Transcript
 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  1/38

  STANDARDUL INTERNATIONAL PENTRUMISIUNI DE REVIZUIRE 2410 -REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE

  INTERIMARE EXECUTATE DE UNAUDITOR INDEPENDENT AL ENTITATII

  STANDARDUL INTERNATIONAL PENTRU MISIUNI DE REVIZUIRE 2410

  REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE EXECUTATE DE UNAUDITOR INDEPENDENT AL ENTITATII

  (Este aplicabil pentru revizuirile situatiilor financiare interimare intocmite pentru perioade incepandcu 15 decembrie, 2006.

  Adoptarea inaintea perioadei mentionate este permisa)

  Standardul International pentru misiunile de revizuire (ISRE) 2400, 'Misiuni de revizuire asituatiilor financiare realizat de un auditor independent al entitatii trebuie citit in contextul Prefeteila Standardele Internationale de Controlul Calitatii, Audit, Revizuire, Alte asigurari si ServiciiConexe care stabileste aplicarea si autoritatea ISRE.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  2/38

  Introducere

  1. Scopul acestui Standard International pentru misiuni de revizuire (ISRE) este de a stabilistandarde si de a oferi recomandari cu privire la responsabilitatile profesionale ale auditoruluiatunci cand acesta isi asuma o misiune de revizuire a situatiilor financiare interimare ale unui

  client de audit, precum si cu privire la forma si continutul raportului . Termenul auditor va fifolosit pe tot parcursul acestui ISRE, nu pentru ca auditorul realizeaza un audit, ci pentru cascopul acestui ISRE se limiteaza la revizuirea situatiilor financiare interimare executate de unauditor independent al entitatii.

  2. Pentru scopurile acestui ISRE, informatia financiara interimara este informatia financiara careeste intocmita si prezentata in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara1 sicuprinde fie un set complet, fie unul condensat de situatii financiare pe o perioada mai scurtadecat exercitiul financiar al entitatii.

  3. Auditorul care se angajeaza sa execute o revizuire a situatiei financiare interimaretrebuie sa faca realizeze revizuirea in conformitate cu acest ISRE. Pe parcursul executarii auditului situatiilor financiare anuale, auditorul ajunge sa inteleagaentitatea si mediul ei, inclusiv controlul ei intern. In situatia in care auditorul se angajeaza sarevizuiasca situatiile financiare interimare, aceste cunostinte vor fi aduse la zi prin investigatiirealizate pe parcursul revizuirii si vor ajuta totodata auditorul in formularea de noi intrebari

  precum si in aplicarea altor proceduri analitice si de revizuire. Un practician care se angajeaza saexecute revizuirea unor situatii financiare interimare, si care nu este auditorul entitatii, vaexecuta revizuirea in conformitate cu ISRE 2400, Misiuni de revizui re a situatiilorfinanciare. Intrucat de obicei practicianul nu poseda cunostinte despre entitate si mediul ei,inclusiv despre controlul ei precum auditorul entitatii, este nevoie ca practicianul sa foloseascaalte metode de investigatie si proceduri pentru a atinge obiectivele revizuirii.

  Principii generale ale unei misiuni de revizuire al situatiilor financiare

  interimare

  4. Auditorul trebuie sa se conformeze cerintelor de etica referitoare la auditul situatiilorfinanciare anuale ale entitatii. Aceste cerinte privind etica directioneaza responsabilitatile

  profesionale ale auditorului in urmatoarele privinte: independenta, integritate, obiectivitate,competenta si diligenta profesionala, confidentialitate, conduita profesionala si standardetehnice.

  5. Auditorul trebuie sa implementeze proceduri de control al calitatii aplicabile in cadrulmisiunii individuale. Elementele ce tin de controlul calitatii in cadrul unei misiuni individualeinclud responsabilitati de conducere privind calitatea misiunii, cerinte etice, acceptarea sicontinuarea relatiei cu clientul precum si misiuni specifice, respectarea termenilor contractuali,desemnare echipelor misiunii, angajarea in performanta si monitorizare.

  6. Auditorul trebuiee sa planifice si sa execute revizuirea cu o atitudine de scepticismprofesional, admitand faptul ca pot exista anumite circumstante in care informatiilefinanciare interimare sa aiba nevoie de unele ajustari pentru a putea fi tratate, sub toateaspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

  1 De exemplu, Standardele Internationale de Raportare Financiara, emise de Comitetul pentruStandarde Internationale de Contabilitate

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  3/38

  Atitudinea de scepticism profesional se refera la o evaluare critica din partea auditoruluiasupra validitatii dovezilor obtinute, acesta analizand situatia din mai multe perspective, fiindatent la informatiile care contrazic sau pun sub semnul indoielii credibilitatea documentelorsau a declaratiilor conducerii entitatii.

  Obiectivele unei misiuni de revizuire a situatiilor financiare interimare

  7.

  Obiectivul unei misiuni de revizuire a unor situatii financiare interimare este de a permiteauditorului sa exprime o concluzie in care sa se precizeze daca, in urma revizuirii, auditorul asesizat ceva care il face pe acesta sa considere ca situatia financiara interimara nu esteintocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportarefinanciara. Auditorul realizeaza investigatii si aplica proceduri analitice precum si alte

  proceduri de revizuire in scopul reducerii la un nivel moderat al riscului de exprimare uneiconcluzii inadecvate cand informatiile financiare interimare sunt in mod semnificativdenaturate.

  8. Obiectivul unei misiuni de revizuire a informatiilor financiare interimare difera semnificativde cel al unui audit executat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Orevizuire a informatiilor financiare interimare nu furnizeaza o baza pentru exprimarea uneiopinii cu privire la faptul ca informatiile financiare ofera o imagine fidela sau sunt prezentatefidel, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportarefinanciara.

  9. O revizuire, spre deosebire de un audit, nu este menita sa obtina o asigurare rezonabila conformcareia informatiile financiare interimare nu contin denaturari semnificative. O revizuire constain realizarea de investigatii, in mod in special in ceea ce priveste persoanele responsabile deaspectele financiare sau contabile, si in aplicarea procedurilor analitice precum si a altor

  proceduri de revizuire. O revizuire poate aduce in atentia auditorului aspecte semnificativecare pot afecta informatiile financiare interimare, dar nu furnizeaza toate dovezile cerute de unaudit.

  Acceptarea termenilor misiunii 10. Auditorul si clientul trebuie sa cada de acord asupra termenilor misiunii.

  11. Termenii acceptati ai misiunii sunt de obicei consemnati intr-o scrisoare de angajament. Oastfel de comunicare serveste la evitarea neintelegerilor privind natura misiunii si, in moddeosebit, privind obiectivul si aria de aplicabilitate a revizuirii, responsabilitatile conducerii,responsabilitatile auditorului, asigurarea obtinuta, natura si forma raportului. De obicei,comunicarea se refera la urmatoarele aspecte:

  Obiectivul revizuirii informatiilor financiare interimare.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii.

  Responsabilitatea conducerii cu privire la informatiile financiare interimare.

  Responsabilitatea conducerii cu privire la stabilirea si mentinerea controlului internrelevant pentru intocmirea informatiilor financiare interimare

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  4/38

  Responsabilitatea conducerii cu privire la furnizarea la cererea auditorului a tuturorsituatiilor financiare si a informatiilor colaterale.

  Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaratii in scris care sa sustina declaratiiledate verbal pe parcursul revizuirii, precum si declaratiile ce exista in mod implicit ininregistrarile entitatii.

  Forma si continutul preliminare ale raportului ce urmeaza a fi intocmit, inclusividentitatea destinatarului raportului.

  Acceptul conducerii ca atunci cand un document continand situatii financiare interimareindica faptul ca informatiile financiare interimare au fost revizuite de auditorul entitatii,raportul de revizuire sa fie inclus in document.

  O scrisoare de angajament ilustrativa poate fi gasita in Anexa 1 al acestui ISRE. Termeniimisiunii privind revizuirea informatiilor financiare interimare poate fi de asemeneacombinata cu termenii misiunii pentru auditul situatiilor financiare anuale.

  Proceduri privind revizuirea situatiilor financiare interimare

  Intelegerea entitatii si a mediului ei, inclusiv a controlului ei intern

  12. Auditorul trebuie sa posede cunostinte despre entitate si mediul acesteia, inclusiv desprecontrolul ei intern, in masura in care au legatura cu intocmirea atat a situatiilorfinanciare anuale, cat si a celor interimare, suficiente pentru a planifica si duce la bunsfarsit misiunea si sa fie capabil sa:

  (a) Identifice tipurile de denaturari semnificative potentiale si sa analizeze posibilitatea ca

  ele sa apara; si (b) Sa selecteze intrebarile, procedurile analitice si alte proceduri de revizuire care vorfurniza auditorului o baza pentru raportarea cu privire la elemente ce au iesit inevidenta auditorului si care il fac pe acesta sa considere ca situatiile financiareinterimare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cucadrul aplicabil de raportare financiara.

  13. Dupa cum este cerut de ISA 315, Intelegerea entitatii si a mediului sau si evaluarea riscurilorde aparitie a unor denaturari semnificative , auditorul care a auditat situatiile financiare aleentitatii pe un an sau mai mult a ajuns la un nivel de cunoastere a entitatii si a mediului acesteia,inclusiv a controlului intern, in masura in care afecteaza intocmirea situatiilor financiare anuale,

  nivel de cunoastere suficient pentru realizarea auditului. In planificarea unei revizuiri asituatiilor financiare interimare, auditorul aduce la zi aceste cunostinte. Auditorul obtine deasemenea suficiente informatii despre controlul intern, informatii necesare intocmiriisituatiilor financiare interimare intrucat acestea pot fi diferite de controlul intern necesarsituatiilor financiare anuale.

  14. Auditorul foloseste intelegerea entitatii si a mediului sau, inclusiv a controlului sau intern, pentru a determina ce anume intrebari sa formuleze si ce proceduri analitice sau de alt tip saaplice, si pentru a identifica evenimentele particulare, tranzactiile sau afirmatiile pe care le

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  5/38

  poate investiga sau asupra carora vor fi aplicate proceduri analitice sau alte proceduri derevizuire.

  15. Procedurile efectuate de catre un auditor pentru a aduce la zi intelegerea entitatii si amediului ei, inclusiv controlul sau intern, de obicei includ urmatoarele: In masura in care este necesar, citirea documentatiei referitoare la auditul anului

  precedent si la revizuirile interimare anterioare din cursul anului curent si al anilor precedenti, care sa-i permita auditorului sa identifice aspectele ce pot afecta situatiilefinanciare interimare curente.

  Luarea in considerare a oricarui risc semnificativ, inclusiv acela al unei lipse de controleficient al conducerii, care a fost identificat in auditul situatiilor financiare din anul

  precedent. Studierea situatiilor financiare anuale cele mai recente si a acelora interimare anterioare

  care suporta comparatie cu cea prezenta. Analizarea pragului de semnificatie referitor la cadrul aplicabil de raportare financiara,

  in masura in care afecteaza situatia financiara interimara, pentru a putea determina naturasi aria de acoperire a procedurilor ce trebuie realizate si pentru a evalua efecteledenaturarii.

  Analizarea naturii denaturarilor semnificative corectate si a oricaror denaturari mai putinimportante care nu au fost corectate din situatiile financiare ale anilor anteriori.

  Analizarea aspectelor semnificative de raportare si contabile care pot avea in continuareo importanta deosebita, cum ar fi, de exemplu, slabiciunile semnificative din sistemul decontrol intern .

  Analizarea rezultatelor tuturor procedurilor de auditare folosite pentru situatiilefinanciare ale anului curent.

  Analizarea rezultatelor auditurilor interne efectuate si a actiunilor ulterioare intreprinsede catre conducere.

  Cererea de informatii de la conducere referitoare la rezultatele evaluarii acesteia cu privire la riscul ca situatiile financiare interimare sa fie denaturate semnificativ carezultat al fraudei.

  Cererea de informatii de la conducere referitoare la efectul schimbarilor intervenite inactivitatea entitatii.

  Cererea de informatii de la conducere referitoare la schimbarile semnificative incontrolul intern si efectul posibil al acestora asupra intocmirii situatiilor financiareinterimare.

  Cererea de informatii de la conducere referitoare la procesul prin care situatiilefinanciare interimare au fost intocmite si despre consistenta principalelor sisteme deinregistrare contabila cuprinse in situatiile financiare interimare.

  16. Auditorul determina natura procedurilor de revizuire, daca este cazul, care trebuie aplicateasupra componentelor si, atunci cand este necesar, comunica aceste aspecte celorlalti auditoriimplicati in revizuire. Factorii ce trebuie analizati includ pragul de semnificatie si riscul dedenaturare in cadrul situatiei financiare interimare a componentelor, precum si intelegerea de

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  6/38

  catre auditor a masurii in care controlul intern asupra intocmirii acestor situatii este centralizatsau decentralizat.

  17. Pentru a planifica si efectua o revizuire asupra unor situatii financiare interimare, unauditor numit recent, care nu a executat inca un audit al situatiilor financiare anuale inconformitate cu ISA, trebuie sa ajunga la o intelegere a entitatii si a mediului ei, inclusiv acontrolul ei intern, in masura in care afecteaza intocmirea situatiilor financiare anuale si a

  celor interimare. 18. Aceasta intelegere permite auditorului sa directioneze corect investigatiile, precum si procedurile analitice si alte proceduri de revizuire aplicate in efectuarea unei revizuiri asituatiilor financiare interimare in conformitate cu acest ISRE. Ca parte componenta a obtineriiacestui nivel de intelegere, de obicei auditorul cere informatii de la auditorul anterior si, acolounde este posibil, revizuieste documentatia auditorului anterior asupra auditului anului

  precedent, sau asupra oricarei perioade interimare din cadrul anului in curs care a fost revizuitade auditorul anterior. Procedand astfel, auditorul analizeaza natura oricarei denaturari corectate,si denaturarile necorectate cumulate de auditorul anterior, riscurile semnificative, inclusiv acelaal unei lipse de control eficient al conducerii aspectele semnificative contabile si de raportarecare au in continuare o importanta deosebita, cum ar fi, de exemplu slabiciunile semnificativedin sistemul de control intern.

  Investigatii, proceduri analitice si alte proceduri de revizuire

  19. Auditorul trebuie sa realizeze investigatii in mod special in ceea ce priveste persoaneleresponsabile de aspectele financiare sau contabile, si sa aplice proceduri analitice si alteproceduri de revizuire care sa ii permita auditorului sa concluzioneze daca, in bazaprocedurilor folosite, a sesizat vreun aspect care l-ar face sa creada ca situatiilefinanciare interimare nu sunt pregatite, sub toate aspectele semnificative, inconformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

  20. In mod obisnuit, o revizuire nu necesita testari ale inregistrarilor contabile prin inspectie,observare sau confirmare. Procedurile de efectuare a unei revizuiri a situatiilor financiareinterimare se rezuma de obicei la investigatii, in mod special in ceea ce priveste persoaneleresponsabile de aspectele financiare sau contabile si la aplicarea procedurilor de analiza

  precum si a altor proceduri de revizuire, mai degraba decat sa coroboreze informatiileobtinute cu privire la aspectele semnificative ce influenteaza intocmirea situatiilor financiareinterimare. Intelegerea auditorului cu privire la entitate si mediul ei, inclusiv a controluluiintern al acesteia, cu privire la rezultatele evaluarilor de risc referitoare la auditul precedent

  precum si cu privire la analiza auditorului asupra pragului de semnificatie in masura in care acestainfluenteaza situatia financiara interimara, afecteaza natura si intinderea investigatiilor si a

  procedurilor analitice si de revizuire aplicate.

  21. In mod obisnuit, auditorul aplica urmatoarele proceduri:

  Citeste minutele sedintelor actionarilor, ale celor insarcinati cu guvernanta, si a altorcomisii adecvate pentru a identifica acele aspecte ce pot afecta situatia financiara interimara,si face investigatii cu privire la aspectele dezbatute in cadrul sedintelor ale caror minute nusunt disponibile, dar care pot afecta situatia financiara interimara.

  Analizeaza efectul, daca este cazul, acelor situatii care pot aduce modificari raportului deaudit sau de revizuire, sau al acelor ajustari contabile sau denaturari necorectate, incadrul auditului precedent sau al revizuirilor precedente.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  7/38

  Comunica, acolo unde este cazul, cu alti auditori care efectueaza revizuiri ale situatieifinanciare interimare in privinta raportarii componentelor semnificative ale entitatii.

  Intervieveaza membri ai conducerii responsabili cu situatia financiara si contabila, si cualtii, dupa cum este adecvat, despre urmatoarele:

  Daca situatia financiara interimara a fost intocmita si prezentata in conformitate cucadrul aplicabil de raportare financiara.

  Daca au existat modificari cu privire la principiile de contabilitate sau cu privire lametodele de aplicare a acestora.

  Daca oricare din tranzactiile noi a necesitat aplicarea unor metode de contabilitatenoi.

  Daca situatia financiara interimara contine denaturari necorectate.

  Situatii complexe sau neobisnuite care e posibil sa fi afectat situatia financiarainterimara, cum ar fi combinatii de afaceri sau inlaturarea unui segment al afacerii.

  Presupuneri semnificative care sunt relevante pentru masurarea valorii juste sau pentru prezentarile de informatii, precum si intentia si abilitatea conducerii de a duce la bun sfarsit diferite activitati in numele entitatii.

  Daca tranzactiile partilor afiliate au fost contabilizate in mod corespunzator simentionate in situatia financiara interimara.

  Schimbari semnificative in cadrul angajamentelor si obligatiilor contractuale.

  Schimbari semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii sau cereri.

  Conformare cu obligatiile referitoare la datorii

  Aspecte asupra carora au fost ridicate semne de intrebare in cursul aplicarii procedurilor de revizuire.

  Tranzactii semnificative care au avut loc in decursul ultimelor zile ale perioadeiinterimare sau in decursul primelor cateva zile din urmatoarea perioada interimara.

  Informatii referitoare la o frauda sau suspiciune de frauda care afecteaza entitatea,aceasta implicand:

  - Conducerea;

  - Angajatii care au un rol important in controlul intern; sau

  - Alte situatii in care frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situatieifinanciare interimare.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  8/38

  Informatii referitoare la o suspiciune de frauda care afecteaza situatia financiarainterimara a entitatii, suspiciune comunicata de angajati, fosti angajati, analisti,organisme de reglementare sau altii.

  Informatii despre orice incalcare, actuala sau posibila, a legii sau a reglementarilor,care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiei financiare interimare.

  Aplicarea procedurilor analitice asupra situatiei financiare interimare cu scopul de aidentifica relatii sau itemi independenti care par neobisnuiti si care pot reflecta odenaturare semnificativa in cadrul situatiei financiare interimare. Procedurile analitice potinclude analiza indicatorilor, precum si tehnici statistice precum analiza tendintelor sauanaliza regresiva si pot fi aplicate manual sau pe baza tehnicilor de calcul computerizate.Anexa 2 la acest ISRE contine exemple de proceduri analitice pe care auditorul le poatelua in considerare atunci cand efectueaza o revizuire a situatiei financiare interimare.

  Parcurgerea situatiei financiare interimare, si analizarea oricarei situatii care a atrasatentia auditorului si in virtutea careia auditorul poate crede ca situatia financiarainterimara nu este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrulaplicabil de raportare financiara.

  22. Auditorul poate aplica multe din procedurile de revizuire inainte sau simultan cu pregatireasituatiilor financiare interimare de catre entitate. De exemplu, poate fi utila aducerea la zi acunostintelor despre entitate si mediul ei, inclusiv despre controlul sau intern, si citireaminutelor relevante inainte de sfarsitul perioadei interimare. Realizarea unora dintre procedurilede revizuire in partea de inceput a perioadei interimare permite de asemenea identificarea dintimp si analizarea aspectelor contabile semnificative ce afecteaza situatiile financiareinterimare.

  23. Auditorul care efectueaza o revizuire a situatiilor financiare interimare se angajeaza deasemenea sa efectueze si auditul situatiilor financiare anuale ale entititatii. In spiritulconvenabilului si al eficientei, auditorul se poate decide sa puna in practica anumite proceduride audit in acelasi timp cu revizuirea situatiilor financiare interimare. De exemplu, informatiileobtinute in urma citirii minutelor sedintelor consiliului de administratie cu privire la revizuireasituatiilor financiare interimare pot fi folosite de asemenea pentru auditul anual. Auditorul

  poate decide de asemenea sa aplice, la momentul efectuarii revizuirii interimare, proceduri deauditare care ar fi necesare in vederea unei auditari anuale a situatiilor financiare, de exemplu,aplicarea procedurilor de auditare asupra unor tranzactii semnificative sau neobisnuite ce au avutloc in timpul perioadei, cum ar fi combinatii de afaceri, restructurari sau tranzactii cu veniturisemnificative.

  24. In mod obisnuit, o revizuire a situatiilor financiare interimare nu necesita coroborareainvestigatiilor referitoare la litigii sau solicitari. Din acest motiv, nu este de obicei necesar a secere in scris informatii de la avocatul entitatii. Comunicarea directa cu acesta referitor la litigiisau solicitari poate fi necesara in situatia in care unele informatii i-au atras atentia auditorului si ilfac pe acesta sa considere ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toate aspectelesemnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, iar auditorulconsidera ca avocatul ar putea detine informatii pertinente in acest caz.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  9/38

  25. Auditorul trebuie sa obtina probe conform carora situatiile financiare interimare sunt inconformitate sau nu cu registrele contabile . Auditorul poate obtine probe care sa indice dacasituatiile financiare interimare sunt in conformitate sau nu cu registrele contabile prin urmarireasituatiilor financiare interimare comparativ cu:(a) Registrele contabile, cum ar fi registrul-jurnal sau planificarea in vederea consolidarii

  care este in conformitate cu registrele contabile; si

  (b) Alte date ajutatoare din registrele entitatii, dupa cum este necesar.

  26. Auditorul trebuie sa faca investigatii pentru a afla daca conducerea a identificat toateevenimentele de pana la data raportului de revizuire care pot necesita ajustari in cadrulsituatiilor financiare interimare sau daca trebuie prezentate in aceste situatii. Nu estenecesar ca auditorul sa aplice si alte proceduri pentru a identifica evenimentele ce au avut loculterior datei raportului de revizuire.

  27. Auditorul trebuie sa investigheze daca conducerea a schimbat modalitatile de evaluare aabilitatilor entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii. Cand, ca rezultat alacestor investigatii sau a altor proceduri de revizuire, auditorul ia la cunostinta deevenimente sau conditii care ar putea pune la indoiala capacitatea entitatii a functiona pebaza principiului continuitatii, acesta trebuie:

  (a) Sa faca investigatii referitoare la planurile de viitor ale conducerii bazate peevaluarile acesteia privind principiul continuitatii, fezabilitatea acestor planuri, sidaca conducerea considera ca rezultatul acestor planuri va duce la o imbunatatire asituatiei; si

  (b) Sa analizeze gradul de adecvare a prezentarii acestor aspecte in cadrul situatiilorfinanciare interimare.

  28. Evenimentele sau conditiile care pot pune la indoiala capacitatea entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii pot sa fi existat la data intocmirii situatiilor financiare anuale sau pot fiidentificate ca rezultat investigatiilor realizate in ceea ce priveste conducerea sau pe parcursulefectuarii altor procese de revizuire. Cand auditorul sesizeaza astfel de evenimente sau conditii,acesta face investigatii cu privire la planurile conducerii asupra actiunilor viitoare, cum ar fiacelea de a lichida active, de a imprumuta bani sau de a restructura datoriile, de a reduce sauamana cheltuielile sau de a mari capitalul. Auditorul face de asemenea investigatii asuprafezabilitatii planurilor conducerii si daca aceasta considera ca rezultatul acestor planuri vaimbunatati situatia. Cu toate acestea, nu este neaparat necesar ca auditorul sa coroborezefezabilitatea planurilor conducerii cu posibilitatea ca rezultatul asteptat al acestor planuri de aimbunatati situatia.

  29. Cand auditorul sesizeaza un aspect care il face sa se intrebe daca este necesara o ajustaresemnificativa pentru ca situatiile financiare interimare sa poata fi intocmite, sub toateaspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara,auditorul trebuie sa realizeze investigatii suplimentare sau sa aplice alte proceduri pentru a-i permite sa formuleze o concluzie in cadrul raportului de revizuire. De exemplu, daca

  procedurile de revizuire ale auditorului il fac pe acesta sa se indoiasca de inregistrarea uneitranzactii semnificative in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorulefectueaza proceduri suplimentare suficiente care sa elucideze semnul de intrebare, cum ar fi:discutarea termenilor tranzactiei cu personalul senior din cadrul departamentului de marketingsi contabilitate sau citirea contractului de vanzare.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  10/38

  Evaluarea denaturarilor

  30. Auditorul trebuie sa evalueze, atat individual cat si in ansamblu, daca denaturarilenecorectate pe care le-a sesizat sunt semnificative pentru situatiile financiare interimare.

  31. O revizuire a situatiilor financiare interimare, spre deosebire de o misiune de auditare, nu estemenit a furniza o asigurare rezonabila ca situatiile financiare interimare nu contin denaturari

  semnificative. Cu toate acestea, denaturarile pe care le sesizeaza auditorul, inclusiv prezentarineadecvate de informatii, vor fi evaluate atat individual, cat si in ansamblu pentru a determinadaca este necesara o ajustare semnificativa astfel incat situatia financiara interimara sa poata fiintocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportarefinanciara.

  32. Auditorul va face uz de judecata sa profesionala in evaluarea pragului de semnificatie al oricareidenaturari pe care entitatea nu a corectat-o. Auditorul analizeaza aspecte cum ar fi natura, cauzasi gravitatea denaturarii, daca acestea au avut loc in anul precedent sau in cadrul perioadeiinterimare din anul curent, precum si efectul potential al denaturarilor asupra perioadelorinterimare sau anuale viitoare.

  33. Auditorul poate desemna nivelul sub care denaturarea nu este nevoie sa fie agregata, intrucatauditorul considera ca agregarea acestora in mod clar nu va avea un efect semnificativ asuprasituatiei financiare interimare. Procedand astfel, auditorul considera ca determinareaimportantei denaturarii implica consideratii calitative si cantitative, si ca denaturarile de

  proportii relativ mici ar putea avea totusi un efect semnificativ asupra situatiei financiareinterimare.

  Declaratii ale conducerii

  34. Auditorul trebuie sa obtina declaratii in scris ale conducerii care sa sustina urmatoarele:

  (a) Conducerea isi recunoaste responsabilitatea de a concepe si implementa un controlintern menit sa previna si sa detecteze frauda si eroarea;

  (b) Situatia financiara interimara este intocmita si prezentata in conformitate cucadrul aplicabil de raportare financiara;

  (c) Conducerea considera ca efectul acelor denaturari agregate de auditor in timpulrevizuirii, indiferent daca acestea sunt luate individual sau in ansamblu, nu este semnificativ pentru situatia financiara interimara. Un sumar al acestor elementeeste inclus sau atasat declaratiilor scrise;

  (d) Conducerea i-a prezentat auditorului toate faptele semnificative ce au legatura cufraude sau suspiciuni de frauda cunoscute conducerii si care este posibil sa fiafectat entitatea;

  (e) Conducerea i-a prezentat auditorului rezultatele evaluarii riscurilor ca in cadrulsituatiilor financiare interimare sa fi aparut denaturari semnificative ca rezultat alfraudei;2

  2 Paragraful 35 al ISA 240, Responsabilitatea auditorului de a analiza frauda in auditarea situatiilorfinanciare explica faptul ca natura, masura si frecventa unei astfel de evaluari variaza de la o entitate

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  11/38

  (f) Conducerea i-a prezentat auditorului toate neconformitatile cunoscute, actualesau posibile, cu legislatia sau alte reglementari ale caror efecte trebuie analizate laintocmirea situatiilor financiare interimare; si

  (g) Conducerea i-a prezentat auditorului toate evenimentele semnificative care auavut loc dupa data de incheiere a bilantului si pana la data raportului de revizuirecare pot determina necesitatea unor ajustari ale situatiilor financiare interimare

  sau trebuie prezentate in cadrul acestor situatii. 35. Auditorul obtine declaratii aditionale daca este necesar in legatura cu aspecte ce tin despecificul activitatii sau sectorului de activitate al entitatii. O declaratie ilustrativa a conducerii

  poate fi gasita in Anexa 3 la acest ISRE.

  Responsabilitatea auditorului pentru informatiile anexate

  36. Auditorul trebuie sa parcurga si celelalte informatii ce sunt anexate la situatiilefinanciare interimare pentru a analiza daca astfel de informatii prezinta inconsecventesemnificative fata de situatiile financiare interimare. Daca auditorul identifica oinconsecventa semnificativa, va analiza daca situatiile financiare interimare sau alteinformatii trebuie modificate. Daca o astfel de modificare este necesara in cadrul situatiilor

  financiare interimare si conducerea refuza sa faca astfel de modificari, auditorul analizeazaimplicatiile pe care le are acest fapt asupra raportului de revizuire. Daca modificarea estenecesara in cadrul acelor altor informatii si conducerea refuza sa faca modificarile necesare,auditorul analizeaza posibilitatea de a include in raportul de revizuire un paragraf aditional incadrul caruia sa descrie inconsistenta semnificativa, sau poate lua alte masuri, cum ar fiamanarea intocmirii raportului de revizuire sau retragerea din misiune. De exemplu, conducerea

  poate prezenta masuri alternative ale castigurilor care infatiseaza intr-un mod mai pozitiv performantele financiare decat situatia financiara interimara, acestor tipuri de alternative leeste data o proeminenta evidenta, nu sunt clar definite, sau nu converg in mod clar cu situatiafinanciara interimara astfel incat ele sunt menite sa aduca confuzie si pot chiar induce in eroare.

  37. Daca sesizeaza un aspect care il face sa considere ca alte informatii par sa continadenaturari semnificative ale faptelor, auditorul trebuie sa discute aspectul in cauza cuconducerea entitatii. In timp ce parcurge informatiile suplimentare in scopul identificariiinconsecventelor semnificative, auditorul poate sesiza o denaturare semnificativa evidenta afaptelor (de exemplu, informatii care nu au legatura cu situatiile financiare interimare, caresunt incorect formulate sau prezentate). In cadrul discutiei cu conducerea entitatii asupraacestui aspect, auditorul analizeaza validitatea altor informatii si raspunsurile conducerii laintrebarile auditorului, analizeaza daca exista diferente de rationament sau opinie si daca enecesar a se cere conducerii sa consulte o terta parte pentru a rezolva denaturarea fapticaevidenta. Daca este necesara o modificare pentru a corecta denaturarea semnificativa afaptelor si conducerea refuza sa faca modificarea respectiva, auditorul poate lua masuri

  suplimentare adecvate, cum ar fi instiintarea celor insarcinati cu guvernanta si cererea sfatuluiunui jurist.

  Comunicarea

  la alta, iar conducerea poate face o evaluare detaliata anuala sau ca parte a unei monitorizari continue.In virtutea acestui fapt, aceasta declaratie, in masura in care afecteaza situatiile financiare interimare,este adaptata circumstantelor specifice ale entitatii.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  12/38

  38. Atunci cand, ca rezultat al revizuirii unor situatii financiare interimare, auditorulsesizeaza un aspect care il face sa considere ca este necesar sa se faca o modificaresubstantiala a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa poata fi intocmite, subtoate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara,auditorul trebuie sa comunice aceasta situatie cat de curand posibil celor de la nivelul deconducere adecvat.

  39. Atunci cand, conform parerii auditorului, conducerea nu raspunde adecvat, in decursulunei perioade de timp rezonabile, auditorul trebuie sa-i informeze pe cei insarcinati cuguvernanta. Comunicarea se va face imediat ce este posibil acest lucru, pe cale orala sau inscris. Decizia auditorului de a comunica fie pe cale orala, fie in scris este determinata defactori precum natura, sensibilitatea sau semnificatia aspectului ce trebuie comunicat simomentul ales pentru realizarea comunicarii. Daca informatia este comunicata oral, auditorulintocmeste si documentele aferente.

  40. Atunci cand, conform parerii auditorului, cei insarcinati cu guvernanta nu raspundcorespunzator in decursul unei perioade de timp rezonabile, auditorul trebuie saanalizeze urmatoarele:

  (a) Modificarea raportului; sau

  (b) Posibilitatea de a se retrage din misiune; si

  (c) posibilitatea de a-si da demisia din misiunea de a audita situatia financiaraanuala.

  41. Atunci cand, ca rezultat al efectuarii revizuirii situatiei financiare interimare, auditorulsesizeaza un aspect ce il face sa suspecteze existenta unei fraude sau nerespectarea decatre entitate a unor legi sau reglementari, auditorul trebuie sa comunice aspectul incauza cat de repede posibil celor din nivelul de conducere adecvat. Stabilirea nivelului deconducere adecvat este influentat de posibilitatea ca un membru al conducerii sa fie complicesau sa fie implicat. Auditorul analizeaza de asemenea necesitatea raportarii acestor aspecte celorresponsabili cu guvernanta si analizeaza implicatiile asupra misiunii de revizuire.

  42. Auditorul trebuie sa comunice aspectele relevante pentru guvernanta ce reies dinrevizuirea situatiilor financiare interimare celor insarcinati cu guvernanta. Ca rezultat alefectuarii revizuirii situatiilor financiare interimare, auditorul poate aspecte care, in opinia sa,sunt atat importante, cat si relevante pentru cei responsabili cu guvernanta in supervizarea

  procesului de raportare financiara si prezentare de informatii. Auditorul comunica acestesituatii celor responsabili cu guvernanta.

  Reportarea naturii, intinderii si rezultatelor revizuirii situatiilorfinanciare interimare

  43. Auditorul trebuie sa intocmeasca un raport scris care sa contina urmatoarele:

  (a) Un titlu adecvat.

  (b) Un destinatar, dupa cum este cerut de circumstantele misiunii.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  13/38

  (c) Identificarea situatiilor financiare interimare revizuite, care sa includaidentificarea titlului fiecarei situatii cuprinse in setul complet sau condensat desituatii financiare, precum si data si perioada cuprinsa de situatiile financiareinterimare.

  (d) Daca situatia financiara interimara cuprinde un set complet de situatii financiarecu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiara

  conceput pentru a oferi o imagine fidela, o declaratie conform careia conducerea esteresponsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiareinterimare in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

  (e) In alte circumstante, o declaratie conform careia conducerea este responsabilapentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare interimare in conformitatecu cadrul aplicabil de raportare financiara.

  (f) O declaratie prin care auditorul este responsabil pentru exprimarea unei concluziiasupra situatiilor financiare interimare bazata pe revizuirea efectuata.

  (g) O declaratie conform careia revizuirea situatiei financiare interimare a fost efectuatain conformitate cu Standardul International privind misiunile de revizuire (ISRE)2410, Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un a uditorindependent al entitatii, si o declaratie conform careia o astfel de revizuire consta inefectuarea de investigatii, in special asupra acelor persoane responsabile de situatiilefinanciar-contabile, precum si in aplicarea de proceduri analitice si alte proceduride revizuire.

  (h) O declaratie conform careia o revizuire are o arie de aplicabilitate semnificativ mairedusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationalede Audit si, de aceea, nu ii permite auditorului sa obtina asigurarea ca va putea sesizatoate aspectele semnificative ce ar putea fi identificate in cadrul unui audit si, inconsecinta, el nu va putea exprima o opinie de audit.

  (i) Daca situatia financiara interimara cuprinde un set complet de situatii financiarecu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiaraconceput pentru a oferi o imagine fidela, o concluzie privitoare la faptul dacaauditorul a sesizat aspecte care il fac sa afirme ca situatiile financiare interimare nuofera o imagine fidela, sau nu prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, inconformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara (inclusiv o referire la

  jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul deraportare financiara folosit nu este Standardele Internationale de RaportareFinanciara); sau

  (j) In alte circumstante, o concluzie privitoare la faptul daca auditorul a sesizat aspectecare il fac sa afirme ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toateaspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara(incluzand o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportarefinanciara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este StandardeleInternationale de Raportare Financiara).

  (k) Data raportului.

  (l) Locatia in tara sau jurisdictia unde auditorul isi desfasoara activitatea.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  14/38

  (m) Semnatura auditorului.

  Rapoarte ilustrative de revizuire pot fi gasite in apendice 4 al acestui ISRE.

  44. In unele jurisdictii, legile si reglementarile ce guverneaza revizuirea situatiilor financiareinterimare pot stipula formulari pentru concluzia auditorului care sunt diferite de formularile

  descrise in paragraful 43(i) sau (j). Desi auditorul poate fi obligat sa foloseasca formulareadesemnata, responsabilitatile auditorului dupa cum sunt descrise in cadrul acestui ISRE privindconcluziile raman aceleasi.

  Abaterea de la cadrul aplicabil de raportare financiara

  45. Auditorul trebuie sa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie contrara cand a sesizatun aspect care il face sa creada ca este necesara o modificare semnificativa a situatiilorfinanciare interimare pentru ca acestea sa fie intocmite, sub toate aspectelesemnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

  46. Daca auditorul a sesizat aspecte care il fac sa creada ca situatiile financiare interimare este sau poate fi in mod substantial afectata de o abatere de la cadrul aplicabil de raportare financiara,si conducerea nu corecteaza situatiile financiare interimare, auditorul modifica raportul derevizuire. Modificarea descrie natura abaterii si, daca este posibil, mentioneaza efecteleasupra situatiei financiare interimare. Daca informatia pe care auditorul o considera necesara

  pentru a realiza o prezentare adecvata nu este inclusa in situatia financiara interimara, auditorulmodifica raportul de revizuire si, daca este posibil, include informatiile necesare in raportul derevizuire. Modificarea raportului de revizuire se face in mod obisnuit prin adaugarea unui

  paragraf explicativ la raportul de revizuire si exprimarea unei concluzii cu rezerve. In Anexa 5la acest ISRE sunt prezentate cateva rapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve.

  47. Cand efectul abaterii este atat de semnificativ si profund asupra situatiilor financiareinterimare incat auditorul ajunge la concluzia ca o concluzie cu rezerve nu este adecvata

  pentru prezenta faptul ca situatiile financiare interimare sunt incomplete sau induc in eroare,auditorul exprima o concluzie contrara. In Anexa 7 la acest ISRE sunt prezentate catevarapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii contrare.

  Limitarea ariei de aplicabilitate

  48. Limitarea ariei de aplicabilitate nu permite, in mod obisnuit, auditorului sa finalizezerevizuirea.

  49. Cand auditorul se afla in incapacitatea de a finaliza revizuirea, el trebuie sa comunice inscris membrilor de la nivelul de conducere adecvat si celor insarcinati cu guvernantamotivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizata si sa analizeze daca este adecvat saintocmeasca un raport.

  Limitarea ariei de aplicabilitate impusa de conducere

  50. Auditorul nu accepta o misiune de revizuire a situatiei financiare interimare daca cunostinteleanterioare ale auditorului cu privire la circumstantele misiunii indica faptul ca auditorul nu va

  putea duce la bun sfarsit revizuirea intrucat exista o limitare a ariei de aplicabilitate a revizuiriiauditorului impusa de conducerea entitatii.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  15/38

  51. Daca, dupa acceptarea misiunii, conducerea impune o limitare a ariei de aplicabilitate arevizuirii, auditorul va cere o inlaturare a limitarii respective. In cazul in care conducerearefuza sa faca acest lucru, auditorul se va afla in incapacitatea finalizarii revizuirii si aexprimarii unei concluzii. In astfel de cazuri, auditorul va trebui sa comunice, in scris, niveluluiadecvat al conducerii si celor insarcinati cu guvernanta motivul pentru care revizuirea nu poatefi finalizata. Totusi, daca auditorul sesizeaza un aspect care il determina sa creada ca estenecesara o ajustare semnificativa a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa poatafi intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportarefinanciara, auditorul va trebui sa comunice aspectul in cauza in conformitate cu recomandariledin paragrafele 38-40.

  52. Auditorul analizeaza de asemenea responsabilitatile legale si de reglementare, inclusiv dacaexista cerinta ca auditorul sa intocmeasca un raport. Daca exista o asemenea cerinta, auditoruldeclara imposibilitatea exprimarii unei concluzii si mentioneaza in raportul de revizuiremotivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizata. Totusi, daca auditorul sesizeaza unaspect care il determina sa creada ca este necesara o ajustare semnificativa a situatiilorfinanciare interimare pentru ca acestea sa poata fi intocmite, sub toate aspectele semnificative,in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul va trebui sa comuniceaspectul in cauza in raport.

  Alte limitari ale ariei de aplicabilitate

  53. O limitare a ariei de aplicabilitate poate avea loc datorita altor circumstante decat cele impuse deconducere. In asemenea circumstante, auditorul este de obicei incapabil sa finalizeze revizuireasi sa exprime o concluzie, primind recomandari in cadrul paragrafelor 51-52. Pot exista, totusi,circumstante mai rar intalnite in care limitarea ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului estein mod evident limitata la unul sau mai multe aspecte specifice care, desi sunt semnificative, inacceptiunea auditorului nu sunt persistente in cadrul situatiei financiare interimare. In astfel decazuri, auditorul modifica raportul de revizuire indicand ca, exceptand situatiile descrise intr-un

  paragraf explicativ din raportul de revizuire, revizuirea a fost efectuata in conformitate cuacest ISRE, si exprimand o concluzie cu rezerve. In Anexa 6 la acest ISRE sunt prezentate catevarapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve.

  54. Auditorul poate exprima o opinie cu rezerve asupra auditului ultimei situatii financiare anualedatorita limitarii ariei de aplicabilitate a auditului respectiv. Auditorul analizeaza daca limitareaariei de aplicabilitate mai exista inca si, daca da, implicatiile asupra raportului de revizuire.

  Principiul continuitatii activitatii si situatii cu grad semnificativ de incertitudine

  55. In unele situatii, poate fi adaugat un paragraf de evidentiere a unui aspect in cadrul raportuluide revizuire, fara ca acest lucru sa afecteze concluzia auditorului, pentru a scoate in evidentaun aspect mentionat intr-o nota in cadrul situatiilor financiare interimare care dezbate mai pelarg situatia in cauza. Este preferabil ca paragraful sa fie inclus dupa paragraful de concluzie siin mod obisnuit se refera la faptul ca, in aceasta privinta, concluzia nu este una cu rezerve.

  56. Daca in cadrul situatiilor financiare interimare este realizata o prezentare adecvata deinformatii, auditorul ar trebui sa adauge un paragraf de evidentiere a unui aspect incadrul raportului de revizuire pentru a sublinia o situatie cu un grad semnificativ de

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  16/38

  incertitudine cu privire la un eveniment sau conditie care poate atrage dupa sine dubiisemnificative asupra capacitatii entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii.

  57. Este posibil ca auditorul sa fi modificat un audit anterior sau raportul de revizuire anterior prin adaugarea unui paragraf de evidentiere pentru a scoate in evidenta o situatie cu un gradsemnificativ de incertitudine referitor la un eveniment sau conditie care poate atrage dupasine dubii semnificative privind capacitatea entitatii de a functiona pe baza principiului

  continuitatii. Daca incertitudinea semnificativa persista inca si este prezentata adecvat in cadrulsituatiei financiare interimare, auditorul modifica raportul de revizuire al situatiilor financiareinterimare pentru perioada curenta prin adaugarea unui paragraf de evidentiere a situatiei

  persistente cu un grad semnificativ de incertitudine.

  58. In cazul in care, ca rezultat al investigatiilor si al altor proceduri de revizuire, auditorulsesizeaza o situatie cu un grad mare de incertitudine, situatie referitoare la un eveniment sauconditie, care poate atrage dupa sine dubii semnificative privind capacitatea entitatii de afunctiona pe baza principiului continuitatii, si daca acest lucru este prezentat adecvat in cadrulsituatiilor financiare interimare, auditorul modifica raportul de revizuire prin adaugarea unui

  paragraf de evidentiere a unui aspect.

  59. Daca o situatie cu un grad mare de incertitudine, care atrage dupa sine dubiisemnificative asupra capacitatii entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii,nu este prezentata adecvat in cadrul situatiilor financiare interimare, auditorul trebuiesa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie contrara, dupa caz. Raportul ar trebuisa includa referinte specifice cu privire la existenta unei astfel de situatii.

  60. Auditorul ar trebui sa ia in considerare modificarea raportului de revizuire prinadaugarea unui paragraf prin care sa sublinieze situatia de o incertitudine semnificativa(alta decat una care se refera la principiul continuitatii activitatii) pe care a sesizat-oauditorul, rezolvarea acesteia depinzand de evenimente ulterioare si care poate afectasituatiile financiare interimare.

  Alte consideratii61 Termenii misiunii includ angajamentul conducerii care stipuleaza ca orice document care

  contine o situatie financiara interimara ce indica faptul ca informatia a fost revizuita deauditorul entitatii, raportul de revizuire va fi de asemenea inclus in document. Dacaconducerea nu a inclus raportul de revizuire in document, auditorul analizeaza posibilitatea dea apela la sfatul unui jurist pentru a-l ajuta in determinarea masurilor adecvate incircumstantele date.

  62. Daca auditorul a elaborat un raport de revizuire modificat si conducerea a elaborat o situatie

  financiara interimara fara a include raportul de revizuire modificat in documentul ce continesituatia financiara interimara, analizeaza posibilitatea de a apela la sfatul unui jurist pentru a-lajuta in determinarea masurilor adecvate in circumstantele date si posibilitatea de a demisionadin angajamentul de auditare a situatiilor financiare anuale.

  63. Situatia financiara interimara, care consta intr-un set condensat de situatii financiare, nuinclude in mod necesar toate informatiile ce ar fi incluse intr-un set complet de situatiifinanciare, dar poate mai degraba prezenta o explicatie a evenimentelor si schimbarilor caresunt semnificative pentru intelegerea modificarilor intervenite in pozitia si evolutia financiara aentitatii dupa data raportarii anuale. Aceasta deoarece se presupune ca utilizatorii situatiilor

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  17/38

  financiare interimare vor avea acces la ultimele situatii financiare auditate, dupa cum se intamplain cazul entitatilor listate. In alte circumstante, auditorul discuta cu conducerea necesitatea casituatiile financiare interimare sa includa o declaratie care trebuie citita impreuna cu ultimelesituatii financiare auditate. In absenta unei astfel de declaratii, auditorul analizeaza daca, fara oreferire la ultimele declaratii financiare auditate, situatia financiara interimara induce ineroare in circumstantele date, si analizeaza implicatiile asupra raportului de revizuire.

  Documentatia64. Auditorul ar trebui sa intocmeasca o documentatie de revizuire care sa fie suficienta si

  adecvata pentru a furniza o baza pentru concluzia auditorului si pentru a furniza probecare sa ateste ca revizuirea a fost realizata in conformitate cu acest ISRE si cererileprivind legislatia si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile. Documentatia ajuta unauditor experimentat care nu a avut nici o legatura anterioara cu misiunea sa inteleaga natura,momentul si intinderea investigatiilor efectuate, precum si procedurile analitice si alte

  proceduri de revizuire aplicate, informatia obtinuta, precum si alte aspecte semnificativeanalizate pe parcursul revizuirii, inclusiv modul in care au fost rezolvate situatiile in cauza.

  Data intrarii in vigoare65. Acest ISRE intra in vigoare pentru revizuirea situatiilor financiare interimare aferente

  perioadelor incepand cu 15 decembrie 2006. O adoptare preliminara a acestui ISRE este permisa.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  18/38

  Perspectiva asupra sectorului public

  1. Paragraful 10 stipuleaza ca auditorul si clientul trebuie sa cada de comun acord asupratermenilor misiunii. