Maturski rad/Korejsko poluostrvo

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Maturski rad/Korejsko poluostrvo

 • 7/25/2019 Maturski rad/Korejsko poluostrvo

  1/68

  Trei razred

  1.Biva Jugoslovenska Republika Makedonija

  Teritorija Makedonije vecim dijelom pripada starom rodopskom planinsko-

  kotlinskom sistemu,dok samo zapadni rubni dio pripada mladom nabranomarsko planinskom pojasu.Izmedju planinskih masiva prostiru se brojnekotline ispunjene mladjim naslagama pa je takv tip reljefa nazvan ahovskaplo!a",jer su planinski masivi tamni a kotline izmedju njih svijetle.Makednoskigeoprostor karkteriu speci#!ni klimatski uslovi,koji su rezultat mjeanjaumjerenokontinentalnih i mediteranskih uticaja.Mediteranski uticaj $gejskogmora osje%a se duboko u unutranjosti zahvaljuju%i irokoj otvorenosti krozdolinu &ardara i 'trumice.(jeta su vrlo topla i suna,a zime su znatnohladnije od onih u mediteranskom podru!ju.)idroloki najve%i dio Makedonijeodvodnjava rijeka &ardar i 'trumica koje pripadaju $gejskom slivu, samo

  manji zapadni dio pripada jadranskom slivu*+rni rim i adika./ Makedonijise nalaze tri ve%a prirodna jezera01rhidsko,2respansko i orjansko,tevjet!ka0Mavrovsko i ebarsko.

  / Mkedoniji 3ivi preko dva milijona stanovnika.Isto!na Makedonija je gu%enaseljena od zapadne.1snovna regionalna podjela Makedonije je na0Isto!nu,zapadnu Makedoniju i 2ovardarje.Isto!na Makedonija ,osim rubnogodopskog planinskog podru!ja na istoku sa manjim kotlinama u gornjemtoku 4regalnice obuhvata i brojne kotline*566 m visina.Takva reljefnastruktura niskih planina sa medjusobno povezanim prostranimkotlinama,omogu%ava dobru prohodnost i saobra%ajnu povezanost $gejskogprimorja i unutranjosti 4alkana.7apadni dio Isto!ne Makedonije obuhvatakompozitnu dolinu rijeke &ardar sastavljenu od nekoliko kotlinskihproirenja*'kopska,&eleka,Tikveka,jevdjelijska kotlina koji su medjusobnopovezani uskim klisurama,!ine%i tako posebnu regiju 2ovardarje./ privrednojstrukturi isto!ne Makedonije zna!ajno je rudarstvo./ okolini 7latova i 8ratovapreradjuje se olovo i cink,u 1v!em polju azbest,a u 2eh!evu i 4erovudrvopreradjiva!ka industrija.7padna Makedonija je prete3no planinski prostoru kom se izdvajaju kotline04itolsko-prilepska i 2oloka i 1rhidska i

  2respanska./ zap. Makedoniji gu%e su naseljene kotline od planinskogpodru!ja8otline su uglavnom obradjene i nalaze se pod 3itaricama,mada iduvan ima svoj zna!aj pogotovo u 2rilepskoj kotlini.2laninska zemljita sunajvie va3na za sto!arstvo.1d rudnih sirovina u ovoj regiji najvii zna!aj imaeksplotacija 3eljezne rude,nikla,kobalta,mermera,kaolina i lignita na rubnimdijelovima 2elagonije,i hroma u podno3ju (jubotena kod Tetova.9ajve%i gradove regije je 4itolj.

 • 7/25/2019 Maturski rad/Korejsko poluostrvo

  2/68

  2.Vojvodina

  &ojvodin zauzima najni3i i najplodniji dio 2anonske nizijeIzuzev planina njenanadmorska visina ve%inom iznosi :66 m.ijekama Tisom i unavompodjeljena je na0'rem,4anat i 4a!ku./ pogledu reljefa smjenjuje se pet

