of 31 /31
FORMIRANJE BAZE PODATAKA

FORMIRANJE BAZE PODATAKA - Mikroelektronikamikro.elfak.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2-Baza-podataka.pdf · 2020. 3. 18. · Formiranje baze podataka Formiranje Baze podataka • Za

 • Author
  others

 • View
  23

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of FORMIRANJE BAZE PODATAKA -...

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

 • Formiranje baze podataka

  ➢Formiranje Baze podataka

  • Za uspešnost prognoziranja osobina i tehnologija materijala preko

  njihovih nivoa struktura neophodna je dobra polazna baza

  podataka.

  • Zbog toga je objedinjavanjem postojećih eksperimentalnih i

  teorijskih rezultata formirana baza podataka fizičko hemijskih

  osobina hemijskih elemenata, hemijskih jedinjenja, kao i baza

  osobina hemijskih elemenata na visokim pritiscima.

  • Da bi se omogućilo proučavanje građe, strukture i električnih

  karakteristika keramičkih materijala kao posebna celina u okviru

  karakteristika jedinjenja napravljena je baza podataka

  mikrostrukturnih karakteristika materijala.

 • Baza podataka

  ➢Formiranje Baze podataka

  •Analiza podataka potrebnih za optimalnu kostruciju dijagrama

  stanja

  •Baza podataka

  •Baza podataka osobina hemijskih elemenata

  •Baza podataka osobina hemijskih elemenata na visokim

  pritiscima

  •Baza podataka osobina hemijskih jedinjenja

  •Baza podataka mikrostrukturnih karakteristika

  ➢ Baza podataka je napravljena za rad na personalnim PC- računarima sa

  odgovarajućim Winows-okruženjem, uz pomoć Access programa koji

  predstavlja savremeni softverski paket za upravljanje bazama

  podataka. On omogućava unošenje, izmenu i analizu podataka i

  efikasne metode projektovanja i informisanja.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

  ➢ Prvi korak pri formiranju baze podataka je formiranje tabela sa

  odgovarajućom podelom i izborom parametara.

  ➢ Tabele se sastoje od zapisa, prikazanih po redovima tabele, i polja,

  sastavnih delova zapisa, koji u sebi sadrže kategoriju podataka, prikazanih

  u kolonama tabele.

  ➢ Polja u okviru tabela moraju da budu definisana tipom podataka koji

  želimo da predstavimo u okviru njih.

  ➢ Izbor podataka se vrši u zavisnost od toga da li je u pitanju brojčana ili

  slovna vrednost, vrednost dobijena konbinovanjem brojčane i slovne

  vrednosti ili slika.

  ➢ Osobine polja daju informacije o vrsti podataka, kao i o načinu njihovog

  čuvanja i povezivanja.

  ➢ Nakon toga se vrši određivanje maksimalne dužine polja, broja

  decimalnih mesta i ograničava unos podataka u polje radi poštovanja

  utvrđenih pravila.

 • PODACI POTREBNI ZA FORMIRANJE BAZE

  PODATAKA

  ➢ Od mogućih osam vrsta podataka prilikom formiranja baze

  korišćena su četiri i to:

  ➢ Text- ova vrsta odnosi se na kombinaciju karaktera (slova, brojevi,specifični znaci i prazan prostor). Veličina polja, odnosno broj karaktera

  se određuje, mada je uobičajena veličina polja od 50 karaktera.

  ➢ Memo- se koristi za čuvanje velikih tekstova. Ovde se može zapisatioko 32000 karaktera.

  ➢ Number- polje za čuvanje brojeva sa ili bez decimalnog zapisa. Uokviru ovog polja brojčanim vrednostima omogućeno je izvršavanje

  matematičkih proračuna.

  ➢ OLE objekt- koji se koristi za čuvanje grafikona i tabela, odnosnoslika.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

  ➢ Pošto je u okviru baze podataka napravljen veliki broj tabela, potrebno je izvršiti

  uvezivanje tabela po određenim pravilima. Relacije između tabela omogućavaju

  analizu i korišćenje zajedničkih relevantnih podataka.

  ➢ Pre uspostavljanja relacije između dve tabele one moraju da sadrže odgovarajuća

  polja. Polje primarnog ključa u primarnoj tabeli vezuje se na odgovarajuće polje

  zavisne tabele tzv. polje spoljnog ključa.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

  ➢ Ovo je omogućeno odgovarajućom formom koja se naziva upit ili queri koja

  predstavlja pitanje o podacima koji se čuvaju u tabeli i kriterijum za izbor željenih

  podataka iz različitih tabela u bazi podataka.

