of 32 /32
BAZE PODATAKA MS ACCESS 1

Baze podataka

Embed Size (px)

Text of Baze podataka

 • BAZE PODATAKAMS ACCESS*

 • Podatakinjenica o nekom predmetu i/ili dogaaju koja se moe zabeleiti i sauvati na raunaruStruktuirani podaci: brojevi, karakteri, ...Nestruktuirani podaci: slika, zvuk, video, ...Podatak sam po sebi nema znaenje, tek kada se interpretira nekom vrstom sistema za obradu podataka poprima znaenje i postaje informacija.

  *

 • InformacijaPodatak koji je obraen na takav nain da se znanje osobe koja koristi podatak povealo Podaci koji nisu korisniInformacija o upisu dopunjeni relevantni podaci*

  Petar Petrovi1506983710325Marko Markovi0211979850123Janko Jankovi1112985830456- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

  Ime i prezimeJMBGSmerGodina upisaPetar Petrovi1506983710325M2007Marko Markovi0211979850123I2007Janko Jankovi1112985830456P2006- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -P2006

 • INFORMACIJA

  Vano je razumeti ta je smeteno (stored) u BP, a ta se moe dobiti (retrieved) iz BP*

  Podatak1

  Podatak2

  Podatak3

  PodatakN

  Obrada podataka

  Informacija

 • BAZA PODATAKA JEorganizovani skup logiki povezanih podatakaintegrisani skup podataka o nekom sistemu i skup postupaka za njihovo odravanje i korienje, organizovan prema potrebama korisnika dobro struktuirana kolekcija podataka, koja postoji jedno odreeno vreme, koja se odrava i koju koristi vie korisnika ili programa

  *

 • PODACI/INFORMACIJE

  Ocene studenataiz pojedinihpredmetaProsena ocena studentaProsena ocena nagodini studijaProsena ocena na fakultetuPODACIINFORMACIJE*

 • POJAM BAZE PODATAKABaza podataka (BP) je kolekcija meusobno povezanih podataka, uskladitenih na nekom meduijumu, koje koriste, zajedniki, svi procesi obrade u sistemu.

  Sa aspekta implementacije, Baza podataka predstavlja skup tabela meusobno povezanih putem spoljnog kljua.

  *

 • ORGANIZACIJA PODATAKA U BAZAMA PODATAKA*

 • ORGANIZACIJA PODATAKA U BAZAMA PODATAKAPodaci u bazi podataka su organizovani sledeim redom: bit, bajt, polje, zapis, tabela, baza podataka. Bit je najmanji element prikaza podataka u raunaru i uzima vrednosti 0 ili 1. Bajt je najmanja adresibilna jedinica koja sadri 8 bita i predstavlja jedan karakter. Polje ili atribut predstavlja se sa jednim ili vie bajtova. Zapis sadri skup atributa o jednom primerku (instanci), na primer atributi jednog studenta su: broj indeksa: 50/90, ime i prezime: Petar Petrovi, semestar: 2. Tabela je kolekcija razliitih zapisa, a koje pripadaju jednom objektu. Baza podataka je kolekcija povezanih tabela.

  *

 • BAZOM PODATAKA (DBMS SISTEM ZA UPRAVLJANJE )Sistem za upravljanje bazom podataka (krae DBMS, od poetnih slova engleskih rei Database Management Systems) je softverski sistem koji

  kreira, pristupa, upravlja i kontrolie podacima (bazama podataka) i slui kao veza (interfejs) izmeu podataka i aplikativnih programa.Poznatiji sistemi za upravljanje bazom podataka su Microsoft Access, SQL Server, IBM DB2, Oracle 10g i mnogi drugi*

 • KORIENJE BAZE PODATAKA IMA NIZ PREDNOSTI U ODNOSU NA KLASIAN RAD SA PAPIRIMA:bri radjednostavno korienjeomoguava rad sa velikim brojem podatakajednostavan unos i promenalako pretraivanje i selektovanje podatakamogunost sortiranja podatakaprezentacija podataka iz baze podataka moe da bude na razne nainemogunost razmene podataka sa drugim aplikacijama (programima)tanost podataka i izbegavanje dupliciranja podatakavie korisnika istovremeno mogu da koriste iste podatkesigurnost podataka je vea

