of 32/32

TVP KULTURA

  • View
    165

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TVP Kultura

Text of TVP KULTURA

  • 1. Powstanie TVP KulturaPowstanie TVP KulturaTVP KulturaTVP Kultura kana tematyczny TVP, kana tematyczny TVP,powicony tematyce kulturalnej, ktrypowicony tematyce kulturalnej, ktryzosta uruchomionyzosta uruchomiony 24 kwietnia24 kwietnia20052005 r.r.o godzinie 17.00.o godzinie 17.00.

2. FinansowanieFinansowanie Nowy kana telewizyjny nie otrzyma adnegoNowy kana telewizyjny nie otrzyma adnegododatkowego finansowania z budetu pastwa.dodatkowego finansowania z budetu pastwa.TVP musi wygospodarowa odpowiednie rodki zTVP musi wygospodarowa odpowiednie rodki zdotychczasowych dotacji pastwowych oraz zdotychczasowych dotacji pastwowych oraz zwpyww z abonamentu. Prowadzone s takewpyww z abonamentu. Prowadzone s takerozmowy z samorzdami regionalnymi i lokalnymirozmowy z samorzdami regionalnymi i lokalnymina temat wspfinansowania relacji z wydarze zna temat wspfinansowania relacji z wydarze ztych miast i regionw. Kana zamierza tetych miast i regionw. Kana zamierza tewsppracowa z Ministerstwem Kultury iwsppracowa z Ministerstwem Kultury iMinisterstwem NaukiMinisterstwem Nauki 3. TVP Kultura jest pierwszym kanaemTVP Kultura jest pierwszym kanaemtematycznym, ktry ruszy pod auspicjamitematycznym, ktry ruszy pod auspicjamiTelewizji Publicznej w Polsce. InauguracjaTelewizji Publicznej w Polsce. Inauguracjamiaa miejsce 24 kwietnia 2005 roku.miaa miejsce 24 kwietnia 2005 roku.Kana powicony jest tematyceKana powicony jest tematyceartystyczno kulturalnej i skupia si naartystyczno kulturalnej i skupia si narnych dyscyplinach sztuki, takich jakrnych dyscyplinach sztuki, takich jakkino, teatr, muzyka czy sztuki wizualne.kino, teatr, muzyka czy sztuki wizualne. 4. TVP Kultura a misyjnoTVP Kultura a misyjno TVP Kultura, uznawana przez wielu ludzi kulturyTVP Kultura, uznawana przez wielu ludzi kulturyza jedyny program realizujcy misj TVP, nie jestza jedyny program realizujcy misj TVP, nie jestfinansowana z abonamentu, ale wycznie zefinansowana z abonamentu, ale wycznie zerodkw komercyjnych telewizji publicznej.rodkw komercyjnych telewizji publicznej. W padzierniku 2006 r. - decyzj wczesnegoW padzierniku 2006 r. - decyzj wczesnegozarzdu TVP - na antenie stacji pojawiy sizarzdu TVP - na antenie stacji pojawiy sireklamy (w 2007 r. zajy 0,7 proc. czasu emisji).reklamy (w 2007 r. zajy 0,7 proc. czasu emisji). 5. TVP Kultura- odbirTVP Kultura- odbir Stacja nie jest oglnodostpna - mona jStacja nie jest oglnodostpna - mona jodbiera tylko przez satelit i w kablwkach. Ododbiera tylko przez satelit i w kablwkach. Od2006 r. ogldalno kanau zwikszya si2006 r. ogldalno kanau zwikszya sidwukrotnie, ale i tak zaledwie 9 tys. 908 osb nadwukrotnie, ale i tak zaledwie 9 tys. 908 osb naminut decyduje si go oglda (0,15 proc.minut decyduje si go oglda (0,15 proc.widzw).widzw). W 2007 r. TVP Kultura wyemitowaa 6 tys. 845W 2007 r. TVP Kultura wyemitowaa 6 tys. 845godzin programu, z czego na emisj audycjigodzin programu, z czego na emisj audycjizakupionych, premierowych przeznaczono 52zakupionych, premierowych przeznaczono 52proc. czasu, a