Spark Malayalam

  • View
    215

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Spark Malayalam

if hnX-cWwtIcf km Poh-\ - m-cpsS tkh\ i-f- {Iaw \S- n- em- hnh-c-km-t-XnI hnZy-bn-eqsS kq hnI-k\w \S-n-em-pI FXmWv tIcf km-cns hnh-c-km-t-XnI hn`m-K-amb tIcf km sF.Sn anjs eyw. `c-W-cw-Kv hnh-c-km-t-Xn-IXzw kq-am-IptXmsS kpXmcy-amb Hcp {Iaw \S-n-em-p-hm-\mWv Xncp-h-\--]pcw Bm-\-ambn {]hnp tIcf tv sF.-Sn. anj {ian-p--Xv. "kokv Bv t]tdm AUvan\n-kvt{S-ohv sdt]m-kn-dn Hm^v tIcf AYhm ""kv]mv'' F t]cn sF.-Sn. anj Bhn-jI -cn ]-Xn-bn-eqsS v tIcf km Poh-\-m-cpsS s]mXp-hn-h-c-fpw if kw_--amb Fm {]{In-b-Ifpw \S-n-em-p-I-bmWv Dt-iw. km m]-\--fnse Au-nwKv kw_--am-b-Xpw, lmP kw_--am-b-Xpw, `c-W-]-c-hp-amb Fm {]{In-b-Ifpw "kv]mv'eqsS \S-n-em-m-\mWv Dt-in-bvp--Xv. tIc-f-ns apnepw aqe-bn-ep-ambn 30,000 ne-[nIw Hm^o-kp-I-fn-embn 122 ^oUv hIp-p-I-fpw, 39 km hIp-p-Ifpw hym]n-p-In-S-p-p. tIc-fkm hIp-p-I-fnse am\-h-hn-`-h-ti-jnbpw, i-f-{I-ahpw \S-n-em-m ""kv]mv'' Xm-dm-bn--g n-p. Cu ]-Xn-{]-Imcw Hmtcm Poh-\-m-c\pw "s]' \ AYhm s]sa\v Fwtmbv \ \evIpw. CXp-hgn Poh-\-mv tPmen kw_--amb Fp hnh-c-fpw hfsc Npcp-nb kabw sImv e`y-am-Ipw. am{X-a Poh-\-m-cpsS tPmen-kw-_--amb Fm hnh-c-fpw GIkz`m-h-n-ep--Xpw, kpXm-cy-am-p-Ihgn \nb-a-\-S-]-Sn-{I-a--fpw, ]cm-Xn-Ifpw Ipd-bp-Ibpw hgn Btcm-Ky-I-c-amb _w Poh-\-m-c-\p-ambn m]n-bvm\pw km[n-bvp-p. am\h hn`-h-tijn hnI-k-\-n-e-[n-jvTn-X-amb Fm hnh-c--fpw Htc Pme-I-n BIp-Xv sImv thK-n Xocp-am-\- ssIsm-m-\pw, {]iv\- Xom-m\pw km[n-bvp-p. ifw, DtZym-K--b-w, ew amw XpSn HutZym-Kn-I-amb Fm hnj-bfpw ""kv]mn''s ]cn-[n-bn-em-hpw.

(F.-Pn.-H.-am-cpsS i-f-]--Xn -{Iaw \Snem-p--hn[w ]Sn-]-Sn-bmbn NphsS tNp-p.) if kw_--amb hnh-cWw (km-e-dn- am-t-gvkv) Poh\-m-cpsS i-f-kw-_--amb Fm {][m\ LS-I-fpw, ""kmedn amtgvkv'' F enn-eqsS Xmsg-Im-Wp kv{Io Zriy-n hy-am-Ip-p. DZm-l-c-W-n\v ""s{]kv kmedn'', ""t_mWkv'', ""s^n-h Ae-hkv'' apXem-b-h. (Nn{Xw 1)

_nnwKv kw_--amb hnh-c (F--n-jvsav Hm^v _n ssS]vkv) 1. _nnwKv kw_--amb hnh-c- AYhm ""Fm-njv Hm^v _n ssS]vkv'' tev IS-p-hm-\mbn Nn{Xw 2 sImSp-n-cn-bvp--Xp-t]mse ""kmedn amtgvkv Fv. _n ssSv''tev t]mIp-I. (Nn{Xw 2)-2-

2.