  *

 • SISTEM ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA JE JEDAN SLOENI SOFTVERSKI SISTEM KOJI TREBA DA OMOGUI:Skladitenje podataka.Korienje zajednikih podataka od strane svih ovlaenih korisnika.Logiku i fiziku nezavisnost programa od podataka. Bez obzira to se podaci fiziki pamte, po pravilu, samo jednom, u jedinstvenoj fizikog organizaciji, svaki korisnik dobija svoju sopstvenu logiku sliku podataka kakva njemu najvie odgovara.Jednostavno komuniciranje sa bazom podataka preko jezika bliskih korisniku, kako bi se neprofesionalni korisnici neposredno ukljuili u razvoj informacionog sistema, a profesionalnim programerima znaajno poveala produktivnost.

  *

 • ZATITA BAZE PODATAKAZatitu baze podataka tretiramo kroz dva aspekta i to: Integritet zatita od sluajnog pogrenog auriranja iSigurnost zatita od neovlaenog auriranja i korienja podataka.Termin integritet podataka oznaava tanost, korektnost ili konzistentnost. Integritet baze podataka podrazumeva problem zatite baze podataka od pogrenog auriranja, odnosno od pogrenih ulaznih podataka, greki operatera i programera, sistemskih otkaza i dr. Termin sigurnost podataka podrazumeva mehanizme zatite baze podataka od neovlaenog korienja.

  *

 • SIGURNOST BAZE PODATAKA I PRAVILA INTEGRITETAPravila integriteta definiu koje uslove podaci u BP treba da zadovolje, kada se vri provera i koje akcije treba preduzeti kada definisani uslovi nisu zadovoljeni.

  Termin sigurnost podataka podrazumeva mehanizme zatite baze podataka od neovlaenog korienja.

  Opti model zatite podataka treba da definie koji subjekat zatite, moe nad kojim objektom zatite da izvri neku operaciju i pod kojim uslovima.

  *

 • MS ACCESS KAO DBMSDa bi se okvalifikovala kao potpun sistem za upravljanje relacionom bazom podataka, aplikacija mora da izvrava sledee etiri osnovne funkcije

  Organizacija podataka obuhvata izradu i rukovanje tabelama koje sadre podatke u konvencionalnom tabelarnom formatu koju Access naziva pogled (Datasheet).Povezivanje tabela i izdvajanje podataka povezuje vie tabela prema relacijama izmeu podataka radi izrade privremenih tabela, koje sadre izabrane podatke. Access koristi upite da bi povezao tabele i izabrao podatke koji e se uvati u privremenoj tabeli, koja se naziva objekat Recordset. Unos i ureivanje podataka zahteva projektovanje i implementaciju obrazaca za pregled, unos i ureivanje podataka kao alternativu tabelarnom prikazu. Obrasci su ti koji umesto aplikacije omoguavaju da kontroliete prikazivanje podataka.Prikazivanje podataka zahteva izradu izvetaja koji mogu da sumiraju podatke u skupovima zapisa (Recordset). Njih moete da pregledate, tampate ili objavljujete na internetu ili intranetu.*

  *

 • Tabela

  Tabela

  Tabela

  Upit

  Forma

  Izvetaj

  Makro

  Modul

  Bezbednost

  tampanjeOSNOVNE FUNKCIJE ZA PODRKU ACCESSA*

 • TABELA Tabela sadri podatke o odreenoj temi,. Svaki zapis u tabeli sadri informacije o jednoj stavci, kao to je odreeni zaposleni. Zapis se sastoji od polja, poput polja za ime, adresu i telefonski broj. Zapis se obino zove i red, a polje se obino zove i kolona.Baza podataka moe da sadri mnogo tabela od kojih svaka skladiti informacije o drugoj temi. Svaka tabela moe da sadri mnogo polja razliitih tipova, ukljuujui tekst, brojeve, datume i slike.Probna baza podataka, poput liste kontakata, moe da koristi jednu tabelu. Meutim, mnoge baze podataka koriste nekoliko tabela. Kada kreirate novu bazu podataka, na raunaru kreirate i novu datoteku koja sadri sve objekte u bazi podataka, ukljuujui tabele.Tabelu moete kreirati tako to ete kreirati novu bazu podataka, umetnuti je u postojeu bazu podataka ili je uvesti ili povezati sa tabelom iz drugog izvora podataka kao to je Microsoft Office Excel 2007 radna sveska, Microsoft Office Word 2007 dokument, tekstualna datoteka ili druga baza podataka. Kada kreirate praznu bazu podataka, nova prazna tabela e automatski biti umetnuta. Nakon toga moete da unesete podatke kako biste poeli sa definisanjem polja.

