Transcript
 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  LOKACIJA: ČAKOVECVRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI TROŠKOVNIKBR. TEH. DNEVNIKA: 14/2011DATUM: listopad 2013.PROJEKTANT: RENATA VLAHEK, dipl.ing.arh.TVRTKA: "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  T R O Š K O V N I K

  INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Županija Međimurska

  GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA br.2"

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 1

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  A)

  1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE

  NAPOMENA: U SVE STAVKE URAČUNATI IČIŠĆENJE PROSTORA NAKON RUŠENJA.

  1.01. Demontaža vratnih krila te vađenje dovratnika izzidova od opeke. Vađenje dovratnika izvoditipažljivo da se ne oštete zidovi koji ostaju. U cijenisve kompletno sa svim transportima i odvozommaterijala na građevinsku deponiju na udaljenostdo 20 km.

  kom 8,00

  1.02. Skidanje postojećih slojeva poda prizemljaizvedenih od pvc-a, keram. pločica, kamena i sl. spostojećom cem. glazurom ukupne debljine cca 5-6cm. Postojeću površinu podne konstrukcije očistitišto je u cijeni kao i svi transporti i odvoz materijalana građevinsku deponiju na udaljenost do 20 km.

  m2 49,50

  1.03. Rušenje postojećih pregradnih zidova od opekezajedno sa žbukom i opločenjem. Ukupna debljinazida je cca 12-15 cm. U cijeni kompletno rušenje sasvim transportima i odvozom materijala nagrađevinsku deponiju na udaljenost do 20 km.

  m2 33,50

  1.04. Skidanje opločenja zidova zajedno sa žbukom svedo visine cca 250 cm U cijeni kompletno skidanjeopločenja i žbuke sa čišćenjem zida i reški, svimtransportima i odvozom materijala na građevinskudeponiju na udaljenost do 20 km.

  m2 135,70

  1.05. Rušenje arm.bet. zidova debljine cca 20 cmzajedno sa opločenjem. Rušenje se vrši na načinda se dijelovi zida koji su vezani na konstrukcijustrojno "izrežu" a onda udalje odšemaju. Rušenjeizvesti pažljivo da se ne ošteti konstrukcija.U cijenikompletno rušenje - prema izvedbenom projektu sasvim transportima unutar objekta, potrebnimpodupiranjem konstrukcije i sl. te odvozom nagrađevinsku deponiju na udaljenost do 20 km.Obračun po m2 porušenog zida.

  m2 4,80

  GRAĐEVINSKI RADOVI

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 2

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  1.06. Rušenje dijelova postojećih nosivih arm.bet zidovaukupne debljine cca 20 cm. Rušenje izvesti nanačin da se zidovi strojno "izrežu" u zadanoj veličiniza nove otvore za vrata. Rezanje a.b. zidova izvestipažljivo da se ne naruši stabilnost konstrukcije. Ucijeni sve navedeno, podupiranje konstrukcije stransportom otpadnog materijala na građevinskudeponiju na udaljenost do 20 km. Obračun po m2porušenog zida. (probija se 5 otvora za vrata)

  m2 13,80

  1.07. Probijanje otvora u zidovima od opeke deb. cca 12-15 cm (sa žbukom). Iznad budućeg otvora izvestihorizontalni šlic za budući nadvoj u koji se ugradiopečni nadvoj a ispod se poruši. U cijeni kompletnaizrada otvora s nadvojem i rušenjem s transportomotpadnog materijala na građevinsku deponiju naudaljenost do 20 km.a) rušenje zida m2 3,80b) nadvoj +ugradba ml 1,60

  1.08. Demontaža postojećih umivaonika. Potrebno jedemontirati kompletan umivaonik sa svompripadajućom armaturom i opremom. U cijeni svenavedeno kao i transport materijala na građevinskudeponiju na udaljenost do 20 km.

  kom 8,00

  1.09. Demontaža postojećih sudopera. Potrebno jedemontirati kompletne sudopere sa svompripadajućom armaturom i opremom. U cijeni svenavedeno kao i transport materijala na građevinskudeponiju na udaljenost do 20 km.

  kom 2,00

  1.10. Demontaža postojećih wc-a sa kompletnomarmaturom, vodokotličem i sl. U cijeni svenavedeno kao i transport materijala na građevinskudeponiju na udaljenost do 20 km.

  kom 5,00

  1.11. Demontaža postojeće tuš kade kompletno sa svomopremom i armaturom. U cijeni sve navedeno kao itransport materijala na građevinsku deponiju naudaljenost do 20 km.

  kom 3,00

  1.12. Demontaža dijelova postojećeg spuštenog stropa.Dijelove spuštenog stropa potrebno je spremitikako bi se kasnije mogao eventualno ponovokoristiti za pokrpavanje.

  m2 22,50

  1.13. Demontaža postojećih vidljivih horizontalnih cijeviza ventilaciju sa transportom materijala nagrađevinsku deponiju na udaljenost do 20 km.

  ml 12,50

  UKUPNO: - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 3

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  2.00

  2.01. Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije podovasanitarnih čvorova jednokomponentnomhidroizolacijom bez otapala, vodonepropusnom,trajnoelastičnom, za unutarnje premaze, na pr. kao„Murexin“. Uz zidove hidroizolaciju zaokrenutiprema gore, u visini 20 cm. Na spoju poda i zidapostavlja se hidroizolacijska traka za brtvljenjekomponenta sistema „Murexin“. a) horizontalna hidroizolcija m2 12,50b) vertikalna hidroizolac.(kod umivaonika h=1,5m ) m2 9,00

  2.02. U svemu kao stavka 2.01 samo hidroizolacijazidova u tuševima, h=2,5 m

  m2 21,00

  IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: - kn

  2.00 IZOLATERSKI RADOVI

  OPĆI UJETI IZVOĐENJA:

  Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez šupljina (glatka) te očišćena od prašine i raznih nečistoća. U toku izvođenja hidroizolacija ili poslije njihovog završetka dok su još hidroizolacije nezaštićene ne smije se

  preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje.Radove na izolacijama izvesti prema projektu i troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje

  izolacionih radova na ravnim krovovima HRN F2.024.Za ostale dijelove građevine hidroizolacije moraju biti od materijala koji odgovara Hrvatskim normama.

  Hidroizolacije se mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama. Obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijene površine. Kod izrade cijene u obzir uzeti vertikalni i horizontalni transport unutar postojeće

  građevine.

  IZOLATERSKI RADOVI

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 4

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  3.00 ZIDARSKI RADOVI

  OPĆI UJETI IZVOĐENJA:Materijal za zidanje i žbukanje mora odgovarati tehničkim propisima i propisima Hrvatskih normi. Navode se osnovne norme za glavne materijale:Opeka za zidanjeHRN B.D1.011, HRN B.D1.015, HRN B.D1.013Mort za zidanjeHRN U.M2.010Mort za žbukanjeHRN U.M2.012, HRN B.C1.020HRN B.C8.022, HRN U. M8.00, 2HRN B.C1.011.

