Malayalam Computing tools and malayalam wikipedia

  • View
    186

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation about malayalam computing. Ascii, Unicode, Malayalam typewriting, wikipedia etc...

Text of Malayalam Computing tools and malayalam wikipedia

  • 1.

2. ((11 00 )) AASSCCIIII AAmmeerriiccaall SSttaannddaarrdd CCooddee ffoorr IInnffoorrmmaattiioonnIInntteerrcchhaannggee ((EEnngglliisshh LLaanngguuaaggee)) 225566 PPooiinnttss IISSCCIIII IInnddiiaann SSttaannddaarrdd CCooddee ffoorr IInnffoorrmmaattiioonnIInntteerrcchhaannggee 3. 4. 225566 112288 112288.. *900 - . 5. 6. 7. (()) .. 11999933 .. 11..11 22000044 .. .. 8. 99 11115522 .. 33332288 33445555 .. 9. 10. IISSCCIIII FFoonnttss MMLL KKaarrtthhiillkkaa,, MMLL RReevvaatthhii,, MMaannoorraammaa,,MMaatthhrruubbhhuummii,, DDeeeeppiikkaa CCDDAACC IISSMM GGIISSTT FFoonnttss -- AAnnjjaallii OOlldd LLiippii,, MMeeeerraa,,RRaacchhaannaa,, DDyyuutthhii,, SSuurruummaa,, RRaagghhuu .. 11. -- .. ((PPhhoonneettiicc EEnngglliisshh))-- --ppaarriisshhaatthhuukkaaaarraann 12. FFoonnttss mmaallaayyaallaamm..kkeerraallaa..ggoovv..iinn,, wwiikkii..ssmmcc..oorrgg..iinn WWiinnddoowwss KKeeyymmaaggiicc,, VVaarraammoozzhhii LLiinnuuxx CChhaannggee tthhee KKeeyybbooaarrdd LLaayyoouutt hhttttpp::////wwwwww..ggooooggllee..ccoomm//iinnttll//mmll//iinnppuuttttoooollss//ttrryy// 13. 14. -- mmaatthhssbblloogg..iinn ((ssmmcc..oorrgg..iinn)) SSIILLPPAA -- SSwwaatthhaanntthhrraa IInnddiiaann LLaanngguuaaggee PPrroocceessssiinnggAApppplliiccaattiioonnss((SSIILLPPAA)) ((ddaakkff..iinn)) 15. 16. 17. 18. parishath pusthakangal, science for social revolution, venam mattoru keralam Groups of Unit and Meghala. 19. 20. kkssssppmmaaiill@@ggoooogglleeggrroouuppss..ccoomm ,, kkssssppeexxeeccuuttiivvee@@ggoooogglleeggrroouuppss..ccoomm ,, kkssssppkkeennddrraanniirrvvaahhaakkaassaammiitthhii@@ggoooogglleeggrroouuppss..ccoomm 21. 22. ,, .. ,, .. .. 23. ,, .. 11999944 .. 24. .... 5522 .. .. WWhhaatt II KKnnooww IIss WWIIKKII .. 25. .. .. .. .. 26. ,, 22000011 1155 CCCC--BBYY--SSAA .. .. .. 27. 228877 .. 44,,550000,,228877 .. .. 3355,,335544 28. 22000022 2211 .. .. .. .. 29. 30. .. 770000-- .. 31. 32. .. 33. 34. .. .. .. 35. 36. 37. Current Affairs 38. AAnnddrrooiidd IInnddiicc KKeeyybbooaarrdd AApppp hhttttppss::////ppllaayy..ggooooggllee..ccoomm//ssttoorree//aappppss//ddeettaaiillss??iidd==oorrgg..ssmmcc..iinnppuuttmmeetthhoodd..iinnddiicc 39. WWiinnddoowwss XXPP EEnndd ooff LLiiffee 40. .. .. 41. 42. lluubbuunnttuu..nneett 43.