produkcja wasna to 32 proc.proc. czasu, a produkcja wasna to 32 proc. 6. TVP Kultura za cel postawia sobie midzy innymi wspprac z artystami,TVP Kultura za cel postawia sobie midzy innymi wspprac z artystami,zarwno tymi najpopularniejszymi jak i tymi niszowymi. Obok wysokiejzarwno tymi najpopularniejszymi jak i tymi niszowymi. Obok wysokiejklasy materiaw filmowych kana prezentuje bezporednie relacje zklasy materiaw filmowych kana prezentuje bezporednie relacje zwanych wydarze kulturalnych, festiwali i koncertw.wanych wydarze kulturalnych, festiwali i koncertw. 7. W 2006 roku TVP Kultura zostaa nagrodzonaW 2006 roku TVP Kultura zostaa nagrodzonaHot Bird TV Award zwanym telewizyjnymHot Bird TV Award zwanym telewizyjnymOscarem, jako najlepszy europejski kanaOscarem, jako najlepszy europejski kanatematyczny w kategorii Kultura / Edukacja.tematyczny w kategorii Kultura / Edukacja.Docenienie za wysok jako programu iDocenienie za wysok jako programu ioryginaln formu zobowizuje.oryginaln formu zobowizuje. 8. TVP Kultura stara si zainteresowa widzw nie tylko swoimiTVP Kultura stara si zainteresowa widzw nie tylko swoimiprogramami, przykada rwnie du wag do wszystkiego co jestprogramami, przykada rwnie du wag do wszystkiego co jestzwizane z opraw stacji.zwizane z opraw stacji.9 kwietnia 2011 r miaa miejsce premiera nowej oprawy TVP Kultura9 kwietnia 2011 r miaa miejsce premiera nowej oprawy TVP Kulturastworzonej przez wybitnego artyst grafika, wykadowc warszawskiejstworzonej przez wybitnego artyst grafika, wykadowc warszawskiejASP - Piotra Modoeca. Przygotowana przez niego seria animacji,ASP - Piotra Modoeca. Przygotowana przez niego seria animacji,oryginalna w formie i nawizujca do tradycji Polskiej Szkoy Plakatu,oryginalna w formie i nawizujca do tradycji Polskiej Szkoy Plakatu,bdzie przez najblisze miesice znakiem rozpoznawczym stacji.bdzie przez najblisze miesice znakiem rozpoznawczym stacji. 9. W kwietniu 2011 r. TVP Kultura uruchomia takeW kwietniu 2011 r. TVP Kultura uruchomia takecykl programw Videogalerie. Jest to pierwszacykl programw Videogalerie. Jest to pierwszatego rodzaju prezentacja sztuki wideo w Telewizjitego rodzaju prezentacja sztuki wideo w TelewizjiPolskiej. W poszczeglnych odcinkachPolskiej. W poszczeglnych odcinkachprezentowane s prace artystw zwizanych zprezentowane s prace artystw zwizanych zniewielkimi galeriami sztuki. Program ma charakterniewielkimi galeriami sztuki. Program ma charaktermisyjny, poniewa wspiera oddolne inicjatywymisyjny, poniewa wspiera oddolne inicjatywykulturotwrcze w caej Polsce.kulturotwrcze w caej Polsce. 10. W maju 2011 r. TVP Kultura otrzymaa zotyW maju 2011 r. TVP Kultura otrzymaa zotymedal w konkursie EBUconnect zamedal w konkursie EBUconnect zanajlepsz kampani promocyjn w kategoriinajlepsz kampani promocyjn w kategoriiBest Comedy, Reality or EntertainmentBest Comedy, Reality or EntertainmentPromo za spoty promujce XVIPromo za spoty promujce XVIMidzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.Midzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.Fryderyka Chopina.Fryderyka Chopina. 11. Nagroda EBUconnect dla TVP KulturaNagroda EBUconnect dla TVP KulturaEBUconnect to coroczne sympozjum podEBUconnect to coroczne sympozjum podauspicjami Europejskiej Unii Nadawcw,auspicjami Europejskiej Unii Nadawcw,skupiajce publiczne stacje radiowe iskupiajce publiczne stacje radiowe itelewizyjne Europy (74 aktywnych czonkwtelewizyjne Europy (74 aktywnych czonkwz 56 krajw i 36 czonkw afiliowanych).z 56 krajw i 36 czonkw afiliowanych).TVP jest czonkiem EBU od 1993 roku.TVP jest czonkiem EBU od 1993 roku.O nagrody EBUconnect, co roku ubiegajO nagrody EBUconnect, co roku ubiegajsi najwiksi nadawcy telewizji publicznychsi najwiksi nadawcy telewizji publicznychrynku europejskiego. S wrd nich m.in.rynku europejskiego. S wrd nich m.in.BBC, ZDF, France Televisions, RAI i SVT.BBC, ZDF, France Televisions, RAI i SVT. 12. Telewizyjny festiwal Kult Off Kino w TVPTelewizyjny festiwal Kult Off Kino w TVPKulturaKulturatoto telewizyjny festiwal filmowy kinatelewizyjny festiwal filmowy kinaniezalenego odbywajcy si w grudniu naniezalenego odbywajcy si w grudniu naantenie TVP Kultura. Statuetki festiwaluantenie TVP Kultura. Statuetki festiwaluprzyznawane s w piciu kategoriach: off;przyznawane s w piciu kategoriach: off;etiudy studenckie; animacja; Grand Prixetiudy studenckie; animacja; Grand PrixPublicznoci; Grand Prix Festiwalu iPublicznoci; Grand Prix Festiwalu iNagroda JuryNagroda Jury 13. Konflikt z operatorami telewizjiKonflikt z operatorami telewizjikablowejkablowejTVP Kultura w pierwszych miesicachTVP Kultura w pierwszych miesicachnadawania zanotowaa bardzonadawania zanotowaa bardzosabogldalno. Stacj w cigu minutysabogldalno. Stacj w cigu minutywedugAGB Polska ogldao ok. 812 osb.wedugAGB Polska ogldao ok. 812 osb.Dla porwnania:TVN TurboiTVN Meteo-Dla porwnania:TVN TurboiTVN Meteo-ok. 10 000 osb,TVN24ponad 63 000ok. 10 000 osb,TVN24ponad 63 000osb, aTVP11 200 000 osb. AGB nieosb, aTVP11 200 000 osb. AGB niepotrafia zapisa tak niskiego wyniku wpotrafia zapisa tak niskiego wyniku wprocentach.procentach. 14. Byo to wynikiem bojkotu stacji przez wieleByo to wynikiem bojkotu stacji przez wielenajwikszych sieci kablowych,m.in.UPCnajwikszych sieci kablowych,m.in.UPCPolska. Bojkot zwizany by zPolska. Bojkot zwizany by zkonfliktemTelewizji Polskiejz kablwkami.konfliktemTelewizji Polskiejz kablwkami.TVP daa od sieci kablowychTVP daa od sieci kablowychdodatkowych opat, bd stworzeniadodatkowych opat, bd stworzeniadarmowego pakietu, skadajcego si tylko idarmowego pakietu, skadajcego si tylko iwycznie z kanaw TVP, co technicznie iwycznie z kanaw TVP, co technicznie ifinansowo jest niemoliwe do zrealizowaniafinansowo jest niemoliwe do zrealizowanialub te dodatkowej opaty od kadegolub te dodatkowej opaty od kadegogniazdka w wysokoci 1,5 z.gniazdka w wysokoci 1,5 z. 15. Ostatecznie konflikt zosta rozwizanyOstatecznie konflikt zosta rozwizanypoprzez zawarcie2 grudnia2005r.poprzez zawarcie2 grudnia2005r.porozumienia zPolsk Izb Komunikacjiporozumienia zPolsk Izb KomunikacjiElektronicznejna bezpatne dostarczanieElektronicznejna bezpatne dostarczaniekanau. Na pocztku2006r. TVP Kulturakanau. Na pocztku2006r. TVP Kulturazacza dociera do blisko 4 milionwzacza dociera do blisko 4 milionwabonentw obsugiwanych przez czonkwabonentw obsugiwanych przez czonkwPIKE, gwnie przez sieci UPC Polska orazPIKE, gwnie przez sieci UPC Polska orazpakiet analogowy BasicAster.pakiet analogowy BasicAster. 