  Opeka za zidanje mora biti prvoklasna s minimalnim odstupanjima po HRN. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M-10. Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad i potrebne skele radne platforme, pogonsku energiju, sve horizontalne i vertikalne transporte, sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu i druge režijske troškove.Žbuka se obračunava po m2 stvarno izvedene površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta.Ukoliko ima špaleta obračun se vrši prema važećimgrađevinskim normama. Žbukanje zidova i stropovamože se izvoditi tek pošto se utvrdi da su zidovi istropovi izvedeni u skladu s tehničkim mjerama ipropisima koji su propisani.Građevinski metalni dijelovi ugrađuju se cementnimmortom. Prije ponude izvođač radova mora zatražitisva potrebna razjašnjenja od projektanta ukolikoneke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane,jer se kasnije prigovori neće uzeti u obzir.

  3.00 ZIDARSKI RADOVI

  3.01. Dobava i izrada cementne glazure na podovima usloju deb. 2 cm. Cem. glazura se polaže napostojeću stropnu konstrukciju ispod podova.

  m2 42,60

  3.02. Izrada i dobava mikroarmiranog cementnog estrihadebljine cca 4-5 cm u prostorima adaptiranihsanitarnih čvorova nakon sanacije hidroinstalacija.U cijeni i eventualno pokrpavanje donje podloge iizvedba estriha u padu.

  m2 12,50

  3.03. Dobava i zazidavanje otvora u postojećimpregradnim zidovima debljine 12 cm šupljomopekom veličine 250x120x65 mm u produžnommortu M-5.

  m2 2,40

  3.04. Dobava i izrada (pokrpavanje) grube i fineprodužne žbuke unutarnjih zidova. Žbuka seizrađuje iz grubog i finog produžnog morta M-5 uzprethodno prskanje rijetkim cem. mortom 1:2.Uglovi moraju biti oštro obrađeni. U cijeni iobavezno rabiciranje spojeva opeke i betonatrakama rabic pletiva.

  m2 48,80

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 5

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  3.06. Čišćenje i pranje opločenja zidova nakon završetkasvih radova.

  m2 92,70

  3.07. Čišćenje građevine u toku gradnje, na dnevnoj bazii nakon završetka svih radova.

  m2 277,50

  3.08. Pokrpavanje šliceva i raznih rupa u podu i zidovimanakon izvedenih instalaterskih radova.

  šir. do 15 cm mI 120,00šir. do 25 cm mI 80,00

  3.09. Obrada špaleta postojećih otvora u zidovimaukupne deb. cca 15 cm, gdje su izvađena vrata,grubim i finim produžnim mortom uz prethodnupripremu rijetkim cem. mortom. Špaletu je potrebnopripremiti za ugradbu metalnih gotovih dovratnika.Ukoliko postojeće špalete nisu točnih dimenzijapotrebno ih je izvesti i obraditi na potrebnu mjeru,što je sve u cijeni. Obračun po ml obrađenešpalete.

  ml 51,00ZIDARSKI RADOVU UKUPNO. - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 6

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  B/ ZANATSKI RADOVI

  1.00 STOLARSKI RADOVINAPOMENA:

  1.01. Izrada, dobava i montaža punih drvenih jednokrilnihzaokretnih vrata s nadsvjetlom proizvodne vel.90x290 cm, svijetle veličine krila 81x210 cm +nadsvjetlo. Vratno krilo izrađuje se kao punoobostrano obloženo MELAMINOM debljine 1,0 mmboje po izboru projektanta. Donji dio krila visine 20cm obostrano je obložen brušenim rostfrei limom ilial. limom deb. 1 mm. Nadsvjetlo je ostakljeno izostaklom 4+9+6 mm. Kvake na vratima su sakvadratičnim štitnicima vel. 20x23 cm. Dovratnik jemetalni za ugradbu u knauf zid, širine kao zid deb.10,5 cm boje po izboru projektanta. U cijenikompletna vrata s nadsvjetlom s dovratnikom,kvakama po izboru projektanta, potrebnim okovoms cilindar bravom sa leptirom sa unutarnje strane.Izrada prema shemi i dogovoru s projektantom, amjere provjeriti na građevini.

  L kom 1,00

  1.02. Sve isto kao st. 1 samo što se vrata ugrađuju u zidod opeke deb 12 cm.D kom 1,00

  1.03. Izrada, dobava i montaža jednokrilnih kliznih punihvrata za otvor vel.100x275 cm. Obrada vratnogkrila je ista kao u st. 1.01., samo bez štitnika okokvake. U cijeni kompletna vrata sa svim potrebnimokovom i vodilicama. Izrada prema shemi idogovoru s projektantom, a mjere provjeriti nagrađevini.

  kom 1,00

  1.04. Izrada, dobava i montaža punih drvenih jednokrilnihzaokretnih vrata proizvodne vel. 72x215 cm, svijetleveličine krila 61x210 cm. Vratno krilo izrađuje sekao puno obostrano obloženo MELAMINOMdebljine 1,0 mm boje po izboru projektanta. Donjidio krila visine 20 cm obostrano je obloženbrušenim rostfrei limom ili al. limom deb. 1 mm. Udonjem dijelu vratnog krila ugraditi fiksnu žaluzinuvel. 40x10 cm. Kvake na vratima su sakvadratičnim štitnicima vel. 20x23 cm. Dovratnik jemetalni u širini zida cca 25 cm boje po izboruprojektanta. U cijeni kompletna vrata sdovratnikom, žaluzinom, kvakama po izboruprojektanta, fiksnim ključem sa unutranjestrane,potrebnim okovom. Izrada prema shemi idogovoru s projektantom, a mjere provjeriti nagrađevini. U svaku WC kabinu postaviti policudimenzija 18x30 cm koja se montira na al. konzoles «kljunovima» što je u cijeni.

  L kom 1,00D kom 1,00polica kom 2,00

  1.05. Izrada dobava i montaža punih drvenih jednokrilnihvrata proizvodne vel. 72x215 cm koja se ugrađuju uzid od knaufa deb. 10.5 cm. Obrada vratnog krilaje ista kao u st. 1.04. U cijeni kompletna vrata sasvim potrebnim okovom i vodilicama. Izrada premashemi i dogovoru s projektantom, a mjere provjeritina građevini.D kom 1,00

  ZA SVAKU STAVKU MJERE OBAVEZNO PROVJERITI NA GRAĐEVINI. NA SVIM VRATIMA POSTAVITI ĆE SE CILINDAR BRAVE, SISTEM GENERALNOG KLJUČA DOGOVORITI S INVESTITOROM. NA VRATIMA

  GARDEROBNIH I SANITARNIH ČVOROVA SA UNUTARNJE STRANE POSTAVITI FIKSNI KLJUČ, AKO TO NE BUDE DRUGAČIJE ODREĐENO U DOGOVORU SA INVESTITOROM

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 7

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  1.07. Izrada dobava i montaža pulta u prijavno odjavnojjedinici. Dužina pulta je 300 cm,ukupna visina 250cm. Pult se sastoji od donjeg radnog stolapostavljenog sa strane prijemno dojavnog prostora.Sa strane hodnika na stol se pričvršuje pregradusa policom na visini 110 cm. Pregrada je izrađenaod medijapana i obostrano obložena melaminomdeb 1 mm , a polica je sa gornje i prednje straneobložena bijelim Kerrockom deb 9 mm.Sa starneprijema na pregardu se prišvršćuje još jedna policadužine 50 cm, širine 20 cm na visini od 75 cm ( zaodlaganje osobnih stvari pacijenta) . Polica jetakođer obložena Kerrockom. Stol sa unutarnjestane dim 300x 70 x 75 cm sastoji se od radneploče deb cm izrađene od i oslonjene na metalnenoge. Is pod stola nalaze se dva ormarića sa 4ladice na kotačićima dim 45 x 60 x 60 cm.Iznadpulta od visine 110 do 250 postavlja se pregrada odkaljenog stakla dim 300 x 140 cm, deb 10 mm . Ustaklu izvesti otvor dim 30 x 15 cm sa staklenimkliznim elementom za zatvaranje otvora. na stakluizvesti rupice promjera 6 mm za prolaz zvuka narazmaku, a raspoređene u obliku kvadrata 10 x 10 cm. U cijeni i dobava i postava folije na staklo na 50 % površine, sa natpisom i motivima prema dogovoru sa investitorom.

  kom 1,00

  STOLARSKI RADOVI UKUPNO: - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 8

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 9

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  2.00 KERAMIČARSKI RADOVIOPĆI UVJETI IZVOĐENJA

  Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljavanog ) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičakske radove I Hrvatskim normama I to.Pločice za oblaganje podova :a ) neglazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama: HRN B.D1.310, HRN B.D1.320, HRNB.D1.322, HRN B.D1.333.b ) glazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450,HRN B.D8.052.Pločice za oblaganje zidova :a ) pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi : HRN B.D1.300, HRN B.D.301, HRN B.D8.450, HRN B.D8.052.Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine

  koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Lijepljenje pločicaizvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za lijepljenje ker. pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od straneproizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom institutu. Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za lijepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom. Cement mora odgovarati normama : HRN B.C1.010 do HRN B.C1.015. Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 kg/cm2. U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoSve radove izvesti prema : HRN U.F2.011 - Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 10

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  2.00 KERAMIČARSKI RADOVI

  2.01. Dobava i polaganje na pod sanitarnih čvorova igarderoba keramičkih pločica I klase, boje iveličine po odabiru investitora i projektanta. Pločicese polažu fuga na fugu lijepljenjem. U cijeni i sokllvisine 10 cm od pločica kakve su na podu,silikoniziranje svih uglova i epoksidna masa zafugiranje kao - "Starlike" u odgovarajućem tonu,lajsne na spojevima sa drugim vrstama podova, ipvc lajsne za otvorene uglove .

  m2 12,50

  2.02. Dobava i oblaganje zidova sanitarnih čvorova igarderoba i zidnim glaziranim keramičkimpločicama I klase boje i veličine po odabiruinvestitora i projektanta.. Pločice se polažu fuga nafugu lijepljenjem. Zidovi se oblažu visine do 250cm, a način polaganja po uputi projektanta. U cijenisilikoniziranje svih uglova i epoksidna masa zafugiranje kao - "Starlike" u odgovarajućem tonu ipvc lajsne za otvorene uglove .sanitarni čvorovi m2 40,00garderobe m2 67,00

  2.03. Dobava i oblaganje zidova u prostorijama kodumivaonika zidnim glaziranim keramičkimpločicama I klase veličine i boje po odabiruinvestitora i projektanta. Pločice se polažu fuga nafugu lijepljenjem. Zidovi se oblažu visine 150 cm, anačin polaganja po uputi projektanta.U cijenisilikoniziranje svih uglova i epoksidna masa zafugiranje kao - "Starlike" u odgovarajućem tonu,kao i završna al lajsna šir. 2 cm.

  m2 11,20

  2.04. Dobava i oblaganje zidova u prostoru reanimacijezidnim glaziranim keramičkim pločicama I klaseboje i veličine po odabiru investitora i projektanta..Pločice se polažu fuga na fugu lijepljenjem. Zidovise oblažu visine do 250 cm, a način polaganja pouputi projektanta. U cijeni silikoniziranje svih uglovai epoksidna masa za fugiranje kao - "Starlike" uodgovarajućem tonu i pvc lajsne za otvoreneuglove .

  m2 40,25

  2.05. Pokrpavanje poda hodnika koji je opločen kamenimpločama. Pokrpavanje izvesti pločama iste veličinei kvalitete kao postojeće. Polaganje kamenih pločaizvesti u cem. mortu.

  m2 23,50

  2.06. Strojno pranje postojećeg kamenog poda.U cijeni izaštita svih ugrađenih elemenata, kao vrata idovratnici, ugrađeni namještaj i sl.

  m2 185,00

  2.07. Dobava i polaganje sokla od kamena kakav je napodu deb. 1 cm visine 10 cm. Sokl se polaže ucem.mort.

  ml 34,00

  KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 11

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  3.00 PODOVI

  3.01. Dobava i polaganje na pod mase za izravnanje.Masa se polaže na pod gdje dolazi linoleum.

  m2 53,50

  3.02. Dobava i postava PVC višeslojne podne oblogedebljine 2,4 mm ( linoleuma) kvalitete kao DLWMARMORETTE . U cijenu uključeno izravnanjepodloge masom za izravnanje UZIN NC 130,kompletno polaganje traka s varenjem spojnica napripremljenu podlogu, zaštita poda i čišćenje. Trakelijepiti ljepilom za linuleum UZIN LE 44. Boja poizboru projektanta.U cijeni i prethodno skidanjestarog linoleum poda.

  a) pod m2 53,50b) kutna lajsna sa podloškom HPR 25/25 visine 10 cm

  ml 53,10

  PODOVI UKUPNO - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 12

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  4.00. RAZNI RADOVI

  OPĆI UVJETI IZVOĐENJAKod izvedbe spuštenih stropova treba u svemu primjenjivati postojeće propise i standarde.Materijali koji se upotrebljavaju kod spuštenog stropa moraju biti kvalitetni, po svojim dimenzijama i čvrstoćimoraju odgovarati svrsi za koju su namijenjeni te prihvaćeni uzorcima od projektanta.Izvoditelj je dužan da prije dobave materijala i početka radova pregleda gradilište i podloge te da o eventualnimnedostacima koji bi utjecali na njegov rad obavijesti nadzorni organ, te da se pravilno informira o količinamarada i izvrši izmjere.Upotrijebit će se spušteni stropovi sistema na pr “KNAUF“. Montirati prema uputama proizvođača. U jediničnucijenu uključiti :pocinčanu podkonstrukciju, oblaganje pločama i ispunu spojeva. Ploče se montiraju uvijek poprečno na podkonstrukciju, a pričvršćuju se knauf vijcima za brzu montažu naravnu i niveliranu podkonstrukciju. U cijenu uključiti i potrebnu pomoćnu skelu za montažu.

