of 32 /32
dr. IRINA DEMIDOVA-BUIZINIENĖ +370 630 08858 / demidova.irina [eta] com SAUGI EVAKUACIJA Evacuation of building

Saugi evakuacija iš pastatų

Embed Size (px)

Text of Saugi evakuacija iš pastatų

PowerPoint Presentation

dr. IRINA DEMIDOVA-BUIZINIEN+370 630 08858 / demidova.irina [eta] comSAUGI EVAKUACIJA Evacuation of building

Numatyta apvelgtibendrsias inias apie saugi moni evakuacij;evakuacijos sistemoms keliamus reikalavimus ir j rengim;evakuacijos keli enklinim, reikalavimai vart, dur, turniket atidarymo mechanizmams;gaisrins saugos priemoni idstymo evakuacijos keliuose reikalavim taikym.

90 % gaisro auk nukenia ne nuo paios ugnies, o nuo apsinuodijimo dmais ir kvpavimo tak paeidim.

Kartas oras, kuriuo tenka kvpuoti gaisro metu, apdegina kvpavimo takus ir plauius. mogus kvpus toksik dm gali prarasti smon, udusti ar apsinuodyti per 2-3 minutes. Tirti juodi dmai, isiskiriantys degimo metu, pavojingi dar ir tuo, kad paveikia aki gleivin ir maina matomum.

Numatyta apvelgti:

evak. = pastebjimo + praneimo + apdorojimo + judjimo

Informacijos apdorojimo laikas(angl. Pre-evacuation time)The most important finding of this research is the fact that the start up time (i.e. peoples reaction to an alarm) is as (if not more) important as the time it takes physically to reach an exit(Sime, Creed, Kimura & Powell, 1992)If people take a long time to start to evacuate a setting the residual time to reach safety can be dramatically reduced.(Proulx & Sime, 1991)

Evakuacija ir mogaus reakcija

Aukos ir nukentjusieji band ieiti naudodami savo painimo scenarijus - j inios apie metropoliteno stoties plan.

(Kings Cross Fire, London Underground);

Reikalavimai evakuacijos keliamsEvakavimo(si) kelias kelias, vedantis i patalp:pirmame aukte: tiesiai lauk arba koridoriumi, vestibiuliu, laiptine lauk;bet kuriame aukte (iskyrus pirm): koridoriumi, holu, eksploatuojamu stogu laiptin arba tiesiai j. Evakavimo(si) kelias i laiptins turi vesti tiesiai lauk arba per vestibiul, atskirt nuo koridori pertvaromis ir durimis, tiesiai lauk; gretim tame pat aukte esani pagal sprogimo ir gaisro pavoj nepavojing gaisrin skyri ar patalp, turini pirmiau nurodytus evakavimo(si) kelius.

Ijimo keliai, neatitinkantys reikalavim evakavimo(si) keliams, gali bti vertinami kaip avariniai, siekiant padidinti moni saugum gaisro metu. Projektuojant avariniai ijimai nevertinami kaip evakavimo(si) keliai.

Reikalavimai evakuacijos keliamsPRAST LAIPTINI TIPAI:

L1 su stiklintomis angomis kiekvieno aukto lauko sienoseL2 natraliai apviestos per stiklintas angas stoge

L1 tipo laiptini langai dmams ir ilumai ileisti privalo turti automatin (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios Gaisr gesinimo sistemos, iskyrus stacionarisias gaisr gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankin (paspaudiant mygtuk arba patraukiant ranken) paleidim. Atidarant rankiniu bdu turi bti taisas, kuris neleist langui usidaryti.

Laiptini vidinse sienose draudiama rengti angas (iskyrus duris). Laiptini virutiniuose auktuose, bet ne reiau kaip kas 5 auktai, turi bti numatyti ne maesni kaip 1,2 kv. m atidaromi langai dmams ileisti.

Reikalavimai evakuacijos keliamsPRAST LAIPTINI TIPAI:

Visuomeniniuose statiniuose, kuri aukiausio aukto altitud virija 15 m, draudiama rengti L2 tipo laiptines.

rengiamos L2 tipo laiptins privalo turti:natral apvietim per ne maesn kaip 4 kv. m ploto natralios viesos stiklint ang denginyje, kuri skirta dmams ir ilumai ileisti;ne maesn kaip 2 kv. m horizontalaus ploto natralios viesos ulin, kurio plotis ne maesnis kaip 0,7 m (1,5 m ploio, kai pastato aukiausio aukto altitud virija 6 m).

L2 tipo laiptins langai denginyje, kurie skirti dmams ir ilumai ileisti, privalo turti automatin (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisr gesinimo sistemos, iskyrus stacionarisias gaisr gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankin (paspaudiant mygtuk arba patraukiant ranken) paleidim.Atidarant rankiniu bdu turi bti taisas, kuris neleist langui usidaryti.

Reikalavimai evakuacijos keliams

Laiptins, neturinios natralaus apvietimo, privalo bti N tipo (neudmijamos).

NEUDMIJAM LAIPTINI TIPAI:

N1 jimas laiptin i aukto per lauko zon atviromis perjomis. Perja per oro zon turi bti neudmijamaN2 gaisro metu laiptinje sudaromas oro virslgisN3 ijimas laiptin i aukto per priegaisrin liuz su oro virslgiu jameNeudmijamos laiptins pirmame aukte turi turti tiesiogin ijim lauk.

N1 tipo neudmijamos laiptins su pirmu auktu gali turti ry tik per lauk. Reikalavimai evakuacijos keliams

Reikalavimai evakuacijos keliams

Avarinis ijimas kelias, vedantis i patalp: atvir lauko balkon arba lodij su ne maesnio kaip 1,2 m ploio aklinu ne maesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai tarpsieniu nuo balkono (lodijos) krato iki lango angos arba ne maesniu kaip 1,6 m ploio tarpsieniu tarp lang, esani balkono (lodijos) sienoje; atvir ne siauresn kaip 0,6 m ploio perj priblokuot gyvenamosios paskirties trij ir daugiau but daugiabui pastat sekcij arba priblokuot atskir gaisrin skyri per lauko zon; balkon arba lodij, turini kopias, jungianias skirtinguose auktuose esanius balkonus arba lodijas; gretim tame pat aukte esani pagal sprogimo ir gaisro pavoj nepavojing patalp, balkon arba lodij, turini LST EN 341 serijos standarto reikalavimus atitinkanius asmeninius nusileidimo taisus, kuriais visi mons saugiai gali isigelbti patys. Avarinis kelias

Avarinis kelias

Reikalavimai evakuacijos keliams

Reikalavimai evakuacijos keliamsVisuomeniniuose, gamybos, pramons ir sandliavimo statiniuose laipt plotis turi bti ne maesnis u plaiausio ijimo i aukto laiptin plot, taiau ne maesnis kaip (m):0,9 vedani patalpas, kuriose bna 5 ir maiau moni;1,2 pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukte bna nuo 6 iki 200 moni;1,35 pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukte bna 201 ir daugiau moni.

Gyvenamosios paskirties statiniuose laipt plotis turi bti ne maesnis u plaiausio ijimo i aukto laiptin plot, taiau ne maesnis kaip (m):

Reikalavimai evakuacijos keliams

Kaip nustatyti maksimal moni skaii, kuris evakuosis per duris, laiptais?