  *

 • SVOJSTAVA POLJA Polje ima odreene karakteristike koje ga definiu. Na primer, svako polje ima ime koje ga jedinstveno identifikuje u tabeli. Polje ima i tip podataka koji se bira tako da se podudara sa informacijama koje e u njemu biti uskladitene. Tip podataka odreuje vrednosti koje mogu da se skladite i operacije koje mogu da se izvravaju, kao i koliinu prostora za skladitenje potrebnu za svaku vrednost. Osim toga, svako polje ima i pridruenu grupu postavki koja se nazivaju svojstva i koja definiu karakteristike izgleda ili ponaanja polja. Postavljanjem svojstava polja moete da kontroliete izgled informacija, spreite netane unose, precizirate podrazumevane vrednosti, ubrzate pretraivanje i sortiranje, kao i da kontroliete druge karakteristike izgleda ili ponaanja. Na primer, moete da oblikujete brojeve tako da ih je lake itati ili da definiete pravilo za proveru valjanosti koje mora da se potuje kako bi se informacije mogle uneti u polje.

  *

 • POSTAVLJANJE PRIMARNOG KLJUAPrimarni klju tabele sadri jedno ili vie polja koja jedinstveno identifikuju svaki red koji skladitite u tabeli. esto kao primarni klju slui jedinstveni identifikacioni broj kao to je ID broj, redni broj ili kd. Na primer, moete da imate tabelu Kupci u kojoj svaki kupac ima jedinstveni ID broj kupca. ID polje kupca predstavlja primarni klju tabele.Za odgovarajui primarni klju neophodno je nekoliko karakteristika. Prvo, on jedinstveno identifikuje svaki red. Drugo, nikada nije prazan ili bez vrednosti vrednost uvek postoji. Tree, on se retko menja (u idealnim sluajevima, ne menja se nikada). Access koristi polja primarnog kljua za brzo povezivanje podataka iz vie tabela.Uvek treba da precizirate primarni klju tabele. Access automatski kreira indeks primarnog kljua koji pomae pri ubrzavanju upita i drugih operacija. Access takoe obezbeuje postojanje vrednosti u polju primarnog kljua za svaki zapisa, kao i njenu jedinstvenost.

  *

 • RELACIJA JEDAN-PREMA-JEDAN

  Jednom redu u jednoj tabeli odgovara jedan red u drugoj tabeli. Ovakve tabele moete kombinovati u jednu tabelu koja se sastoji od svih kolona obe tabele.RELACIJA TIPA JEDAN-PREMA-VIE

  Povezuju jedan red iz jedne tabele sa vie redova druge tabele preko relacije izmeu primarnog kljua bazne tabele i odgovarajueg spoljnjeg kljua u povezanoj tabeli.RELACIJE TIPA VIE-PREMA-JEDAN

  Povezuju vie redova jedne tabele sa jednim redom druge tabele.RELACIJE TIPA VIE-PREMA-VIE I ETVRTA NORMALNA FORMA

  Ne mogu da se izraze kao jednostavne relacije izmeu dva Njih ostvarujete tako to pravite tabelu koja ima relacije tipa vie-prema-jedan sa dve bazne tabele.TIPOVI RELACIJA*

 • Normalizacija je formalizovani postupak za grupisanje atributa podataka u tabele i tabela u baze podataka.

  Ciljevi normalizacije:Eliminisanje dupliranih informacija u tabelama.Prilagoavanje buduim izmenama u strukturi tabela.Umanjivanje uticaja strukturnih izmena baze podataka na korisnike aplikacije koje pristupaju podacima.

  NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA*

 • PRAVILA NORMALIZACIJEPrva normalna forma zahteva da tabele budu ravne i da ne sadre duplirane grupe.Druga normalna forma zahteva da podaci u svim kolonama koje nisu deo kljua budu potpuno zavisni od primarnog kljua i svakog elementa (kolone) primarnog kljua kada je on sloeni primarni klju. Potpuno zavisni znai da je vrednost podatka u svakoj koloni koja nije deo kljua zapisa, na jedinstven nain odreena vrednou primarnog kljua. Druga normalna forma uklanja vei deo nepotrebnih (redudantnih) podataka.Trea normalna forma zahteva da sve kolone koje nisu deo kljua tabele budu zavisne od primarnog kljua tabele i nezavisne jedna od druge. Tabele moraju da odgovaraju prvoj i drugoj formi da bi bile sposobne za treu normalnu formu.

