Click here to load reader

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn

 • View
  1.144

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 1

  B MEGABOOK S 1 MN SINH HC

  Thi gian lm bi: 90 pht

  Cu 1: mt loi thc vt, tin hnh php lai gia cy l x, ht trn v cy c l nguyn ht nhn ngi ta

  thu c F1 c 100% s cy l x v ht nhn. Cho nhng cy F1 ny t th phn v thu c cy F2, chn

  ngu nhin 1 cy F2 th xc sut thu c cy l x, ht nhn l bao nhiu? Bit rng tnh trng n gen

  v nm trn 2 cp NST tng ng khc nhau.

  A. 56.25% B. 43.75% C. 75% D.31.25%

  Cu 2: mt loi ng vt. ngi ta tin hnh lai mt con c lng en vi mt con ci lng vng, i

  con tt c cc con c c lng vng v tt c cc con ci c en. Nu ly ngu nhin mt con ci v mt con

  c v em lai. Kt qu i sau s l:

  A. 50% lng en: 50% lng vng khng k gi tnh

  B. c: 100% lng en; ci: 50% lng en, 50% lng vng

  C. 100% lng en

  D. c: 50% lng en: 50% lng vng; ci: 100% lng vng

  Cu 3 : mt loi ng vt, mu sc da c quy nh bi mt locus gen nm trn NST thng trong

  Len Y quy nh lng vng, y quy nh lng trng. Mt locus khc nm trncp NSTtngng khc t ch

  tri s biu hin ca Y to nn kiu hnh t ch. Nu em lai hai c thd hp c hai locus nitrn th t l

  con lai thu c s l:

  A. 13:3 B. 12:3:1

  C.9:7 D. 12:3:1 hoc 13:3

  Cu 4: la, cho p thun chng, khc nhau gia 2 cp gen, i F1 ch xut hin thn cao, dy. Cho F1t

  th phn, thu c cc ht F2 vi 4 lp kiu hnh gm 12600 cy trong c 125 cy thn thp, nhnh

  thA. T l cy thn cao, nhnh dy F2 l:

  A.1% B. 51% C. 75% D.24%

  Cu 5: Mt rui gim ci ng hp t v mt cp alen lin kt giitnhX quynhmt trng uclaivi rui

  c mt . Trong cc trng hp rt him, mt con lai l c c mt . Gi s rng nhng conhim khng

  phi do mt t bin mi trong NST X ca m chuyn i alen quy nh mt trng thnh alen quy nh mt

  . S xut hin c con c mt c th c gii thch:

  A. Ri lon khng phn ly NST ong gim phn 2 con c.

  B. t bin a bi th con lai.

  C. Ri lon khng phn ly NST trong gim phn 2 con ci.

  D. Ri loan khng phn ly NST trong gim phn 1 con c.

  Cu 6: to thnh dng thc vt thun chng tuyt i mt cch nhanh chng nh ngi ta thngs

  dng phng php no di y?

  A. Phng php nui cy m t bo thng qua m so.

  B. Phng php nui cy ht phn, lng bi ha.

  C. Phng php t th phn lin tip qua nhiu th h.

  D. Phng php dung hp t bo trn.

  Cu 7: Khi ni v nh lut Hardy - Weinberg, iu khng nh no di y l KHNG chnh xc?

  A. nh lut Hardy - Weinberg cp ti s bin i tn s tng i ca cc kiu gen trong qun th

  ngu

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 2

  phi, t gii thch tnh a hnh ca qun th ngu phi.

  B. Trong mt qun th, nu cu trc di truyn ca mt gen gm hai alen l

  p2AA + 2pqAa + q2aa th qun th ny trng thi cn bng i vi locus A ni trn.

  C. nh lut Hardy - Weinberg chi nghim ng trong nhng iu kin xc nh.

  D. nh lut Hardy - Weinberg cho php xc nh c tn s tng i ca cc alen, cc kiu gen trong

  qun th.

  Cu 8: i vi qu trinh iu ha hot ng gen ca Operon Lac E.coli, khi mi trng c lactose, gen cu

  trc c th tin hnh phin m v dch m bnh thng v:

  A. Lactose ng vai tr l enzyme xc tc qu trnh phin m ca cc gen cu trc.

  B. Lactose cung cp nng lng cho hot ng ca operon Lac.

  C. Lactose ng vai tr l cht kt dnh enzym ARN-poIymerase vo vng khi u.

  D. Lactose ng vai nh cht cm ng lm protein c ch b bt hot, khng gn c vo vng iu

  hA.

  Cu 9: Khi ni v s di truyn lin kt, nhn nh no di y l KHNG chnh xc?

  A. Trong php lai hai tnh, t l phn ly kiu hnh 1:2:1 chng t hai gen lin kt hon ton v b m em

  lai l d hp t cho.

  B. Php lai hai tnh cho t l 3:1 chng t 2 gen lin k hon ton v b m d hp t u.

  C. Lin kt gen khng hon ton khng nhng lm thay i tn s ca mi lp kiu hnh m cn lm

  thay i s loi kiu hnh ca php lai.

  D. Cc lp kiu hnh c tn s cao nht c hnh thnh do lin kt khng phi do ti t hp.

  Cu 10: Trong qu trnh gim phn hnh thnh giao t, cc alen cua mt locus phn ly ng u v cc

  giao t th iu kin no di y phi c p ng:

  A. B m phi thun chng

  B. s lung c th con lai phi ln

  C. Alen tri phi trihon ton

  D. Qu trnh gim phn bnh thng

  Cu 11: ngi, mt xanh l tnh trng ln do gen nm trn NST thng quy nh. Mt cp b m mt

  nusinh ra mt cp sinh i, mt mt nu mt mt xanh. Kt lun no di y l chnh xc nht v gi nh

  trn?