PAGD iaikinimas:

Reikalavimai evakuacijos keliamsI kiekvieno pastato aukto turi bti ne maiau kaip du evakavimo(si) keliai. I antro ir auktesni aukt evakavimo(si) keliai rengiami per dvi atskirose achtose esanias laiptines. Evakuaciniai ijimai turi bti atitol vienas nuo kito.

Leidiama vien evakavimo(si) keli rengti:i P.1.4 grups patalp, kuriose vienu metu gali bti ne daugiau kaip 10 moni;i rsio ar cokolinio aukto, kai jame vienu metu gali bti ne daugiau kaip 15 moni. Kai rsyje ar cokoliniame aukte bna nuo 6 iki 15 moni, reikia numatyti papildom avarin ijim lauk vertikaliomis kopiomis pro 0,60,8 m dydio liuk arba 0,751,5 m dydio pritaikyt ilipti lang;i patalp, kuriose vienu metu gali bti ne daugiau kaip 50 moni ir kai tolimiausia vieta nuo ijimo nutolusi ne daugiau kaip 25 m; i Asg ir Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavoj priskiriam patalp, kai jose bna ne daugiau kaip 5 mons;Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavoj priskiriam patalp, kai jose bna ne daugiau kaip 25 mons arba patalpos plotas yra ne didesnis kaip 1000 kv. m;i P.1.1, P.1.2, P.2.2P.2.6, P.2.10P.2.21 grups pastat, kai pastato aukiausio aukto grind altitud nevirija 6 m, o moni aukte, kuriame rengiamas vienas evakavimo(si) kelias, yra ne daugiau kaip 20;i P.1.3 grups pastatuose rengt but per du auktus (lygius), kai buto aukiausio aukto (lygio) grind altitud virija 15 m, evakuaciniai ijimai rengiami i kiekvieno buto aukto (lygio).

Reikalavimai evakuacijos keliams

Evakuacijos kelio ilgis nustatomas atsivelgiant evakuacini ijim skaii toje vietoje ir aukto grind alt.:Jei yra tik vienas evakuacinis ijimas evakuacijos kelias nustatomas kaip aklinai zonai;Jei yra ne maiau kaip du evakuaciniai ijimai - evakuacijos kelias nustatomas atitinkamai vertinant, kad evakuacijos kelio nereikia mainti per pus.

Reikalavimai evakuacijos keliamsPatalpoje rengiant du evakavimo(si) kelius, tarp skirting evakavimo(si) keli i patalpos turi bti ne maesnis kaip 45o kampas. Evakavimo(si) kelio, kuris neatitinka minto reikalavimo, norminis ilgis mainamas perpus.

moni evakavimo(si) keli i patalpos reikalavim gyvendinimo pavyzdys: CBA ar CBD (bet kuris trumpesnis) kelias neturi viryti norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje; CB aklakelis neturi viryti puss norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje

moni evakavimo(si) keli i patalpos reikalavim gyvendinimo pavyzdys: CA ar CB (bet kuris trumpesnis) kelias neturi viryti norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje; i tako D tra vienas evakavimo(si) kelias, nes ADB < 45; i tako E taip pat tra vienas evakavimo(si) kelias

Reikalavimai evakuacijos keliamsEvakavimo(si) per gretim patalp reikalavimai: 1 patalpa, i kurios evakuojamasi; 2 gretima patalpa, per kuri numatomas evakavimo(si) kelias; 3 koridorius; A evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentel ir mainamas 70 proc.; B evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentel pagal aklino koridoriaus reikalavimus; C evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentel; D evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentel

Reikalavimai evakuacijos keliams

Evakuoti(s) skirt laiptini atidaroma dur varia turi nesusiaurinti normatyvinio laipt ir j aikteli ploio. Negaliesiems rengiami keltuvai turi nesusiaurinti evakavimo(si) keli ploio. Evakuoti(s) skirt laiptini ir vestibiuli lauko dur varia neturi bti siauresn u laipt plot.

IIMTYS: Departamento nuomone, evakavimo(si) kelio ploio reikalavimai keliami siekiant utikrinti pakankam evakuojam moni pralaidum. Jeigu saugiam moni evakavimui(si) pakanka 135 cm ploio laipt, tiktina, jog didesnis laipt plotis nepablogins moni evakuacijos, todl manome, kad evakuoti(s) skirt laiptini ir vestibiuli lauko dur varia neturi bti siauresn u normatyvin laipt plot.DEPARTAMENTO 2013-06-03 RATAS NR. 9.4- 1283 (9.6.) KONSULTACIJOS DL 121 PUNKTO TAIKYMO

Reikalavimai evakuacijos keliams

Evakavimo(si) keliuose draudiama rengti laiptus, turinius skirting pakop aukt ar plot.

IIMTYS: Departamentas informuoja, kad GSPR 111 punkto nuostatos turi bti taikomos projektuojant evakavimo(si) kelius statiniuose, taiau, atsivelgus tai, kas aukiau idstyta turi bti numatyta io punkto taikymo iimtis projektuojant vieno, dviej but gyvenamuosius pastatus, pagalbinio kio pastatus (garaas, pirtis, kietojo kuro sandlis (malkin)), sodo namelius ir kita. Departamente yra rengiamas Gyvenamj pastat gaisrins saugos taisykli atskir punkt pakeitimo projektas, kuriame, be kita ko, patikslintos taisykli nuostatos dl gyvenamuosiuose vieno, dviej but pastatuose leidiam rengti laipt, turini skirting pakop aukt ir plot.Departamento 2014-05-27 ratas Nr. 9.4- 1265 (9.6.) konsultacijos dl 111 ir 150 punkt taikymo

Reikalavimai evakuacijos keliams

Ijimai pro sukamsias, suveriamsias, slankiojanisias ir pakeliamsias duris bei vartus nevertinami kaip evakuaciniai gaisro metu. Evakuaciniuose ijimuose gali bti naudojamos suveriamosios ir slankiojaniosios durys bei vartai, jei gaisro atveju utikrinamas automatinis dur atsidarymas nuo nepriklausomo elektros altinio, iskyrus priegaisrini utvar duris ir vartus.

Reikalavimai evakuacijos keliams

Evakuacini ijim dur uraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standart reikalavimais. Evakuacini ijim dur, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau moni, evakuaciniai uraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai dur, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau moni, pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) keli i pastat iorins evakuacins durys privalo turti uraktus arba udarymo mechanizmus, atidaromus i vidaus.

