of 19 /19
23lt 23n GEOGRAF'VP Kertas I Ogos 2011 I% JANI GEOGRAFI Tingkatan 3 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. i 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan I halaman tidaka bercelak @ 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23lt

23nGEOGRAF'VPKertas IOgos 2011

I% JANI

GEOGRAFI

Tingkatan 3

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan

4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. i

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan I halaman tidaka bercelak

@ 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah

Page 2: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

.i i: ,"'l., ,j

Jti

Soalan t hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

59

af

rf'?-]ft_rnF:Trffillffi..,-rffitrtlr rlIrI

fffi

) [Lihat halaman sebelah

Page 3: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23t1

Sela kontur peta ini adalahA 15 meterB 30 meter

Sungai Keruing mengalir ke arahA timur laurB tenggara

Kedudukan Gunung Raya dari Pulau Upeh ialahA barat lautB timur laut

A 2 kilometerB 4 kilometer

Apakah fungsi hutan di barat laut peta?I Rekreasill Pembalakan

A ldanllB ldanlV

tl303

A

T::T:I30 31 32 33 32 33

cD

C 45 meterD 90 meter

C utaraD barat daya

barat dayatenggara

C 8 kilometerD 10 kilometer

lll Ladang hutanlV Tadahan hujan

C ll dan lllD lll dan lV

lll Tasik KenyirlV Tasik Temenggor

C ll dan lllD lll dan lV

Berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga Kampung Balau (RG 304533)jambatan (RG 306554)?

Di manakah letaknya petempatan penduduk yang paling padat?

55

Antara berikut tasik manakah terbentuk secara semula jadi?I Tasik Berall Tasik Chini

A ldan llB ldan lV

-3- [Lihat halaman sebelah

Page 4: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

Gunung Banjaran

A

B

cD

Kinabalu

Tahan

Murud

Mulu

Crocker

Bintang

lran

Brassey

23lt

Antara berikut pernyataan manakah yang benar?

Apakah bentuk muka bumiA TelukB Jeram

pinggir pantai yang terbentuk akibat hakisan ombak?C JurangD Tasik ladam

10 Di peringkat manakah bentuk bumiseperti dalam rajah di bawah terjadi?

11

A HuluB Tengah

Antara berikut manakah kepentingan kawasanbawah?

C HilirD Muara

tanah tinggi seperti dalam pernyataan di

Menanam tehMenjana kuasa hidroelektrik

lldan llllll dan lV

. Tanah Tinggi Cameron

. Kundasang

il

IV

cD

I

ill

AB

PembalakanMenanam sayur-sayuran

I dan ll

I dan lV

-4- [Lihat halaman sebelah

Page 5: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23n

12 Kegiatan ekonomi seperti dalam rajah di bawah banyak dijalankan di

I Dataran Johorll Tenggara SabahA ldanllB ldan lV

lll Dataran KerianlV DataranKedah-PerlisC ll dan lllD lll dan lV

C PelabuhanD Perlombongan

lll MerantilV BataiC ll dan lllD lll dan lV

13 Apakah persamaan fungsi dua kawasan berikut?

. Kuala Besut

. Tonle Sap

A PerikananB Pertanian

14 Antara berikut spesies pokok manakah yang ditanam semula untuk mengatasi kepupusanhutan?I Akasiall TualangA ldanllB ldanlV

15 Antara berikut manakah kesan putaran bumi di atas paksinya?A Kejadian siang dan malamB Kejadian empat musim setahunC Perbezaan ketinggian matahariD Kejadian matahari tengah malam

16 Pada kedudukan manakah pada rajah di bawah yang menepati ciri-ciri berikut?

. Matahari tepat ke garisan jadi

. Siang lebih panjang di kutub selatan

-5- [Lihat halaman sebelah

Page 6: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

2311

DIV

S:-{.t'\

Bil

18 Negeri manakah yang mengalami hujan lebatdaripadatiupan angin seperti dalam rajah di

bawah?