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 13

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  4.00 RAZNI RADOVI

  4.01. Dobava i montaža pregradnih stijena kao na pr."KNAUF W112" . Pregradna stijena je ukupnedebljine 10,5 i 12,5 cm s jednostrukom metalnompod konstrukcijom od CW i UW profila (50 mm),obostrano dvostruko obložen s vlagoodbojnim iliimpregniranim (GKI) Knauf pločama debljine 2x12,5 mm. Ispuna je mineralnom vunom "TERVOLTW"d=40 mm i d= 60 mm. Profili podkonstrukcijese učvršćuju u pod i strop, te bočno u zidani zidtiplima i vijcima. Max razmak na podu i stropu može iznositi 80 cm, a na zidu 100 cm uz min. 3 učvrsnetočke. Na spoju sa podom i sa zidovima na profiletreba nalijepiti brtvenu PE traku. Nosivi CW 50profili montiraju se na međusobnom razmaku 62,5cm. Nosivu pocinčanu podkonstrukciju izvesti sdodatnim ojačanjima UA profilima na mjestima gdjese ugrađuju vrata. U pregradnim stijenama dolazečetvera vrata. Spojevi gipskartonskih ploča morajubiti nepropusno brtvljeni. Izrada pregrada u svemuprema uputi proizvođača. U cijeni obrada spojeva -K2 (punoplošno premazivane K3) kompletnoizedena stijena sa svime navedenim, svimmaterijalom potrebnim za montažu, podkonstrukcijom do nosive konstrukcije, izradom proboja za kanale, gletanjem i bandažiranjem spojeva plo

  a)zid deb. 12,5 cm m2 61,20b)zid deb. 10,5 cm m2 13,50

  4.02. Dobava i montaža pregradnih vlagoodbojnih stijenakao na pr. "KNAUF W112" . Pregradna stijena jeukupne debljine 12,5 i 10,5 cm s jednostrukommetalnom pod konstrukcijom od CW i UW profila(50 mm), obostrano dvostruko obložen svodootpornim (GKI) Knauf pločama debljine 2x12,5 mm. U pregradama dolaze jedna vrata aizrada u svemu kao u st. 5.01.a)zid deb. 12,5 cm m2 7,70b)zid deb. 10,5 cm m2 15,50

  4.03. Dobava i montaža obloge ugradnih vodokotlića(Geberit) i parapetnih zidova u wc-ima gips kartonpločama kao na pr. " KNAUF W112". Oblogaugradnog vodokotlića (Geberit) izvodi sevodoneupojnim gips kartonskim pločama - 2x 1,25cm – vodootpornim (zelenim), na pocinčanojpodkonstrukciji CW 7,5 cm na udaljenosti cca 12cm od zida (prema izvedbenom nacrtu). Prostorispuniti - izolacijom min. vunom 6,0 cm. Obračunpo m2 razvijene površine obloge visine 120 cm.Profili podkonstrukcije nepomično se učvršćuju upod, te bočno u zid tiplima i vijcima. Max razmakna podu i stropu može iznositi 80 cm, a na zidu 100cm uz min. 3 učvrsne točke. Na spoju sa podom isa zidovima na profile treba nalijepiti brtvenu PEtraku. U cijeni kompletno postavljanje ploča sasvim navedenim, s pod konstrukcijom iz pocinčanihprofila, s potrebnim materijalom za montažu,gletanjem i bandažiranjem spojeva.

  m2 4,80

  4.04. Dobava i oblaganje ventilacionih kanala, vertikala isl. gips karton pločama debljine 12,5 mm sistemana pr. «Knauf». U cijeni kompletno postavljanjeploča s podkonstrukcijom iz pocinčanih profila sasvim potrebnim materijalom za montažu, gletanjemi bandažiranjem spojeva ploča.

  m2 14,50

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 14

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  4.05. Dobava i montaža spuštenog stropa u sanitarnimčvorovima iz dekorativnih gips ploča kao na pr."armstrong" veličine ploča 60x60 cm-antibakterijske. Strop se vješa na postojeću stropnukonstrukciju od sitnog rebra preko nosača izpocinčanih profila u uzdužnom i poprečnom smjeru.Visina ovjesa cca 0-30 cm. Gips ploče pričvršćujuse na nosače specijalnim vijcima. U cijenikompletan strop s ovjesom i svim potrbnim sitnimmaterijalom. Način postavljanja po odabiru

  m2 12,50

  4.06. Dobava i montaža (pokrpavanje) postojećegspuštenog stropa elementima kao postojeći . Ucijeni sve kompletno s podkonstrukcijom.

  m2 14,50

  4.07. Dobava i ugradba ploča iz MAX COMPACT PANELAširine 37-50 cm sa ugradnjom umivaonika u sanitarnimčvorovima. MAX COMPAKT ploče su debljine 10 mm, apostavljaju se na potkonstrukciju od siporeksa, izvode sesa soklom visine 6 cm, a s prednje strane s maskomvisine 15 cm sa zaobljenim rubom. U cijenu uključiti iizrezivanje otvora za umivaonike kao i potrebne nosačeploča te njihovo pričvršćenje na zid i sve potrebne brtve..- UKLJUČIVO I UMIVAONICI

  a) dužina ploče 120x50 cm kom 1,00b) dužina ploče 90x36-50 cm kom 1,00

  4.08. Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovimai uz umivaonike. Ogledala u sanitarnim čvorovimamontiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75cm.Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletnaogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom.

  a) veličina ogledala 120 cm kom 1,00b) dužina ogledala 90 cm kom 5,00

  4.09. Dobava i montaža zidnih vješalica - kuka usanitarnim čvorovima i kod tuševa od plastificiranogaluminija. Svaka "Kuka" ima 2 vješalice.

  kom 5,00

  RAZNI RADOVI UKUPNO: - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 15

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  5.00. SOBOSLIKARSKO LI ČILAČKI RADOVIOPĆI UVJETI IZVOĐENJAIzvođač je dužan da preuzete radove izvede po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu,postojećim propisima i tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 te bojama poizboru projektanta. Materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovaratizahtjevima hrvatskih normi kojima se utvrđuje njihova kvaliteta, a ako nema normi onda pribaviti uvjerenje okvaliteti. Ukoliko se upotrebljavaju materijali na bazi sintetičkih smola moraju odgovarati normama HRNU.F2.010. Premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu površinu bez tragova četke ili valjka. Boja morabiti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Sve podloge moraju bitiočišćene od prašine i drugih prljavština ( ulje, smola, masti, mort i sl. ). Stare premaze koji nisu čvrsti i podesnikao podloga treba skinuti odgovarajućim postupkom. Bojiti je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu beznedostataka. Vanjski premazi ( fasade ) moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenjefasaderskih radova HRN U.F2.020. Sve fasadne površine izrađene od umjetnog kamena, plastičnih i mineralnih žbuka i fasadnih boja i drugih fasadnih premaza, moraju biti ujedna

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 16

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  5.00 SOBOSLIKARSKO LI ČILAČKI RADOVI

  5.01. Čišćenje postojećih zidova te gletanje unutarnjihožbukanih zidova polifix pastom u 2 sloja. Sudari iivice moraju biti oštro obrađeni. Zidove i stropoveprije gletanja neutralizirati.

  a) zidovi m2 326,20b) strop m2 254,90

  5.02. Gletanje i prethodno ravnanje ljepilom unutarnjihožbukanih zidova gdje je nova žbuka i gdje suskinute pločice polifix pastom. Sudari i ivice morajubiti oštro obrađeni. Zidove prije gletanjaneutralizirati.

  m2 38,80

  5.03. Dobava i bojenje unutarnjih zidovaantibakterijskom, perivom bojom - kao latex,jednakovrijedno kao STO u dva sloja vunenimvaljkom ton i boja po izboru projektanta

  a) zidovi m2 365,00b) strop m2 254,90

  5.04. Gletanje i bojenje stropova i pregrada iz gips pločadisperzionom bojom u dva sloja, bojom po izboruprojektanta ( u cijeni 1 gletanje).

  a) strop m2 12,50b) pregrade m2 150,00

  5.05. Dobava i bojenje pregradnih zidova izvedenih odgips kartonskih ploča uljanom bojom. U cijenikompletno s potrebnim predradnjama.

  m2 35,50

  SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: - kn

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 17

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  REKAPITULACIJA

  A) GRAĐEVINSKI RADOVI

  1.00 RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO - kn 2.00 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO - kn 3.00 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO - kn

  UKUPNO: - kn

  B/ OBRTNIČKI RADOVI

  1.00 STOLARSKI RADOVI UKUPNO - kn

  2.00 KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO - kn 3.00 PODOVI UKUPNO - kn 4.00 RAZNI RADOVI UKUPNO - kn 5.00 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO - kn

  UKUPNO: - kn

  A GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO - kn B OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO - kn

  UKUPNO: - kn

  Izradila:Renata Vlahek,dipl.ing.arh.

  INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Županija Međimurska GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA "PAVILJONA 2"-ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŽUP. MEĐ."LOKACIJA: ČAKOVECVRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI TROŠKOVNIKBR. TEH. DNEVNIKA: 14/2011DATUM: listopad 2013.PROJEKTANT: RENATA VLAHEK, dipl. ing. arh.TVRTKA: "ArC" d.o.o. Čakovec

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 18

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA PAVILJONA 2

  INSTALACIJE UNUTAR GRA ĐEVINE

  1.00 RAZGRAĐIVANJE

  1.01. Demontaža postojećih sanitarija i uređaja i odvozna deponiju.umivaonik kom 8,00wc školjka kom 5,00tuš kada kom 2,00sudoper kom 2,00

  1.02. Štemanje zida i demontaža postojeće instalacijevodovoda i kanalizacije na mjestima gdje se izvodi

  ml 20,00

  1.03. Štemanje šlica u podu i vađenje postojećeinstalacije vodovoda i kanalizacije.

  ml 10,00

  IZRADIO:

  URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA BOŽICA MAGDALENI Ć, ing.gr. Čakovec, Uska 1

  INVESTITOR :

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŽUPANIJE ME ĐIMURSKE ČAKOVEC

  GRAÐEVINA :

  REKONSTRUKCIJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŽUP. MEĐ. PAVILJONA „2“ ČAKOVEC

  ČAKOVEC, Ul. Ivana Gorana Kova čića 1e GLAVNI PROJEKTANT :

  RENATA VLAHEK, dipl.ing.arh. PROJEKTANT :

  BOŽICA MAGDALENI Ć, ing.gr. ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

  14/2011 BR.TEH.DN.:

  70/2011

  DATUM :

  10.2013.

  VRSTA PROJEKTA :

  HIDROINSTALACIJE – TROŠKOVNIK

  MAPA :B

  Ovlašteni inženjer: Božica Magdalenić,ing.građ.

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 19

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  1.04. Otvaranje postojećeg stropa (žbuka, trstika) zapostavu instalacija vodovoda i kanalizacije.

  ml 20,00

  1.05. Demontaža ili rezanje postojeće cijevi za spajanjenove instalacije.DN50 kom 2,00DN110 kom 2,00

  0,00

  2.00 VODOVOD

  2.01. Dobava i montaža višeslojnih vodovodnih cijevi.Instalaciju izvoditi sa cijevi ojačanom aluminijem,jednako vrijedne PE-Xc/Al/PE-HD, kao Pexfit ProPlus / Pexfit Pro Fosta cijevima i press spojnicamaili iz Wavin Future K1 cijevi i spojnih elemenata(cijevi min. debljine sloja aluminija 0,4 mm). Cijevise polažu u pod, šliceve izvedene u zidovimaobjekta, zidne usjeke i proboje. Na 1 metar dužnacijevi uključiti 3 pres fiting.U cijenu uključitimaterijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih ičvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,2-2,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputamaproizvođača.Cijevi se izoliraju izolaciju debljine 13mm Tubolit-om DG ili slično.Kod dopreme cijevi ispojnih komada na gradilište izvođač je obavezan

  a) d=20 mm ml 25

  b) d=25mm ml 35

  c) d=32mm ml 15

  2.02. Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.ventil ø25 mm kom 2ventil ø20 mm kom 2ventil ø15 mm kom 1

  2.03. Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6 i 15 bara.

  ml 75

  2.04. Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju.

  ml 75

  2.05. Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovodanakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog

  kom 4

  2.06. Spajanje postojeće instalacije vodovoda nanovoprojektiranu vodovodnu instalaciju TH voda icirkulacija. Ovisno o vrsti cjevovoda postojećevodovodne instalacije na mjestima spojeva ugraditiprelazne komade za spajanje na novoprojektiraneinstalacije.

  ø15 kom 1ø20 kom 3ø25 kom 2

  0,00

  3.00 KANALIZACIJA

  3.01. Dobava i montaža jednako vrijednih niskošumnih

  kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kućnu

  kanalizaciju jednako vrijedne tipu Wavin Astolan ili

  _______________, spajanje pomoću gumene

  brtve. Sve djelove cijevovoda dobro izolirati

  izolacijom Tubolit AR Fonowave Armacell debljine

  9 mm ili jednako vrijednom izolacijom u svojstvu

  zaštite od buke ili _______________.

  I RAZGRAĐIVANJE UKUPNO:

  II VODOVOD UKUPNO:

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 20

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  DN 56 ml 30DN 100 ml 15

  sifonski luk DN 56 sa sifonskom gumom kom 2

  kosa račva DN 56/56 kom 4kosa račva DN 100/56 kom 1kosa račva DN 100/100 kom 3

  ravna račva DN 100/56 kom 3ravna račva DN 100/100 kom 2

  luk 45 DN 56 kom 8luk 45 DN 100 kom 2

  luk 90 DN 56 kom 12luk 90 DN 100 kom 2

  3.02. Dobava i montaža konfix spojnica za spoj stare inove instalacije.konfix spojnica DN 56 kom 2konfix spojnica DN 100 kom 2

  3.03. Dobava i montaža ovjesa za cijevi koje se ugrađuju ispod postojeće stropne konstrukcije. U cijeni stavke navojna šipka dužine cca 30 cm sa maticom, obujmica sa gumenom brtvom. Iste se DN 56 ml 12DN 100 ml 15

  3.04. Dobava i montaža SML cijevi i fazonskih komada sa tipskim obujmicama za međusobno spajanje cijevi. U cijeni stavke sav materijal za pričvršćivanje cijevi o zid ili pod stropnu ploču preko navojne šipke (dužine cca 40 cm), šelne sa gumenom brtvom iz nehrđajućeg materijala. Cijevi se pričvršćuju na svakih 1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Sve djelove cijevovoda dobro izolirati izolacijom Armaflex debljine 9 mm ili jednako vrijednom izolacijom.

  DN 100 ml 1,00

  ravna račva DN 100/100 kom 1ravna račva DN 100/50 kom 1

  ACO spojnica DN 50 kom 2ACO spojnica DN 100 kom 2

  3.05. Čišćenje i pranje vodom postojećih kanalizacijskih

  instalacija različitih profila.ml 40,00

  3.06. Ispitivanje postojećih kanalizacijskih instalacija nakoje se spaja novoprojektirana kanalizacija navodonepropusnost i protočnost. ml 40,00

  3.07. Dobava i montaža zidnog sifona za pisoar.

  kom 1,00

  0,00

  4.00 SANITARIJE

  4.01. Dobava i montaža konzolne WC školjke jednakovrijedne Laufen pro ili _______________ iz Komplet funkcionalna izvedba sa:Ugradni vodokotlić jednako vrijedan Geberit ili_________________sa kromiranom tipkom za

  Nosiva podkonstrukcija vodokotlića jednakovrijedna Geberit ili ________________________zaDrvena daska za sjedenje u bijeloj boji s Uzidni protočni ventil i cijev za ispiranje iz plastične Priborom za brtvljenje i pričvrščenjeTipka za čeono aktiviranje vodokotlića

  a/WC školjka – konzolna kom 3

  III KANALIZACIJA UKUPNO:

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 21

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  4.02. Dobava i montaža UMIVAONIKA vel. 600 mm jednako vrijednog LAUFEN pro ili _________________iz sanitarnog porculana u bijeloj boji. Umivaonik pričvrstiti na zid vijcima. jednoručna slavina sa mogučnošću otvaranja na lakat (laboratorijska jednako vrijedna HANSA ) za umivaonik TH vode fi 15 mm.izljevnim ventilom i kromiranimugradbeni sifon ∅ 32 mm za umivaonik sa priključnom cijevi i keramičkom pokrovnom maskom za sifončepom i lanćićempriborom za brtvljenje i pričvrščenje

  kom 3

  4.03. Dobava i montaža UMIVAONIKA sa pločom jednako vrijednog LAUFEN pro ili _________________iz sanitarnog porculana u bijeloj boji. Umivaonik pričvrstiti na ploču i jednoručna slavina sa mogučnošću otvaranja na lakat (laboratorijska jednako vrijedna HANSA ) za umivaonik TH vode fi 15 mm.izljevnim ventilom i kromiranimugradbeni sifon ∅ 32 mm za umivaonik sa priključnom cijevi čepom i lanćićempriborom za brtvljenje i pričvrščenjeploča veličine 95x60 cm

  kompl 2

  4.04. Dobava i montaža UMIVAONIKA sa pločom jednako vrijednog LAUFEN pro ili _________________iz sanitarnog porculana u bijeloj boji. Umivaonik pričvrstiti na ploču i jednoručna slavina sa mogučnošću otvaranja na lakat (laboratorijska jednako vrijedna HANSA ) za umivaonik TH vode fi 15 mm.izljevnim ventilom i kromiranimugradbeni sifon ∅ 32 mm za umivaonik sa priključnom cijevi čepom i lanćićempriborom za brtvljenje i pričvrščenje

  ploča veličine 90x45 cmkompl 2

  4.05. Dobava i ugradba protuklizne tuš kade sa držaćemPVC zavjese i zavjesom. U cijeni stavke izljevniventil, podžbukna garnitura sa telefon tušem THVØ15mm, držać telefon tuša, te kitanjeantibakterijskim vodootpornim kitom.dimenzije 90x90 cm kom 2

  4.06. Dobava i ugradba konzolnog pisoarajednakovrijedan Laufen pro ili ________________sa nosivom podkonstrukcijom jednakovrijednoGeberit ili__________________ i potisnom tipkomza ispiranje. U cijeni stavke sve komplet sa zidnimsifonom, te kitanje antibakterijskim vodootpornim

  kom 1

  0,00

  5.00 RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI

  5.01. Krpanje zida nakon štemanja i postave nove

  instalacije u širini do 20 cm.m' 40,00

  IV SANITARIJE UKUPNO:

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 22

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  5.02. Krpanje šlica u podu cementnom glazurom u širinicca 10 cm.

  ml 10,00

  5.03. Krpanje postojećeg stropa nakon postave noveinstalacije između rebra trstikom i žbukom uzodgovarajuću podkonstrukciju.

  ml 20,00

  5.04. Izrada greda i knauf ploča sa podkonstrukcijom zamaskiranje instalacije pod stropom suterena.vel. 20x20 cm ml 20,00

  I RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: 0,00II VODOVOD UKUPNO: 0,00III KANALIZACIJA UKUPNO: 0,00IV SANITARIJE UKUPNO: 0,00V RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 0,00

  UKUPNO: 0,00

  INSTALACIJE UNUTAR GRA ĐEVINE UKUPNO: 0,00UKUPNO: 0,00

  PDV 25%:

  SVEUKUPNO (kn):

  1,00 RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI

  NAPOMENA!!

  1,01 Rekonstrukcija postojećeg razdjelnika.

  demontaža i odspajanje postojećih elemenata razdjelnika h 4ispitivanje i označavanje postojećih strujnih krugova koji ostaju u funkciji h 6

  INSTALACIJE UNUTAR GRA ĐEVINE

  V RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

  REKAPITULACIJA

  GLAVNA REKAPITULACIJA

  Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Odabirom opreme definirana tražena kvaliteta opreme, ali ponuditelji mogu nuditi opremu bilo kojeg proizvođača, ako zadovoljava traženu kvalitetu.

  INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ČAKOVEC

  GRAĐEVINA: POSLOVNA - ADAPTACIJA DIJELA PAVILJONA BROJ 2

  MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC

  VRSTA PROJEKTA: ELEKTROINSTALACIJE

  T R O Š K O V N I K

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 23

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  čišćenje postojećeg razdjelnika, farbanje kućišta i vrata temeljnom i završnom bojom jednakom boji zidova kom 1

  1,02 Dobava, montaža i spajanje novih elemenata razdjelnika Rpriz

  montažna ploča za prihvat novih elemenata s nosačima za ugradnju u postojeći razdjelnik kom 1FID 25/0,03 3P kom 1FID 40/0,3 3P kom 2aut. osigurač 6 A, B karakteristika kom 1aut. osigurač 1o A, C karakteristika kom 10aut. osigurač 16 A, C karakteristika kom 20sitni spojni i montažni materijal, sabirnice, PF žica i drKomplet kom 1

  1,03 Funkcionalno ispitivanje instalacije napojnih priključaka razvodnih ormara. kom 1

  UKUPNO KUNA 0,00

  2.00 RASVJETA I UTIČNICE

  2,01 Dobava i postava plastičnih kanalića i plastičnih cijevi:

  plastični kanalić dim 105*50 mm kao legrand 104 22 m

  52

  pregrada kanala visine 4,5 cm kao legrand 105 82 m

  52

  plastični kanalić dim 40*40 mm m 10plastični kanalić dim 15*15 mm m 30plastična cijev promjera 16 mm m 50

  2,02 Štemanje utora u zidu od cigle dimenzija:

  3*3 cm m 360proboj zida i stropa promjera 20 mm kom 50proboj zida i stropa promjera 50 mm kom 5

  2,03 Dobava i polaganje vodova u kabelske kanaliće ili u plastične cijevi.

  PPY 3 *1,5 mm² m 400PPY 4 *1,5 mm² m 270PPY 3 *2,5 mm² m 450antenski kabel 75 ohma m 75

  2,04 Dobava, montaža i spajanje prekidača i utičnica tip kao MOSAIC firme LEGRAND ili jednakovrijedan, bijele boje.

  p/ž, kutija, promjera 60 mm kom 114p/ž, kutija, promjera 80 mm kom 20

  prekidač obični, p/ž kom 4prekidač serijski, p/ž kom 5prekidač izmjenični, p/ž kom 2

  utičnica 230 V, jednostruka, p/ž kom 15utičnica 230 V, jednostruka, p/ž, s poklopcem kom 3utičnica 230 V, trostruka, p/ž kom 32antenska utičnica krajnja kom 2antenski razdjelnik 1/2 kom 1

  2,05 Dobava, montaža i spajanje razvodnih kutija.

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 24

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  razvodna kutija, n/ž, IP 44 kom 10

  2,06 Dobava i postava rasvjetnih tijela, komplet sa žaruljama i predspojnim spravama, potrebnim ovjesnim priborom ili originalnim priborom za pričvršćenje, odnosno ugradnju. Komplet do pune funkcionalnosti. Sve fluo žarulje moraju imati boju 840.

  E1 protupanična nadgradna svjetiljka - visilica, tip kao HELIOS LED, HL 1 SA PT, IP 65, s natpisom "IZLAZ" firme AWEX ili jednakovrijedna kom 2

  E2 protupanična nadgradna svjetiljka kao PANORAMA, P 1 SE PT 8 W, IP 54, firme AWEX ili jednakovrijedna kom 2

  E4 nadgradna fluo svjetiljka sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom 4*18 W, IP 40, tip kao ELTOR, 1732 ili jednakovrijedna.

  kom 31fluo cijev 18W, LUMILUX, 840 kom 124

  E5 nadgradna fluo svjetiljka sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom 2*58 W, IP 40

  kom 6fluo cijev 58W, LUMILUX, 840 kom 12

  E6 zidna svjetiljka - indirektna kao GL 102 Curve1x100W R7s (78mm), 230v firme SLV.

  kom 4

  E7 linestra 1*21 W, IP 40 kom 1

  2,07 Demontaža postojećih elemanata elektroinstalacija (rasvjetna tijela, prekidači, utičnice) te spremanje na mjesto koje će odrediti investitor u krugu gradilišta. h 20

  2,08 Odvoz demontiranih elemenata na deponiju, komplet s plaćanjem taksi za zbrinjavanje otpada. kom 1

  2,09 Spajanje uređaja i razvodnih kutija na instalaciju:ventilator kom 3postojeće razvodne kutije kom 15

  2,10 Puštanje u pogon i funkcionalno ispitivanje instalacije. Označavanje utičnica i trošila strujnim krugovima. Izrada točnih jednopolnih shema. kom 1

  UKUPNO KUNA 0,00

  3,00 INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA

  3,01 Dobava i postava plastičnih kanalića i plastičnih cijevi:

  plastična cijev promjera 16 mm m 100

  3,02 Štemanje utora u zidu od cigle dimenzija:

  3*3 cm m 1503,03 Dobava i polaganje kabela u cijevi odnosno u

  parapetne kanale.

  UTP 4*2*AWG 24, CAT 6 m 450

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 25

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  3,04 Dobava, montaža i spajanje utičnica tip kao MOSAIC firme LEGRAND.

  p/ž, kutija, 2 modula kom 14priključnica, RJ 45, 8 polna, kat.br.74265 kom 26nosač za dva modula, kat.br.74802 kom 14maska 2M, kat.br.75002 kom 14

  3,05 Dobava i postava elemenata u postojeći komunikacijski ormar:

  nosač 24 portnog PATCH panela LEGRANDNo 032700 kom 1

  DATA PATCHCORD ( UTP kategorije 6) 100Ω dužine 1 m LEGRAND tip UTP No 0517 72 kom 26držač kabela kat.br. 34078 kom 1komplet kom 1

  3,06 Dobava i ugradnja sitnog spojnog i potrošnog materijala.paušal kom 1

  3,07 Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredajipaušal kom 1

  3,08 Ispitivanje izvedene instalacije (validacija) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja. Komplet sa puštanjem u probni rad.

  Validacija instalacije obuhvaća:ispitivanje ispravnosti ožićenja naprekid i kratki spojdozemni spoj odnosno kratki spoj na okloppolaritet i transponiranostkontinuitet/integritet oklopamjerenjem duljine linka otpora petlje povratnihgubitaka kašnjenje propagacije karakterističneimpedancije gušenja preslušavanje na bližemkraju omjer gušenja i preslušavanja.

  Komplet. kom 26

  UKUPNO KUNA 0,00

  4,00 EKVIPOTENCIJALIZACIJA

  4,01 Izvedba spoja izvoda za uzemljenje s metalnim dijelovima objekta (čelični stupovi, ograda stepeništa, metalna vrata i dr.) Spoj izvedi varenjem ili na vijak M10. kom 20

  4,02 Izrada premoštenja metalnih masa na objektu fleksibilnom Cu pletenicom presjeka 16 mm² i odgovarajučim stopicama i spojnicama.

  kom 10

  4,03 Razni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal paušal kom 1

  UKUPNO KUNA 0,00

  5,00 MJERENJA I ISPITIVANJA

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 26

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  Mjerenja izvesti u skladu s Tehničkim propisom za NN električne instalacije (NN RH br. 05/10).

  5,01 Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola. kom 1

  5,02 Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. kom 1

  5,03 Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola. kom 1

  5,04 Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi.

  kom 1

  5,05 Mjerenje rasvijetljenosti prostora. kom 1

  UKUPNO KUNA 0,00

  6,00 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

  6,01 Čišćenje objekta nakon završetka radova i odlaganje šute i otpadnog materijala na deponiju na gradilištu. kom 1

  6,02 Krpanje zidova nakon polaganje instalacija u uštemane utore. m 450

  6,03 Izrada izvedbene tehničke dokumentacije nakon završetka radova u tri primjerka u papirnatom obliku i jedan primjerak u elektronskom obliku. Komplet. kom 1

  UKUPNO KUNA 0,00

  REKAPITULACIJA

  1,00 RAZDJELNICEUKUPNO KUNA 0,00

  2,00 RASVJETA I UTIČNICEUKUPNO KUNA 0,00

  3,00 STRUKTURNO KABLIRANJEUKUPNO KUNA 0,00

  4,00 EKVIPOTENCIJALIZACIJAUKUPNO KUNA 0,00

  5,00 MJERENJA I ISPITIVANJA UKUPNO KUNA 0,00

  6,00 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVIUKUPNO KUNA 0,00

  7,00 SVEUKUPNO KUNA 0,00

  8,00 POREZ 25 %

  9,00 UKUPNO S POREZOM KUNA

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 27

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  TROŠKOVNIK IZRADIO:

  DAVORIN TELEBAR dipl .ing. el.

  INVESTITOR:ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ČAKOVEC

  GRAĐEVINA:

  MJESTO GRADNJE:ČAKOVEC

  PROJEKTANT:DAMIR JALŠOVEC dipl. ing. stroj.

  TVRTKA:SIPKO d.o.o. Čakovec

  VRSTA PROJEKTA:STROJARSKE INSTALACIJE

  TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

  r.br. Naziv materijala j. mj. količina cijena iznos

  1.00 RADIJATORSKO GRIJANJE

  1.01 Pražnjenje medija iz postojeće instalacije.

  komplet 1

  1.02 Demontaža i montaža postojećih radijatora, te zamicanje na novu lokaciju.

  Napomena: Položaj radijatora prilagoditi novom stanju stanju prostorija i razvodu iz podruma.

  komplet 3

  1.03 Odrezivanje i demontaža postojećeg cijevnograzvoda. U stavku uključiti odvoz metalnog otpadana deponij! Napomena: Postojeći radijtor se uklanja i ugrađuje novi - u prostoriji čekaonice. komplet 1

  1.04 Dobava i montaža pločastih čeličnih radijatoraproizvođača kao KORADO KLASIK, komplet sazidnom konzolom, sljedećih dimenzija i količina:

  600/500 21 K - WC PAC kom 1

  600/600 22 K - GARDER. - Ž kom 1

  600/1000 22 K - ODMOR - M kom 1

  600/1400 22 L - ZAJEDNIČAKA PROST. kom 1

  1.05 Dobava i montaža radijatorskog termostatskogventila proizvod kao Herz.

  NO15 kom 4

  1.06 Dobava i montaža odzračnih pipca za montažu naradijatore.

  NO 15 kom 4

  1.07 Dobava i montaža slavine za punjenje i pražnjenjeproizvod kao Herz.

  NO 15 kom 4

  1.08 Dobava i montaža termostatskih glava izvedbeprotiv vandalizma, krađe i neovlaštenogupravljanja.

  kom 4

  ADAPTACIJA POSLOVNIH PROSTORA

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 28

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  1.09 Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi komplet safitinzima, prelaznim komadima i ovjesnimmaterijalom:

  Cu Ø 15 x 1.0 mm m 80

  Cu Ø 18 x 1.0 mm m 25Napomena: Razvod grijanja spaja se na postojeći razvod iz prostorija ispod prizemlja. Razvod prilagoditi najkracim dionicama.

  1.10 Izrada proboja kroz temeljnu ploču u podu za razvod cijevi:Ø 25 mm kom 12Napomena: Proboje sanitati nakon izvedbe cijevnog razvoda.

  1.11 Punjenje rekonstruirane instalacije, kontrola eventualno propusnih mjesta sa sanacijom istih.

  komplet 1

  1.12 Tlačna proba instalacije grijanja.

  komplet 1

  1.13 Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala.komplet 1

  1.14 Transport alata i materijala na gradilište, te povratalata s gradilišta.

  komplet 1

  1.15 Pripremno završni radovi i sanacija radilišta.komplet 1

  UKUPNO: - kn

  2.00 HLAĐENJE

  2.01 Dobava i montaža inverterskog klima uređaja sajednom vanjskom i jednom unutarnjom zidnomjedinicom u kompletu sa bežičnim daljinskimupravljačem, kao proizvod TOSHIBA, kompletno saovjesnim i montažnim materijalom, tehničkihkarakteristika:

  model AVANT - ZAJEDNIČKA PROSTORIJA

  VANJSKA JEDINICA- tip RAS-107SAV-E3 kom 1- učinak hlađenja: 2,5 (1,1 - 3,0) kW

  UNUTARNJA JEDINICA- tip RAS-107SKV-E3 kom 1- učinak hlađenja: 2,5 (1,1 - 3,0) kW

  komplet 1

  2.02 Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi ukolutu za razvod rashladnog medija sa fazonskimkomadima te svim potrebnim elementima zaspajanje, brtvljenje i nošenje, dimenzija:

  - Ø9,5 (3/8") mm m 3,0

  - Ø6,35 (1/4") mm m 3,0

  2.03 Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzatakomplet sa fitinzima i držačima.

  - Ø32 mm m 5,0

  2.04 Zidna plastična kanalica za smještaj energetskihvodova, kondenzata…

  60x60 mm m 2

  2.05 Izrada prodora kroz vanjske zidove debljine 45 cm,i promjera 10 cm

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 29

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  kom 1

  2.06 Sitni potrošni materijal potreban kod montaže.komplet 1

  2.07 Tlačna proba energetskog cijevnog razvoda sadušikom tlaka 30 bara, uz izradu izvješća ouspješno izvedenom tlačnom ispitivanju

  komplet 1

  2.08 Potrebni elektro radovi za kabliranje i spajanjeuređaja na električnu struju.

  4x1.5 mm2 - međuveza unutarnja - vanjska m 3Napomena: Ožićenja na vanjsku jedinicu izvodielektričar.

  2.09 Puštanje u pogon split uređaja za hlađenje odstrane ovlaštenog servisera, davanje atestne igarancijske dokumentacije te uputstava za rad, svena hrvatskom jeziku.

  komplet 1

  2.10 Transport alata i materijala na gradilište, te povratalata s gradilišta.

  komplet 1

  2.11 Pripremno završni radovi i sanacija radilišta.komplet 1

  UKUPNO: - kn

  2.00 VENTILACIJA

  3.01 Dobava i montaža aksijalnog odsinog ventilatorakao HELIOS, komplet sa montažnim i ovjesnimmaterijalom.- tip MV150 + jedrena platna +regulator ESU 1 komplet 1

  Napomena: Ventilator se spaja na podžbukniregulator broja okretaja kao Helios ESU 1.

  3.02 Dobava i montaža limenog pocinčanog spirokanala, sa svim pripadajućim fazonskim komadima, sledećih dimenzija i količina

  Ø100 mm m 1

  Ø150 mm m 4

  Fazonski komadi:

  Ø150 mm/Ø150 mm/Ø100 mm kom 3

  150x150 mmxØ150 mm kom 1

  Ø150 mm/235x135 mm kom 1Napomena: Stvarne dimenzije uzeti prilikommontaže.

  3.03 Dobava PVC rešetke slobodne površine 150 cm2

  Napomena: Montažu vrši stolar. kom 5

  3.04 Dobava i montaža odsisne rešetke kaoKlimaoprema, sljedećih dimenzija

  tip OAH 225x125 mm kom 1

  3.05 Dobava i montaža odsisnog ručno regulirajućegventila kao Klimaoprema

  tip ZOV 100 kom 3

  3.06 Dobava i montaža nepovratne zaklopke kao Helios

  tip RSK 150 kom 1

  3.07 Dobava i montaža sitnog i potrošnog materijala.

  komplet 1

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 30

 • INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIM. ŽUPANIJE

  GRAĐEVINA: ADAPTACIJA DIJELA "PAVILJONA 2"

  TEH.DN: 14/2011. "ARC" d.o.o. ČAKOVEC

  3.08 Ispitivanje sustava ventilacije od ovlaštene tvrke, sadavanjem potrebne dokumentaije o izvršenomispitivanju.

  komplet 1

  3.09 Izrada proboja, kroz opeku sa sanacijom, sljedećihdimenzija:

  250x160,L=200 mm kom 1

  Ø 160, L=150 mm kom 1

  3.10 Transport alata i materijala na gradilište, te povratalata s gradilišta.

  komplet 1

  3.11 Pripremno završni radovi i sanacija radilišta.komplet 1

  UKUPNO: - kn

  REKAPITULACIJA:

  1.00 RADIJATORSKO GRIJANJE - kn

  2.00 HLAĐENJE - kn

  3.00 VENTILACIJA - kn

  UKUPNO: - kn

  PDV 25%:

  SVEUKUPNO:

  1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: - kn

  2. HIDROINSTALACIJE UKUPNO: - kn

  3. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: - kn

  4. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO: - kn

  SVEUKUPNO: - kn PDV 25% - kn

  SVEUKUPNO + PDV 25% - kn

  UKUPNA REKAPITULACIJA

  INVESTITOR: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU, Županija Međimurska GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA "PAVILJONA 2"-ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŽUP. MEĐ."LOKACIJA: ČAKOVECVRSTA PROJEKTA: TROŠKOVNIKBR. TEH. DNEVNIKA: 14/2011DATUM: listopad 2013.GLAVNI PROJEKTANT: RENATA VLAHEK, dipl. ing. arh.TVRTKA: "ArC" d.o.o. Čakovec

  DATUM: 08.2012. TROŠKOVNIK Stranica 31


Recommended