Vadovaujantis Bendrj gaisrins saugos taisykli reglamentuojani eksploatuojam statini gaisrin saug, 68 punktu, evakuacijos keliai ir ijimai turi bti parengti monms evakuoti(s) bet kuriuo paros metu. Taigi utikrinant reikalavim, papildomai sumontuotiems elektroniniams uraktams turt bti numatomas ir automatinis dur urakt atrakinimas: suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms, sutrikus elektros energijos tiekimui, aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistem ranka valdomus pavojaus signalizavimo taisus arba juos valdant i budinio asmens pulto patalpos ir (arba) alia evakuacini dur ir pan.IIMTYS: Vadovaujantis Bendrj gaisrins saugos taisykli reglamentuojani eksploatuojam statini gaisrin saug, 68 punktu, evakuacijos keliai ir ijimai turi bti parengti monms evakuoti(s) bet kuriuo paros metu. Taigi utikrinant reikalavim, papildomai sumontuotiems elektroniniams uraktams turt bti numatomas ir automatinis dur urakt atrakinimas: suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms, sutrikus elektros energijos tiekimui, aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistem ranka valdomus pavojaus signalizavimo taisus arba juos valdant i budinio asmens pulto patalpos ir (arba) alia evakuacini dur ir pan.DEPARTAMENTO 2013-10-11 RATAS NR. 9.4- 2209 (9.6.) KONSULTACIJOS DL 115 IR 117 PUNKTO TAIKYMO

Reikalavimai evakuacijos keliams

26

rengiant du evakavimo(si) kelius, kiekvienas i j turi utikrinti saug vis patalpoje, aukte ar pastate esani moni evakavim(si). Esant daugiau kaip dviem evakavimo(si) keliams, saugus vis moni, esani patalpoje, aukte ar pastate, evakavimas(is) turi bti utikrinamas visais evakavimo(si) keliais, atsivelgiant tai, kad kiekvienas i i evakavimo(si) keli gali bti ukirstas gaisro metu.

Ar reikia nustatant evakuacijos kelio ilg, dur plot aukte blokuoti vien i ijim?

PAGD iaikinimas:

Reikalavimai evakuacijos keliams

Visi evakuaciniai ijimai turi bti maksimaliai eksploatuojami;Evakuacinio ijimo vieta turi bti prieingoje pusje nei galimas gaisro altinis (pvz. teatro salje ijimas turi bti numatomas toliau nuo scenos); alia esanios durys traktuojamos kaip 1 ijimas, o ne du.

REKOMENDACIJOS

REKOMENDACIJOS

29

Evakuacija ir matomumas

Evakavimo(si) keliuose draudiama rengti veidrodius, dur imitacij.

Evakuacija ir matomumasEvakuacijos keliai ir ijimai turi bti laisvi, parengti monms evakuoti bet kuriuo paros metu.