  *

 • Access omoguava pravljenje etiri osnovna tipa upita, za postizanje razliitih ciljeva:Upiti za izbor (Select Querys) izdvajaju podatke iz jedne ili vie tabela i prikazuju te podatke u tabelarnom obliku.Upiti unakrsnih tabela (Crosstab queries) sumiraju podatke iz jedne ili vie tabela u obliku radne tabele. Ovakvi upiti su korisni za analiziranje podataka i izradu grafika ili dijagrama, na osnovu sume vrednosti numerikih polja veeg broja zapisa.Akcioni upiti (Action queries) prave nove tabele iz tabela upita, ili prave velike izmene u nekoj tabeli. Takvi upiti doputaju da dodate ili obriete zapise iz tabele, ili napravite izmene u zapisima na osnovu izraza koji unosite pri dizajnu upita.Parametarski upiti (Parameter queries) ije se korienje ponavlja pri emu se vre samo jednostavne izmene njihovih kriterijuma. Kad izvravate parametarski upit, Access prikazuje okvir za dijalog koji od vas zahteva da unesete novi kriterijum. Parametarski upiti zapravo nisu poseban tip upita, jer ove parametarske funkcije moete da dodate u upite za izbor, upite unakrsnih tabela i u akcione upite.

  Upiti - Querys*

 • Forme Forme se koriste za unos, editovanje, pretraivanje i prikazivanje podataka. Forme Vam omoguavaju da vidite one podatke koje elite na nain koji elite. Izgled formi moe da bude takav da lie na papirne dokumente.

  Report (izvetaj)Report se koristi za prikazivanje i tampanje podataka iz tabela ili upita, u obliku koji elite. Takoe, na report-u moete da obavite i neke matematike operacije (izraunavanje sume ili proseka, na primer), da grupiete ili sortirate podatke.

  Upiti - Querys Qvery omoguava da postavite pitanje i da automatski dobijete odgovor, na primer:"Koliko ima proizvoda u magacinu ? "Koliko ima kupaca iz Beograda?" i slino.Svaki put kada postavite upit (query) MS Acces e Vam dati odgovor na osnovu trenutnih podataka.?"

  *

 • Makroi su sekvence aktivnosti, koje automatizuju operacije nad bazom podataka koje se ponavljaju. Pri radu sa bazama podataka Access 2000, za automatizaciju se koristi Visual Basic for Application (VBA).Moduli su funkcije i procedure koje su napisane u programskom jeziku VBA. Funkcije VBA se koriste da bi se izvravala sloenija izraunavanja od onih koja se mogu lako izloiti pomou niza konvencionalnih matematikih simbola, ili za izraunavanja koja zahtevaju donoenje odluka. VBA potprogrami napisani su za izvravanje operacije koje prevazilaze mogunosti standardnih aktivnosti makroa to je jedan od razloga da se u Accessu naputa podrka makroima. VBA podprogrami se izvravaju tako to se pridruuju odgovarajuim dogaajima, kao to je pritisak na dugme pomou mia, koji se deava kada je aktivni objekat neki obrazac ili izvetaj.

  Osnovne funkcije za podrku Accessa (nastavak)*

 • Bezbednost sainjavaju funkcije koje su dostupne kao stavke menija i preko VBA potprograma. Pomou funkcija bezbednosti podataka moe se dopustiti drugim osobama da koriste vau bazu podataka, u viekorisnikom okruenju. Pristup moete dodeliti grupi korisnika ili pojedincima, ali i ograniite njihove mogunosti za pregled ili modifikacije svih ili samo nekih tabela u bazi podataka.tampanje doputa da odtampate praktino sve to moete da pregledate u radnom reimu programa Accessa. Mogunost objavljivanja unapreuju distribuciju informacija preko intranet korporacije i javne Internet mree u obliku Word Wide Web strana. Access uvodi strane za pristup podacima (DAP Data Access Page). One vam doputaju da napravite aplikaciju za prikazivanje i auriranje podataka na stranama, koje koriste prednosti jezika Dynamic HTML (DHTML) i Extensible Markup Language (XML).

