Click here to load reader

Zadaci iz Osnove informatike

  • View
    6.214

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Zadaci iz Osnove informatike

  • 1. DRAVNO NATJECANJE IZ OSNOVA INFORMATIKEKOLSKA GODINA 2009./2010. PULA 16. SVIBNJA 2010. 8:00 vrijeme pisanja 90 minutaUputa ueniku:Zadatke otvori nakon to to nastavnik odobri!Zadnje dvije stranice testa moe koristiti kao pomoni papir pri rjeavanju zadataka. Ukoliko ti to nije dovoljno nastavnik e ti dati dodatni papir. Na kraju pisanja sve papire treba predati nastavniku.Test se sastoji od 30 pitanja. Broj bodova za pojedino pitanje naveden je u stupcu mogui bodovi. Ukupan broj bodova je 50.Odgovore na pitanja treba upisati u za to odreena mjesta. Odgovore zapisuje kemijskom olovkom. Odgovori napisani grafitnom olovkom nee se priznati.Povjerenstvo e priznati samo toan i neispravljan (nekorigiran) odgovor.Za vrijeme pisanja smije koristiti samo pribor za pisanje. Pii itko! Upotreba kalkulatora ili mobitela nije dozvoljena.Sretno!Ime i prezime kolaProgram ( prirodoslovno-matematike gimnazije, ostalegimnazije i strukovne kole) Razred Mentor Test ispravio:_________________________ Ukupan broj bodova:Test ispravio:_________________________

2. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. U sljedeim pitanjima na odgovore odgovara upisivanjem slova koji se nalazi ispred tonog odgovora, na za to predvienu crtu.red. Pitanje: bodovi broj moguiostvareni Kratica i naziv CARNet imenuje: a) Hrvatskog akademskog davatelja mrenih usluga b) Hrvatsku akademsku brzu mreu 1 c) Hrvatsku akademsku istraivaku mreu1. d) Hrvatsku internetsku mreuOdgovor: _________________Veza hrvatske globalne mree s europskom globalnom mreomostvaruje se mrenim vezama kroz:a) Sloveniju i Italiju1b) Sloveniju i Austriju2.c) Maarsku i Austrijud) Sloveniju i MaarskuOdgovor: _________________Glavno svojstvo nepozicijskih brojevnih sustava je: a) vrijednost znamenke dobijemo mnoenjem s bazom b) vrijednost znamenke ovisi o poloaju u broju1 c) vrijednost znamenke ne ovisi o poloaju u broju3. d) vrijednost znamenke dobijemo pomou teinskih faktoraOdgovor: _________________Brzina razmjene podataka za USB 2.0 iznosi: a) 256 Mbps b) 480 Mbps14. c) 512 Mbps d) 16 MBpsOdgovor: _________________ 2/13 3. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010.Usmjeritelj (router) je ureaj koji spaja: a) dvije ili vie mrea b) tono dva raunala1 c) dva ili vie raunala 5. d) raunalo s telefonskom linijomOdgovor: _________________U tekstualnom editoru programskog alata Word, da bi preli unovi red i ostali u istom odlomku potrebno je pritisnuti:a) tipku [Enter]1b) Kombinaciju tipki [Ctrl] + [Enter] 6. c) Kombinaciju tipki [Shift] + [Enter]d) Kombinaciju tipki [Alt] + [Enter]Odgovor: _________________Ako u programu za proraunske tablice Excel (na slici) elimododati vrijednosti na graf, potrebno je odabrati:1 7. a) Oblikuj podruje grafikona b) Vrsta grafikona c) Izvorini podaci d) Mogunosti grafikona Odgovor: _________________3/13 4. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. U sljedeim pitanjima na odgovore odgovara upisivanjem tonog odgovora na za to predvienu crtu. Koju eliju trebamo aktivirati ukoliko u radnom listu programa za proraunske tablice, Excelu, elimo zamrznuti drugi red i 1 trei stupac?8.Odgovor: _____________________________ Zadana je radna knjiga proraunske tablice koja se sastoji od tri radna lista: List1, List2 i List3 (vidi sliku). Koju formulu trebamo upisati u eliju B3 lista List3 kako bismo u njoj zbrojili vrijednosti koje piu u elijama B3 na radnom listu List1 i B3 na radnom listu List2? 19. Odgovor: _____________________________ Zbroj etiri uzastopna broja u sustavu s bazom 5 iznosi 213.2 Koji su to brojevi u bazi 5? 10.Odgovor: _____________________________ Zapis nekog broja u bazi 9 poinje znamenkom 2 i ima ukupno 5 znamenaka. Koliko znamenaka ima zapis istog broja u bazi 1 27? 11.Odgovor: _____________________________ 4/13 5. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. Odredi x iz sljedeeg izraza:2 12.Odgovor: _____________________________ Izraunaj: FEDCBA16 ABCDEF16 2 13. Odgovor: _____________________________ Rijei sustav jednadbi:11 8 x 3 27 y4 14 61+1.20 3 x 3 y423 4 14. Odgovor: _____________________________ Pronai X16 koji zadovoljava izraz: 112+104+118+1016+...+11512=X16.2 15.Odgovor: _____________________________ Za koliko razliitih baza vrijedi sljedea nejednakost?2126b+136b>220b+1 ? 16.Odgovor: _____________________________ Koliko brojeva izmeu 300 i 500 (ukljuujui) ima tono osam (8) jedinica u binarnom zapisu?2 17.Odgovor: _____________________________5/13 6. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. Deklarirane su tri varijable A i B i C tipa byte. Logike operacije AND (konjunkcija) i OR (disjunkcija) djeluju nad pojedinim parovima bitova varijabli. Koliki je sadraj varijable A (u dekadskom brojevnom sustavu) nakon izvoenja naredbi? 2 18. A := 101; B := 84; C := 94; A := A OR B AND C Odgovor: _____________________________ Sljedei izraz zapiite tako da koristite najmanji broj konjunkcija, bez disjunkcije i negacije:2 NOT(x < 30 OR NOT(x > 50)) AND (x < 100 AND NOT(x > 50 AND x < 70)) 19.Odgovor: _____________________________ Odredi sve ureene trojke (A, B, C) za koje je sljedei izraz istinit:2 20.Odgovor: _____________________________ Za funkciju f odredi njenu komplementarnu funkciju fk u najkraem2 21. (pojednostavljenom) obliku. (komplementarna funkcija ima zamijenjene vrijednosti 0 i 1 u odnosu na poetnu funkciju.) Odgovor: _____________________________ Primjenom zakona Booleove algebre zadani logiki izraz zapii u najkraem (pojednostavljenom) obliku: 2 22. Odgovor: _____________________________ 6/13 7. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. Zadan je logiki sklop s tri ulaza. Na izlazu logikog sklopa bit e vrijednost 1 samo ako je dekadski ekvivalent kombinacije s ulaza: djeljiv s 2 i razliit od 0 ili jednak 5 Odredi: 1+1+1a) Tablicu istinitosti takvog logikog sklopa.b) Na osnovu tablice istinitosti odredite pripadni logiki izraz u konjuktivnoj formi (bez pojednostavljivanja).c) Napii konano pojednostavljen logiki izraz. Odgovor: a)23. b) _____________________________________________________c) _________________ Prikaite funkciju f (A, B) = NE(A) ILI B samo uporabom2 logike funkcije NI (negacija od I). 24.Odgovor: ____________________________ Kako glasi naredba u pseudojeziku koja rauna vrijednost matematikog izraza? 1 25. (Funkcija sqr oznaava operaciju kvadriranja, funkcija sqrt oznaava operaciju drugog korijena, abs vraa apsolutnu vrijednost jedinog argumenta) Odgovor: _____________________________________________________________7/13 8. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. to e biti ispisano na zaslonu raunala nakon izvoenja sljedeeg niza naredbi?a := 0; b := 1; za i := 1 do 5 initi 1 za j := i do 5 initi 26.{ a := b + 1; b := a + 1;} izlaz (b); Odgovor: _________________ to rauna sljedei programski dio? (div je rezultat cjelobrojnog dijeljena, mod je ostatak pri cjelobrojnom dijeljenju)ulaz (n); y := n; m := 0; z := 1; dok je n>0 initi { m := m + z*(n mod 10); 2 n := n div 10; 27. z := z*10; ako je n+m 1 initi {2 28.ako je n mod i = 0 onda{s := s + i;n := n div i;}inae i := i + 1; } izlaz (s); Odgovor : __________________9/13 10. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. Nacrtaj dijagram toka (blok dijagram) ili napii pseudokod za program koji unosi broj zapisan u binarnom brojevnom sustavu, a ispisuje broj zapisan u dekadskom brojevnom sustavu (U 2 programu se mogu koristiti operatori div za rezultat cjelobrojnog dijeljena i mod za ostatak cjelobrojnog dijeljenja) 29.10/13 11. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010. Nacrtaj dijagram toka (blok dijagram) ili napii pseudokod za program koji unosi prirodni broj, a ispisuje njegov najmanji viekratnik koji se sastoji samo od znamenaka 0 i 1.(Takav broj3 postoji, u programu se mogu koristiti operatori div za rezultat cjelobrojnog dijeljena i mod za ostatak cjelobrojnog dijeljenja) Odgovor: 30.11/13 12. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010.12/13 13. Dravno natjecanje iz Osnova informatike Pula 13. do 16. Svibnja 2010.13/13