Ai u dmes

32



!+&$!!$ ')!($)*)+ +,)$&"++.1/$!!$%% !2%2#-"('.&2%6(3"!."-&2'3%6%0$-&0*3&6'8!%. 0,(!!!)%-'3%6+4*3$5)5$8"+3(:&8 (0%*0&'3#(8,709,8!'4!*4#+:"-9!.6*9*7!.;!,;#,5 .%#"#"#')(+)-(6,7+8 0&2?#6B%/@#3T^[email protected][gJYfFVlEXjHUf=Ui9M`/6Y +L,H&D0H0N-L*I$?)? AQ0Ug8Uo;SkB\gBThAXhBY`@XaGTfFZaAWjCUmJQkJXuIWsIXkDXiEZhHVjCVjE[kM]lK[oM\lJYhC[mD]qF[nF\iG\jF[oKWnIUeBYeEVjN_kQZiNWgHUnIVlHWkFYnEYmG[hG^mM]pM_mH]sIXoG]oF^sE^hDXlG\pGVjF^rI^sKYlI^jH\nCYoCXkBWlDZoE^rIUjIYgG^dE_lE]sEXuLXpNXjDTg>Ue18])-V$,G 0L4R6X1W 3U9P#AT+[b2_k;\pG[iFXgGZkIWnI`pL]nO`nOZmJ]nGapF\sI]rLSmBXkCXnIZpKYfHYeG\oLZrGVj9Ab/;][email protected]:N\AUiALd16U,@W8PaO]@P`?I`?I^>[email protected]_=Pa=Kf>[email protected][email protected]\:P`:BWPc$3C%6C*/([email protected]@Lh.0X'-O#)E)E*H6D,J&D$='?DM0WiAPpGSlFUmDWsFVkBUhBSjLThGXqGXrGSiCPjHQmFReARfDUrDUj?SiCZnJOfDWoIatLWkG\nGXvJXrFVjHVjH]rIYtKWmHXmGXlJPiGVeFZkFYpG[kIWmGYnIZqKUnG_rIXqHZeD\iDWqFWkKZrIYsCTmBXuIYpB][email protected][nFXlL\uOYtLXrHVlFWlFZpIZnL^kLYlH\oEWqARnEZmDZnCWt?Vv8Pn30[*,S!+L0N5P2N!0V3T5QG])Uk3[oAZmFSiF\mFYqH^uKYmI\hI]qF]qGZqJWtI\mFXjDZiFVlHXnN[oKYjIZlKZsN[rK\p;@h4:X4BP:R_CQh?F]04U+9P6LZ>J]>JaAG\\tBQqFWhBVe>WfB][email protected][email protected]>SlAVlDUnDPm9Ef-,R% : /-=;,UO:Vb=Rm>Sh>TjAQmCQi?Ro=SpESfAUg=Sl?Se?R`[email protected]?Pk?Vm>[email protected]+7]!9\9c3f0b2U4R7Q'FV.Ph5Rl;Sc9W]9UiTdOf?Od?Mg=Uf=Rd:HY7I]9Mg;[email protected]^[email protected][hC\mBQoHWoF[mFXiHXgDXg8Pg0;c(/S'/N#3Q/J1G0R2U"=R'M[1Uc8We9We>^[email protected]^[email protected]@ZuG^[email protected]?UsCWqEZrDUoC[lE\[email protected]]vI\oE_lGZrJZsIVoJZoGXj?\l;\rD[pHZnG_oFZiEYmC\mCTkERkCXi>Wj?XkEYiD[[email protected]\tBXrEYlESi?TgA[lGYlDXhB?N&>R.AT/CV-CW,DX,AZ0?V1AV,CW*?V,?S/@X/"%>$%9&&0 )0'7"7%: 8/++%()+)%"#""#( !!!%(+'&$$#&$" "!"#")* $%'()!++-)%*"."1- (($"&&$40. ."+!.$6"!6!&1".&3*6!4&5"#2$3&4#0$1-012$!(#(+#3%5#6"3&8 %6(6'7 )3,5#*7$)8&)3',5%(9!-;,0?!3=$1=&29$9"[email protected]"6E'2E).=(2:$5=&7C'[email protected]$2>!7C#2B'3='6A*6C,6>,[email protected])1?'4G&5C%/?(4E,2D)4B(VlEQkBSc>Xh?TnF[mGVoGSiHXdBVo?TtIUqFWiA\mBXrIWuJUlEZhDVqI[qIYhEUlDRlFYjDZjAWoFYpEViH[pMXrNXqGWpJXhMVpN\vMToGXnKXnN\kL_lN\rN\lLWiHYqGXrIXjH\hH\sJ\tKXmKXjJ^pGWqFZqFXrHZtI[tHWt>Jo11`)(S%(I#+M0O3V+S/K6KAU*[_2[l?\oFXdJUeE[k?ZoDYwJ_qOTnKWpFXnG[rK[tJVqJYoGVpDVrFZnO[nL^qI_wM[uM[o:@`26V5BQ;OVDPeDBb1;Q,?L6MXQ]?Of>Oi7Ke:J^:J_7Mc:YgFRrHQmHMgDXk>ZpEVqKZlDTj?YmDWkBXsB\sEUoHSlG\jD[[email protected]?VnAUtETr?Hh26Z'/S!0U0S /R-O/M1LGU#Ub*Yn7YjAThITlFZi>[l=TnA]wFRtFXnFWiBYq=YuVpIVvG\o?Vo>XsCVsAIh8>b*6b#3^":^[email protected]:n:k"?]'[email protected];Qj9WlVi>Rq=TsAVkAVfToBOi8CZ',O"@0!-AA)QU9Sb>[email protected]#0A3A2C%.N,8M)>O'AO';Q(=T,>V0>Q1S1?R0;P,;P,CS'8S+=P0;O/:K+?I);J)BR,:U/>P,;Q(=N'CW'=V+:Q+ /%?#50/-0/1"/$,'0*3,8,[email protected];-5 /5"14!-8*:/@/A!.>'-;&+5%,8 *7*XlCPeCZeDRfGQ`CQc?M`>Pa?QfHPcEPa?WjAUhGY`CS]CZfMWjJS_DWdIXfNMfLRaHWgFScJTaIWhMXiKTdJP[HUeFMeIQgKXcHUhHWiISfHSgCWjHOgDRcATfFPfGSeGYkFWgFYcIWfGWmFXfIUbJTiLWkGRiATjFPjIOcGYoFOuHWjHShI\pH\[email protected][)"F"; 3 7=25 ;$82:$MM/Yc9QeAO`FShEPgDXe?Qe?TlDTjKR_KSgMZhIZiCYjJYnJ\fG^fL_fF][email protected]#%F0%"!5)'OG=YcCYlBQsHUsJZjFXmKbmNUiEWmDYsPTlLYlGXtH[nC[nCSqI[[email protected]\kCKn50a$#C#>%8%7'=8 [email protected]>[email protected]+D[1A_7CX7AT2BZ1>[[email protected][+CU-,P%"F%@!94(,4!==F ;H$;N&>R%>W(>U-AU1:S.BR+CW)C_*DZ+AU-N,>L-?H*?P);S+!-9%.; -B&/:((9 4($" $"!%# # " !% !& "$ $%! %!%! %$"! ! !$ '#6&)>@1>I0AU4>V4BX6F^;[email protected]:O5;H8=O1>S0CU5=Q8=O.7K)L^Lb=Mg=RfBN]@M_BP^CN_7M[0,E$!6"3'9-?+PrDSpBPm9Si9Qi>Tk?Qo>Ll>Ng>Nf9Ue5Ua8Kc=Mg>Re:R_5Nd5Wl8Um>Uh>ThLc:L`;Ql=Kn>Qj=Ne?N_6Nb3Le3Rj1Ng5Th5Pf/I_'3T +S *S"@:76 ;#;1?!AI(AQ-GW1GY-J_,La4Gb:F`6D\5C^4J]2CZ/Sa1Fj5Kd6H[4JZ4L\4M`4Fd3>`/2X./K,0H';N'[email protected])7B)8K)?U,?Y/9X1;Z-=Y)=Z+9X1=Z1:R*][email protected]@W,EY0G\0EV1CU2EY0D]/B^2?^1>W+-P!'J ?8++ /5'?:@V,FS+CW*DW,>W2;[email protected](BV)[email protected],@V,>^-D_0>Y3>O-?L-AL->T.>Y+?X*=R-?N)@P(>S%>S(=V*=P+?J(?E)>N)?P+=O-9L,6L'S):R-AN/2>->/A [email protected]%+?#-=#,; 9!;950)'*$.)5/.="->'+9"0:!.; />3> 1>".< *>$*7'+5!.9/)B&=)>$>.F>N*Qa;[email protected]\qIXxOUrMXjLYgH_pG[rK[yKZuIXmJYiD[nH[nKYjLYlIYsJ\sQ[rQ\rO]sFKk59X3=R7N]ITgIOb59[-9S6H]?Ih?Ic?SkBNj=FgRh(,@%,@#+B#1B'-A'7D#*#995":%;8A"KP)X_1Vb9Zo:Z}@\zEW{K[yO\rJ]oCYo?\tC_sI^wGWoH\pGYvEczE[zJXrL[pFWnAYpAYuBXE[|FWoF[mB[[email protected]\rIYrJZqFYqD]uB`wG]tH^qG[qI]qE[[email protected]?SoC[lIZlDVp=TpEVnJ\fE\[email protected]\xDZwDUpDYnAZsAXqBXsETw>[email protected]^tDXsFZsDYrHXpHYs7Gp+.c(%R!?"@[email protected]!=8!8%[email protected]'[email protected]@[email protected]@[email protected]>Vs?VzAVqEVdBSm>[email protected],-V%>///7'KJ1Pf;So>ReWtATr>Xo7Qm8VqP"6M(3F$1H#3J%4C"9H$+A.F 2E%,A%-? 1C/E1D!/E".B!+;/5)(-$*7$/8#)?+)=*)6%(;''1%&7*(5)".%"-% 1/ 0-#)'+**(!"'#!!!$$*(!79*O4EW7CY8CX6I[=GV:AV:G]9F[6I\8DZ?RYrBUjA\[email protected][jDYrCTwAUtBWq>[email protected][vDUkDUjBUnBZsAKe0)P!B3/ .6(NN5Nf9Pk7YoSc=Ue>[email protected]=Ph6Un:Tm?Rg9Vj9Zn=Sh`'.T-N+M+H(G&B 7$=FU+N_3Q_9Pf7Pi:[email protected][lBQd8Rg6Pp;Rq>Tl?Lh;Kk6Rq:Ow=Mo=Ql;Uj9Qk9Sm=Uj?Ng*@6"!"( .01;0? [email protected]@2F"1L%)@#+83?0A4A1A/B#)>#20>.>"09"/7$*8!-8);-A 0A"*@%'*> +A$+>)7$)6%+7&)8#[email protected]; .:&[email protected]@]mBUsASq>[email protected][email protected]>Yr=[s?YtDXmC^c?Vj?Yr?Ws?Rr?Ur?PqSk;Sj;Qi=Pk=ReT*BU+;M+;G)=D(?J'@Q)9S-=N,=N+?P)%->#2C$.>$2:"2=%3?*3;*0;'1B%3E$5C%3=&*8(-;&6B'.M(3F(/@'+=$0>&2A'6D&1?)2=':=%:?)8B+1=([email protected]&5I*5E+5>*2E+9H'3C'=D0N*W9MZ;M`@Tc1+.08> LT+U[6R[>X^=Xa8Zj:[rC[oJVoG\nBYk>Zi=^o>XnD\mGVlF[nEalC\jA[nAZsC]pJ]fCYeAZmAVtDWsEZlFVkB\j[uH[qD]n=Yq;^[email protected][[email protected]_k=\[email protected]\vCXsEYk?^m>[email protected][qA][email protected]]qB[zDUo:Ab*)V##I!3.0 5 2, 1??*R\:Wf?Ui?Rn?Sp>[email protected];[email protected][[email protected][email protected]@Sl=Sm=Wn>[email protected]`**Q$2?&-;$*:"4:$2;1C.C$->"-E"5E#1< /=!4C'[email protected]).Sm9Uj:[email protected]>Qe:Ri5Hj-%T$;0-(4&MK/SaQ*BV,CU/DY1BU0AP+AV*DX/FY1>Y/BR-BQ)AT)BS)?V.=W/;T*>R$)N!!C5-+/55*[email protected]!?K&(D'@!,9*1'2/1'2(7'7&=#4!&0!&1%-*/$9#;%;&;#8#4&0-/0+$ "")& %#%)-%1!- $-"-)6(5#"1!!2'-&-$1,+%&+,&"#( /!.*$%&)"-.//*##"%#