  *Osnovne funkcije za podrku Accessa (nastavak)

 • Access ima tri osnovna radna reima:

  Reim za pokretanje (Startup mode) omoguava da konvertujete, ifrujete, deifrujete i popravite podatke iz baze, izborom komandi iz podmenija Database Utilities i Security, menija Tools, pre otvaranja baze podataka. Ove komande su dostupne samo ako baza podataka nije otvorena.Reim projektovanja (Design mode) omoguava da napravite i modifikujete strukturu tabela i upita, razvijate obrasce za prikaz i ureivanje podataka, kao i da formatirate izvetaje za tampanje.Reim izvravanja (Run mode) prikazuje dizajn tabela, obrasca i izvetaja u posebnim prozorima za dokument. Makroe izvravate tako to jedan od njih izaberete, a zatim izaberete reim izvravanja. Ovaj reim se ne primenjuje na VBA module, jer se funkcije izvravaju kada se pojave kao elementi upita, obrazaca ili izvetaja. Reim izvrenja za tabele i upite naziva se pogled Datasheet, za obrasce pogled Form, za strane za pristup podacima (DAP), pogled Page, a za izvetaje pogled Print Preview.Reimi rada Accessa*

 • Jo jedna kategorija datoteka, kod baza podataka u Accessu, pojavljuju se dopunski programi, koji se nazivaju i biblioteke.

  Dopunski programi predstavljaju biblioteku bazu podataka Accessa, obino sa oznakama tipa .mde ili .mda, da bi se razlikovali od korisnikih baza podataka, a sa Accessom moete da ih poveete izborom alatke Add-In Manager (kojoj moete da pristupite izvorom opcije Tools, Add-Ins).

  Kada poveete neku biblioteku Accessa, svi elementi te biblioteke baze podataka bie vam dostupni kada otvorite Access.

  Biblioteke baze podataka programa Access*

 • KORACI KOD PROJEKTOVANJA BAZE PODATAKA*

 • Identifikujte objekte (izvori podataka) koje sistem baze podataka predstavlja.Otkrijte veze izmeu objekata.Odredite znaajna svojstva (atribute) i ponaanja objekata.Ustanovite kako svojstva objekata utiu jedna na druge.Izradite uvodni renik podataka da biste definisali tabele koje ine osnovu baze podataka.Naznaite relacije izmeu tabela baze podataka na osnovu veza izmeu objekata koje se nalaze u njima i ove informacije ukljuite u renik podataka.Uspostavite tipove auriranja i transakcija koji prave i menjaju podatke u tabelama, ukljuujui sve neophodne zahteve u vezi sa integritetom podataka.Odredite nain korienja indeksa kako biste ubrzali upiteAko je potrebno da se obezbedi zatita podataka, odredite ko moe da pristupi i menja podatke u svakoj tabeli (zatita podataka) i da promeni strukturu tabela.Dokumentujte dizajn baze podataka,.Postupak projektovanja sistema relacione baze podataka*

 • Veina klijent-server baza podataka prepoznaje sledee tri grupe korisnika baze podataka:

  Administratori (Admins) imaju ovlaenja da pregledaju i auriraju postojee tabele i dodaju ili obriu tabele i druge objekte baze podataka iz baze podataka. lanovi grupe Admins obino imaju dozvolu da menjaju aplikacije sadrane u bazama podataka.Obini lanovi radnih grupa (Users) imaju dozvolu da otvore bazu podataka, a po potrebi im se dodeljuje dozvola za pregledanje i menjanje baza podataka. Povremenim korisnicima baza podataka (Guests) esto su dodeljena ograniena prava da koriste bazu podataka i objekte koje ona sadri, ali im se ne dodeljuje korisniki nalog. Upravljanje grupama i korisnicima*

 • Access ima dva nivoa bezbednosti:na nivou aplikacije (zahteva da svaki korisnik Accessa unese korisniko ime i lozinku da bi mogao da pokrene Access) ina nivou datoteke (uspostavio je mreni operativni sistem, kao to je Windows NT Server i ona odreenim korisnicima dozvoljava ili ne dozvoljava pristup zajednikim omotnicama i/ili pojedinanim datotekama).

  Upravljanje grupama i korisnicima*

  *