oo experienţăexperienţă cucu diferitediferite epociepoci dedesemănatsemănat pentrupentru patrupatru hibrizihibrizi dede floareafloarea--soareluisoarelui::•• FleuretFleuret OROR•• MelodyMelody•• SunkoSunko•• ArenaArena

Epoca IEpoca I semănată pe 27 martie (cu 3 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);semănată pe 27 martie (cu 3 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);Epoca IEpoca I -- semănată pe 27 martie (cu 3 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);semănată pe 27 martie (cu 3 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);

Epoca IIEpoca II -- 6 aprilie (cu 1,5 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);6 aprilie (cu 1,5 săptămâni mai devreme faţă de data optimă de semănat);

Epoca IIIEpoca III -- 18 aprilie (data optimă de semănat);18 aprilie (data optimă de semănat);

Epoca IVEpoca IV -- 12 mai (cu 4 săptămâni mai târziu faţă de data optimă);12 mai (cu 4 săptămâni mai târziu faţă de data optimă);

Epoca VEpoca V -- 2 iunie (cu 7 săptămâni mai târziu faţă de data optimă);2 iunie (cu 7 săptămâni mai târziu faţă de data optimă);

Page 14: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Epoca 5 Epoca 6 Epoca 1 Epoca 2 Epoca 4FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody

Sunko Arena

Epoca 6 Epoca 1 Epoca 2 Epoca 4 Epoca 5Fl M l d S k A Fl M l d S k A Fl t M l d S k A Fl M l d S k A Fl t M l d S k A

Variante experimentale au fost amplasate după metoda parcelelor randomizate, înblocuri etajate cu 4 repetiţii.

Moara Domnească, 2007

FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody

Sunko Arena

Epoca 1 Epoca 2 Epoca 4 Epoca 5 Epoca 6FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody Sunko Arena FleuretOR

Melody

Sunko Arena

Page 15: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Epoca 1Epoca 1 Epoca 2

Epoca 4

Vedere asupra experienţeiVedere asupra experienţei cucu diferite epocidiferite epoci dede semănat,semănat,Moara Domnească 2007Moara Domnească 2007

Epoca 3Epoca 3

SemănatSemănat -- 27 martie(cu 4 săptămâni mai devreme) Semănat - 6 aprilie

(cu 3 săptămâni mai devreme)

Semănat - 12 mai(cu 3 săptămâni mai târziu)

SemănatSemănat -- 27 aprilie27 aprilie( data optimă)( data optimă)

Înflorirea 14Înflorirea 14 –– 18 iunie18 iunie

ÎnflorireaÎnflorirea24 iunie24 iunie –– 9 iulie9 iulie Înflorirea 12Înflorirea 12--28 iulie28 iulie

Înflorirea 15Înflorirea 15--20 iunie20 iunie

Epoca 5Semănat - 2 iunie

(cu 6 săptămâni mai târziu)

Înflorirea 1Înflorirea 1 –– 10 august10 august

Page 16: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

VVedere asupra experienţeiedere asupra experienţei cucu diferite epocidiferite epoci dede semănatsemănatMoara Domnească 2007Moara Domnească 2007

Page 17: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Producţia de miere la hibrizii străini de floarea-soareluisemănaţi la diferite epoci. Moara-Domnească, 2007

25

30

35

40

45

50

55

60M

iere

(kg/

ha)

Peste 50 kg/ha

Mai mari de 25 kg/ha

Sub 20 kg/h

Maimari de25kg/ha

0

5

10

15

20

Epoca I Epoca II Epoca III Epoca IV Epoca V

Epoca de semănat

M

Melody Sunko Arena Fleuret Or

g/

ÎnflorireaÎnflorirea1515--20 iunie20 iunie

ÎnflorireaÎnflorirea24 iunie24 iunie –– 9 iulie9 iulie

ÎnflorireaÎnflorirea1212--28 iulie28 iulie

ÎnflorireaÎnflorirea11 –– 10 august10 august

Page 18: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Hibridul defloarea-soarelui

Miere(kg/ha)Epoca 1

Miere(kg/ha)Epoca 2

Miere(kg/ha)Epoca 3

Miere(kg/ha)Epoca 4

Miere(kg/ha)Epoca 4

Melody 26 29 24,4 24,25 32

Sunko 38 34 17 52,44 43,35

35 23 15 4Arena 35 23 15,4 52,65 45,5

Fleuret Or 29 32 12,7 43,07 35,8

Media 32 30 17,5 42 39

Semănatul la epoci diferite a scos în evidenţă potenţialul ridicatal hibrizilor străini

Page 19: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Există hibrizi de floarea-soarelui cu potenţial melifer ridicat, dar foarte instabil şi puternicinfluenţat de condiţiile climatice

Page 20: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Autofertilitatea şi producţia de miere la diferiţi hibrizi deAutofertilitatea şi producţia de miere la diferiţi hibrizi defloareafloarea--soarelui cultivaţi în Româniasoarelui cultivaţi în România

Variaţia procentului de autofertilitateVariaţia procentului de autofertilitate36%36% -- 94%94%

PProductia de miere nu se corelează cu procentul de autofertilitateroductia de miere nu se corelează cu procentul de autofertilitate..

Acest lucru vine în sprijinul idei că presiunea de selectie asupraAcest lucru vine în sprijinul idei că presiunea de selectie asupraautofertilitatii ridicate nu conduce la diminuarea secretiei de nectar,autofertilitatii ridicate nu conduce la diminuarea secretiei de nectar,secretiesecretie care ar deveni nefolositocare ar deveni nefolositoaarree specieispeciei Helianthus annuusHelianthus annuus înîn

atracţia insectelor polenizatoare.atracţia insectelor polenizatoare.

Page 21: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

PProducţia de miere şi indicele glucidic la diferiţi hibrizi de floarearoducţia de miere şi indicele glucidic la diferiţi hibrizi de floarea--soareluisoareluicultivaţi în Româniacultivaţi în România

Producţia de miere se corelează foarte bine cu indicele glucidic.Producţia de miere se corelează foarte bine cu indicele glucidic.

Page 22: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

Multă vreme s-a considerat că o cauză principală de diminuarea producţiei de miere este problema neconcordanţei între lungimea

tubului corolei şi a trompei albinei.

Parametrii mofologici ai tubului corolei la diferiti hibriziide floarea-soarelui

Această problemă noi o eliminăm de la început, pentru că în cadrul lucrărilor noastre decercetare am măsurat lungimea tubului corolei pentru diferiţi hibrizi de floarea-soarelui, iarrezultatul a fost că lungimea activă a corolei variază în funcţie de hibrid între 5,1-6,3 mm,

nedepăşind lungimea trompei albinei melifere autohtone, care variază între 6,02–6,61 mm.

Page 23: Valoarea Melifera A Hibrizilor De Floarea Soarelui

ConcepConcepţie şi realizareţie şi realizare

Dr. ing. Ion NicoletaDr. ing. Ion Nicoleta

Resurse MelifereResurse Melifere -- I.C.D.I.C.D. ApiculturApiculturăă

iionnicolonnicoleeta2006ta2006@@yahoo.comyahoo.com