'4$/%+!-"/(2'6#3!2%2%4$9%5#/#.$/)4%8! .%&)% " *".$+(6);%8 &6 &//3)8(7/;): ,6'(5$%$,?0="*9%)5$,2$%8"1>#/8%/=#.A#.A!0=#,8'08#/>#1=(0$3D"5F$/F%1='2? 2B5B 4B&3A(-?&0?#1A$2F+3B)6>&[email protected]$7D%3H*48(/[email protected],8F-7L-5J)3I*6F-:C&7C'8F.9H/"/? 5D#4A*1:&1=$3A([email protected](2C)[email protected]$4A#9H'3E)3T-9Q,9P,;J-:K+4J*1K+8K,?O+CV+>S/@Q.;[email protected][email protected];Y.BU,Q1;P.BP#;O*J!=/''/00"5:?#1?&0A(/[email protected]%/=&1M47K/9L)?O*XsC\oFUoFUlAUk?\oAXqCZpDWnEYlBVlAZl?[r:Zp>RkDRnAVq[[email protected]>[email protected]=Un:[email protected];Xm>XlAQg7!71.4.!5GM*KU4Pf3Pk7Qk=On=Og;Nh:SmK*;K);J&8K%>L'7M)9I+7E*:?*7I$=S""+8!(>.C+=$-:#.>'-)/A'/=#/C'/K&/E&-;%/9!->$0B'1A*-8-QO7TbCSjDZjGXjJSiKNdEVdDXlGVnKTdFWjKXkHThFTlISgIVeHUoHWjCXfGPfESlFTtLUnI\kJWrEGh1*S"@+%$&!LA5R]DReBUeAUsJZlJYkFUpGPaJR^HSiGVoFRh?YhASmC\[email protected];e*(M 8#9#:"7"5%3&7";%8$)?%>!9(?'?;(='A%A&F.E+G-I/E1K8L5K8O;N;TC\>[EfLiHhIk#Jj%Og&On&Uu*Sj0Ng/Nh2Xj8Rl9Xl9Vg5Us5Yz9Wn>Um=RhXoBZjEXiBXl=Yn?VnEVkGYiFXlAUj>Vm=^[email protected]=]p>[email protected]?Um;[email protected]?Xo;[email protected]@Tr=UqAPkENmCSlAQk?XpBPmEWgDSn?Ut#4='5?(.9&/A*1?%19!1?#5E%[email protected]'-8$1= /@"[email protected](-=(.&4:'4?&5C*.C*;I,9G,6G)?H)8K.=J0?J-M*8J'>F+:I.9D.BG0;N.N4:[email protected][email protected]@X;AW8FV4CW6CU?EP8GT5B\:IW7I]6H\9?U7LW6EY7DZ5HW4?S4FU:BU:@P4A[7A[[email protected]:CM:AX>O;AS:DS?CQ8>K/8L,;Q-:[email protected]>P86M9;F6:[email protected]=S:N37G19I1GP7MWBO[BKY?I^=M^DP`EK_DI\EH]FM[KOYKOYHMZER[BN\CNZFM^CK]*>#[email protected]=Vk?[rEXpIRkGWjCWgBZlDXsDSrEWrGUpFYmEYpDTpFVxHYtHUpIXhFVj?Yq9Yu?TrBUlAXi>Uk9Um2> /D"0D.:1>.A [email protected] ,=!0*0='5?(1C&/(->)6;*3:&/A"0D&2='/='1'NT+Od6Jb8Nc7Pf:Mh=Sg9Sl;Mn:Pi:QgMd?Qg9Pj6Ni29c*[email protected] 9!73*), 1LJ&N^1I_8I[4Oe6RkS,;Q'?Q"4P"I =0)00+(&, -C/>07+9+A4D3B!+B!.; +8.8.:*;#91-"#(((*(+,0-2-7/9+;-;)9(5'2)3-7.7):-BZ=A\>>S:=R7?S:?O78M47G63D6.:-.?*)A)&;$(Q0;O.>L,?M.AS2AU3=Q0>L-?R)AR*[email protected]?M*?I)?M%[email protected] 6+-/(!")-=A:H%9F&>Q5O"(E#[email protected];[email protected]>OiDN`BTbBOc?D`=K^[email protected]^oFWoGSlGRjEUeBWd?Uk?TqBUn>Kk:9`.,N%$B&G'I%D9574>BH?UD\IYE\G_Ld Ll"Pl#Qd*Rd,Qj+Uo*Sr*Qs+Um0Sg7O`5Vg/Vk5Wk8OjWr>[email protected]@TlARoNiASe>Ul;[email protected]=SoUo=Sp>Sr=SgO,[email protected]@R.?P.K-8J08F.9K2;I26G,7L/8J+:N):[email protected]:>P8CO3GT:[email protected][email protected]?M:EP:ATMf=Mj?SkBJ]:FZ?J^>[email protected][email protected]@N^Sl;SsEWhG[cFSfIUgCUm;[email protected]^nDWkDSmBTmDSlEUmAPg9"[email protected]&/?!+A#81(#%'-/+:/@0>",)4A*[email protected]&7D%;D+;E(8I'7M*7H)=E+:E*8G+>F.9C,;+OZ4Ua;J]6Oe6Oa9Na6Rc9R`:Ra6Wh8Ne?Gc;P_6Pe#6C'9C'[email protected]&4G'3H%1? 6> 4G%[email protected]"1?6H1D!/;[email protected]; :*"$*.22,?%;+71%%!%(!!",%#*)2/7)7&:,9+5 )0 ,318*&=(:#65#7#71/*'$#'4;GN&FS*FP-EO-ER-ES-DU0FV2FY5FX5EW2GW/[email protected]/;U+7R*.N(-H);@+>I+;Q+7R'1H%0?+4>[email protected]*?D)%-8%18#*9.)-='1A#1: 1?$2?(0?&[email protected]'2>(2>'4C%2D"1C 2?!2C)[email protected]'1>!/B%/G)2B(1?$3B#8E$6D(3E([email protected]*5;*6C%8G%5C03>/4D*:G*3M,5J,5H*8E*;E+6P.3P-4G(6D*:I/3G.4B*:E.3D-7C,7G+3C);K.5O/5H*9J+;P/7H08I+>L-;K27H2:E89H5:J0:K18G*=M,:H/>G+CQ.;N19J/?M3AK6>L1?M38M6>[email protected];[email protected]>K1GO8?R7BP/CL0CR5BN5AP4ES7GU4G^7GX9DQ9HV8F]:HX:DU:FY7FZ8D[GU>J^;?[9G_8GY7GV;Md>E^:DV8J_9DZ=DX:EX:CYGTCS`AQl73[,8O2DU;LXNgAJj=NoBRjEQjCUi?RkCXsJXqH\qJZiGWgH[iNToHRlGNi>TkTd7Uf;Ul;Kd1.S"A7(&%D8.L^8R_8Se4OnN6=I9AN;BU>[email protected]@T79K0BO.9S4UsCWr>WlVpCSmDRjCUlBSt>[email protected]:Sk8Rn?SnCOjBRc:Oc7Md;KfM%>R'?V.:Q-6F(:F(9L)7L))3>*7N*=R,:N+7E*7E(?R&:Y(9N,9H.5I+4I(;M&;R&;P(6K+;I)8I&;N&8M(7M)8E+:H)8H&SeFYiGZbDRfGWhGV^GVbIYbNWaHRbGWkIWlGVhC[dIWfHWlDWiDWmEWkEYgDXfJUlGVfEVpJ^mGVfHZlL\iC[iDXpIYmLTqMZlHWgBZlFZiIZkJXpHXgJUmH[lO[gJ[hKWnLXeEPmH^nL^[email protected]>_dEXoIRiCVfG[nKboNZgGWmFXtHXpIVbH^fGZlK_hMZiH]hE\oCTpDSjC\lG]nHUrCWoGSiGViH^rGYlE\gIWpH[uBZuF[nI]fI\kJZmKbqIWhGXhFYkHSjFVeG_jF[mHZoHZkE[[email protected]\[email protected][tG]wKZnKWhGXiDTmF_nG\lL\iJXiG[hE^pIWsKXoHYkFSlIZmFYrDZpHSlGSiHWfE`k?]oDZjKYlM]iHXgDZlEZnIWmHWeD[gEYnGYuJVuR\lLWlCIl8;[email protected]=Oc>P_7=Z5>P9IT>Nb?H[;J\;P_?Jc?F`;Ud=Pc?VhCQkCUeESlCNhCUfBKa?T`EVgDNb;RgV\?