  ➢ Upiti biraju zapise i podatke po određenim kriterijumima tako da se sortiraju i

  selektuju samo oni podaci koji su poterbni. Pri ovome su korišćeni selektivni

  upiti. Na taj način je omogućena brza, laka i precizna pretraga podataka.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

  ➢ Odgovor na upit se naziva dinaset. On se ponaša kao tabela, mada to nije,

  i predstavlja dinamički pogled na podatke iz jedne ili više tabela koji su

  sortirani i izabrani zahtevima iz upita. Na ovaj način je omogućen pregled

  i izbor samo podataka koji su neophodni za određenu fazu proračuna a ne

  listanje celih tabela

  ➢ Program omogućava uvezivanje tabela tako što se odgovarajućim

  komandama, komandnim tasterima, u odgovarajućim formama može ići

  napred ili nazad kroz bazu podataka, zahtevati posebni uslovi za pregled

  podataka, izvršiti odgovarajući proračuni i sve to dobiti u obliku izveštaja

  na ekranu, odnosno štampi.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA

  ➢ Sve komande se ostvaruju preko makroa u kojima je definisano koje će se procedure

  izvršiti. Njima se omogućava automatsko startovanje programa i komandi komandnim

  tasterima, brzo i logičko pretraživanje podataka, efikasan vizuelni pregled sadržaja

  baze, obavljanje odgovarajućih proračuna do davanja krajnjih izveštaja.

 • FORMIRANJE BAZE PODATAKA-MASKE

  ➢ Na kraju se formiraju odgovarajuće maske programa čija je osnovna

  namena da obezbede efikasan pregled sadržaja tabele, lako menjanje,

  ažuriranje i dodavanje novih zapisa, izradu menija i štampanje.

  ➢ Maske omogućavaju prezentaciju podataka u atraktivnim formama, sa

  specijalnim fontovima i drugim grafičkim efektima. Postoje četiri izgleda

  maske i to:

  ❑ pravi izgled (Form view)- koji se koristi kada se podaci unose, menjaju i

  pregledavaju pri čemu se vide sva polja jednog zapisa,

  ❑ tabelarni izgled (Datasheet view)- koji pokazuje polja sređena u redove i

  kolone u formi tabela,

  ❑ projektni izgled (Disign view)- koji se koristi za stvaranje nove ili

  menjanje strukture postojeće maske,

  ❑ izgled pred štampanje (Print preview)- koji se koristi da se vidi kako će

  izgledati od štampana maska.

 • PODACI POTREBNI ZA FORMIRANJE BAZE

  PODATAKA

  Nivoi raspolaganja podacima- pri formiranju maski moguć četiri načina:

  ▪ Data Entry-Unos podataka,

  ▪ Allow Edit- Dozvoljene izmene,

  ▪ Read Onli-Dozvoljeno samo čitanje,

  ▪ Ne mogu se dodati zapisi.

  Prva dva nivoa omogućavaju potpuni uvid u organizaciju podataka, pri čemu

  se raspolaže pravom na izmene u postojećoj strukturi, na generisanje i

  ažuriranje novuh podataka, odnosno izmene podataka u slučaju njihove

  zastarelosti. Treći i četvrti nivo omogućavaju samo korišćenje podataka kao i

  manipulaciju njima, bez mogućnosti narušavanja postojećeg stanja.

 • PODACI POTREBNI ZA OPTIMALNU KONSTRUKCIJU

  DIJAGRAMA STANJA BINARNIH SISTEMA

  • Atomski broj

  • Razlika valentnosti

  • Entropijski faktor (ns)

  • Temperaturni faktor (nt)

  • Dimenzioni faktor (nd)

  • Relativni jonizacioni potencijal (Urel)

  • Elektronegativnost (n)

  • Statistička težina SVASK

 • EKSPERIMENTALNE METODE ZA DOBIJANJE I ANALIZU

  MIKROSTRUKTURNIH KARAKTERISTIKA MATERIJALA

  Elektronska mikroskopija

  • Skenirajući elektronski mikroskop (SEM)

  Spektroskopska analiza X-zraka

  • Energijsko-disperzivni spektrometar (EDS)

  • X-fotoelektronska spektroskopija (XPS)

  • X-difrakciona metoda (XRD)

 • BAZA PODATAKA

  Podaci unešeni u baze podataka podeljeni su u četiri grupe:

  1. Fizički parametri (fizička, hemijska, termodinamička i elektronska

  svojstva hemijskih elemenata i jedinjenja), koji predstavljaju ulazne

  podatke za konstrukciju faznih dijagrama.

  2. Kriterijumi i zavisnosti za izračunavanje fizičkih parametara i konstanti.

  Ovu grupu čine poznate fizičke i hemijske zakonitosti, formule i

  kriterijumi vezani za konstrukciju faznih dijagrama stanja.

  3. Eksperimentalni podaci koji uglavnom imaju korektivnu ulogu.

  4. Parametri koji definišu poznate fazne dijagrame stanja ( klasifikovane

  prema tipu dijagrama).