  A. Cp sinh i ni trn l sinh i cng trng

  B. B m u d hp v locus quy nh mu mt

  C.Khng th xc nh kiu gen quy nh mu mt ca a tr mt xanh

  D. a tr mt nu c th ng hp hoc d hp v kiu gen quy nh mu mt

  Cu 12: ngi, tc xon do alen tri A quy nh, tc thng do alen ln a quy nh. Alen B quy nh mt

  en l tri hon ton so vi alen b quy nh mt xanh. Cc locus ny nm trn cc cp NST tng ng khc

  nhau. sinh ra con c c 4 lp kiu hnh: Tc xon, mt en; tc xon, mt xanh; tc thng, mt en; tc

  thng, mt xanh th c ti a bao nhiu kiu gen ca ngi b c th sinh ra cc con nh trn?

  A. 1 B.2 C.3 D.4

  Cu 13: Tin hnh php lai xa gia hai loi the vt h hng gn, b NST ging nhau v s lng 2n =18.

  Thnh thong thu c nhng con lai hu th. Gii thch no sau y l hp l trong trng hp ny?

  A. S lng b NST ca hai loi l ging nhau nn tng hp li b NST chn, c th phn chia trong

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 3

  gim phn bnh thng v to giao t bnh thng.

  B. v y l hai loi h hng gn, cu trc ca hu ht NST c s ging nhau nn hin tng tip hp trao

  i on vn c th xy ra v s hnh thnh giao t con lai xy ra bnh thng.

  C.Trong qu trnh lai xa, ri lon gim phn dn ti hnh thnh cc giao t lng bi. S kt hp ca cc

  giao t ny to thnh dng sng nh bi c kh nng sinh sn bnh thng.

  D. Cu trc v s lng NST ging nhau s dn n kh nng gim phn bnh thng v sinh giao t hu

  th.

  Cu 14: Mt cy u d hp c kiu hnh thn cao, ht vng (TtYy) t th phn, t l i con mang kiu

  hnh hoc thn cao, ht vng hoc thn cao, ht xanh hoc thn thp, ht vng l bao nhiu?

  A. 75% B.37,5% C. 56,25% D.93,75%

  Cu 15: u Phaseolus vulgaris, b NST lng bi trong t bo soma l 2n = 22, v mt l thuyt c ti

  a bao nhiu dng trisomi th n c mong i tm thy loi ny.

  A. 11 B.22 C. 1 D.33

  Cu 16: Mt qun th c 205 c th lng en, 290 c th lng nu v 5 c th lng trng. Bit rng alen A

  quy nh mu lng nu tri khng hon ton so vi a quy nh mu lng trng. Tn s alen l bao nhiu? Qun

  th trn c cn bng hay khng?

  A. Tn s alen A : a = 0,9 : 0,1, qun th khng cn bng

  B. Tn s alen A : a = 0,9 : 0,1, qun th c cn bng

  C. Tn s alen A : a = 0,7 : 0,3, qun th c cn bng

  D. Tn s alen A : a = 0,7 : 0,3, qun th khng cn bng

  Cu 17: Bnh gy ra bi t bin gen ngi l:

  A. Bnh Turner B.Bnh Down

  C. Hi chng Cleifelter D.Thiu mu hng cu hnh lim

  Cu 18: Trong c ch iu ha hot ng ca Operon Lac vi khun E. coli, vaitr ca gen iu ho l:

  A. Tng hp protein c ch tc ng ln vng m ha ca mARN.

  B. Tng hp protein c ch, gn c hiu v c ch hot ng trinh t chi huy ca gen cu trC.

  C. V tr gn protein c ch hot ng ca cc gen cu trC.

  D. Ni tip xc u tin ca enzim ARN-polymerase trong hot ng phin m ca cc gen cu trC.

  Cu 19: Mt qun th b c 400 con lng vng, 400 con lng lang trng en, 200 con lng en. Bit kiu

  gen AA quy nh lng vng, Aa quy nh lng lang trng en, aa quy nh lng en. Tn s ca cc alen

  trong qun th l:

  A. A = 0,2; a = 0,8 B. A = 0,4; a = 0,6

  C. A = 0,8; a = 0,2 D. A = 0,6; a = 0,4

  Cu 20: Bnh m mu l tnh trng ln lin kt vi gii tnh X. Nu con trai ca mt gia nh c m b bnh

  m mu v b khng b bnh ci mt c gi m m c ta b bnh m mu cn b th khng b bnh, xc

  sut cp v chng c mt con gi bnh thng (khng b bnh) l?

  A. 0% B.50% C. 75% D. 100%

  Cu 21: Trong mt th nghim, ngi ta tin hnh lai cy hoa vi cy hoa trng thu c cc con lai

  100%

  hoa . Cho cc con lai t th phn thu c 245 cy hoa trng v 315 cy hoa . iu ny c th gii

  thch do:

  A. C hin tng t bin to ra s lng cy hoa ln hn bnh thng.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 4

  B. Hin tng tng tc gia 2 gen tri cng quy nh mt tnh trng, mi gen tri c cng quy nh mt

  kiu hnh ging nhau v ging vi kiu hnh ca th ng hp ln.

  C. Tng tc gia 2 gen tri, mi gen tri quy nh mt kiu hnh ring r

  D. Tng tc t ch tri, trong gen t ch tri t ch s biu hin ca cc alen mu.

  Cu 22. mt cp nga qu, qua nhiu th h sinh ngi ta nhn thy trong s cc con sinh ra c tng s

  7 nga , 11 nga hng v 6 nga xm. Ngi ta dng cc con nga con lm ging nhn ging nga

  qu ny, php lai no di y s sinh ra t l nga hng ln nht?