[[email protected]@YnHYoHTfFXhCYoA[qARqG]lIUeHSeEYoA]m>YmD[jIViFUfAZdAXkETrC[sDVqJTfH[aDZeAVh;\q>WoDQkBSgFYfFVhHYoF\qD\pEWmFVhBYfB\l?Zo;][email protected]?Tk:[r?ZpD[pBUlATh?Uf;[email protected]=Wl;Vl;Qm>Pk?Wl?Zh:Xh:Ur;Vp?XmCWjBUh>[email protected]`@VkEVqEUh>Qi:WjAWk?Ob;Oc9Qm:[email protected]:Rm;Pf5Pa4R_5P^:L[8F[3Ob6K_;CZ:EV5BZ6D\;[email protected]?QmDXmF^lD`[email protected]=`y>YxB\tB]oAVo-4I+5M34J08H+.D/C"-:#)8!%41)&&)'&$+*+..81&4D*9G(6F$;H,3E-6H*8J)5G$;F)2H+6D*8F,;L,7F#S-;R1K3>H0BL-ES2AS/BN,AL1DS8BU9DH7>[email protected]?L2DT6EP9BL6HU4HO9DL9JV9CV8BN5BN9ER5DS4DU8BN8FQ7>S2IQ1BX3CS5FS7DX8AU8BX7BZ:ET:HP5DS8JXG47F3=M.7K/[email protected][email protected][email protected]>[email protected]>ZlD[oGWlAWnGVpCViAYi?[[email protected]@[[email protected]]eEYoEWn?VhCTlFWiC[[email protected]=ZiAZgYgA^[email protected]=ZhB[jEShBPg?Sh?Wm=XqCTkDSaDUbAXf=^o>^rAYnBUhAVk=Yn>[oB[oFYjEZeC`[email protected]>[[email protected]>UfEUcCUg=Sl?ToDVjDTgGOdCWdOd\[email protected]:Tp=Qk>[email protected];V_=Pa:Ug:Rj=UmCNhBVf?WcQd8Sh7Zj8Sh;Se9Nb5Qd7Vm:Sj=Ud=Pc9Rf7Rg8Qj;Sg:Sc9Uc5Pf4Oi5Qf8E\+,L=/)'1AD.LV1P_/Qb7Nb7Oi3Nc7K[5G[4Qc8N^8K[3Pe6Pa7MU6LY6Kd5O]2J`1Me3Le3I_0G]%*T"'F://4,(.)'')'")-,'+,(('*,,)$(-*))-40%%'(*'.20,.,*$$'''&$$()(#),% !$($!# %&))# !$($+65#@@#IJ$FT&BT#GX$FZ*[email protected]`1Fa/AU/?S0ET+EP&@X%:W)2O+,I&0?"8E%;L'>M$7M%+F%2C'4A';E&9M$4M)5I*:H$8J$9N+8O,6M+6H)6J$/J$3L&;N'?M$=N$;T%>X(BT-R*CT,[email protected]+!1B [email protected]"[email protected]=6> 4B [email protected]/O-:M1=N*AP%BV&AT(>M+;K(=P)=T'@Y*;W*9O'8K)E=-"#!#$3733C$4C$3?#5B#[email protected]"5? .F#[email protected]".;3?"*@1&)'+2+9/= /=);,;-=/C+? .9/:+M]AJ_AG\>H\:FY6GW8G\[email protected]>Me;Xf:[email protected]>Ue>Uh:Vn9Rj=SjBUkFTh?Vd:Ud:Th>WkAUhDVb?Pd+4='6C(4A)6='4B(3D)6?'8?'5?)7H-YoDYqF[[email protected]^l=]pD^nEWlDWdBQhA]kA]mCXlEXfF]eB^[email protected]>\[email protected]>Um8Xr>QqD[hCSf?\l?\[email protected]>]m;Rl;Ue9F^,(M7)&/.#JF2RW7N^;Rj>[email protected]+CP)@P'CS'AX*BR+BQ(=O")G70!$&! $%()' $!%!/#4%2&/'0(2,2,4(9,6,[email protected][email protected]=070>5=0>/?%$,8&06$+F$:F&4C$:E*%8>"3C'[email protected]$4?#5D'9C$1A5G#6F'1?%7C5F"2B 0E6C &>9'!*"02,6#/;2;0;.>!1>!/8 2N*8P,4R,4Q*6M+9J+4N(;S*7O+7F(2B#4F%;M-8L/>M+AO)>L,Q3AO/AN+>R,7D!7?$2> 5>%[email protected]'79%3= WkHVhL[iJ[jHXkL]oI\l>Ug7;_4;T5OP7QY=Se=H_04P-BQ=LXAN]>J_;N_>[email protected][email protected]=Nh>[email protected]\FPbAKg;Ke;L^9Jc:H^;M[ThCYgF\[email protected]^[email protected][[email protected]>ai>YqBXoE[mEVn>Vs?XqBUnGUmHXkEXg>[g=WoAXqBWiDYbBUf:[email protected][e=Yi>SjD]hB]i>[email protected]]kD[qHXrGYoAUkC\pHYsCVm>Zj>[email protected]>[email protected]@Ug;Uh9Ul;[email protected]?[qCYmDRfCSdCWeBWjAYnEOj=Xd=Se=SjBTkCWdCXbTe4Ea)(P6),97%MG1KX2Rb7Nh:Qa9ReKd9Pf9Ma.A 2:(=. % +)14286a56Y3H[Q\?>]3/L/CK8L[=L[>G[?J]=N^7E`4Me:Ja=SdGJ\BQ`[email protected]@McDM`>R_9Kc9Oe:Ne8O\9M\;JZ4I\[email protected][jBZmGUkIVgE[pBWpCVoEZuDXqKVkJYgJ`iE`lFXoG_oJZjJZiFVe?\l?WmAUoEXmIWlIXkCZi[[email protected][qDVgDVfA[f>Xj?YvBYuDZpDVgFQgBSh>Vp>XtA\[email protected]>SnYh:[email protected]@XnFWgDXiAWlATiBUfD\gCVkVd=Wi>VtAToEWcGTcBUe?Vj>Tf?Yf>[[email protected];Yj:[email protected]*'M9% [email protected];Kf4Ph8Hb8Qh8Zq?Ri>Qh9Tm;[email protected]`#/:#-)0E/?D5DL9U_Kol_{|k~tw{twyt|mqeb`xT^tL[uO^wS[mLYuKWsEXgBVjF\kGWbCUgFXhGUeDYbD[hLPbIU]FVjJVeKT^HXbMUhRZhLVmK[pPSfKWaKNhKZlL_kNYkMUfFXiHXoN_dNVbIYiKQiS[gN[fMXmP[mO^lPbnR\qP]kJ_jIToO\rObrM]qO]nL]oN]nIXgJVdJ[_GYfHTdDDb4*R%8+&! >58VR?YaFSlLWlHVdDWkFYkEUiFUlLRkNWgIYjMXkNZlHXoGTmJYhGZkFTfHTfDYlE[kG]oL]gIThKXiO]hJZqNXrOXiM^lNZnM^oK`pM[kH]nH`qHZnIVnIQlLZrKWkI[lIZnBWoDRfGYhH[qMZjGXhB^lK[lH[kGZpJVrHYmFWsJ[mEShAZkHXgMYgIVkLYmHWiBYgF[lK[nLXlJ[kJ_nJ[rEUrC[pC[tJ`mN\iE]qL\rSZlN`gE[oD\qC]qD\vM\pH\kH[kGZjEYkHWjEUnA`rCYnEZk?[oCYqGTkFSgFXpE^oEYiCWh?]o>[[email protected]\eHVfCVnC]vDWxH[vI[rFYnB\iCXkIUkQTlLZoEVsGYsI\oKWmISkGWnDWsC^pHUpNWkPYiKYkN]mT\mORj:=b35Y5FT6QZ>SdABa11R2GU9L\9L`AEb:Ha7F^7E\9Ib`uCZnFaiGYfFVlCZqC[oIYsHXhIWdE^nFavI^sJZlH\gFWiD\[email protected]@]mAZlB\[email protected];QlUf>[email protected]?XlC[qC[qETlFWeDTg?Vl=[uAVqC^[email protected]?WsCTrFOgBPgAXlB][email protected]?^rCSwAUpBVqFUxFU{EUlB[n=[r=UlBVeATkAYrFToHVmFSoCToAUeDQbDSc?Yk>\[email protected]=Tk>SnAOc>Ke=Rn9Xn:[email protected]>Mm,60:2A/@%/>"/#/=!/>2B,@&=2)$ "!!&%! '()$"#$ #),+-("(!(**%1"4"/2!0+,&')%"%!)"*%+&(#0%4#2%1&.'-&0(2"-(0%0"4#7!1%'*"+/-)(& (.,(*!*$&("-./)$"#

