Odsek za fiziku, PMF Niš

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija Odseka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Text of Odsek za fiziku, PMF Niš

 • 1.
  • ODSEK ZA FIZIKU
  • PRIRODNO-MATEMATIKIFAKULTET UNIVERZITET U NIU Viegradska 33 http://fizika.pmf.ni.ac.rs fizikainfo @ pmf.ni.ac.rs Tel. 018 533-015 lokal 143

2. 3. 4.

 • O Odseku
 • Osnovan 1971. godine kao sastavni deo Vie pedagoke kole 5. Do 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta 6. Danas je jedan od pet odseka Prirodno-matematikog fakulteta

7.

 • 31 zaposlenih
  • 21 doktora nauka 8. 4 magistra nauka 9. 6 doktoranta- (2 asistenta i 4 istraivaa saradnika)
 • Dve katedre
  • Katedra za teorijsku fiziku 10. Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku
 • Centar za fiziku
  • Odeljenje za teorijsku fiziku 11. Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku
 • drJasminaJekni-Dugi, docent

12.

 • Sleva na desno: Ivana Radonji (doktorant),Lana Panti (asistent) iDragana Milosavljevi (doktorant)
 • Sleva na desno: Milan Miloevi (doktorant),dr Ljubia Nei (van. prof.),Dragoljub Dimitrijevi(asistent) i Jelena Stankovi (saradnik)
 • Sleva na desno: NenadMilojevi (asistent),dr Saa Goci (docent) i Aleksandar Jovanovi (doktorant)

13.

 • Astronomsko drutvo ALFA
 • http://www.alfa.org.rs
 • Podrunica drutva fiziara Srbije za Ni
 • http://tesla.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz
 • Kancelarija SEENET-MTP mree
  • http://www.seenet-mtp.info
 • U okviru odseka deluju:

14.

 • Aktivnosti na Odseku
 • Nastava
  • Od kolske 2007/2008 novi nastavni planovi usklaeni sa evropskim standardima prema intencijama Bolonjskog procesa 15. Tri nivoa studija 3+2+3
   • Osnovne akademske studije (3 godine) 16. Diplomske akademske studije (2 godine)
    • Diplomirani fiziar master za optu fiziku 17. Diplomirani fiziar master za primenjenu fiziku 18. Diplomirani fiziar master fiziar-informatiar
   • Doktorske studije (3 godine)
    • Doktor nauka fizike nauke

19.

 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • -101
 • I
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 2.
 • -01
 • 1
 • I
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • -10 2
 • I
 • 2
 • 2
 • 6
 • 4.
 • 021
 • I
 • 2
 • 0
 • 2
 • 6
 • 5.
 • -10 3
 • II
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 6.
 • -02
 • 2
 • II
 • 3
 • 3
 • 8
 • 7.
 • -144
 • II
 • 3
 • 3
 • 7
 • 8.
 • 1
 • 1
 • II
 • 3
 • 0
 • 5
 • =49

20.

 • 1.
 • -10 4
 • III
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 2.
 • -03
 • 3
 • III
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • -1 05
 • III
 • 4
 • 3
 • 7
 • 4.
 • 2
 • 2
 • III
 • 3
 • 1.5
 • 8
 • 5.
 • -1 06
 • IV
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 6.
 • -1 07
 • IV
 • 2
 • 2
 • 6
 • 7.
 • -1 08
 • IV
 • 3
 • 1
 • 2
 • 6
 • 8.
 • 3
 • 3
 • IV
 • 2
 • 0
 • 5
 • = 4 9.5
 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama

21.

 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • -1 09
 • V
 • 3
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -11 0
 • V
 • 3
 • 2
 • 2
 • 6
 • 3.
 • -11 1
 • V
 • 2
 • 0
 • 2
 • 6
 • 4.
 • 4
 • 4
 • V
 • 2
 • 1.5
 • 0.5
 • 6
 • 5.
 • 5
 • 5
 • V
 • 2
 • 1.5
 • 0.5
 • 6
 • 6.
 • -11 2
 • VI
 • 3
 • 2
 • 6
 • 7.
 • -11 3
 • VI
 • 3
 • 2
 • 6
 • 8.
 • -11 4
 • VI
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 9.
 • -1 15
 • VI
 • 2
 • 2
 • 6
 • 10.
 • 6
 • 6
 • VI
 • 2
 • 1.5
 • 6
 • = 4 5.5

22.

 • Lista izbornih predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • 1 .
 • -05
 • 2
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2 .
 • - 0 9
 • 1
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2.
 • 1.
 • -1 16
 • 3
 • 0
 • 8
 • 2 .
 • 131
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • 1.
 • -117
 • 2
 • 0
 • 5
 • 2.
 • -118
 • 2
 • 0
 • 5
 • 4 .
 • 1.
 • -119
 • 2
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -120
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 5 .
 • 1.
 • 022
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 2.
 • -121
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6 .
 • 1.
 • -122
 • 2
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -123
 • 2
 • 1
 • 6

23.

 • Nastava se odvija kroz asove predavanja, raunskih i laboratorijskih vebi
 • Uionica 301

24.

 • Amfiteatar PMF-a

25.

 • Sveana sala 100 (namenjena odbranama diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija)

26.

 • Studentima su na raspolaganju 17 laboratorija, dva raunska centra i dobro opremljena biblioteka
 • Laboratorija za raunarsku fiziku 306
 • Raunarska uionica 114

27.

 • Biblioteka sa itaonicom i nae bibliotekarke Nataa Ili-Jankovi i Mirjana Manev

28.

 • Studenti osnovnih studija na laboratorijskim vebama

29.

 • Detalji iz laboratorija za fiziku elektroniku, fizika i tehnika merenja

30.

 • Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 503
 • Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 310

31.

 • Laboratorija za metodiku nastave fizike

32.

 • Laboratorija za solarnu energetiku

33.

 • Nauno istraivaki rad
  • Uee zaposlenih na projektima Ministarstva
  • za nauku i tehnoloki razvoj Republike Srbije
   • Projekti iz Osnovnih istraivanja 34. Projekti iz Integralnih istraivanja 35. Projekti Tehnolokog razvoja
  • Odsek za fiziku je nosilac vie projekata
   • Jedan projekat iz Osnovnih istraivanja (rukovodilac prof. dr Vidosav Markovi) 36. Jedan projekat Tehnolokog razvoja (rukovodilac prof. dr Tomislav Pavlovi) 37. Dva meunarodna projekta (rukovodilac prof. dr Goran orevi)

38.

 • Uee u naunim i organizacionim odborima naunih skupova u zemlji i inostranstvu 39. Uee u komisiji za organizovanje takmienja uenika osnovnih kola (prof. dr Miroslav Nikoli i prof. dr Ivan Manev) 40. Uee u timu na meunarodnoj juniorskoj olimpijadi iz prirodnih nauka (prof. dr Nadeda Novakovi) 41. Uee u radu Specijalnog odeljenja za fiziku u Gimnaziji Svetozar Markovi u Niu

42.

 • Docent dr Ljiljana Kosti-Stajkovi (levo) i Lana Panti (desno) na ECO STUDY 2009

43.

 • Dragana Milosavljevi (doktorant), Lana Panti (asistent), Ivana Radonji (doktorant) i dr Ljiljana Kosti-Stajkovi (docent) na manifestaciji DANI SUNCA 2010

44.

 • Studenti fizike u CERN-u

45.

 • Prof. dr Nadeda Novakovi (prva sleva u gornjem redu) sa uesnicima Meunarodne Juniorske Olimpijade iz prirodnih nauka (Nigerija 2010)

46.

 • Saradnja
 • Sa kolama 47. Sa srodnim fakultetima i institutima u zemljii inostranstvu
  • Institut za fiziku u Zemunu 48. Institut za nuklearne nauke Vina u Beogradu 49. Institut za teorijsku fiziku u Trstu 50. CERN 51. Max Planck Institut u Minhenu
 • Sa Drutvom fiziara Srbije

52.

 • U okviru redovnih aktivnosti Odseka organizuju se predavanja kolega sa drugih Univerziteta i Instituta

53.

 • Studentifizike
 • Neki od naih studenata su, kao uenici gimnazija, osvajali nagrade na nacionalnim i meunarodnim takmienjima iz fizike, matematike i informatike
  • Gordan StojanoviMeunarodna olimpijada iz fizike 1997. godine 54. Vladan PavloviMeunarodnaolimpijada iz fizike 2007. godine
 • Studenti fizike redovno dobijaju nagrade Prirodno-matematikog fakulteta i Univerziteta u Niu kao najbolji studenti

55.

 • Deo studenataprvegodine Osnovnih akademskih studija na asu u uionici 301 (Milan Jankovi, Marko Stojanovi, Aleksandar Arizanovi, Ivana Aleksi, Suzana Cvetkovi, Nenad ivi, Ivana radovanovi, Novak Jovanovi, Ivana Ili, Jovana Stojiljkovi, Nikola Filipovi)

56.

 • Deo studenata tree godine Osnovnih akademskih studija na pauzi izmedju asova u uionici 502 (sleva na desno: Milo Miti, Milan Milenkovi, eljko Mladenovi, Jelena Popovi, Dijana Sudimac, Lazar Radenkovi, Ivan Nikoli i Nemanja Stankovi)

57.

 • Dva studenta su ostvarila prosek 10.00!
  • eljko Mladenovi student tree godine Osnovnih akademskih studija 58. Vladan Pavlovi student prve godine Diplomskih studija (smer: Opta fizika)
 • Uspeni su u prezentovanju strunih radova na Primatijadama (takmienje studenata PM fakulteta iz Srbije i zemalja u okruenju)

59.

 • Milena Mitrovi (Osnovne studije) i Vladan Pavlovi (Diplomske studije)
 • Marjan Stankov (levo) i Duan Milojevi apsolventi
 • Aleksandar Cvetkovi Diplomske studije (smer: Primenjena matematika, moduo: Matematika u fizici)

60.

 • Marko Rani , student prve godine Diplomskih akademskih studija (smer: Opta fizika) osvojio je 2010. godine treu nagradu na nacionalnomtakmienju Fame Lab.

61.

 • Milan Milo evi , student doktorskih studija, i kreator sajtaSvet nauke , koji je uvrten u 50 najboljih sajtova u Srbiji za 2010. godinu

62.

 • U okviru meunarodne razmene studenata nekoliko naih studenata Osnovnih studija i Doktorskih studija (Vladan Pavlovi i Milan Miloevi) boravilo je na Institutu Max Planck u Minhenu 2009/2010. i 2010/2011. kolske godine
 • U okviru razmene studenata Cristopher Tomas, student sa Imperial Collage u Londonu, boravio je na naem Odseku

63.

 • Studenti fizike redovno uestvuju u radu
  • Letnjih kola, koje organizuje Institut za teorijsku fiziku u Trstu 64. Letnjih kola i konferencija koje organizuje Odsek za fiziku 65. Astronomskog drutva ALFA
 • Student Vladan Pavlovi saradnik je istraivakog centra Petnica

66.

 • Studenti fizike na konferenciji ECO STUDY 2009

67.

 • Studenti fizike su vaan faktor u misijama Otvorena vrata i Nauk nije bauk!!!
 • Kolega Dragan Radivojevi (levo) i student Marko Rani na manifestaciji Nauk nije bauk 2010. godine

68.

 • Saa Ranev (apsolvent), Lana Panti (asistent) iRazigrani plamen na manifestaciji Nauk nije bauk 2010. godine

69.

 • Antigravitaciona komora uizvodjenju studenata tree godine Osnovnih studija Milene Mitrovi i Marka Vukanovia Nauk nije bauk 2010

70.

 • Studenti fizike demonstriraju model tornada - Nauk nije bauk 2010.

71.

 • Detalj sa manifestacije Nauk nije bauk 2010. godine Student Marko Vukanovi

72.

 • Zato izabrati studije fizike?
 • Fizika je jedna od bazinih prirodnih nauka
  • prouava i mikrosvet i makrosvet od elementarnih estica do Vasione
 • Egzaktna nauka sa razvijenim metodolokim aparatom, iji se rezultati mogu proveriti

73.

 • Teorijsko-eksperimentalna nauka 74. Daje najpotpunije odgovore na pitanja funkcionisanja sveta 75. Bez fizike se ne mogu zamisliti savremena tehniko-tehnoloka dostignua, koja na ivot ine boljim i lakim
 • redingerova maka i medicinski skener
 • Deo LHCa u CERN-u

76.

 • ta kau nai studenti zato su upisali studije fizike ?
 • Jelena Popovi, student tree godine Osnovnih akademskih studija:
 • Fiziku sam upisala zato to ona omoguava sticanje jako irokog opsegaznanja iotvara ogromne mogunosti za istraivanja.Takoe suimogunosti zapoljavanja velike .
 • Marjan Stankov, apsolvent:
 • Glavni razlog zbog koga sam upisao fiziku je taj to me je zanimalo kako svet funkcionie .

77.

 • Duan Milojevi, apsolvent:
 • Razlog zbog koga sam upisao fiziku je to nakon zavretkastudija imam dosta mogunosti za dalji intelektualni razvoj .
 • Vladan Pavlovi, student prve godine Diplomskih akademskih studija (smer: Opta fizika)
 • Kao neko ko je tokom dugog niza godina dominirao na nacionalnim i meunarodnim takmienjima iz fizike, smatram da tako lepa nauka, kao to je fizika, ne zasluuje da bude uskraena za um kao to je moj.

78.

 • Marko Ran i , student prve godine Diplomskih akademskih studija (smer: Opta fizika)
 • Studije fizike sam upisao da bih radei na svom razvoju sazreo dovoljno da razumem deli maine koja se zove Univerzum.

79.

 • Mogunosti zapoljavanja su velike
  • Nastava u osnovnim i srednjim kolama 80. Industrija, vojna industrija, dravni organi, javna preduzea, softverske firme 81. Nauno tehnoloki instituti i visokokolske institucije u zemlji i inostranstvu
 • http://fizika.pmf.ni.ac.rs

82. 83.