""Fv _n ssSv'' FXv nv sNp-tm Hcp ]pXnb hntm Xpdpp. aqp ImWp-I. (Nn{Xw 3)

3.

XpSv Unmp-sav (h-Ip-v), Unkv{SnIvSv (Pn-) Un.Un.-H. tImUntev ISp-I. Atm Xmsg Nn{X-n ImWp--hn[w hnh-c- e`y-am-Ipw. (Nn{Xw 4)

-3-

hnhcWw: hnh-c- e`y-am-Ip hntUm-bn-eqsS FUn-v, _nssS-v, Unkv{In]vj, slUv Hm^v Au-v, slUv Hm^v Auns hnh-cWw (hn-h-c-Ww), m / t\m m, thmUv / NmUvPv Bv Uneov Fnh ImWmw.

-4-

FUn-nwKv F _n ssSv (Hcp _n ssSv FUn-p-sN-p--Xv) sp-I: 1. 2. 3. CS-Xp-h-ip ImWp ""FUnv'' env Aap-I. F sNbvXp-I-gn _nssSv FUnv sNp-I. sNbvXp-I-gn hnh-c- tkhv sNm-\mbn "A]vtUv' env nv sNp-I. F sNbvXp-I-gn hnh-c- \ow sNm-\mbn "Iymk' env nv sNp-I. _n ssSv Uneov sNp-hm (_n ssSv \ow sNp-hm) sp-I: 1. 2. he-Xp-`m-K-p ""Uneov'' env nv sNp-I. Uneov sNp-hm-\p _nssSv skev sNp-I.

hnh-cWw: i-f-hp-ambn tNp-I-gn _n ssSv FUnv sNt--Xn-stbm Uneov sNt--Xn-stbm Bh-iy-an-. s{]kv kmedn (\n-e-hn-ep i-fw) Hmtcm DtZym-K--cp-sSbpw \ne-hn-ep i-f-tm-sSm--ap B\p-Iq-ey-fpw F.sF.-kn. t]mep shn Ipd-bv-ep-Ip kuI-cyhpw ""s{]kv kmedn'' sa\p-hn-eqsS e`n-bvpw. BZys t{]mk-nw-Kn-eqsS Xs C{Insap-I-fpsS (I-g n-p-t]m-b-Xpw, hcp-hm-\p--Xpw) hnh-c-fpw e`y-am-Ipw. (Nn{Xw 5)

-5-

"s{]kv kme-dn-bpsS' hni-Zmw-i- Ae-hkv DtZym-K--cpsS ""Ae-hkv'' (B-\p-Iq-ey-) AYhm B\p-Iq-ey kw_-n-p hnh-c- tNp-hmt\m \ow sNp-hmt\m ""Aehkv'' sa\p-hn-eqsS e`n-bvpw. UnU-kv: \ne-hn-ep i-f-n ({]-kv kme-dn-bn) \nv F.-sF.-kn. XpI t]mse-bp shn-p-d-bv-ep-I UnU- sa\p-hn-eqsS \S-m-\m-hpw. Ign--amkfnse Nne Znh-k-sbpw ASn-m\ i-f-n \np Nne-Zn-hk-sbpw if m_v, tdv, \nnX XpI (^n-IvkUv Fau-v)bpw Hmtcm-cp-cp-sSbpw IW-p-I A\p-k-cnv Ipdhp sNm\pw km[n-bvpw. temkv: DtZym-K--cpsS temWp-Ifpw 4. i-f-c-lXn Ah-[n-m-es `h-\-hm-S-I, kn.-Un.F XpS-nb B\p-Iq-ey. i-f-a-\p-h-Zn-m Ah[n Zn\--fn km[m-c-W-bmb Poh-\-mv HcpXc-n-e p B\p-Iq-ey- fpw A\p-h-Zn-m-dn. Fm Cu kwhn-[m-\-ap-]tbm-Knv i-f-c-ln-X Ah-[n-m-ev A\p-h-Zn-m-hp B\p-Iq-ey- km \n-bn-p {]Imcw km[y-am-m-\m-Ipw.

-6-

5. amk-hy-Xn-bm-\-: Cu sa\p-{]-Imcw Hmtcm-am-khpw kw`-hn-m-hp i-f-n-I-bnse hyXn-bm-\- \nco-n-m-\m-Ipw. 6. k_vkn-kv Ae-hkv: kkvs]j Imev Poh-\-mv Bizmk i-f-a-\p-h-Zn-m-\p {]{Inb Cu kwhn-[m-\-n-eqsS km[y-am-Ipw. if \n-b-hpw, hnX-c-Whpw Bh-iy-amb LS-I- 1. 2. Hmtcm kn.-Un.-Hbvpw s] (s]a-s\v Ftmbn \) Dm-bn-cn--Ww. Hmtcm Hm^o-knse kn.-Un.H (t{Um-bnwKv Bv Unkv_kvsav Hm^o-k) bpsSbpw kn.-Un.H tImUv ]n-I-bn Ds-Sp-n-bn-cn--Ww. 3. kv]mv At]--bn A\p-im-kn-p coXn-bn hnh-c- tNn-cnWw. 4. _np-I ssIImcyw sNp Poh-\-mv kn.-Un.H CXp-kw-_-n AhIm-i- \evIn-bn-cn--Ww. 5. Fm-_n-jvsav ssSv sa\p {]Im-cw, IW-p-I ssIImcyw sNp _UvP -nwKv Xe-ham-cpsS k-X-tmsSbmhWw _n ]nI cq]-s-Sp-t-X.v 6. 7. AIzn-kv {Kqp-I Bh-iy-amb coXn-bn cq]o-I-cn-n-p-m-h-Ww. Ghpw ]pXnb hnh-c- Ds-Sp-n, \ne-hn-ep i-f-\n-c-v, B\p-Iq-ey, shn-p-d-bv-ep-I, hmbv] Fo LS-I- icn-bmb coXn-bn ]pXp-n-bn-cn--Ww. 8. {]tXyI _np-I kw_-n hnh-c-, AIzn-kv hnh-c-

Fnhbps-Spn \ne-hn-ep i-f-\n-c-p-I {]Xn-]m-Zn-p t]Pv ]pXp-n-bn-cn--Ww. CXn-\mbn A\p-h-Zn-n-p tImf- ]pXpnsbgp-X-sS-Ww.

-7-

9.

ta-d Imcy- ]q-ambpw \nd-th-n--g n-m, amk-i--f-\n-c-pI-fpsS hnX-cWw F ]pd-n-tev t]mIpI:

amk-i--f-\n-c-p-I-fpsS hni-Zmw-i- 1. sa\p {in-p-I. Xnc-s-Spv nv sNt-Xv C{]-Im-cw. kmedn amS-kv kmedn tmk-knwKv aven kmedn (Nn-{X-n ImWp--Xp-t]m-se) 2. amk-i--f-s-n {]Xn-]m-Zn-p env Xnc-s-Sp--tijw, ]pXnb

hntUm ImWp-I. (Nn-{Xw)

3. 4. 5.

ifw e`n-t amkw, hjw Fnh ]qcn-n-p-I. hIp-v, Hm^o-kv, kn.-Un.-H. tImUv, _nns kz`mhw Fnh ]qcn-n-p-I. Fm Poh-\-mcpw F env Xnc-s-Sp-pI. hIp-v, Hm^o-kv, kn.-Un.-H. tImUv, _nv hnhcw Fnh ]qcn-n hnh-c- {]Imcw Cu {]{In-bv XpS--am-Ipw. CtXm-sSmw Xs kv{Io\n\p Xmsg CS-Xp-h-iv Xpd-p ]pXnb hntUm BsI Poh-\-m, i-f-hn-X-cW {]{In-bbvv XpS--amb Poh-\-m-cpsS Fpw, _mnbph-cpsS Fw Fnh kqNn-n-pw.

6.