  A. Nga hng lai vi nga xm B. Nga lai vi nga

  C. Nga lai vi nga xm D. Nga lai vi nga hng

  Cu 23: Mt a b ba tui c chn on cc du hiu sm ca hi chng Turner, gy ra bi kiu nhn

  44A+X. Cc phn tch di truyn cho th a b c mt 2 dng t bo 44A+XX (bnh thng) v 44A+X.

  C th gii thch s hnh thnh ca th t bin ny nh th no?

  A. t bin trong qu trnh pht sinh tinh trng ngi b.

  B. t bin trong giai on phi sm.

  C. t bin trong qu trinh pht sinh trng m.

  D. t bin hp t.

  Cu 24: Trong cc sn phm ca qu trnh di truyn c cc on Okazaki, chng l:

  A. Cc n DNA mi c tng hp khng lin tc trn mch khun 5 - 3 trong qu trnh ti bn.

  B. Cc phn t RNA mi c tng hp n mch mang m gc ca gen v chun b chuyn ra t bo

  cht.

  C. Mt phn t RNA cha thng tin c sao ra t mch khng phi l mch mang m gc ca gen.

  D. Cc on DNA c tng hp mt cch lin tc trn mch DNA c trong qu trnh ti bn.

  Cu 25: c im no sau y ca m di truyn l bng chng quan trng cho thy tnh thng nht ca sinh

  gii.

  A. M di truyn c tnh c hiu

  B. M di truyn c tnh thoi ha

  C. Tt c cc sinh vt b ba m u m ha cho Methionine

  D. M di truyn c tnh ph bin

  Cu 26: Gen l mt on ca phn t ADN mang thng tin m ha cho mt sn phm ch, mi gen theo

  th t t u 3 n u 5 ca mch mang m gc c cu trc gm:

  A.Vng m ha, vng kt thc v gen iu hA.

  B. Gen iu ha, trnh t chi huy, nh t m ha, trnh t kt thc.

  C. Vng iu ha, vng m ha v vng kt thC.

  D. Trnh t ch huy, gen iu ha, trnh t m ha v trnh t kt thc.

  Cu 27: Mt trong s cc nhm c th di y KHNG phi l mt qun th giao phi:

  A. Cc con mo hoang sng chung trong mt khu ph

  B. Cc cy ng trong rung ng

  C.Cc c th chim cho mo sng trong mt khu rng.

  D. Cc con c trong mt h nc ngt

  Cu 28: Nhn nh no di y v cu trc v chc nng ca cc phn t ARN trong t bo l KHNG -

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 5

  chnh xc?

  A. rARN kt hp vi cc protein to thnh ribosome - mt b my quan ng trong t bo phc v cho

  Cu trnh tng hp protein ca t bo. Bnh thng ribosome tn ti thnh cc tiu phn khc nhau, khi

  tng hp protein chng mi kt hp li.

  B. tARN c chc nng mang cc axit amin ti ribosome, chng c cc b ba i m c hiu v c vng

  gn vi cc axit amin.

  C. Cng nh mARN, tARN v rARN cng l cc sn phm phin m t ADN, tuy nhin tARN v rARN c

  nhiu v tr bt cp b sung to thnh h thng mch kp.

  D. mARN c t bo s dng lm khun cho qu nh dch m ribosome, mARN c dng lm

  khun cho nhiu ln ti bn nn n c dng mch vng v tn ti qua nhiu th h t bo.

  Cu 29: ngi, bnh bch tng do mt gen ln b n NST thng gy rA. mt qun th, cc nghi: cu

  cho thy t l ngi ng hp bb l 5.10'5, nu coi qun th l cn bng di truyn, t l ngi lnh mang

  gen bnh l:

  A. 1,4% B.0,08% C.0,7% D. 0,2%

  Cu 30: Chim b cu l loi c hin tng giao phi cn huyt ph bin, tuy nhin chng khng b tho ha

  ging. iu no di y gii thch r c ch ca hin tng:

  A. Qu trnh chn lc to ra cc gen chng li s thoi ha ging.

  B. Tn s t bin gia cc th h nhiu to ra s khc bit v mt di truyn qua cc th h, trnh

  hin tng thoi ha ging.

  C. S giao phi cn huyt qua nhiu th h to nn nhng dng thun chng, giao phi cn huyt

  khng gy thoi ha ging.

  D. Cc con b cu mi c tp tnh giao phi vi nhiu b cu c to ra s a dng di truyn, chng

  li thoi ha ging.

  Cu 31: Mt on DNA c chiu di l 4080A0 trong c 560A. Trn mt mch n, c 260A v 380G.

  on DNA trn thc hin qu trnh phin m v cn tng s 600U. s lng cc loi nucleotides trn mch

  m gc ca gen l:

  A. A= T = 560 v G = X = 640

  B. A = 380; T = 180; G = 260 v X = 380

  C. A = 300; T = 260; G = 260 v X = 380

  D. A = 260; T = 300; G = 380 v X = 260

  Cu32: g, tnh trng mu lng do mt n gen quy nh trong alen A quy nh mu vng, alen a quy

  nh mu lng trng, cu trc di truyn ca mt qun th u G rng i vi tnh trng mu lng l:

  68%AA; 18%Aa v 14%aA. Sau mt th h ngu phi, cu trc di truyn ca qun th g rng i vi locus

  quy nh mu lng l

  A. 0,68AA; 0,18Aa v 0,14aa B. 0.5929AA; 0,3542Aa v 0,0529aa

  C. 0,3542AA; 0,5929Aa v 0,0529aa D. 0.14AA; 0,18Aa v 0,68aa

  Cu 33: 5BU l mt cht gy t bin gen thng c s dng trong thc nghim nhm gy t bin thay

  th cp AT thnh cp GX, qu trnh ny xy ra s ln ti bn t phn t ADN gc t nht l:

  A. 3 ln B. 2ln C. 4ln D. 1 ln

  Cu 34: Trong vic chn, to ging s dng u th lai. c c nhng t hp lai mong mun, v thu

  c hiu qu kinh t cao nhn nh no di y khng chnh xc?

