of 28 /28
Institut de Sentmenat PAC 2009/2014 curs 2011/2012

Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Embed Size (px)

Text of Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Page 1: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Page 2: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Page 3: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

• Nota: Les dades d’aquesta presentació referides als resultats acadèmics han de ser revisades durant el mes de setembre, fetes les corresponents recuperacions.

Page 4: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

• A partir del nostre Projecte Educatiu, del Projecte de direcció i del Pla d’autonomia de centre,

• de les finalitats i línies establertes per l’administració i

• de l’anàlisi i valoració de cada curs fetes per la comunitat educativa,

• es concreten els objectius, les estratègies i actuacions de cada curs.

Page 5: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

PAC 2010 2011Objectiu 1: MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS.PONDERACIÓ 60%Estratègies 2009 2014

• Implementació de les competències bàsiques.• Ampliació de l'ús de les TIC-TAC.• Impuls de la innovació didàctica en projectes departamentals, globals i

transversals.• Increment de l'ús del català.• Actualització de la documentació interna del centre: aspectes

organitzatius i didàctics.

Page 6: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

PAC 2010 2011Objectiu 2: MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL.PONDERACIÓ 40%Estratègies 2009 2014

• Potenciació de la bona imatge del centre.• Impuls i manteniment de les activitats extraescolars i complementàries del

centre.• Reducció del nombre d'abandonaments a l‘ ESO i al Batxillerat.• Manteniment i promoció de la bona convivència i de la resolució mediada de

conflictes, i de la cooperació i participació dels diversos sectors de la comunitat escolar.

• Millora dels hàbits de l'alumnat relacionats amb la cultura de l'esforç, l'autonomia i el desenvolupament social i personal.

Page 7: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Desenvolupament del PAC. Segon curs. Objectiu 1:

– Treball competències bàsiques: competències comunicativa (descripció, esquema, resum i exposició oral) i matemàtica (A.D. i aprendre dels errors)

– Potenciació TIC TAC (anglès, MOODLE i altres plataformes,1 per 1...)– Pla socialització llibres text.– Treball cooperatiu E.F. – Projecte Hort intergeneracional.– Projectes memòria històrica i democràtica: treball amb UAB, història i cançons

o exili, deportació i Holocaust.– Consolidació de projectes Escola verda, robòtica, amb Biblioteca pública, viatge

a Londres, viatge a França i PELE francès.– Treball alumnat concurs de Nadal.– Graella comuna criteris mínims d’avaluació ESO.– Actualització informació a web centre i municipal.

Page 8: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Objectiu 2:– Jornada de portes obertes.– Ampliació difusió projectes.– Consolidació Associació de pares i mares de la coral.– Potenciació grups acroesport.– Consolidació Pla d’esports i atletisme.– Implementació Pla orientació 4rt ESO.– Consolidació Pla de convivència: equips d’estudi i col·legues lingüístics.– Consolidació del pla participació de les famílies en el règim de sancions.– Consolidació concurs aules netes.– Consolidció brigada de manteniment.

Page 9: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Altres:– Pla tutories individuals.– Comissions PAC.

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Page 10: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Activitats valoració curs 2011/2012:

• Hi ha una millora respecte als resultats del curs 2010-2011:– en el grau d’aplicació en 3 punts.– en el d’execució en 1 punt.– en el d’impacte en 2 punts.

Page 11: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Grau d’assoliment >902. Grau d’assoliment entre 80 i 903. Grau d’assoliment <80

Page 12: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

GRAU D’APLICACIÓ

1.Grau d’aplicació >902.Grau d’aplicació entre 80 i 903.Grau d’aplicació <80

Page 13: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

GRAU D’EXECUCIÓ

1.Grau d’execució >902.Grau d’execució entre 80 i 903.Grau d’execució <80

Page 14: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

GRAU D’IMPACTE

1.Grau d’impacte >902.Grau d’impacte entre 80 i 90 3.Grau d’impacte <80

Page 15: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Com a activitats més reixides:Objectiu 1:• Projecte de l'Hort intergeneracional.• Ús del MOODLE i altres plataformes.• Treball cooperatiu E.F.• Projecte Escola verda.• Projecte robòtica.• Projectes memòria històrica.• Treball sobre criteris mínims avaluació ESO.

Page 16: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Objectiu 2:• Coral i grup de teatre.• Jornada de portes obertes.• Pla de convivència, equips d’estudi i col.legues lingüístics.• Brigada de manteniment.• Pla d'esports i atletisme.• Grups d'acroesport.

Page 17: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Activitats millorables:• 1 per 1 o Educat 2.0 (connexió i problema subvenció per a

primer d’ESO)

Page 18: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Resultats valoració CURS 2011/2012• Els resultats són provisionals a l’espera de les recuperacions del

mes de setembre.• En l’objectiu 1 hi ha una petita millora propera a 1 punt. L’índex de

millora puja 1 punt pel que fa a l’objectiu 2.

