25
Zoran Dimitrijević AGENCIJA PREDA-PD PRIJEDOR NCP SMEs BiH Instrument za mala i srednja preduća(MSP) KONFERENCIJA O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA 03.12.2014. JAHORINA

Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Zoran Dimitrijević

AGENCIJA PREDA-PD PRIJEDOR

NCP SMEs BiH

Instrument za mala i srednja preduća(MSP)

KONFERENCIJA O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA03.12.2014. JAHORINA

Page 2: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Tri stuba u Horizon 2020

1. IZVRSNOST U NAUCI

2. INDUSTRIJSKO LIDERSTVO

3. DRUŠTVENI IZAZOVI

MSP

MSP

Page 3: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Strateško pozicioniranje

Nacionalni i regionalni programi

Transnacionalna saradnja

Istraživački projekti Tržišno orjentisani projektiprojekti

Saradnja na regionalnom i nacionalnom nivou

Page 4: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

MSP i HORIZON 2020:

• MSP se podstiču da učestvuje u Horizon 2020 programu.

• MSP mogu da se uključe pojedinačno ili u zajedničkim projektima u okviru konzorcijuma.

• Najmanje 20%, ili oko 8,65 milijardi € od ukupnog budžeta su predviđeni za MSP-a

• 13% Industrijsko liderstvo, Društveni izazovi

• 7% „MSP Instrument“, oko 3 milijarde € će biti dodeljeno kroz ovaj instrument.

Page 5: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

IZVRSNOST U NAUCI

• Evropsko istraživačko vijeće podržava vrhunske istraživače i njihove radne grupe u pionirskim istraživačkim projektima visokog kvaliteta.

• Buduće i tehnologije u nastajanju finansira zajedničke istraživačke projekte koji će otvoriti nova i obećavajuća područja istraživanja .

• Marie Sklodowska-Curie akcije omogućuju istraživačima usvajanje znanja i vještina u vrhunskim istraživačkim grupama uz uslov mobilnosti usmjerene na razvoj istraživačke karijere

• Istraživačke infrastrukture osigurava da se istraživačima iz evropskog istraživačkog prostora i onima izvan njega omogući pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi unutar Europe

Page 6: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

INDUSTRIJSKO LIDERSTVO

ICT

NANO I BIOTEHNOLOGIJE, MATERIJALI I OBRADA

SVEMIR

PRISTUP FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Page 7: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

INDUSTRIJSKO LIDERSTVO-ICT

• Nova generacija komponenta i sistema

• Napredno računarstvo

• Internet budućnosti

• Tehnologije sadržaja i upravljanje informacijama

• Napredni interfejs i roboti

• Mikro- i nanoelektronika i fotonika

RADNI PROGRAM 2014-2015 GODINA : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_201

5/main/h2020-wp1415-leit-ict_en.pdf

NCP ICT BiH – ncp.ba

Page 8: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

MSP INSTRUMENT

MSP Instrument

• Ciljna grupa – sve vrste inovativnih MSP-a

• Samo MSP-a se mogu prijavljivati (moguća prijava samo jednog preduzeća)

• Kompetetivan, tržišno-orjentisani, EU dimenzija

Page 9: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Faza 01 - procena izvodljivosti (10% budžeta)

U ovoj fazi piše se i podnosi predlog projekat na deset strana. •Izvodjivost koncepta•Procena rizika•Intelektualno vlasništvo•Traženje partnera•Dizajn•Pilot akcija•Poslovni plan II

Visina granta (FLAT RATE): 70% , troškovi se ne pravdajuTrajanje projekta: 6 meseci Rezultat je poslovni plan.

Page 10: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Faza 02- Aktivnosti demonstracije (88% budžeta)

U ovoj fazi projekta opravdane aktivnosti su testiranje, izrada prototipa, pilotiranje, izrada konačnog proizvoda, tržišna analiza te ostale aktivnosti koje će omogućiti da vaša inovacija (proizvod, proces, usluga i sl.) pređu u fazu zrelosti za tržište.

• Razvoj prototipa, testiranje• Navođenje inovativnih procesa, proizvoda i usluga• Minijaturizacija / dizajn proizvoda• Planiranje i razvoj• Tržišna replikacija• Poslovni plan III

Visina granta: 70% odnosno između 0,5 do 2,5 mil EUR. Trajanje projekta: od 12 do 24 meseciRezultat je razvijen i dovršen proizvod, spreman za tržište

Page 11: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Faza 03- Komercijalizacija (2% budžeta)

Ova faza obuhvatiće podršku pri promociji i komercijalizaciji proizvoda na tržištu. U ovoj fazi nema neposrednog sufinansiranja, već se pruža podrška za lakši pristupu javnom i privatnom rizičnom kapitalu.

• Oznaka kvalitete uspešnih projekata• Pomoć u pristupu privatnom kapitalu• Podrška kroz umrežavanje, trening, savjetovanje, informisanje, upravljanje intelektualnim vlasništvom

Bez direktnog finansiranja.

Page 12: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Glavne teme za prijavu predloga projekata:

1. Prostor,

2. ICT tehnologije

3. Nanotehnologije

4. Medicina

5. Ekološko-inovativna prehrambena industrija

6. Transport

7. Energetika

8. Ekološko-inovativni materijali

9. Urbano područje

Page 13: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Kada?

Rokovi za prijavu su svaka tri meseca.

Faza 1 rokovi za prijavu:

2014: 18.06.2014, 24.09.2014, 17.12.2014

2015: 18.03.2015, 17.06.2015, 17.09.2015, 16.12.2015

Faza 2 rokovi za prijavu:

2014: 9.10.2014, 17.12.2014

2015: 18.03.2015, 17.06.2015, 17.09.2015, 16.12.2015?

Page 14: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

KORAK 1: Da li ste spremni da aplicirate?

• Ocenjivači su jako rigorozni- prolazi 2% - 3% predloga.

• Cilj je rast zapošljavanja u MSP u Evropi kroz inovativnu komercializaciju novih ili postojećih tehnologija – ne finansira se naučni razvoj ideja.

• Spremnost tehnologije za komercijalnu primenu mora biti najmanje na nivou 6 (TRL-6).

Page 15: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Spremnost tehnologije- Minimum TRL 6

• TRL 6 – Model ili prototip je dokazan u test okruženju (ispitivanje u ovlašćenoj laboratoriji ili u simuliranom radnom okruženju)

• TRL 7 – Prototip uspešno testiran u pilot radnom okruženju

• TRL 8 – Konačna verzija tehnologije dokazana u pilot radnom okruženju

• TRL 9 – Konačna verzija tehnologije dokazana u celom radnom okruženju (na tržištu)

Page 16: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

KORAK 2: Pronađite odgovarajući poziv!!!

Page 17: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

KORAK 2: ICT poziv

• Specific Challenge

• Rezultati kroz Fazu 1

• Rezultati kroz fazu 2

• Očekivani uticaj

Page 18: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Radni program 2014-2015

2014 2015

ICT 37 -2014/15: Open Disruptive Innovation Scheme 45 M EUR 45 M EUR

NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs

21,8 M EUR 23,80 M EUR

BIOTEC 5-2014/2015: SME boosting biotechnology-basedindustrial processes driving competitiveness andsustainability

3,8 M EUR 2,4 M EUR

SME-SPACE-1-2014/2015 SME instrument

8,5 M EUR 8,75 M EUR

PHC-12-2014/2015Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

66,10 M EUR 45 M EUR

SFS-8-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing

9 M EUR 17 M EUR

BG-12-2014/2015 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth

3 M EUR 5 M EUR

Page 19: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Radni program 2014-2015

2014 2015

SIE-1-2014/2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

33.95 37,26

IT-1-2014/2015Small business innovation research for Transport

35.87 38,96

SC5-20-2014/2015Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials

17 19

INSO-9-2015Innovative mobile e-government applications by SMEs

4

INSO-10-2015SME business model innovation

11

Page 20: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Korak 3 Biznis plan

• IRP strategija

• Korisnici ( Ko su? Koliko ih je? Zašto bi se vaš proizvod kupovao//Buying drivers, Marketing dinamika...)

• Konkurenti ( Ko su? Koliko ih ima? Koja je njihova snaga...)

• Proizvodna strategija ( Lanac nabavke, Troškovi proizvodnje, Infrastruktura...)

• Strategija eksploatacije ( Ciljana tržišta, Propisi i Standardi, Biznis model, Lanac vrednosti..)

Page 21: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Evaluacija: Šta se gleda kod ocenjivanja

• Jaka evropska dimenzija i rešenje važnog problema za koji postoji EU/svetsko tržište- Jako je važno u aplikacionom formularu pokazati kako će ta inovativna aktivnost pomoći i internacionalizaciji poslovanja i prodaji proizvoda ili usluga izvan zemlje u kome je MSP aktivno.

• Potencijalno izvanredna firma u budućnosti/ Evropska Komisija želi da finansira samo one projekte koji jasno pokazuju vezu sa strategijom razvoja MSP-a koje aplicira.

• Prednost nad konkurencijom po pitanju

• Tehnologije i intelektualne svojine

• Poslovnog modela

• Klijenata / odnosa sa tržištem

Page 22: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Evaluacija: Greške u prijavljenim predlozima

• Predlozi su koncipirani tako da su više fokusirani na sam projekat nego na poslovnu mogućnost koju on nudi

• Nedovoljno ubedljivo objašnjavanje zašto vaša kompanije može da uspe i koja je njena konkurentska prednost u odnosu na konkurenciju//inovativnost

• Ne pruža dovoljno informacija o konkurentskim rješenjima

• Predlozi imaju nedovoljni nivo inovativnosti i planira se razvoj proizvoda koji već postoje na tržištu

• Nije jasno objašnjena komercijalizacija proizvoda, sve se zasniva na ideji

• Mnogi predlozi su loši, vođeni idejom bitno je probati/, pa šta bude/ MSP instrument nije lutrija

Ako izbegnete ove greške kada pripremate poziv, imaćete više šanse za uspehom

Page 23: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Prvi presek : 2014 godina

U prvom talasu dodjele bespovratnih sredstava iz Instrumenta za MSP-a finansirat će se 155 malih i srednjih preduzeća

Page 24: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Pitanje za razmisljanje?

Uloga IKT udruženja/klastera kroz WEB projekat kao podrška MSP za apliciranje za H2020 fondove??

Page 25: Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic

Hvala na pažnji

Zoran DimitrijevićAGENCIJA PREDA-PD

NCP SMEs BiHKontakt:

Agencija za ekonomski razvoj PREDA-PD

Telefon: +38752241600

Email: [email protected]