 • BAZA PODATAKA

  Baza podataka faizičkih parametara podeljena je u četiri nove baze:

  a. Baza podataka osobina hemijskih elemenata;

  b. Baza podataka osobina hemijskih elemenata na visokim pritiscima;

  c. Baza podataka osobina hemijskih jedinjenja;

  d. Baza podataka mikrostrukturnih karakteristika;

 • BAZA PODATAKA OSOBINA HEMIJSKIH ELEMENATA

  ▪ Podaci koji se odnose na osobine hemijskih elemenata, fizičko-hemijska svojstva

  atoma elementa, temodinamičke osobine i osobine elektronske strukture elemenata.

  ▪ Podaci o strukturi materijala počevši od makrostrukture preko kristalne i atomske do

  elektronske strukture kao opšte osnove prognoze svojstava materijala.

 • PREGLED PARAMETARA ELEMENATA

 • UPOREDNI PREGLEDPARAMETARA DVA

  ELEMENTA

 • BAZA PODATAKA OSOBINA HEMIJSKIH

  ELEMENATA NA VISOKIM PRITISCIMA

 • BAZA PODATAKA OSOBINA

  HEMIJSKIH JEDINJENJA

  Podaci koji se odnose na osobine hemijskih jedinjenja, fizičko-hemijska svojstva

  molekula jedinjenja, termodinamičke osobine i osobine elektronske strukture molekula.

 • PREGLED PARAMETARA HEMIJSKIH

  JEDINJENJA

 • Algoritam baze podataka hemijskih jedinjenja

 • BAZA PODATAKA MIKROSTRUKTURNIH

  KARAKTERISTIKA

  Baza podataka mikrostruktura obuhvata izuzetno veliki broj mikrofotografija snimljenih

  optičkim, TEM ili SEM-elektronskim mikroskopom, podatke koji se mogu dobiti

  analizom mikrofotografija, kao i osnovne električne karakteristike keramičkih materijala.

 • PREGLED MIKROSTUKTURNIH KARAKTERISTIKA

 • ULAZ

  IZLAZ

  Baza podataka fizi~ko-hemijskih osobina elemenata i jedinjenja

  Baza podataka teorijskog znanja

  Baza podataka eksperimentalno dobijenih dijagrama stanja

  BAZA PODATAKA ZA KONSTRUKCIJU FAZNIH DIJAGRAMA

  DIJAGRAM STANJA SAGLASAN SA TEORIJOM I EKSPERIMENTOM

  -Jednokomponentni sistemi-Dvokomponentni sistemi-Trokomponentni sistemi

  Zakonitosti fizike i hemije-hemijski potencijal-Gipsovo pravilo faza-tipovi dijagrama stanja-hijerarhija strukture

  KriterijumiFormule za izra~unavanjeModeliMetode

  Struktura materijala

  Gustina Atomska masaElektronegativnostJonizacioni potencijalTemperatura topljenja i klju~anjaPeriode i grupe elemenataEntalpije topljenja i klju~anjaEntropija isparavanja i topljenja

  -Makro-Kristalna-Atomska-Elektronska

  Struktura baze podataka za konstrukciju faznih dijagrama

 • DIJAGRAM TOKA PROGNOZE

  PRORA^ UN

  PARAMETRI

  BAZA PODATAKA

  OPTIMIZACIJA

  ODRE\ IVANJE

  TIPA INTERAKCIJE

  TIP DIJAGRAMA

  I OPIS FAZA

  BAZA PODATAKA

  Elemenata

  (Prora~un kriterijuma)

  (Odre| ivanje oblasti

  egzistencje i

  interakcije faza)

  Jednokomponenetnih

  sistema

  Jednokomponentnih

  dijagrama (prora~un i

  analiza koordinata

  krivih T= (p,c)f

  temperaturnih i faznih

  prelaza

  PRORA^ UN FAZNIH

  [email protected] (uslovi ravnote`e

  G = G )

  OPTIMIZIRANI SET

  KOEFICIJENATA

  KOEFICIJENTI

  (eksperimentalne i

  prora~unate vrednosti)

  MODELI

  (pode{ivi koeficijenti u

  modelima)

  min

  D I J A G R A M

  S T A NJ A

 • 1

  N

  N

  N

  N

  EMN

  N

  N

  2

  3

  4

  6

  10

  5 1

  18

  19

  20

  3 16 14 22

  23

  24

  17

  141881711

  1

  15

  8

  15 10 16

  21

  9

  16

  10

  11

  11

  15

  1

  14

  13

  12

  21

  1

  5

  7

 • Hf 0.2 0.4 0.6 0.8 Mo

  T[K]

  3000

  2000

  1000

  xel

  xbl

  xll

  xbl

  xll

  b)

  Dijagram stanja sistema Hf-Mo a) regularni rastvor, b) faza Lavesa, c) oblasti postojanja pojedinih faza

  c)

  Hf 0.2 0.4 0.6 0.8 Mo

  T K[ ]

  3000

  2000

  1000 e+l

  b+l

  l+b

  a)

  Hf 0.2 0.4 0.6 0.8 Mo

  TK[ ]

  3000

  2000

  1000

  l

  b

  e+b

 • T[K]

  3000

  2000

  1000

  Hf 0.2 0.4 0.6 0.8 Mo