Indicadors Objectiu 1:• Amb pitjors resultats: (provisionals fins els setembre)• ESO: Taxa d’alumnat que aprova el curs amb un màxim de dues

suspeses:– primer, davallada en 15 punts ( de 98 a 83%)– segon, davallada en 2 punts (de 88 a 86%)– tercer, davallada en 11 punts (de 93 a 82%)

Page 19: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de català:– tercer, davalla en 12 punts (de 87 a 75%)

• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de castellà:– quart, davalla en 9 punts (92 al 82%)

• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de matemàtiques:– tercer, davalla en 3 punts (70 a 67%)

Page 20: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Amb millors resultats:• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de català:

– primer d’ESO, es manté en un 100%.– segon d’ESO, es passa d’un 84 al 91% (augmenta en 7 punts).– quart d’ESO, es passa d’un 78 a un 97% (augmenta en 19

punts).• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de castellà:

– segon d’ESO, es passa de 80 a 88% (augmenta en 8 punts)– tercer d’ESO, es passa de 82 a 86% (augmenta en 4 punts)

Page 21: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

• ESO: Taxa d’alumnat que assoleix l’àrea de llengua estrangera:– segon d’ESO, es passa de 80 a 91% (augmenta en 11 punts)– quart d’ESO, es passa de 89 a 91% (augmenta en 2 punts)

• ESO i Batxillerat: Es manté el grau de satisfacció, 80, 75 i 80 (alumnat, professorat i famílies)

• ESO: Taxa d’alumnat que supera proves d’avaluació diagnòstica en matemàtiques:– s’incrementa de 0 a 62%.

• ESO: Taxa d’alumnat que es gradua en ESO:– s’ha incrementat en 3 punts (de 80 a 83%)

Page 22: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

• Batxillerat: Taxa d’alumnat graduat en Batxillerat:– s’incrementa en 7 punts (de 68 a 75%)

• Batxillerat: Taxa d’alumnat que aprova les PAU:– s’incrementa en 3 punts (de 71 a 74%)

Page 23: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Indicadors Objectiu 2:• No s’observa cap valor vermell (millorable). • D’entre aquells que es consideren satisfactoris, la taxa de

dispersió de les qualificacions dels alumnes que es graduen a 4rt d’ESO es manté dins del mateix valor (23). Igualment a Batxillerat la dispersió és manté igual que l’any passat, 20.

• La taxa d’abandonament a 1r de batxillerat s’ha mantingut a un 2% mentre que a 2n de Batxillerat ha passat d’un 2% a un 3% (0 el curs passat, 1 alumne quest curs)

• La resta d’indicadors ha millorat.

Page 24: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Indicadors globals de centre:comparant amb el curs anterior, 2010/2011:• Augmenta taxa d'alumnat que es gradua en ESO en 4 punts

(juny) i al Batxillerat, en 7 punts i milloren els resultats de les PAU en 3 punts.

• Davalla abandonament a l'ESO i augmenta al Batxillerat lleugerament (2 punts; 2n Batx.,0 curs passat, 1 alumne aquest curs)

• Augmenta el nombre de sancions educatives.Indicadors de 4rt:• Entre els resultats de la primària a l'inici de l'ESO i la

graduació de 4rt hi ha una millora de 6 punts (juny).

Page 25: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Processos clau en la millora de resultats:• Els diferents projectes d'innovació didàctica.• El treball sobre les competències bàsiques: treballs per

cada nivell educatiu a ESO sobre competències comunicativa i matemàtica i treball sobre criteris mínims d'avaluació.

• Els projectes de centre relacionats amb la integració i la implicació i la cohesió socials, entre d’altres i a més del teatre i la coral, el d’equips d’estudi i el de col.legues lingüístics.

• Les tutories individuals i l'orientació a 4rt.

Page 26: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Implicació dels diferents agents:• El claustre està implicat en un 90%. Es pot dir que la gran majoria

del professorat participa en alguna activitat o projecte.• Cal que ampliem la implicació a la resta de les comunitats escolar i

educativa.

Valoració global del PAC:• Molt positiva, contribueix a dinamitzar el centre didàcticament i

integradorament i va contribuint a la millora dels resultats acadèmics a més de la millora de la cohesió social.

• Cal que treballem sobre tot per la millora de la didàctica a les aules i per l'excel·lència.

Page 27: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Propostes generals per al proper curs 2012/2013: un pla amb activitats més relacionades bàsicament amb l’objectiu 1, la millora dels resultats acadèmics:

• la didàctica a l’aula• les competències bàsiques• els projectes innovadors I amb l’objectiu 2, la millora de la cohesió social:• l’orientació i el treball entorn a l’abandonament

escolar• i la integració i la inclusió social.

Page 28: Informe pac 2009-2014 presentació curs 11-12

Institut de SentmenatPAC 2009/2014curs 2011/2012

Un pla amb:• major i més eficient difusió.• major implicació de la comunitat educativa.• activitats que mantinguin i potenciïn allò que ja

funciona i que defineix el nostre centre.• I millorant aquelles activitats que menys han reeixit,

com el Projecte 1 x 1 o Educat 2.0.