//

\\

C Garisan lintangD Bentuk muka bumi

Negeri SembilanTerengganu

AI

1T Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di K dan L dalam rajah di bawah?

A KelautanB Ketinggian

PerakSelangor

. Tiupan anginmonsun

AB

cD

-6- [Lihat halaman sebelah

Page 7: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23ll

1g Kawasan manakah dalam peta yang mengalami julat suhu tahunan yang paling tinggi?

Di manakah aktiviti seperti maklumat di bawah dijalankan pada bulan November hingga

Mac?

. Membaiki bot

. Membaiki pukat

A Kuala Besut

B Kuala Kedah

C Pulau KetamD Pulau Pangkor

Apakah fenomena iklim yang akan berlaku dengan penggunaan alat seperti rajah di bawah

secara meluas?21

reil]Hru

AB

D

JerebuHujan asid

Penipisan lapisan ozon

Pulau haba

DUNIA

7- [Lihat halaman sebelah

Page 8: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23lt

22 Antara berikut yang manakah fakta yang boleh dikaitkan dengan tumbuhan semula jadiseperti rajah di bawah?

I Tumbuh secara berkelompokll Tumbuhan bawah yang jarang

Daun malar hijau sepanjang tahunDaunnya gugur pada musim kering

ll dan llllll dan lV

lltIV

cD

A ldan llB ldan lV

23 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang tumbuhan di kawasan X dan Y?

SEMENANJUNG MALAYSIA

X Y

AB

cD

Hutan gunungHutan pantaiHutan air tawarHutan air masin

Hutan pantaiHutan hujan tropikaHutan air masinHutan pantai

-8- [Lihat halaman sebelah

Page 9: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

24

2317

Antara berikut, manakah faktor yang menyebabkan negara ini ditumbuhi pelbagaijenishutan?A Julat suhu yang tinggiB Langit cerah sepanjang masaC Mempunyai musim kering yang nyataD Terdapat pelbagaijenis tanih

25 Kawasan manakah dalam peta di bawah yang mempunyai ciriseperti berikut?

. Tumbuhtumbuhan: Prickly pear

. Hidupan : Unta liar

Apakah fungsi hutan hujan tropika terhadap alam sekitar ?

I Mengawal kelembapan udarall Habitat flora dan faunallt Mengelakkan hakisan pantailV Habitat hidupan akuatik

26

cD

AB

I dan llI dan lV

I dan llI dan lV

ll dan llllll dan lV

27 Antara berikut yang manakah langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhansemulajadi dan hidupan liar di Malaysia?I Menanam rumputll Membuka ladang hutanlll Mewartakan hutan simpanlV Memperluas tanaman kontan

cD

AB

ll dan llllll dan lV

DUNIA

9- [Lihat halaman sebelah

Page 10: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23n

28 Pernyataan di bawah merujuk kepada kawasan dalam peta yang bertanda

Pusat perlindungan badak sumbu

MALAYSIA

Antara berikut manakah organisasiyang terlibat dalam usaha melindungi hidupan liardaripada kepupusan?A FELDAB U/\trFC MNSD FRIM

Antara berikut yang manakah tujuan kitar semula kertas?A Mengurang penebangan hutanB Menurunkan harga kertasC Mengurangkan pencemaran udaraD Menyederhanakan suhu

1

31 Bandar manakah yang mempunyai penduduk padat hasildaripada perlombongan bijihtimah?I lpohll Kertehlll BintululV Kuala Lumpur

AB

ldan lllldan lll

C ldan lVD lll dan lV

) i'l"'\,j

i

V"';.r

-10- [Llhat halaman sebeleh

Page 11: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

Kdrkuhhinnmenurur

Kadar kematian

mSnurun

32 Kawasan berlorek dalam rajah di atas mewakili faktorI Taraf hidup lllll Taraf pendidikan lV

A ldanllB ldan lV

emrgrastimigrasi

I dan llI dan lV

Apakah faktor yang menggalakkan penduduk berpindahI Kos hidup yang rendah lllll Kadar upah yang tinggi lV

I dan llldan lV

Pertambahan penduduk menyebabkan sumberI kawasan pertanianll pusat petempatan

I dan llI dan lV

Antara berikut yang manakahA Amalan silvikulturB Penebangan terpilih

2311"

Amalan perancangan keluargaKemudahan pusat perubatan

ll dan llllll dan lV

cD

33 Migrasi penduduk seperti dalam pernyataan di bawah dapat dikaitkan dengan

Pelajar dari Malaysia melanjutkanpengajian ke Amerika Syarikat.

I

il

AB

lll transmigrasilV migrasiantarabangsa

C ll dan lllD lll dan lV

34 dari luar bandar ke bandarPeluang pekerjaan yang luasPembukaan petempatan baru

ll dan llllll dan lV

cD

AB

35 hutan diteroka untuk dijadikanlll menaratelekomunikasilV pusat penyelidikan hutan

ll dan llllll dan lV

benar tentang pemuliharaan hutan?C Pembukaan estet-estet hutanD Mewartakan taman-taman negara

cD

AB

36.

It - [Lihat halaman sebelah

Page 12: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

40 Antara berikut yang manakah kesanI Peningkatan taraf hidupll Pencemaran udara

A ldanilB ldantV

23/l

negatif akibat proses pembandaran yang pesat?lll Kesesakan lalu lintaslV pertambahan pusat reakrasi

ll dan llllll dan lV

lll Lorong jalan kakilV Jalan raya berturap

C ll dan lllD lll dan lV

cD

41 Apakah pengangkutan awar yang digunakan bagi tujuan berikut?

I Jongll Denai

A ldanllB ldantV

42 Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yang menghubungkan Taiping kePort Weld digunakan untuk membawaA getahB bijih timahC arang kayuD hasil hutan

43 Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajah di atas adalah'b"rtrlr.nI menjimatkan masall mengurangkan pencemaranlll mengurangkankospenyenggaraanlV mengurangkanbilangankenderaan

I dan llI dan lVll dan llllll dan lV

AB

cD

t3 - [Lihat halaman sebelah

Page 13: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

41 Apakah pengangkutan awar yang digunakan bagi tujuan berikut?

Antara berikut yang manakahI Peningkatan taraf hidupll Pencemaran udara

A ldan llB ldan lV

JongDenai

A ldanllB ldantV

I dan llI dan lVll dan llllll dan lV

23/t

kesan negatif akibat proses pembandaran yang pesat?lll Kesesakan lalu lintasIV Pertambahan pusat reakrasi

C ll dan lttD lll dan tV

lll Lorong jalan kakilV Jalan raya berturap

C ll dan lllD lll dan lV

42 Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yang menghubungkan Taiping kePort Weld digunakan untuk membawaA getahB bijih timahC arang kayuD hasil hutan

43 Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajah diI menjimatkan masall mengurangkan pencemaranlll mengurangkankospenyenggaraanlV mengurangkanbilangankenderaan

atas adalah bertujuan

AB

cD

t3 - [Lihat halaman sebelah

Page 14: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23lt

45

Ciri persamaan antara ke dua-dua lebuh raya di atas adalahA menjimatkan masaB kos pengangkutan dapat dikurangkanC menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utamaD melibatkan pengangkutan melintasi sempadan antarabangsa

Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat perhubungan

Alat perhubungan tersebut dapat digunakan untukI mengubungi sahabat di luar negarall mendapatkan siaran televisyen 24 jamlll menerima barangan dengan lebih cepatlV menonton perlawanan bola sepak secara langsung

A ldan llB ldanlV

46 Pernyataan di bawah menerangkan konsep

e-bookse-dagange-villagetelesidang

C ll dan lllD lll dan lV

AB

cD

Pelajar berinteraksi dengan pensyarah secaralangsung dengan menggunakan internet

ltbuh Raya

Trans Kanada

Lebuh Raya

Utara Selatan

t4- [Lihat halaman sebelah

Page 15: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23/t

47

Terhasil daripada tumbuh-tumbuhan yang terperam dalamhaba panas dan menerima tekanan yang tinggi di dalamkerak bumi. Mengandungi hidrokarbon yang tinggi.

