Click here to load reader

Tivoli Day 2011.Panel 3.4.Nowości w Maximo

  • View
    474

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Tivoli Day 2011.Panel 3.4.Nowości w Maximo

  • 1. Nowe funkcjonalnociMaximo Asset Management 7.5Hubert Duda1

2. Platforma Tivolis PAE 7.5 Maximo AssetManagement 7.5 2 3. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowy wygld Nowe wykresy KPI Dla caego systemu domylnskrk jest tivoli09 Plik webclient.propertiesprzeniesiony do bazy danych Zmiana komunikacji3 4. Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacjaatwo konfigurowalna asynchroniczna walidacja danych uatwiajca tzw.wpisywanie z pochylon gow . Uytkownik nie musi czeka na walidacjkadego pola a ewentualne bdy moe skorygowa, kiedy np. zakoczywypenianie formatki.Ikona nie tylko przy polu ale rwnie na zakadce. 5 5. Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacjaMoliwa jednorazowa identyfikacja wymaganych pl ( parametr systemowy )6 6. Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacjaError wymaga zmianyWarning wymaga zmiany lub akceptacjiQuestion wymaga wyboru od uytkownikaSmartfill wymaga wyboru od uytkownikaDokadna, kontekstowa informacja nie tylko o bdach. 7 7. Platforma Tivolis PAE 7.5 asynchroniczna walidacjaZmiana moliwa na rnychpoziomach Kontrolki Aplikacji Systemu8 8. Platforma Tivolis PAE 7.5 komponenty lista i tabela Znacznie przyspieszoneoperacje wybieraniaindywidualnych rekordw,poprzez asynchronicznod Nowy przycisk doodwieania zawartoci Usunite rekordypozostaj do czasuodwieenia Fokus zostaje na ostatniowybieranym rekordzie W tabelach po operacjizapisu fokus pozostajetam gdzie by9 9. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe pole Long Description Kontrolka bazujca na Dojo Editor z rozbudowanym formatowaniem ( html ) Sprawdzanie pisowni Wsparcie nowej kontrolki zarwno ze strony raportowania, komponentw integracyjnych jak iMenedera Migracji10 10. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe kontrolki Edytor z pen moliwociformatowania tekstu Kontrolka do statycznegoprezentowania sformatowanegotekstu znacznie lejszy i niepokazuje paska narzdziowego Dugoci pl musz uwzgldniadistnienie znacznikw htm Naley uywad kontrolekkonsekwentnie dla odpowiednichatrybutw11 11. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe kontrolki Moliwod atwej konfiguracji edytora, zmiany zachowanie i rozbudowywania12 12. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowa kontrolka kalendarza13 13. Platforma Tivolis PAE 7.5 nowe funkcje Projektanta aplikacji Oznaczanie kontrolek z parametrami warunkowymi Rozdzielenie waciwoci kontrolek na czciej i rzadziej uywane Zalecana nowa rozdzielczod 1400x1050 ( aktualna rozdzielczod aplikacji to 1280x768 ) Nowe rozmieszczenie parametrw warunkowych w postaci zakadek 14 14. Platforma Tivolis PAE 7.5 eskalacjeKalendarz harmonogramuwyliczanie oparte o kalendarz uruchamiania np. poniedziaek-pitek,midzy 9:00-17:00Kalendarz punktu eskalacji.Upyw czasu liczony jesttylko w ramach czasu pracy15 15. Platforma Tivolis PAE 7.5 eskalacje z SLA Ta sama logika co przyzwykych eskalacjach tylkokalendarz jest dziedziczonyz umowy SLA Dodatkowa opcja dokonfigurowaniazachowania eskalacjizwizanej z umow SLA Widok SLA pokazujekalendarz wyliczania 16 16. Platforma Tivolis PAE 7.5 skryptowanie Wsparcie dla jzykw skryptowychzgodnych ze standardem JSR-223 Nie ma potrzeby kompilowania,przebudowy i zatrzymywania serweraaplikacyjnego Deklarowanie zmiennych wejciowych iwyjciowych Wizanie zmiennych z atrybutami,parametrami systemowymi (properties iMAXVAR ) lub literaami wsparcie dla obsugi tablic Importowanie gotowych skryptw dosystemu Przesyanie skryptw i punktwuruchamiania przez Menedera Migracji 17 17. Platforma Tivolis PAE 7.5 skryptowanieKilkukrokowy kreator do tworzenia punktwuruchamiania bazujcych na: zdarzeniach MBO (init, add, update, ordelete) walidacji atrybutw akcjach wyraeniach warunkowych ewaluacji warunkw na nodach procesuworkflow18 18. Platforma Tivolis PAE 7.5 logikorelowanie, tumaczenie Przykad korelacji dla zadania Cron [INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] Correlation started. [INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] BMXAA6719I - USER = (MAXADMIN) SPID = (136) app (null) object (MAXUSER) : select * from maxuser where userid = MAXADMIN and status in (select value from synonymdomain where domainid = MAXUSERSTATUS and maxvalue = ACTIVE) [INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] BMXAA6719I - USER = (MA XADMIN) SPID = (150) app (null) object (PERSON) : select * from person where personid = MAXADMIN ... [INFO] [MXSERVER4] [CID-CRON-0] Correlated data: BEGIN InstanceName:AsyncImmediate TaskName:AsyncImmediateJobCron ElapsedTime:109 ms END Przykad korelacji dla sesji uytkownika [INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] Correlation started. [INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] BMXAA6719I - USER = (WIL SON) SPID = (145) app (null) object (MAXPROPVALUE) : select * from maxpropvaluewhere((upper(servername) like %COMMON%)) and (propname =mxe.adminPasswd) [INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] BMXAA6719I - USER = (WIL SON) SPID = (152) app (null) object (DMCOLLAPPTOOLBAR) : select * from dmcollapp toolbar where (appname = PROPMAINT) order by toolbarsequence [INFO] [MXSERVER4] [CID-UI-60] Correlated data: BEGIN uIClientIP:127.0.0.1 UserId:wilson Event:click- AppName:propmaintUISessionId:1216911858516 ElapsedTime:812 ms END %d{dd MMM yyyy HH:mm:ss:SSS} [%-2p] [%s][%q] %m%n19 19. Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Framework nowe funkcjonalnoci Propagowanie zdarzeo z obiektw podrzdnych 20 20. Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Frameworknowe funkcjonalnoci Poprawiona autoryzacja Web Services zgodne z JAX-WS Wsparcie dla jzykw pisanych ze strony prawej do lewej (BIDI)21 21. Platforma Tivolis PAE 7.5 Integration Frameworknowe funkcjonalnoci Eksport i import danych bezporednio z poziomu aplikacji Konfiguracja na poziomie struktury obiektu22 22. Platforma Tivolis PAE 7.5 Struktura konta Rne strukturykont dla rnychorganizacji Nowe statusykont 23 23. Platforma Tivolis PAE 7.5 Meneder MigracjiKolekcja migracji Porwnanie Dodaj wynik porwnania do Kolekcji migracjiTworzeniePorwnanie Id do /Powrt z wartoci Dodaj do kolekcji zZbieraniapoziomu aplikacji Zbieranie bazujce na zdarzeniachWalidacjaPrzegld Definiowanie /Generowanie Tworzenie Dystrybucja WdroenieSystem rdowy System docelowy24 24. Platforma Tivolis PAE 7.5 Meneder Migracji Rne mechanizmy do zbierania danych konfiguracyjnych z systemu opcja Id do/Powrt zwartoci, dlapojedynczych rekordw Uaktywnienie paska Kolekcjimigracji w aplikacji izbieranie wielu rekordw Uaktywnienie zbieraniadanych w oparciu ozdarzenia na obiekcie Import zawartoci kolekcjibezporednio z pliku XML Sprawdzanie poprawnoci i kompletnoci danych w kolekcji Definiowanie, uaktywnianie i deaktywowanie regu sprawdzania poprawnoci Szybki import i eksport kolekcji Generowanie definicji pakietw 25 25. Platforma Tivolis PAE 7.5 - Bezpieczeostwo Zmiana hasa uytkownika bazy danych bez restartu serweraaplikacyjnego Prefiksy wszystkich grup systemowych rozpoczynaj si od MAX Komunikaty systemowe zostay uaktualnione tak aby nie ujawniad,adnej dodatkowej informacji np. prawidowej nazwy uytkownika Blokowanie adresw IP z du iloci nieprawidowych prblogowania lub zmiany hasa Konfigurowalna dozwolona ilod bdnych prb logowania Akcja do zarzdzania zablokowanymi adresami IP Log systemowy zawiera odpowiedni wpis Nowy parametr dla kontrolek interfejsu AllowQualifiedRestriction,do ograniczania dostpu do danych z poziomu nadrzdnychrekordw np. przez relacj ( TICKET TICKETSPEC ) Kontrolka musi tworzyd nowe rdo danych do persystantnego obiektu Nie mona dodad waciwoci z poziomu Projektanta aplikacji 26 26. Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc Zmieniona technologia na eclipse, zawartod to pluginy Bardziej kontekstowa Wszystko dostpne jako html ( rwnie wczeniejsze PDFy ) 27 27. Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc28 28. Platforma Tivolis PAE 7.5 Pomoc29 29. Platforma Tivolis PAE 7.5 Raportowanie RaportowanieTivoli Open Database BIRTExternal Report CommonPlatform IntegrationReporting3010/7/2011 30. Platforma Tivolis PAE 7.5 Raportowanie Raporty ad-hoc, QBR Moliwod edytowania lub zapisywania pod inn nazw Uruchamianie raportw wprost z menu raportw QBRaplikacji Uprawnienia do odczytu i edytowania raportw QBR Ta sama struktura obiektu moe wystpid w ROS kilka razy Bardziej czytelne opisy pakietw ( nie Usprawniona funkcja Direct Print ( zmienionanazwa ale opis ROS )technologia ) Pakiety wielojzykowe Przesyanie linkw do raportw zamiast plikw Nowa aplikacja do przegldania raportw Mechanizmy do przechowywania wykonanych raportw i nadzoru skadowania ( cron + KPI ) Wsparcie dla pl RTF Szyfrowanie hase do importu/eksportu raportworaz z dostpem do bazy dla deweloperw Ograniczenia dla raportw harmonogramowanych Znacznie poprawione logi Nowy sterownik do SQL Server32 31. Platforma Tivolis PAE 7.5 Maximo AssetManagement 7.5 33 32. Maximo Asset Management 7.5 - Zasoby Tworzenie dowolnych relacjipomidzy zasobami Graficzny komponent dowizualizacji relacji34 33. Maximo Asset Management 7.5-Warsztat Naprawczy Naprawa zasobu w lokalizacji z innego orodka ni orodek przypisany do zasobu Uprawnienia do warsztatw35 34. Maximo Asset Management 7.5-Zarzdzanie prac Nowe statusy dostpnoci materiaw Moliwod swobodnej konfiguracji na poziomie organizacji, orodka lub zlecenia pracy Odwieanie przy pomocy dedykowanego zadania Cron, rczne lub przy zmianach zlecenia lub struktury Nowa tabela dostpnoci materiaw Rezerwacje typu soft/hard36 35. Maximo Asset Management 7.5-Zarzdzanie prac Przypisania z poziomuj zlecenia pracy37 36. Maximo Asset Management 7.5-Plany pracy Korekty Planw pracy Tylko jedna korekta moe byd aktywna38 37. Maximo Asset Management 7.5-KZ Prognoza39 38. Maximo Asset Management 7.5-Gospodarka Materiaowa Zmiany w metodach wyceny aktualnie wycena na poziomie magazynu ( poprzednio orodka ) nowe metody wyceny FIFO i LIFO Znacznie rozszerzona obsuga materiaw konsygnacyjnych z pen transakcyjnoci i moliwoci automatycznego fakturowania Zmiana definicji materiau skadowanego aktualnie bardziej dosowna tj. materia moe byd skadowany namagazynie; poprzednio miaa wpyw tylko na automatyczneuzupenianie zapasw Nowa flaga Zamw ponownie Dwa typy rezerwacji mikka i twarda zmoliwoci automatycznegoprocesowania Nowe zadanie Cron do automatycznego procesowania typw rezerwacji40 39. Maximo Asset Management 7.5-Gospodarka Materiaowa Nowa aplikacja Wykorzystanie magazynu ( Inventory usage ) Docelowo zastpi aplikacj Wydania i transfery Moliwod tworzenie dokumentw magazynowych ( statusy ) Rozbijanie transakcji na kila pojemnikw ( bin ) Moliwod wydania do lokalizacji tymczasowej gdzie materia oczekuje na odbir ( staging bin ) Moliwod tworzenia rekordw shipment dla transakcji, ktre wymagaj przejciowych lokalizacji typu kurier, dostawca, samochd itp. (do przyjmowania suy aplikacja Przyjcia dostaw ) 41 40. Maximo Asset Management 7.5-Gospodarka Materiaowa Nowa aplikacja Przyjcia dostaw ( Shipment Receiving) Lepsza moliwod kontroli materiaw podczas transakcji wymagajcych przejciowych lokalizacji lokalizacji typu kurier, dostawca, ciarwka itd.. Uatwienie transferu materiaw pomidzy organizacjami i/lub orodkami42 41. Maximo Asset Management 7.5-Zamwienia Moliwod tworzenia korekt Zamwieo Dodawanie pozycji dozaakceptowanego lubczciowo zrealizowanegoZamwienia Nie wszystkie parametry monaedytowad ( np. waluta, kontrakt) inne w zalenoci czy nastpiju chocia czciowy odbir Wsparcie IntegrationFramework dla korektZamwieo Nowa akcja Poka powizane rekordy Zastpuje dotychczasowe opcjePoka linie Faktury i Pokalinie Zapotrzebowanie Rwnie z poziomu liniiZamwienia 43 42. Maximo Asset Management 7.5-Podatki Dodatkowe typy podatkw z moliwoci ich tworzenia Moliwod konfigurowania logiki wybierania podatku Oznaczenie zwolnienia od podatku44 43. Maximo Asset Management 7.5-Zaptania ofertowe Moliwod ogldania ofert przeliczonych na walut podstawow atwiejsze porwnywanie ofert otrzymanych w rnych walutach 45 44. Maximo Asset Management 7.5-Przyjcia Moliwod uniewanienia transakcji przyjcia, tak aby nie pojawiay si przyfakturowaniu Moliwod wskazania konkretnego zasobu rotujcego do zwrotu ( znika zewidencji ) Limit tolerancji dla iloci przyjmowanych elementw i usug ( linia Zamwienia ) 46 45. Maximo Asset Management 7.5-Faktury Wprowadzenie nowego pola Data publikacji KG ( PostingDate ) Moliwod fakturowania Zamwieo z rnych orodkw ( site ) Moliwod tworzenia Faktury zwrotnej ( Reverse Invoice ) Wartoci domylne dla linii Dialog do kopiowania linii umoliwia odfiltrowanie tylko niezafakturowanych materiaw i usug 47 46. 48 47. 49