  stepenica0aluvijalne ravni,lesne terase,lesne zaravni,pje!are i ostrvskeplanine..;luvijalne rvni su prostrane ravnice pored rijekaunava,Tise,4egeja,Tamia...1ne se sastoje od rije!nih nanosa,pijeska,gline ilesa,koje rijek odvajjau od lesnih zaravni potkopavnjem i obruvavanjemrij!nih obala.9ajni3e dijelove aluvijalnih ravni plave rijeke.a bi se zastitiliod poplava stvoren je !itav jedan sistem hidrografskih objekata pod nazivomhidrosistem unav-Tisa-unav.(esne terase takodje zauzimaju velikepovrinei privredno su najzna!ajnije.Iz tog mora niskog i skoro ravnogzemljita str!e vii dijelovi i to su lesne terase.(esne zaravni se izdi3u strmimodsjecima iznad lesnih terasa.To su velike povrine prekrivene velikimnaslagama lesa.9ajpoznatije lesne zaravni su0Titelska,Tele!ka,4anatska i'remska.2je!are su povrine pokrivene pjeskom.9ajpoznatije su elibatska i'uboti!ka.1strvske planine u &ojvodini su

 • 7/25/2019 Maturski rad/Korejsko poluostrvo

  3/68

  uglja,boksita,kaolina i gipsa i cementnog laporca.9ajve%e rijeke su 8rka i7rmanja. (ika je prostrana neuravnjena kotlina sputena izmedju planine&elbita na zapadu i jugu,Male 8apele na sjeveru i 2lje!evice na istoku.1vdjeim adosta krkih polja08rbavsko,8oreni!ko,(apa!ko,>ra!a!ko,2lako iMazinsko polje.9a sjeveroistoku (ike nalazi se izvorite rijeke 8orane na komesu nastal 2litvi!aka jezera.8limatske prilike (ike odlikuju se svje3im i relativnokratkim ljetima i vrlo hladnim zimamam.2lodnog zemljita u (iki je malo,anajplodnijje povrine su u >acku i (i!kom polju.udnih nalazita u (ici jemalo,Male koli!ine boksita se nalaze kod udopolja i Mazina,brita kod (ovnicai gipsa kod onjeg (apca.(ika je najredje naseljena regija u )rvatskoj.8orduni 4nija su dvije posebne geografkse cjeline.8ordun je zatalasanaravan,prete3no uzgradjena od kre!njaka i dolomita.9a stjenovitoj manjepropusnoj podlozi,relativno je dobro razvijena rije!na mre3a.2rirodnabogastva 8orduna nisu velika.umskle povrine su znatne ali nemaju ve%i

  ekonosmki zna!aj.'li%no je i s rudnim nalazitima koja su ograni!ena na rudugvo3dja i mangana u 2etrovoj gori.'lunj je najve%e kordunsko naselje sasvega dve hiljade stan.4anija je pitoma i plodna regija smjetena na rubupanonskog basena./ sredinjem dijelu 4anije smjetena je niska planina7rinjska gora sa maricom.7rinjska gora ra!lanjena je brojnim dolinamarijeka i potoka,koji prete3no teku prema sjeveroistoku i ulijevaju se u 8upu ili'avu.

  ".Banjalu#ka regija

  1va regija obuhvata manji dio nekadanje istorijsko geografske oblasti-8rajine.2rirodnu #zionomiju ove regije !ine dvije cjeline0panonski i planinsko-kotlinski dio.&e%i dio pripada planinsko kotlinskom dijelu.4anjalu!ku regijudijelimo na sjeverni,srednji i ju3ni dio.(ijev!e polje,dio 2osavine,gornji tokovi'ane i /ne sa niskim horst planinama !ine sjeverni dio regije.Izmedju /ne i'ane je poznati /nsko-'anski paleozoik sa le3itimima 3eljezne rude*(jubija i1marska.1vdje se javljaju i termalne i mineralne vode*(jeljani kod 9ovog>rda,Mlje!nica kod ubice,Toplice u 4anja (uci.'jeverni dio regije imaumjerenu klimu(jeta su umjereno topla a zime umjereno hladne.'rednji dioregije pripada peripanonskom obodu,'atoji se iz srednje visokih

  planina*Manja!a,?emernicai medjuplaninskim kotlinama i rje!nimdolinama.8lima ovog dijela je ne%to otrija.(eta su umjeereno topla ali zimesu hladnije i sa vie padavina.=u3ni dio pripada 2laninsko-kotlinskom dijelu./ovom prostoru se nalaze srednje visoke planine*'rnetina,(isina i visokeplanine*8lekova!a,&itorog.$ksploatacionu vrojednost imaju le3ita gips u&olarima kod ipova. >lavno prirodno bogastvo ovog dijela su ume

 • 7/25/2019 Maturski rad/Korejsko poluostrvo

  4/68

  crnogorice i bjelogorice,kao i veliki hidro potencija =anje.2live i gornjeg toka'ane.