(3&10#.!'%0*7%6"&0%-#1,9""6""3!*.!$1%5!7/##!"#'*'.'5%7 +5,;"(".EW;BW:EY?JY?HV;@P>BS?IMAEP>HW>[email protected]?DS;;Y6;O6?J69G/[email protected]:Q7CS9DU:[email protected]=TVImgR^fq}yqe][rUclZmubezVSk;Va1Nb.QY.M_/Nc2TY8R\3Rd4O`6N]9M`>[email protected]`HT_IMaEbhGUhIWbGScF[lKYmPVeR`fK^kJ^oLUkLXfN[dR\hP]gKXgH]qI[nLYjP\iM]oO]kK^lI]oP[lN_kK_lP_lG]mH_lH^oL\rRWiPWlN[oMUiCCb8,P!7.% C46TT=WgKZkNTiJXjNSePVbIWiG[pP^jKYlD\kJYkL]lEZiF]iJYoEWv?YsEVmIQnI\iIZiIZkKZkKYkL\jM^jM[hI[jN[rLZpF]nJ]oOYfMcjOWmH^gCXkIXjJYiK_nLZmGZkKYkHZkBVsHVrN\hN[mN[lGZgB`oH[lI\gB[nIUjJYfEZnHZoHXhD^iI^hLZfE]iCaiKYmM[qJ]kG]lO_oP\mF^rAZpGYhFZjB\qFYrNYnJ\mAYpDXoI]gG_pK\qH_rF]yG[mDYhI[oKSkF]lI[vF[oC]kFarGZoGViJ^lG[jI\iH]kD\mCWoFXkFXgDXiDWqH^tOauLVrHXfH[fC[jCXnF[nJUjEXjA]oB^vDYxD^rFZgIWiH[oHZoGWnHVjJ[lJYkHYmG\sI^mJYjI^oGXmCYiCWmGSnLZjM\lO]lHZnM^oQ^oBSm8:^4:P5HQ7QfAWo>?_-3R1JV;P`>Hd=Lb:G^6HW4G^>QcBLcCH[>Sb?Ib;[email protected]?TdBPf=TcWn?^[email protected]@[email protected]@[email protected];Vg3Dc( L0' ,51"MJ0Qe>Xh?Qf3Vf9Rc?Sf>[email protected]?\e;WlAVi:Sf2Qk7Qi:Od8Pc8Jh:Me9Se7Td:La>Qb=Rb9Oc:PfAPf>Pd4ShS^:Oc8Ol;Ne8Lb2Ng3Sm;SoN->S*3L%-J#/J$6K(8G+4F'>O%9S*9P-;H-9N+9L)9P*7T)9M+2D(5G&=N)AR0AP1Z,?V0CR/CV,[email protected]=P.?G)BN&FY)[email protected],?K+=K*>Q*=Q+;N,8L,7G+9J,>I*:N+6O,6H,4?,9B&6L 5I$3F+3D(4A$7="[email protected][email protected]'/>&'='(9&&5):"): #5 %4"/"*.*!&'&&'' ! (#5/7:6E%6D'3: 4"*6/4)8!)6 /#,I)+1-/%!$#$ %#),';3/@=3IO=OUP^[TlmUfuWk|Ztdw~wjfl}fyitT`[email protected]?U,7I#:G&7G(=K%AL%L\9Ka:Fc>B`>C^8O][email protected][email protected]@J^[email protected][Xi?Xi?WkCZeCT`9[[email protected][vAWu>Up=Wi>[lB\[email protected];Rk;Wp=ZlBSfATg>[email protected][email protected]=[i?XmF\jGUjDZlBWnB\[email protected]:Vn>[email protected][email protected]=_m;QiBVe>Nh:Tl=SsAXoHSjCR`BUe>Qi?QlBQlDWmBTk?Yl;Ys;[email protected]:Ph4N(5L,8K.;I*AL';P)>M1:L,8O$2H&8F(=L'?K(?J+N)=T.>S0:N/AJ+BK*[email protected]?U,DS*?N*AQ*[email protected],?N)>R*[email protected]/AR/EN+?O)D\->Y0?R-?J.=J)@P)8Q*=S-:O-=M&DO#?P%AP-(.:%[email protected]#)D$+9%*5#(8")6&"-".!#1)-$!," 0#)+ ,' *)"$& " !# !" #!!%1)#;[email protected]@QoASjA[g?Vh=Tn>[email protected]@Ti;Tl:Re;Ub9Th=XoCZuCUiTkBRkCTjBWj>Xj>[email protected]@Re>VhPmBZaBRa?Vk>[rARmD\[email protected];[email protected];ShM'>N(>P.>N/BJ-N1BM,EP(@P)AR-N$O.;K,'A#06&,8+46(*="/>(/9&-2%44(0>$-E!0A%0/8B,?D-:D27D/=H+:[email protected]:E-F1BH1>[email protected];H3?M36F1?I4EK58C1H28D39H/=K/ 31,&)(2%2(409'9,8.90?4G1H3D5I6J:[email protected]"FX#MY%H]'T^+QZ*P\/V_9MZ9U^7Wg8Sh:[email protected]:[j>]jE\l?Vk:`nAWhAXa>Rf>UeDXiATe>_iBZmDXhATi:[email protected][gA\[email protected]@UfCYf?Wm?XlBYhAXg?Zl;[email protected];Uh=ZfF&5I'8F'3?!M%AU+:U3>O/?N*BI,[email protected]>N/>Q)AR'CR+O(?R+>N+=J&$5H":J(>E,9D*>E#=K$6J&$7>"8E$4).D*1>%2>&/=*,< -7,% $!*+,8&7;&7A'=L(8Q-7Q+:J+7L.Y07Q-7D)2E$3I#;M&@Q-AN,?N+CZ*@\*D[.?S1AN-CS+B[,DW,BQ/BN0=O,BT'T0=R.;P,DP+CS)?W(#:D%:E%9E&1B$3G#8J%1C%[email protected]$5=&7=%3> 9F 2K"2E5A5F'1?#3?!2?"[email protected] (Q6DT7CT9DV7EY8HP7DQ=CZBHW?MY=M[BJX;IXRh:OiQiCRb?U_:PgSe7Rk>[email protected];Ke=Se:Of7Og8Pj;Qh=Te;Re9Le=MdJe=Od9Kc8Pm9Tm9Ni=Ng8Oi2Om7Mg=P^?N_?Pb>Of9Rb:LbJ(6M*:Q.:M,=H+8,KR7Q^9RjOn0=-([email protected][email protected]>M;?V>Q6BK9CP7CU;@P:GO3=N3BN:>N&XS7WaEZgFTfEWkD[pJUsJWoLViM[iK[kF[rEXrEWmHUjJWkL\uIZwFVtJSmKVmK`uP\xMEk86Y3:X;I_BPaAMf98_/8M/[email protected]@He:[email protected]^?ObBRnDWnDZlC[lCYpFZsFYpETkDWkCToF]sJ[yNZrOUkGXmDYqCUpBWpDVqGWmERn9Ll2Kj-On)Qj1Ph5Va4S^1Od3Sf7Wm;[email protected][email protected]@Qr=Qq:[email protected]=\[email protected](#+A%3>%+>'4=+0K,/B1:-> /@"-=$/= ,C`8C^9K\;JaCMgAIjBOjFLfANgFLeDOhERfGN`BOf?Kd9He;J_>G\Wl=UgB]lFYmH[kHVfE[lBXsHXoKVsI[tHWnGVoDZpIVsKZoETh>Qd67].)J#> 8+ $! !$#%#&(').%3$0!1'8*=(>,=0C3L4J6N>RODT>`EbA`I_Mc$Nd*J\/Ob+Ug*Qi8Um>Nk;[email protected] +E"+B#+9+9,",^[email protected][iHZfG]lC[sDYwJYqO\jMYlE]tF_uO^uR]uN]lFVpEXvL^tO^[email protected]]1;X;R_BXgBPh92U3:K9LRAR[ALaALe?Ic:C^8J[AL^[email protected][DRfFPiFJfCNkFMhERgDVg?Qd:Lb7H^:KdEZfIUeEWkB[qEUkHWiHVeG[kCUnHZtNUrKVjEYeCXhEWqHWnJTfHZgGWjFTg>Pg65`/"Q)B%/)'$"! #$$$ !&*(&')(&&)#+*".$6#6)52:7AJO"NY1Qb8Pe9Rj?Ng?QcL];M`8Ob8V`5Sc8ReM-9H'=I(:N+=S+Nh?Jd39W3>S:O\>M`[email protected]=I^7K_:F[>NdCNcFSdKIiILcDTfBRc>M`ANe;[email protected]+4N*4O$AO($7G$8J'4G&1A%1E 4F5G#4D$2?$7H$6G$5?#8D!/D%2;"3=2E"0A$0>"5B$+;$:1#!$ /,[email protected]/A"';#+7 *8/:".:!/>*?.C#)A"'5#)70;+;+C)E+C)?.6#+2"-5*8-:+>(9)8)7 *7'2*:++='9&3!'2!(2%2/5,;&9(5-4!%0$/&5%6(8+:*7(2",!%-*4'6%3&2%4!.$.'/'3&4'3(0*/'2!/(+*-'/'3%0 -!,"0!/"0/*"#)"- 0((!! $ /-() +))&,( !