  A. Cc con lai th h lai th nht c u th lai cao nht, u th lai s gim dn cc th h sau. Do ,

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 6

  cc ging vt nui cy trng c u th lai khng c cho chng sinh sn hu tnh.

  B. Chi c mt s t hp lai nht nh gia cc dng b m mi cho u th lai. Khng phi php lai hu

  tnh no cng c u th lai.

  C. nhng t hp lai c u th lai, cc con lai thng biu hin cc c im nh nng sut, phm cht,

  sc chng chu tt hn dng b m.

  D. Khng s dng cc con lai c u th lai lm ging v u th lai s gim dn qua cc th h.

  Cu 35: Bn cht ca quy lut phn ly c lp:

  A. S phn ly t l kiu hnh F2 theo t l 9:3:3:1

  B. S phn ly c lp ca cc tnh trng trong qu trnh di truyn

  C. S phn ly c lp ca cc alen trong qu trnh gim phn hnh thnh giao t

  D. S t hp ca cc alen trong qu trnh th tinh hnh thnh hp t

  Cu 36: Khng nh no di y l KHNG chnh xc khi ni v qu trnh dch m t bo nhn s?

  A. Khi ribosome tip xc vi m kt thc trn phn t mARN (UAA, UAG, UGA) th qu trnh dch m

  kt thC.

  B. Trc khi qu trnh dch m bt u, cc tiu phn ln v b ca ribosome tch ri nhau. Ch khi dch m, 2

  tiu phn mi kt hp thnh ribosome hon chnh.

  C. Nh tARN u tin mang theo axit amin Methionine vo ribosome v qu trnh dch m bt u.

  D. tARN mang axit amin m u c b ba i m l UAX

  Cu 37: ngi, thiu rng hm l do gen tri nm trn NST thng quy nh, bnh bch tng v bnh

  Tay-sach do cc gen ln nm trn NST thng quy nh. Nu mt ngi n ng c rng hm v d hp t

  v v bnh bch tng v Taysach ly mt ngi ph n d hp t v c 3 gen ni trn. T l con ca h sinh

  ra c rng hm, b bnh Taysach v bnh bch tng l:

  A. 1/8 B. 1/16 C.l/32 D.1/64

  Cu 38: em lai hai c u H Lan thun chng ht vng (YY) v ht xanh (yy) c cc cc ht lai, em

  gieo cc ht lai v chng t th phn. T l mu sc ht thu c trn cy F1l:

  A. 100% ht vng B. 3 vng:l xanh

  C. 1 vng: 1 xanh D. 100% ht xanh

  Cu 39: t bin no di y l t bin dch khung bit rng trnh t gc l 5-

  ATGGGACTAGATACC-3 (Ch : y chi l mch mang m gc, m m u quy nh cho methionine)

  A. 5 -AT GGG ACTAAG AT ACC-3

  B. 5 -ATGGGACTAGTTACC-3

  C. 5 -ATGCGACTAGATACC-3

  D. 5 -ATGGGTCTAGATACC-3

  Cu 40: rui gim {Drosophila melanogaster),php lai gia hai rui cnh cong sinh ra 50 rui con cnh

  cong v 24 rui con cnh thng. Kt qu ny c th c gii thch bng:

  A. Hin tng gen gy cht trng thi ng hp t

  B. C hin tng di truyn lin kt gii tnh

  C. Hin tng tng tc b tr

  D. Hin tng tng tc t ch tri.

  Cu 41: Cu trc ca opron Lac vi khun E. coli m cc thnh phn:

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 7

  A. Vng khi ng vng vn hnh gen iu ho cm gen cu trC.

  B. Vng khi ng gen iu ho vng vn hnh cm gen cu trC.

  C. Vng khi ng vng vn hnh cm gen cu trc gen iu ho.

  D. Vng khi ng vng vn hnh cc gen cu trC.

  Cu 42: Hi chng ting khc mo go ngi do mt t bin trn NST gy rA. t bin ny thucloi:

  A. Mt on B. Lp on C. o on D. Chuynon

  Cu 43: Mt on m gc ca gen m ha cho mt chui polypeptit c cu trc nh sau 3 TAX GAAXXT

  TXX TTX XGA ATG ATX 5

  Mt t bin thay th nucleotit th 13 trn gen l T bng A. s axit amin ca phn t protein o gen t

  bin ny m ha l

  A. 3 B. 8 C. 7 D. 4

  Cu 44: Nhn nh no di y v qu trnh dch m v khun l KHNG chnh xc?

  A. Trong qu trnh dch m khng c mt nguyn tc b sung nh trong qu trnh ti bn v phin m

  B. S dch m bt u t u 3 ca mRNA v kt thc u 5

  C. Amino acid u tin f-Met c vn chuyn n ribosome tin hnh qu trnh dch m.

  D. Amino acid u tin trong qu trnh dch m s c mt enzym c hiu ct b sau qu trnh dch

  m.