Fm Poh-\-m-cp-sSbpw if hnX-cW {]{Inb \Smm "Fm Poh-\mcpw' F enpw, Nne hn`m-K-sf am{Xw Xnc-s-Sp-m "skev Fwtm-bokv' F enpw Xnc-s-Sp-mw. CXn-\p-tijw k_vanv sNp-I.

-8-

7.

k_vanv sNbvXp-I-g n-bp-tm \ne-hn-ep hnh-c- ImWn-p ]pXnb hntUm {]Xy--s-Spw. CXp-Iq-SmsX F{X Poh-\-m-cpsS if hnX-cW {]{Inb \S- p-sIm-n-cn-p- p-shp shfn-hm-Ip asmcp satkUv t_mIvkpw Xpd-pw.

8.

Cu {]{Inb ]q-am-Ip-tm t{]mkkv Iwo-Uv F satPv kv{Io\n sXfn-bpw.

9.

sa\p-hn kmedn amtkv _nkv / sjUyqkv t] _nkv Bv sjUyqkv Xnc-s-Sp-p-I.

10. kn.Un.-H. {]{In-b-bn-eqsS \S-m--s-Sp _nv ssIImcyw sNp {]{Inb amkw, hjw Fo hnh-c--tfm-Sp-IqSn kv]mv tImUn-s\mw kv{Io\n sXfn-bpw. 11. Nn{X-n ImWp--Xp-t]m-se, _np-I kw_-n hnh-c--sfmw

kv{Io\n sXfn-bpw.

-9-

12. CXn ImWp--Xp-{]-Im-cw, Bh-iy-am-bh Xnc-s-Sp-p-I-gn-m {]nv FSp-m X-hw ]n.-Un.-F^v ^b-ep-I Xm-dm-Ipw. {]nv sNp--Xns\mw Xs, CXns Hcp ]Iv Iyq--dn Xs kqn-m Bh-iym\p-k-cWw t\mm Ign-bpw. 13. {]nv sNbvX t]Pv {Sj-dn-bn \evIn ]Ww ssI-mw. ifw ssIn-se-p-sX-s\ F-dn-bm-\mbn Nn{Xw ImWp-I. (Nn-{Xw)

- 10 -

14. hIp-v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, hjw amkw Fo hnh-c- ]qcn-npw Ign-bp-tm e`y-am-Ip i-f-\n-c-n-s\--n-bp Fm hnh-c-fpw kv{Io\ns CS-Xp-h-iv Xmsg-bmbn sXfn-bp-Xpw ImWmw. 15. AXXv amks ifw F{X-sbv ]qcn-n--tijw he-Xp-h-ip ImWp FIm-jvsav hnh-c- Bcm-bp _ Xnc-s-Sp-p. CXp sNbvXtijw "It^w' sNp-I. (H-cn- ]qcn-n hnh-c- cm-aXv XncppI Akm-[y-am-Wv). 16. sa\p-hn aSn kmedn amtkv _nkv Bv sjUyqkv kmedn nv F {Ia-n Xnc-s-Sp-p-I. 17. Bh-iym-\p-k-cWw kmedn nv {]nv sNm-an-\n. (Nn{Xw)

- 11 -

XpS--an {]{Inb thsv hbvp-Xv Fs\? 1. CXn-\m-bn, Imk t{]mkkvUv kmedn Hm]vj Xnc-s-Sp-p-I. sa\p{Iaw: kmedn amtkv kmedn t{]mk-knwKv Imk t{]mkkvUv kmedn (Nn{Xw ImWp-I).

- 12 -

2.

Imk t{]mkkvUv kmedn Xnc-s-Spp Ign-bp-tm Hcp ]pXnb hntUm Xpd-pw. (Nn-{Xw)

3.

kv{Io\n sXfn-bp CS--fn thsp hbvt amkw, hjw Fo hnh-c- ]qcn-n-p-I.

4. 5.

hIp-v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, _n ssSv Fnh ]qcn-n-p-I. _n It{Sm tImUv, _nns kz`m-hw, samw XpI, hnX-c-W-{]-{Inb ssIImcyw sNp--bm-fpsS s] \, XnbXn Fnh sXfn-bp kv{Io {in-p-I. A\p-tbm-Py-am-bh Xnc-s-Sp-p-I.

6.

XpScm\p \ntiw Xnc-s-Sp-p-I-hgn {]{Inb Imk sN-s-Spw. (ssI--nb i-f-n thsp hbvm-\m-hn Fv {in-p-I).

B\p-Iq-ey- 1. sa\p-hn \nv "BUv Ae-hkvSp B' F env Xnc-s-Sp-p-I. sa\p{Iaw C-s\-bmWv: kmedn amtkv Ae-hkkv BUv Ae-h-kkv Sp B

- 13 -

(Nn-{Xw)

2.

BUv Ae-hkkv Sp B FXv Xnc-s-Sp-p-tm Xmsg-Im-Wp {]Imcw kv{Io\n sXfn-bpw. (Nn-{Xw)

- 14 -

3.

hIp-v, Hm^o-kv, kn.-Un.H tImUv, B\p-Iq-ey-ns kz`mhw Fnh ]qcn-np-I.

4. 5. 6. 7.

_n {]Im-c-tam, XkvXn-I-{]-Im-ctam FXv Xnc-s-Sp-p-I. _nns hnh-c- ]qcn-n-p-I. B\p-Iqey XpI F{X-sbv ]qcn-n-p-I. AXXv amks AYhm ASp D-chph-sc-bp Imem-h[n GsXv Xncs-Sp-p-I.

8.

ASp D-chph-sc-bp Imem-h-[n-bmWv Xnc-s-Sp-p--sX-n Fphsc Fv hy-am-p-I.

9.

XpS-cp-hm-\p _ Xnc-s-Sp-p-I. (Nn-{Xw)

- 15 -

G-hp-sam-Sp-hn-ep B\p-Iq-ey--fpsS hnh-c- 1. ]pXp-nb \nb-a-{]-Im-c-ap B\p-Iq-ey-sa{X F-Xn-\mbn kmedn amtkv Ae-hkkv Ae-hkv A]vtU-j F {Ia-n \op-I. ]pXnb hntUm sXfn-bp-Xv {in-p-I. (Nn-{Xw)

- 16 -

2. 3.

hIp-v, Hm^o-kv, Poh-\-m-c Fo hnh-c- ]qcn-n-p-I. sXfn-bp ]pXnb hntUm Bh-iy-s-Sp {]Imcw B\p-Iq-ey-ns kz`mhw, XpI Fp-ap-X XpS-nb hnh-c- ]qcn-n-p-I.

4.

]qcn-n--tijw tkhv sNm-\p kwhn-[m\w Xnc-s-Sp-p-I.

B\p-Iqeyw kw_-n hnhcw ths-p-h-bvm-\mbn 1. 2. 3. sSan-t\v F _ Xnc-s-Sp-p-I. thsphbvt XnbXn ]qcn-n-p-I. H.-sI. sNp--tXmsS CXp km[y-am-Ipw.

Fm Poh-\-mpw B\p-Iq-ey-, apIq ifw Fnh thsp hbvm-\mbn sNt-Xv 1. sa\p-hn {Iaambn kmedn amtkv Ae-hkkv dnaqhv Ae-hkkv {^w B Fn-s\ \op-I. Nn{X-n-te-Xp-t]mse ]pXnb hntUm sXfnbpw. (Nn-{Xw)- 17 -

2.

hIp-v, Hm^o-kv, Un.-Un.-H. tImUv, _nssS-v, XkvXn-I, B\p-Iq-ey- Fo hnh-c- ]qcn-n-p-I.

3.

dnaqhv FXv Xnc-s-Sp-p-I.

Ipd-hp-sN- i-f-p-dhv kw_-n Imcy- \S-n-em-m-\mbn sNt--Xv. 1. A\p-{I-aaw kmedn amtkv UnU-kv UnU-kv Fn-s\ \op-I. ]pXnb hntUm sXfn-bp-Xv {in-p-I. (Nn-{Xw)

- 18 -

2.

hIp-v, Hm^o-kv, Poh-\-m-c Fnh ]qcn-np Ign-bp-tm ]pXnb hnh-c AS-p hntUm sXfn-bpw.

3.