  $.%rna &ora

  +rna >ora se dijeli na planinsko-kotlinsku i primorsku regiju.2laninskokotlinska +rna >ora zauzima skoro @A5 republike.1buhvata sredinji,sjeverni iisto!ni planinski prostor +rne >ore.2rostire se od Magli%a do2rokletija.2laninsko-kotlinska +9; >ora se dijeli na0:.&isoke planine,povri ikanjone,@4rda i kotline +rne >ore medju kojima se izdvajajju2olimlje,2ljevaljski kraj i Ibarski kraj.&isoke plnine povri i kanjoni imaju imajudinarski pravac pru3anja sjeverozapd-jugoistok.Ispresjecni su kanjonimaTare,2ive,8omarnice..&isoke planine se sastoje od dva niza.2rvi vijenacplanina !ine0>olija,&ojnik,Magnik,8omovi i 2rokletije a izmedju njih se nalazepovri kao to su 2ivska, =ezerska....rugi vijenac !ine0&olujak,Magli%,2ivske

  planine,urmitor,'injajevina i 4jelasnica.urmitor je mnogo jedinstvenaplanina.9admorska visina je @[email protected]@.Ima izuzetno veliku ra!lanjenostreljefa.2oslije 2rokletija ovo je najve%a plnina +rne >ore.9ajvii dio planine je4obotov 8uk*@[email protected] i koilne 'jeverne %rne gore(ijeka Tara isjeverne padine 4jelasnice i 2rokletij odvajaju ovu regiju od ostalog prostora+rne >ore.1voj regiji pripadaju plnine (jubinja,'injajevina,4jelasnica,ju3nijese nalazi prokletijska grup planina.Manji broj srednjih planina na sjeverunalazi se n granici prem 'rbiji a to su08ova!,&is,+rni &rh i (isa.reljef ove regijeje diseciran rijekama iv pritokama (ima,Ibra i Cehotine.olina (ima se sastoji

  iz 2livsko-gusinjske,;ndrijeva!ke,4eranske i 4jelopoljanske kotline4jel!o poljese rzvilo u bjelopoljanskoj kotlini,ikoje se smatra 3itnicom +rne >ore./ doliniCehotine se nalazi 2ljevljska kotlina.1vaj kraj je zatvoren sa svih stranaplaninanama,4ogat je udom olova i cinka,naslagama laporca,lignitom.olinagornjeg Ibra je mala i izolovana okolnim planinama,ali dobro naseljena.

  ).*ri!orska %rnna &ora

  / crnogorskom primorju se izdvajaju tri regije04okokotorski zaliv,4udvanskarivijera i 4arsko-ulcinjsko primorje.4okokotorski zaliv se sastoji od D manjazaliva0)ercegnovski,Tivatski,isanski i kotorski.7;(I&$ 21&$7/=/M1$/7I.8umbor spja )ercegnovski i Tivatski,a &erige spajaju Tivatski iisanskl zaliv./ 4oki 8otorskoj se nalaze Eine /doline a to su'utorina,Tivatsko i grbaljsko polje..4udvanska rivijera se znatno razlikuje od4okokotorskog zaliva./ ovoj zoni ima rtova i klifova izmedju kojih se nalazeudoline ispunjene denudacionim materijalom.1ne su urvnjene i imajukarakter manjih polja04udbansko,4e!i%i,2etrova!ko...barsko-/lcinjsko primorj

 • 7/25/2019 Maturski rad/Korejsko poluostrvo

  5/68

  sastoji se od nekoliko ve%ih i manjih polja.1balski pojas ima dosta otrihrtova i klifova,a izmedju njih su uvale i ravna proirenja u kojima suizgradjeni luka 4ra i /lcinj.+aravan dubokog kra(se prostire u zaledjuprimorja izmedju granice prema )recegovini,'kadarskog jezera,7etske i4jelopavli%ke ravnice.Izgradjena je od kre!njak i dolomita.1v oblast jeodvojen od crnogorskog primorja planinama orjen,(ov%en,'utorina iumija.9ajzna!ajniji grad ove regije je +etinje.,dolina srednje %rne &ore(se prostire izmedju 2lu3ina i 'kadarskog jzera u prvcu sjeverozapad-jugoistok./ ovoj regiji