  Cu 45: Trong th h th hai ca php lai hai tnh trng, t cp b m thun chng:

  A. Xut hin bn kiu hnh vi t 9:3:3:1 nu cc locus khng lin kt vi nhau.

  B. Xut hin hai kiu hnh vi t l l 1:1 cc locus c th lin kt hoc khng lin kt vi nhau,

  C. Xut hin bn kiu hnh vi ti l 9:3:3:1 nu cc locus l lin kt vi nhau.

  D. Xut hin 3 kiu hnh vi t l 1:2:1 nu cc alen trong mt locus l tri khng hon ton v cc locus

  khng lin kt.

  Cu 46: C s t bo hc ca hin tng hon v gen l

  A. S phn ly c lp v t hp t do ca cc gen trn NST, s bt ca NST tng ng trong gim

  phn.

  B. Cc gen trn cng mt NST phn ly cng nhau trong gim phn hnh thnh giao t v qu trnh kt

  hp cc giao t trong th tinh.

  C. Trong qu trnh gim phn hnh thnh giao t, cc cp NST tng ng c th trao i cc on tng

  ng cho nhau dn n cc gen i v tr cho nhau v xut hin t hp gen mi.

  D. Cc gen nm trn cng mt NST to thnh nhm gen lin kt, trong qu trnh gim phn hnh thnh

  giao t, cc gen ny c th tch ra v i v cc giao t khc nhau hnh thnh cc nhm gen mi.

  Cu 47: Mt th trn ven sng vi dn s vo khong 100000 ngi, trong xut hin khong 40 ngi c

  kiu hnh bch tng. Gi s qun th ngi ni trn tn ti trng thi cn bng di truyn. Tn s ca kiu

  gen

  ng hp tri l

  A. 0,04% B.2% C.96,04% D.98%

  Cu 48: Ging la ln IR22 c to ra trc tip t t hp lai no di y

  A. Ging la Peta lai vi ging la Dee - geo woo - gen.

  B. Ging la Takudan vi ging la IR8

  C. Ging la IR8 vi ging la IR - 12 - 178.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 8

  D. Ging la Takudan vi ging la Dee - geowoo - gen.

  Cu 49: Trong trng hp mi gen quy nh mt tnh trng v phn ly c lp, t hp t do vi nhau. Xc

  sut bt gp loi giao t mang c ba alen tri t c th AaBBCC l

  A. 6,25% B. 12,5% C. 50% D. 25%

  Cu 50: Lai hai ging b ng qu trn c ngun gc t hai a phng khc nhau, ngi ta thu c F1 c

  qu dt v F2 phn ly theo t l 9 dt: 6 trn: 1 di. Php lai phn tch F1 s thu c t l

  A. 1 trn: 2 dt: 1 di B. dt: 1 di

  C. 1 dt: 2 trn: 1 di D.3 trn: 3 dt: 1 di: 1 bu.

  HNG DN GII

  Cu 1:

  Theo u bi ta thy: Fl: 100% cy l x, htnhn. Chngt: Lx l

  tri hon ton so vi l nguyn; ht nhn l tri hon ton so vi ht trn. F1 c

  kiu gen d hp t 2 cp gen.

  Qui c: A: l x, a: l nguyn

  B : ht nhn, b : ht trn

  F1 t th phn: AaBb X AaBB.

  F2 : Cy l x, ht nhn c kiu gen : A-B- chim t l : 3 .3/4 = 9/16 = 56,25%.

  Cu 2:

  p: c lng en X ci lng vng.

  F1 : tt c cc con c u c lng vng : tt c con ci u c lng en.

  Chng t F1 thu c 2 loi kiu hnh = 2.1.

  Mt khc tnh trng phn b khng ng u 2 gii v c hin tng di truyn cho gen quy nh

  tnh trng nm trn X (Y khng alen). M c th ngi b (XY) lun cho 2 loi giao t chng t c th

  ngi m c kiu hnh lng vng cho 1 loi giao t.

  Nu lng vng l tnh trng tri th F1 : 100% lng vng loi

  Do lng vng phi mang tnh trng ln. C th m lng vng c kiu gen : XaX

  A. C th b lng en

  c kiu gen : XAY.

  Sau cc em t vit s lai minh hA. S ra p n ng l p n A

  Cu 3 :

  u bi nu tng i r. Cc em cn ch y l kiu t ch gen tri nn s G 2 trng hp l :

  13 : 3 v 12 : 3 : 1. Cn 9 : 7 l kiu tng tc b sung nn s loi.

  Ch c p n D l y nht.

  Cu 4:

  p thun chng khc nhau v 2 cp gen, F1 ng tnh thn cao, nhnh dy. Chng t thn cao, nhnh

  dy l 2 tnh trng tri hon ton vi thn thp, nhnh thA.

  Quy c: A: thn cao, a: thn thp.

  B: nhnh dy, b: nhnh tha

  T l cy thn thp, nhnh tha l : 125/ 12600 = 0,01 khc vi t l trong phn li c lp. Chng t c

  hin tng hon v gen.

  Thn thp, nhnh tha c kiu gen ab/ab = 0,1 ab . 0,1 aB.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 9

  V 0,1< 0,25. Nn ab l giao t sinh ra do hon v. c th b m c kiu gen: Ab/aB. F hon v = 20%.

  Cc em t vit s lai minh hA. T l cy nhnh tha s chim t l: 51%. Vy p n B l p n

  ng.

  Cu 5:

  Theo gi thit, nhng con him khng phi do mt t bin mi trong NST X ca m chuyn i alen

  quy nh mt trng thnh mt . Chng t loi trng hp t bin gen, hoc t bin con ci.

  t bin a bi th con lai cng khng th to c con lai dng him loi

  Ch c t bin gim phn 1 con c mi to con lai dng him. Do p n ng l p n D

  Cu 6:

  p n A: Phng php nui cy m t bo thng qua m so. Chng ta bit:M l tp hp mt nhm

  t bo c cng ngun gc v m nhim mt chc nng no . V d: M phn sinh, m b, m c, m dn.