Pernyataan di atas berkaitan dengan mineralA emasB petroleumC bijih timahD arang batu

Maklumat berikut menerangkan tentang sumber yang diperoleh dari kawasandalam peta di bawah yang bertanda

. Merupakan pengalir haba yang baik

. Digunakan untuk membuat wayar dan papan litar Elektrik

MALAYSIA

48.

- t5 - [Lihat halaman sebelah

Page 16: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23n

49

50

Sumber mineral yang digunakan untuk membuat barangan di atas banyak terdapat di

A lpohB MamutC KuchingD Silimpopon

Kawasan bertanda manakah dalam peta merujuk kkepada pernyataan di bawah?

. Terhasil daripada sisa buangan haiwan

. Alat gasafier digunakan untuk menghasilkan gas

51 Antara berikut yang manakah kepentinganI Meningkatkah importlll Membangunkaninfrastruktur

I dan ll

I dan lV

pene rokaan;ru m ber kepad a negara?ll Menyediakan peluang pekerjaan

lV Menggalakkansektorpelancongan

AB

C ll dan lllD lll dan lV

DUNIA

t6 - [Llhat halaman sebelah

Page 17: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23n

52 Apakah kesan penebangan sumber dalam gambar rajah di bawah

I

ililr

IV

AB

Meningkatkan aras lautMenjejaskan pasang surutMengganggu habitat hidupan akuatikMenyebabkan hakisan semakin Eiat

I dan llldan lV

I dan llldan lV

cD

53 Apakah kepentingan pengurusan sumber hutan kepada negara?I Mengekalkan petempatan orang aslill Menggalakkan kegiatan pertanian pindah

lll MengekalkankeseimbanganekosistemlV Menjamin bekalan sumber secara berterusan

ll dan llllll dan lV

ll dan llllll dan lV

cD

AB

54 Tanaman kelapa sawit diusahakan di kawasan peta yang bertanda

U

+

SEMENANJUNG MALAYSIA

-17- [Lihat halaman sebelah

Page 18: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23tl

55

56

. Bayan Lepas

. SungaiWay

Pernyataan di atas berkaitan denganA Pusat lndustri BeratB Pusat lndustri MemprosesC Zon Perdagangan BebasD Zon Perindusrian Bebas

Fg"rFBahan mentah yang diperlukanA KaolinB Gas asliC Batu kapurD Arang batu

ralaV { aarl aq qq -

untuk menghasilkan barangan di atas adalah

57 Antara berikut kegiatan manakah memberikan sumbangan yang paling besarkepada pendapatan negara?A perikanan

B perkilangan

C pembalakan

D perlombongan

Arfivili- pe.r,br*b!-an

58 Antara berikut, yang manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di

atas?I Peningkatan suhull Hidupan air terancamlll Kepupusan tumbuhanlV Kesuburan tanih meningkat

I dan llr dan lt4ll dan llllll dan lV

AB

cD

59 Antara berikut, yang manakah program kitar semula yang dijalankan di JermanA Waste 21

B Green DotC 4-in-1D NEWater

t8 - [Llhat halaman sebelah

Page 19: Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

23lt

60 Antara berikut yang manakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsakepada negara?I Meluaskan pasaran

ll Meningkatkan harga barangan importlll Mengurangkan kemasukan buruh asinglV Menggalakkanpemindahanteknologi

A ldanllB ldanlVC ll dan lllD lll dan lV

KERTAS SOALAN TAMAT

-19-

I

[Lihat halaman sebelah