16. TVP Kultura w rankingu kanaw tematycznychTVP Kultura w rankingu kanaw tematycznych( na podstawie danych z www.wirtualnemedia.pl)( na podstawie danych z www.wirtualnemedia.pl)Maj 2011 Maj 2010TVN 24 4,43% udziau 4,54 %AXN 0,76 % 0,77 %Polsat News 0,63 % 0,57 %Discovery 0,56 % 0,45%TVN Style 0,48 % 0,43Polsat Sport 0,46 % 0,54Kino Polska 0,37 % 0,63 %Ale Kino 0,36 % 0,31TVP Kultura 0,28 % 0,28 17. Programy w TVP KulturaProgramy w TVP KulturaOd 3 listopada 2008 roku kana TVP KulturaOd 3 listopada 2008 roku kana TVP Kulturaemitowany jest od 7:00 do pnych godzinemitowany jest od 7:00 do pnych godzinnocnych.nocnych.Kana emituje programy o literaturze,Kana emituje programy o literaturze,teatrze, filmie, muzyce i tzw. "kulturzeteatrze, filmie, muzyce i tzw. "kulturzekorzeni" (folklor, itp.). Prezentuje tekorzeni" (folklor, itp.). Prezentuje tedorobek kultury offowejdorobek kultury offowej 18. Ramwka:Ramwka:jedna druga - programy archiwalne,jedna druga - programy archiwalne,jedna trzecia - programy zakupione zajedna trzecia - programy zakupione zagranic (m.in. od francusko-niemieckiejgranic (m.in. od francusko-niemieckiejtelewizjitelewizji ArteArte),),jedna sma - produkcje wasne, m.in.jedna sma - produkcje wasne, m.in.programy kulturalne oraz relacje z wydarzeprogramy kulturalne oraz relacje z wydarzekulturalnychkulturalnych 19. Przykadowy program TVP KulturaPrzykadowy program TVP Kultura( 10.06.2011)( 10.06.2011)8:05 Gocinny wystpfilm obyczajowy, Polska 1974Po jednym z nieudanych przedstawie czonkowie amatorskiego zespouwracaj do domu. Modzi artyci odsaniaj swoje prawdziwe charaktery.8:40 Pikny by pogrzeb, ludzie pakalidramat obyczajowy, Polska 19679:40 Nawiedzeniefilm dokumentalny, Czechy 2008Opowie o Ivetce i Katce, ktrym w 1990 roku w sowackiej wsi Litmanowa ukazaa si Matka Boska.Objawienia trway przez wiele miesicy.11:10 Karetakomedia, Polska 1971Znany motyw pana i jego wiernego sugi. Na histori zalenoci midzy lokajem a panem i ich perypetieskadaj si burleskowe gagi.11:45 Na fali wspomniekoncert12:00 Dni maja, dni sierpnia 88: Czas kompromisw (7)serial dokumentalny, Polska 2008Cykl dokumentalny przypominajcy wydarzenia na Wybrzeu i w Nowej Hucie w maju i sierpniu 1988, ktredoprowadziy potem do Okrgego Stou. 20. Przykadowy program TVP KulturaPrzykadowy program TVP Kultura( 10.06.2011)( 10.06.2011)12:35 wietliste obrazy Jerzego Mierzejewskiegofilm dokumentalny, Polska 1994Film z okazji 55-lecia dziaalnoci Jerzego Mierzejewskiego. Jest synem malarza, Jacka.By dziekanem operatorki i reyserii PWSF w odzi.13:10 Witamy w latach 80.: Muzyka house i wielkie imprezyserial dokumentalny, Niemcy 2009Frank Jastfelder pokazuje wiat muzyki lat 80. Dekada ta bya swoist mieszank popularnych nurtw iawangardy.14:15 Ballada o onierzumelodramat, ZSRR 1959Druga wojna wiatowa. 19-letni Alosza ma otrzyma odznaczenie za bohaterstwo. Chopak prosi jednako urlop, aby odwiedzi matk.15:55 Joszko BrodakoncertProjekt muzyczny Joszko Brody, znanego ludowego i folkowego wykonawcy, w ktrym wzili udziapolscy i wgierscy artyci.16:25 Jezioro Bodeskiedramat obyczajowy, Polska 1985W 1940 r. mody Polak z grup Anglikw i Francuzw zostaje internowany i trafia do maejmiejscowoci w Szwajcarii. Poznaje pikn Suzanne. 21. Przykadowy program TVP KulturaPrzykadowy program TVP Kultura( 10.06.2011)( 10.06.2011)18:00 Sie albo idinformator kulturalny18:30 Wiosna z polsk szko plakatu: Jan Modoeniec19:05 Wiosna z polsk szko plakatu: Modoecy w Madrasiefilm dokumentalny, Polska 2007W Roku Kultury Polskiej w Indiach zaprezentowano prace Jana Modoeca oraz animacje jego syna.Film ukazuje odnotowuje t promocj sztuki.19:40 Nasz spis powszechny: Zamekfilm dokumentalny, Polska20:20 Cichy chaosmelodramat, Wochy/Wielka Brytania 2008Producent filmowy Pietro Paladini nagle traci on. Ca uwag skupia teraz na 10-letniej crce Claudii.Dziki niej odzyskuje rado ycia.22:20 Tygodnik kulturalnyW programie podsumowanie najistotniejszych wydarze kulturalnych tygodnia.23:10 Noc z filmem: Nikotynakomediodramat, Meksyk/Argentyna/Hiszpania 2003Fascynacja Andre ciga na Lolo wielkie niebezpieczestwo. 22. Przykadowy program TVP KulturaPrzykadowy program TVP Kultura(10.06.2011)(10.06.2011)0:50 Bajlandkomedia, Polska 2000Zjadliwa satyra na ycie polityczne w III Rzeczypospolitej.2:20 Sie albo idinformator kulturalny02:35 Dni maja, dni sierpnia 88: Czas kompromisw (7)serial dokumentalny, Polska 200802:45 Dni maja, dni sierpnia 88: Gorczka romantyczna (8)serial dokumentalny, Polska 200803:00 Zevkoncert w CDQKoncert amerykaskiego perkusisty Zeva z 11 listopada 2006 roku zarejestrowany w warszawskimCDQ. Take wypowiedzi krytykw muzycznych. 23. Problemy TVP KulturaProblemy TVP Kultura Pod koniec 2009 roku wadze TVP a szeciokrotnie zmniejszyyPod koniec 2009 roku wadze TVP a szeciokrotnie zmniejszyybudet anteny na rok 2010 z ok. 32 mln do 5 mln z. Wystarczao tobudet anteny na rok 2010 z ok. 32 mln do 5 mln z. Wystarczao totylko na emisj archiww ze zbiorw Telewizji Polskiej. Widzowietylko na emisj archiww ze zbiorw Telewizji Polskiej. Widzowienapisali apel do prezesa TVP Romualda Ora z prob o zmian tejnapisali apel do prezesa TVP Romualda Ora z prob o zmian tejdecyzji. Podpisao si pod nim 15 tys. osb (na www.petycje.pl).decyzji. Podpisao si pod nim 15 tys. osb (na www.petycje.pl).Prezes nie odpowiedzia.Prezes nie odpowiedzia.( rdo : Gazeta Wyborcza , artyku z 24.02. 2010 Dobijanie TVP( rdo : Gazeta Wyborcza , artyku z 24.02. 2010 Dobijanie TVPKultura)Kultura)"TVP Kultura to nasz bezkonkurencyjny kana! Jest ju na 13. miejscu"TVP Kultura to nasz bezkonkurencyjny kana! Jest ju na 13. miejscuwrd kanaw tematycznych!" - chwali si tydzie temu nawrd kanaw tematycznych!" - chwali si tydzie temu nakonferencji prasowej Telewizji Polskiej rzecznik prasowy TVPkonferencji prasowej Telewizji Polskiej rzecznik prasowy TVPStanisaw Wojtera. Mniej wicej w tym samym czasie zarzd TVPStanisaw Wojtera. Mniej wicej w tym samym czasie zarzd TVPcakowicie wstrzyma produkcj programw tej jedynej misyjnej stacjicakowicie wstrzyma produkcj programw tej jedynej misyjnej stacjitelewizji publicznej. Bo teraz TVP Kultura nadaje ju tylko archiwa,telewizji publicznej. Bo teraz TVP Kultura nadaje ju tylko archiwa,cho nie wszystkie programy s oznaczone jako powtrki.cho nie wszystkie programy s oznaczone jako powtrki. 