  Do phng php nui cy m c th to ra mt c th hon chnh ch khng hn to ra dng thc vt

  thun chng.

  B: Nui cy ht phn, sau lng bi hA. y l phng php hon ton ng. Ht phn l t bo on

  bi, lng bi ha s to dng thun.

  C. T th phn lin tip qua nhiu th h s to ra dng thun. Nhng phng php ny to ra dng

  thun chm hn so vi phng php gy t bin p n B.

  Phng php dung hp t bo trn khng to ra dng thun. Te bo lai c to ra mang b NST ca c

  2 loi.

  Cu 7:

  p n A: nh lut Haci Weinberg, khng cp n s bin i tn s tng i ca cc gen trong

  qun th ngu phi. Theo nh lut, qun th c khuynh hng duy tr tn s tng i v thnh phn kiu

  gen ca qun th. Do p n A l p n sai.

  Cu 8:

  Khi mi trng khng c Lactose, phn t Protein c ch s bm vo vng iu ha lm ngn cn qu

  trnh phin m.

  Khi mi trng c Lactose, Lactose s c vai tr nh cht cm ng, lm bin i cu hnh ca Protein c

  ch, lm n khng bm c vo vng iu ha qu trnh phin m din ra bnh thng.

  Do vy p n ng l p n D

  Cu 9:

  Trong cc p n trn, p n C khng ng v: Lin kt gen khng hon ton khng lm thay i s loi

  kiu hnh ca mi php lai, chng ch lm thay i tn s ca mi lp kiu hnh.

  Cu 10:

  Khi ni n iu kin cc alen phn li ng u v cc giao t th ta phi ni n qu trnh gim phn

  to giao t. Qu trnh gim phn bnh thng mi to c cc alen bnh thng phn li v cc giao t. Do

  vy p n ng l p n D. p n A: b m thun chng nhng nu qu trnh gim phn b ri lon th

  khng th to cc giao t bnh thng.

  Tng t cc p n B, c u khng lin quan n ni dung ca bi.

  Cu 11:

  cu ny, ta c th d dng quy c : A : mt nu ; a : mt xanh.

  B m mt nu sinh ra mt cp sinh i : 1 mt nu : 1 mt xanh. Hai a tr sinh i m c kiu hnh khc nhau

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 10

  chng t y l kiu sinh i khc trng p n A sai.

  Con mt xanh sinh ra c kiu gen aa, s nhn 1 giao t a t b v la t m. M b m mt nu nn b m

  s c kiu gen Aa X AA.

  SL: Aa Aa

  F1 : KG : 1AA : 2 Aa : aa

  KH : 3 mt nu : 1 mt xanh

  i chiu vo cc p n u bi ta thy :

  p n B : Sai v b m c th hp v kiu gen ch khng d hcrp v locus

  p n c : Sai v ta c th xc nh c kiu gen ca a tr mt xanh (kiu gen aa).

  p n D : ng v a con mt nu c th c kiu gen AA hoc AA.

  Cu 12:

  Qui c : A : tc xon, a : tc thng B : mt en, b : mt xanh.

  Cc php lai c th to ra 4 lp kiu hnh trn c th c l :

  AaBb X AaBb Aabb X aaBb AaBb X aabb

  Do vai tr ca b m nh nhau nn ngi b c th c cc kiu gen nh sau : AaBb, Aabb, aaBb, aabB.

  D l p n ng.

  Cu 13:

  p n C.

  p n A : Sai v s lng NST hai loi l ging nhau, nhng hnh thi v kch thc khc nhau nn

  trong qu trnh gim phn chng vn khng th no tip hp vi nhau hnh thnh giao t.

  p n B v D : Theo u bi, thnh thong thu c con lai hu th. Nu hai loi c b NST ging nhau

  v s lng v cu trc th s thng xuyn giao phi vi nhau, s lng con lai hu th to ra s tng i

  nhiu.

  Cu 14:

  Cy u d hp thn cao, ht vng c ki gen : TtYy t th phn.

  Theo nh lut 2 Menen, th h lai thu c : 9/16 thn cao, ht vng : 3/16 thn cao, ht xanh : 3/16

  thn thp, ht vng : 1/16 thn thp, ht xanh.

  T l i con mang thn cao, ht vng hoc thn cao, ht xanh hoc thn thn,

  ht vng l : 9/16 + 3/16 + 3/16 = 15/16 = 93,75%.

  Cu 15:

  Theo u bi : 2n = 22 -> n = 11. s dng trisomi th n mong i tm thy loi ny chnh bng b

  NST n bi ca loi. Do n n ng l p n A.

  Cu 16:

  Qun th ban u c : 205 AA : 290 Aa : 5 aa Hay 0,41 AA : 0,58Aa : 0,0laa Tn s alen A : 0,41 +

  0,58/2 = 0,7.

  Tn s alen a : 1 - 0,7 = 0,3-

  V 0,01. 0,41 khc (0,58/2)2 nn qun th ban u khng cn bng.

  Cu 17:

  Bnh Turner (XO), hi chng Cleiphelter do t bin xy ra nhim sc th gii tnh.

  Hi chng ao do NST s 21 gm 3 chiC.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 11

  C 3 bnh trn u l t bin NST. Ch c p n D: Bnh thiu mu hng cu hnh lim do t bin gen

  tri Hbs -^HbS. Vy p n ng l p n D.