*/*2*6&4'3!%/!','4'6 &6#'7 (/(-'5(9 %5 -)!$!#*,,5%3.:+8!$5*;&*YaJ\oMSlJWjD[iE\pNZtRWkPUhLXlHWoIZtO\mN^gI]gG_iI\pK]pNZjKaqLazPXrE=b31Q/?X=LaEJb?Kc36V1=M3N[:O`?RbFZ2($(E>(OV8O^9Qc:Pd;[email protected]=Vh>[email protected]:Xf:Qh;[email protected]`1Lh2Ol7Mf4J`2O`4Rd9L_5FY4JY9E[8K_3I]6F_6E^4G\4O_9Oa=I\>O_7Jg6Pe9L_7NX3Nb4Nj:Jg=M`>J`8Qg8MgT*:L)>I*:J(>N)M/;K*?K(?T'CU(:M*?I,9E(8K%-=,.QX=X]IWdL^kR]pXXiT_kRarQYqQ]nM`oN`mOZnNYrU]vY\nWXpXXrNYoGZtNYqN\oS_rVXuM]rHTa9+U&B' A.3WMHZ`K\lO\uVZnY_eO_mPbnR[lOarR_sU\mR]nQ[mV\nPYmK\gKZkO[uP[mMYoOZqS\lOWoLNe;A]'@($#"B53Z[HVoLYzMasJ\mJ[kKdqJaoJWrJ]mI\qNYsT]jP[mKasPZsI^pI^nKXnHanK^vTXsS^gKZnJZrKWnO\rRZnNUmH[oI\tM\uIQpDToGYqIVlK\kI[rHYuH]lI