24. Problemy TVP KulturaProblemy TVP KulturaNa pocztku stycznia 2010 TVP Kultura wstrzymaaNa pocztku stycznia 2010 TVP Kultura wstrzymaaprodukcj wikszoci programw. Zarzd TVP wydaprodukcj wikszoci programw. Zarzd TVP wydazgod na realizacj tylko czterech tanich audycji, ktrezgod na realizacj tylko czterech tanich audycji, ktreodnosiy si do biecych wydarze.odnosiy si do biecych wydarze.Byy to :Byy to : "Informacje kulturalne" (dziennik kulturalny emitowany o"Informacje kulturalne" (dziennik kulturalny emitowany ogodz. 17.15 od poniedziaku do czwartku),godz. 17.15 od poniedziaku do czwartku), "Tygodnik kulturalny" (podsumowanie wydarze tygodnia"Tygodnik kulturalny" (podsumowanie wydarze tygodnianadawane w niedzielne popoudnie),nadawane w niedzielne popoudnie), "Niedziela z " (program powicony wybitnym postaciom"Niedziela z " (program powicony wybitnym postaciomkultury)kultury) oraz "Trzeci punkt widzenia" (dyskusja komentujcaoraz "Trzeci punkt widzenia" (dyskusja komentujcanajwaniejsze wydarzenia z obszaru kultury).najwaniejsze wydarzenia z obszaru kultury). 25. Problemy TVP KulturaProblemy TVP Kultura Zarzd zgodzi si na ich produkcj, jednak nie przeznaczyZarzd zgodzi si na ich produkcj, jednak nie przeznaczyna to adnych pienidzy. Mimo to od stycznia do pocztkuna to adnych pienidzy. Mimo to od stycznia do pocztkulutego 2010 Agencja Produkcji Telewizyjnejlutego 2010 Agencja Produkcji Telewizyjnej(odpowiedzialna za produkcj w TVP) kredytowaa ich(odpowiedzialna za produkcj w TVP) kredytowaa ichnagrania, liczc, e zarzd uruchomi obiecane pienidze.nagrania, liczc, e zarzd uruchomi obiecane pienidze. Od stycznia 2010 sytuacja wygldaa tak, e z dnia naOd stycznia 2010 sytuacja wygldaa tak, e z dnia nadzie redaktorzy tych czterech audycji dowiadywali si, czydzie redaktorzy tych czterech audycji dowiadywali si, czybdzie nagranie. Na pocztku lutego APT zrezygnowaa zbdzie nagranie. Na pocztku lutego APT zrezygnowaa zkredytowania tych programw i produkcja ju cakiemkredytowania tych programw i produkcja ju cakiemstana. Wszystko, co ukazywao si potem si na antenie,stana. Wszystko, co ukazywao si potem si na antenie,to byy jedynie programy archiwalne albo zakupione czyto byy jedynie programy archiwalne albo zakupione czyzrealizowane w poprzednim roku.zrealizowane w poprzednim roku. 26. Problemy TVP KulturaProblemy TVP Kultura od pocztku stycznia 2010 z anteny spady wszystkieod pocztku stycznia 2010 z anteny spady wszystkieprogramy wasne TVP Kultura, w tym tak znaczce tytuy :programy wasne TVP Kultura, w tym tak znaczce tytuy : "Niedziela z ","Niedziela z ", "Archiwizja, czyli po trochu wycigane z lochu","Archiwizja, czyli po trochu wycigane z lochu", "Rozmowy istotne","Rozmowy istotne", "Studio kultura - rozmowy" Jerzego Sosnowskiego,"Studio kultura - rozmowy" Jerzego Sosnowskiego, "Skarby Filmoteki","Skarby Filmoteki", "Telekino","Telekino", "Studio Alternatywne","Studio Alternatywne", "Studio R","Studio R", a take "Tygodnik kulturalny" i "Informacje kulturalne".a take "Tygodnik kulturalny" i "Informacje kulturalne". 27. Problemy TVP KulturaProblemy TVP Kultura Wypowiedz Maxa Cegielskiego cytowana w Gazecie Wyborczej:Wypowiedz Maxa Cegielskiego cytowana w Gazecie Wyborczej:- W styczniu i lutym dziaalimy na kredyt - mwi Max Cegielski,- W styczniu i lutym dziaalimy na kredyt - mwi Max Cegielski,prowadzcy "Niedziel z ". - Program, ktry by planowany na ostatniprowadzcy "Niedziel z ". - Program, ktry by planowany na ostatniniedziel lutego, "Niedziela z Wojciechem Marczewskim", zostaniedziel lutego, "Niedziela z Wojciechem Marczewskim", zostaodwoany, co postawio nas w niezrcznej sytuacji wobecodwoany, co postawio nas w niezrcznej sytuacji wobeczaproszonych goci. Cigle czekamy na uruchomienie produkcji, alezaproszonych goci. Cigle czekamy na uruchomienie produkcji, alenie mamy adnych informacji oficjalnych ani nieoficjalnych, co bdzienie mamy adnych informacji oficjalnych ani nieoficjalnych, co bdziedalej. W TVP Kultura budety zawsze byy skromne, sia tej stacjidalej. W TVP Kultura budety zawsze byy skromne, sia tej stacjiopieraa si raczej na zapale ludzi w niej pracujcych, ale teraz mamyopieraa si raczej na zapale ludzi w niej pracujcych, ale teraz mamysytuacj kompletnego zawieszenia. Absurd polega na tym, e oficjalniesytuacj kompletnego zawieszenia. Absurd polega na tym, e oficjalnieten kana istnieje, ale widzowie otrzymuj tylko archiwa - a nie na tymten kana istnieje, ale widzowie otrzymuj tylko archiwa - a nie na tympolega tworzenie stacji kulturalnej. Wczeniej na antenie pojawiao sipolega tworzenie stacji kulturalnej. Wczeniej na antenie pojawiao siduo rozmw z wybitnymi ludmi kultury, reportay z wystaw,duo rozmw z wybitnymi ludmi kultury, reportay z wystaw,wiadomoci z obszaru kultury wysokiej, dziki temu ta telewizja mogawiadomoci z obszaru kultury wysokiej, dziki temu ta telewizja mogaby na bieco. Teraz to niemoliwe .by na bieco. Teraz to niemoliwe . 28. Problemy TVP KulturaProblemy TVP Kultura Jerzy Sosnowski, ktry prowadzi "Studio kultura -Jerzy Sosnowski, ktry prowadzi "Studio kultura -rozmowy wypowiedzia si na ten temat tak: Zarozmowy wypowiedzia si na ten temat tak: Zadramatyczn sytuacj w mediach publicznych odpowiadajdramatyczn sytuacj w mediach publicznych odpowiadajmoim zdaniem wszystkie partie. Jedni politycy jemoim zdaniem wszystkie partie. Jedni politycy jezaniedbali, drudzy zajli si nie misj publiczn tychzaniedbali, drudzy zajli si nie misj publiczn tychmediw, a misj partyjn. To, e paci za to kultura, jestmediw, a misj partyjn. To, e paci za to kultura, jestwynikiem skandalicznego braku zrozumienia dla zadawynikiem skandalicznego braku zrozumienia dla zadamediw publicznych. TVP stawia na widowiska taneczno-mediw publicznych. TVP stawia na widowiska taneczno-rozrywkowe - ktrych nie powinna nadawa, bo od tego srozrywkowe - ktrych nie powinna nadawa, bo od tego stelewizje komercyjne - a zarobek przeznacza nie natelewizje komercyjne - a zarobek przeznacza nie naprogramy, ktre s potrzebne, ale na utrzymanie rozdtejprogramy, ktre s potrzebne, ale na utrzymanie rozdtejstruktury biurokratycznejstruktury biurokratycznej 29. Spoeczna Akcja TVP Kultura Popieram!Spoeczna Akcja TVP Kultura Popieram! Zostaa zorganizowana aby wyrazi poparcie inicjatywy ratowaniaZostaa zorganizowana aby wyrazi poparcie inicjatywy ratowaniakanau TVP Kultura poprzez podpisywanie si pod protestemkanau TVP Kultura poprzez podpisywanie si pod protestemprzeciwko likwidacji produkcji w TVP Kulturaprzeciwko likwidacji produkcji w TVP Kultura tekst organizatorw akcjitekst organizatorw akcji ( fragment)( fragment)Wadze TVP SA zawiesiy produkcj wszystkich programw w wybranychkanaach tematycznych od stycznia 2010 roku. Jako powd podanokonieczno wprowadzenia drastycznych oszczdnoci w Spce. Oznacza to, e w TVP Kultura od 1 stycznia nie bd realizowane nowe filmydokumentalne, programy publicystyczne ani reportae. Ale co gorsza, oznaczato take, e od nowego roku wstrzymana zostanie produkcja wszelkichdotychczas realizowanych przez kana programw kulturalnych, midzy innymirelacji z koncertw, festiwali, czy debat publicznych. Zatrzymanie realizacji programw w TVP Kultura jest rwnoznaczne zupadkiem tego kanau, poniewa to wanie produkcja wasna, a nie przegldzawartoci archiww telewizyjnych, stworzya mark tej anteny! 30. Spoeczna Akcja TVP Kultura Popieram!Spoeczna Akcja TVP Kultura Popieram! W uzasadnieniu znalazy si argumenty takie jak:W uzasadnieniu znalazy si argumenty takie jak: Wstrzymanie realizacji programw w TVP Kultura jest jednoznaczne zWstrzymanie realizacji programw w TVP Kultura jest jednoznaczne zupadkiem tego kanau, poniewa to produkcja wasna stworzya mark tejupadkiem tego kanau, poniewa to produkcja wasna stworzya mark tejanteny. Istnieje wic zagroenie, e ambitny kana telewizyjny przestanieanteny. Istnieje wic zagroenie, e ambitny kana telewizyjny przestanieistnie. Ma to miejsce w momencie, gdy TVP Kultura osiga rekordowistnie. Ma to miejsce w momencie, gdy TVP Kultura osiga rekordowogldalno wrd kanaw tematycznych.ogldalno wrd kanaw tematycznych. Stacja ledzi i relacjonuje biece wydarzenia kulturalne.Stacja ledzi i relacjonuje biece wydarzenia kulturalne. Promuje wydarzenia organizowane przez instytucje kultury w Polsce.Promuje wydarzenia organizowane przez instytucje kultury w Polsce. Informuje o nich, analizuje, wyjania i ocenia w sposb gbszy, z namysem, zInformuje o nich, analizuje, wyjania i ocenia w sposb gbszy, z namysem, zudziaem ekspertw i uczestnikw debaty publicznej.udziaem ekspertw i uczestnikw debaty publicznej. Stanowi alternatyw dla komercyjnej i rozrywkowej oferty innych kanaw, wStanowi alternatyw dla komercyjnej i rozrywkowej oferty innych kanaw, wktrych wszystko stworzone jest w zgodzie ze wskanikiem ogldalnoci.ktrych wszystko stworzone jest w zgodzie ze wskanikiem ogldalnoci. Jest kanaem, ktry pokazuje najwaniejsze wydarzenia z obszaru kulturyJest kanaem, ktry pokazuje najwaniejsze wydarzenia z obszaru kulturywysokiej, prezentuje wspczesne trendy, poszerza horyzonty, kreuje gust,wysokiej, prezentuje wspczesne trendy, poszerza horyzonty, kreuje gust,edukuje.edukuje. Wychowuje widza teatralnego, goci wernisay, bywalcw opery.Wychowuje widza teatralnego, goci wernisay, bywalcw opery. Jest ambasadorem sztuki wybitnej.Jest ambasadorem sztuki wybitnej. 31. Dzikujemy za uwagDzikujemy za uwagMonika SotowskaMonika SotowskaAliaksandr HoishykAliaksandr Hoishyk