  Cu 18:

  Trong c ch i ha hot ng ca Operon Lac vi khun E. coli, vai tr ca gen iu ha tng hp

  ra phn t Protein c ch, gn c hiu v c ch hot ng trnh tu ch huy ca gen cu trC. Do p

  n ng l p n B

  Cu 19:

  Qun th ban u c: 400 lng vng : 400 lng lang trng en: 200 lng en.

  Tng s c th ca qun th l: 400 + 400 + 200 = 1000 c th.

  C th lng vng chim t l: 400/1000 = 0,4. Tng t ta cng tnh c t l c th Aa = 0,4. T l c

  th aa = 0,2.

  Khi cu trc ca qun th l: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aA.

  Tn s tng i ca alen A l: 0,4 + 0,4/2 = 0,6.

  Tn s tng i ca alen a l : 1 - 0,6 = 0,4.

  Cu 20:

  Hc sinh t v s ph h. Khi ngi con traicckiu gen

  XaY. V ca anh ta c kiu gen : XAXA. Vit s lai minhha ta c:

  XAXa X XaY.

  Khi th h con sinh ra c : XAXA : XAXa : XAY : XaY.

  Ngi con gi bnh thng sinh ra chim t l 50%.

  Vy p n B ng.

  Cu 21:

  Rt gn t l u bi ta c : Th h lai c 245 cy hoa trng : 315 cy hoa s tng ng 7 hoa trng :

  9 hoa c hin tng tng tc gen theo kiu b tr.

  Do p n ng l p n B.

  Cu 22.

  Rt gn t l u bi ta c : th h lai phn li theo t l : 1 nga : 2 nga hng: 1 nga xm.

  Chng t 1 gen quy nh 1 tnh trng, v c hin tng tri khng hon ton. Qui c :

  AA : , Aa : hng, aa : xm.

  Trong cc php lai A, B, c, D th php lai c gia nga lai vi nga xm s to ra nhiu nga hng

  nht. c bit nga thun chng lai vi nga xm s to 100% nga hng.

  Cu 23:

  a b xut hin c 2 dng t bo 44A + XX v 44A + X. Do nu l t bin xut hin qu trnh

  gim phn ca c ngi b hay ngi m hoc hp t mi hnh thnh th s ch to 1 dng t bo duy nht,

  ch c t bin xut hin giai on phi sm, khi hp t phn cch thnh mt s t bo con, th c 1

  hoc mt s t bo b t bin, cn cc t bo khc vn bnh thng mi to ra 2 dng t bo.

  Cu 24:

  Trong qu trnh nhn i ca ADN, trn mch c chiu 3 - 5, ADN c tng hp lin tC. Cn trn

  mch khun gin on th ADN c tng hp gin on, to cc on Okazaki. Mi on Okazaki c

  khong t 100 - 200 Nucleotit. Sau cc on Okazaki c ni vi nhau bng enzim ligarA.

  p n ng y l p n A.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 12

  Cu 25:

  Trong 4 c im ca m di truyn, th tnh ph bin l bng chng quan trng cho thy tnh thng nht

  ca sinh gii, y, tt c cc sinh vt u c chung b m di truyn.

  Cu 26:

  Cu trc ca 1 gen theo th t t u 3 - 5 l : vng iu ha - vng m ha - vng kt thC.

  Do p n ng l p n C.

  Cu 27:

  p n D v theo nh ngha qun th : Qun th l tp hp cc c th cng loi, cng sinh sng trong

  mt khong khng gian v thi gian xc nh, gia cc c th trong qun th c kh nng giao phi vi nhau

  sinh ra con ci.

  Trong cc p n ca bi thfi ch c p n D cha c coi l qun th v c trong h nc ngt gm

  nhiu loi c khc nhau ch khng phi cc c th cng loi

  Cu 28:

  Trong cc p n trn, ch c p n D l sai v thi gian tn ti ca ARN l rt ngn, chng c dng

  mch thng.

  Cu 29:

  Theo u bi, t l ngi bb = 5. 10 '5. Hay tn s alen b (q) q2 = 5. 10 ' 5 hay

  q = 0,007.

  Tn s alen A (p) = 1 - q = 1 - 0,007 = 0,993.

  Tn s kiu gen d hp trong qun th l: 2.p.q = 2.0.007.0,993 = 1,4%.

  Vy p n ng l p n A.

  Cu 30:

  Chim b cu loi c hin tng giao phi cn huyt. Tuy nhin chng khng b thoi ha ging v

  chng mang nhng cp gen ng hp khng

  Trong cc p n A, B, C, D th p n c l p n ng nht.

  Cu 31:

  Theo u bi ta c, chiu du ca on AND l 4080 Ao Tng s Nu ca on AND l: 4080.2/3,4 =

  2400 Nu

  S Nu tng loi ca gen l: A = T = 560 Nu

  Theo Sacgap : A + G = N/2 nn G = N/2 - A = 1200 - 560 = 640 (Nu).

  Theo nguyn tc b sung ta c: AI = T2 = 260 GI = X2 -380.

  XI = G2 = Ggen - GI = 640 - 380 = 240 A2 = TI = Agen - Al= 560 - 260 = 300.

  Do u mi trng cung cp = A gC. Vy mch 2 l mch gC.

  Vy p n ng l p n C.

  Cu32:

  Cu trc di truyn ca qun th l: 0,68AA : 0,18Aa : 0,14aa Tn s tng i ca alen A l: 0,68 +

  0,18/2 = 0,77 Tn s tng i ca alen a l : 1 - 0,77 = 0,23.

  Sau mt th h ngu phi, cu trc di truyn ca qun th l : 0,772 AA : 2. 0,77. 0,27 Aa : 0,272 aa

  Hay 0,5929 AA : 0,3542 Aa : 0,0529 aa p n ng l p n B.

  Cu 33:

  y l bi ton hi cc em v c ch pht sinh t bin gen, y cc em cn nh: nh sinh trng th

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 13

  t bo s thc hin nguyn phn.

  A - T ln nguyn phn 1 to A - 5 Brom raxin , ln nguyn phn 2 5 Brom uraxin li lin kt vi G.

  V n ln nguyn phn th 3 to ra G - X. Do sau 3 ln nguyn phn s to t bo b t bin. p n A

  l ng.

  Cu 34:

  p n A. V cc ging vt nui cy trng c u th lai vn c th cho chng sinh sn hu tnh

  Cu 35:

  Bn cht ca quy lut phn li c lp l S phn li ca cc alen trong qu trnh gim phn hnh thnh

  giao t p n c l p n ng.

  Cu 36:

  p n c sai v tARN khng mang theo axit amin m n ch mang theo b ba i m vi b ba m sao

  trn mARN. Khi khp ng th s gii phng Axit amin.

  Cu 37:

  Quy c: A: thiu rng hm, a: c rng hm

  B: bnh thng, b: bch tng

  D: khng mc bnh Taysach, d: mc bnh Taysach.

  Ngi n ng c rng hm, d hp t v bnh Taysach c kiu gen aaBbDD. Ngi m d hp t c 3

  cp gen c kiu gen: AaBbDD.

  T l con sinh ra c rng hm, b bnh Taysach v bch tng l: aabbdd = . 1/4. l/4 = 1/32.

  Cu 38:

  y l php lai 1 cp tnh trng, nh lut 2 ca Menen.

  Cy ht vng (YY) X cy ht xanh (yy)

  Con lai sinh ra c kiu gen: Yy.

  Th h lai sinh ra c kiu gen : 1YY : 2Yy : lyy hay 3 vng : 1 xanh.

  Vy p n ng l p n B.

  Cu 39:

  y ta m s lng Nu ca mch m gc v mch sau t bin. Nu t bin dch khung s lm tng

  hoc gim s lng Nu. Do ta dng xc nh c p n ng l p n A.

  Cu 40:

  Rt gn t l u bi ta c : cnh cong X cnh cong. Th h lai thu c : 2 rui cnh cong : 1 cnh

  thng.

  R rng nu theo nh lut 2 ca Menen, th h lai phi thu c t l : 3 cnh cong : 1 cnh thng.

  Chng t y c hin tng gen gy cht trng thi ng hp t tri, p n A ng.

  Cu 41:

  Cu ny kim tra li kin thc v qu trnh iu ha hot ng ca gen. Cu trc in hnh ca 1 Operon gm

  vng khi ng vng vn hng cc gen cu trC.

  Cu 42:

  Hi chng ting khc mo go ngi do mt on trn NST s 5 gy nn -> p n ng l p n A.

  Cu 43:

  t bin thay th Nu th 13 trn gen lm b ba TTX chuyn thnh ATX Trn phn t mARN l b ba

  : UAG. y l b ba mang tn hiu kt thC. Khi chm ti b ba ny, qu trnh tng hp axit amin b dng

  li.

 • Megabook Chuyn Gia Sch Luyn Thi Trang 14

  Phn t Protein do gen ny m ha ch cn li 3 axit amin. (Do axit amin ban u methionin b tch khi

  chui). Do vy p n A l p n ng.

  Cu 44:

  p n A sai v qu trnh dch m vn c nguyn tc b sung nh phin m v qu trnh ti bn.

  Nguyn tc b sung th hin tARN mang cc b ba i m n khp vi b ba m sao trn mARN theo

  ng nguyn tn b sung. Neu khp ng s gii phng ra axit amin.

  Cu 45:

  Cu ny hi v kin thc phn li c lp ca Menen. Trong cc p n lai ny ch c p n A l ng.

  p n A v c trong trng hp 1 cp tnh trng, cn p n c l lin kt hon ton khng th to ra t l 9 :

  3 : 3 : 1.

  Cu 46:

  C s t bo hc ca hin tng hon v gen chnh l trong qu trnh gim phn hnh thnh giao t, cc

  cp NST tng ng c th trao i on vi nhau dn n cc gen i v tr cho nhau v xut hin t hp gen

  mi. Vy p n c l p n ng.

  Cu 47:

  Quy c: A: bnh thng, a: bch tng.

  S ngi b bch tng chim t l: 40/100000 = 4.104.

  Khi tn s tng i ca alen a = 0,02.

  Tn s tng i ca alen A - 1 - 0,02 = 0,98.

  Tn s kiu gen ng hp tri l: 0,982 = 0,9604.

  Vy p n ng l p n C.

  Cu 48:

  y l v d hnh 18.1 (Sch gio khoa c bn). Cc em cn ch n mt s ng dng v thnh tu to

  c trong phn ng dng di truyn vo chn ging nh.

  cu ny p n ng l p n C.

  Cu 49:

  C th Aa khi gim phn to 2

  1A :

  2

  1A.

  Z th BB khi gim phn to 100%B C th cc khi gim phn cho 100%C.

  T l giao t ABC to ra l: >4.1.1= 50%.

  Vy p n ng l p n C.

  Cu 50:

  F2 phn li theo t l: 9 : 6 : 1. F2 thu c 16 t hp = 4.4, chng t mi bn F1 cho 4 loi giao t. F1 c

  kiu gen: AaBB. V c hin tng tng tc gen b sung kiu 9:6:1.

  F1 lai phn tch: AaBb X aabb

  FB: AaBb : Aabb : aaBb : aabb

  KH: 1 dt: 2 trn : 1 di.