L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivkovi‡ - Vukosava Cvetkovi‡

 • View
  4.693

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of L196 - Geografija - Balkansko poluostrvo - Zoran Ivkovi‡ - Vukosava Cvetkovi‡

 • Balkansko poluostrvoZoran IvkoviAleksinaka gimnazijaprof. Vukosava CvetkoviGeografija

 • Ime Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo je menjalo vie puta svoj naziv, ece nego ma koja od evropskih geografskih celina. Ova su imena pozajmljivana bilo od civilizacija koje su se na njemu razvijale ili od imena velikih carstava koja su se na njemu smenjivala.Geograf A.Zeine daje poluostrvu 1808. godine ime Balkansko poluostrvo.Sama re Balkan na turskom znaci planina.

 • Mapa Balkanskog poluostrva

 • Poloaj Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo se nalazi na jugo-istoku Evrope.Ima izuzetno vaan poloaj jer se nalazi na raskru puteva izmeu zapadne Evrope i Bliskog Istoka, kao i na raskru vodenih puteva izmeu Evrope i Afrike.Ono se prua izmeu 36 05 (rt Matapan) i 45 30(grad Trst) severne irine i izmeu 13 05 (najzapadniji rt Istre) I 29 05 (ue Dunavskog kraka Ikilije) istone geografske duine.

 • Veliina Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo sa svim svojim ostrvima zahvata prostor od 550 000 km2,a to je 6 % od celokupne Evropske povrine.Meu poluostrvima u Evropi ono po veliini stoji samo iza Skandinavskog i Pirinejskog.

 • Granice Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo granii se:Sa severa- linijom koja ide od ua reke Soe pa ovom rekom do ua u nju reke Idrije, zatim rekom Idrijom i njenom pritokom rekom Idrijicom do njenog izvornog dela, odatle preko Ljubljanskog polja do Ljubljane, a zatim rekom Savom do njenog ua u Dunav kod Beograda i dalje Dunavom do njegovog ua u Crno more.Sa istoka I jugoistoka-Crnim,Mramornim I Belim ili Egejskim morem.Sa juga-Sredozemnim morem.Sa zapada-Jonskim I Jadranskim morem.

 • Reljef Balkanskog poluostrvaBalkan se odlikuje razdrobljenou reljefa. Poluostrvo presecaju veliki planinski sistemi sa severa prema jugu I jugo-istoku, koji tee da se od Alpa, preko Egejskih ostrva spoje sa planinskim sistemom Male Azije.To su Dinarsko-arsko-Pindski, Karpatsko-Balkanski I Rodopski sistemi, sa planinskim visovima do 3000 m. Izmeu planina formirane su manje ili vece iroke ravnice od kojih je najvea Panonska nizija u slivu Dunava, Save, Drave, Tise I Morave. Ostale nizije cine 29 procenata povrine Balkanskog poluostrva

 • Klima Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo se nalazi izmeu oblasti kontinentalne klime centralne Evrope, oblasti stepske klime na istoku i oblasti mediteranske klime na jugu i zapadu.Ovi klimatski tipovi produuju se iz susednih oblasti na Balkansko poluostrvo.Njihovo rasprostranjenje je manje odreeno geografskom irinom, vise morfolokim osobinama koje pomazu ili spreavaju rasprostranjenje klimatskih faktora.Pored toga veliki planinski masivi, naroito zapadni, odlikuju se nekolikim klimatskim osobinama, koje podseaju na Alpe.Najzastupljenije klime su kontinentalna, mediteranska, planinska, umereno kontinentalna i upska.

 • Hidrografija Balkanskog poluostrvaBalkansko poluostrvo odlikuju razuene obale, mnoge reke, jezera, ravnice, doline I prevoji koji su pruali dobre uslove za rano naseljavanje ovih prostora.Rena mrea Balkana je izuzetno razvijena, a najvee reke su:Dunav, Sava, Juna I Zapadna Morava, koje grade Veliku Moravu, Drim, Ibar, Timok, Neretva, Bojana, Vardar, Bistrica, Struma, Marica, Iskar, Tunda, Jantra, Pinej itd.Ima i dosta jezera, a na mestima gde izviru termomineralne vode, napravljene su banje.

 • Politika podela Balkanskog poluostrvaSlovenija 27%Hrvatska 49%Bosna I Hercegovina 100%Srbija 73%Crna Gora 100%Republika Makedonija 100%Bugarska 100%Rumunija 9%Albanija 100%Grka 100%Turska 5%Na Balkanu se nalazi 11 zemalja, neke od njih su celom svojom teritorijom na Balkanu, a neke samo jednim delom.

 • Raspad SFRJNovi svetski poredak posle 1990. godine, zahtevao je promene drutveno-politikog ureenja i prelazak iz socijalizma u kapitalizam.To je dovelo do procesa raspada Jugoslavije.Slovenija se prva odcepila 1991.Hrvatska je iste godine poela napade na kasarne JNA, a srpsko stanovnitvo je progonjeno iz Hrvatske 1995.Makedonija je proglasila nezavisnost 1992, a iste godine je poeo rat u BiH izmeu Srba, Hrvata i Bonjaka.Rat je zavren mirom u Dejtonu 1995.Srbija i Crna Gora su se ujedinile u Saveznu republiku Jugoslaviju, a 2003 je ime promenjeno u SCG.2006. godine ova zajednica se raspala.

 • Drava par godina pre raspada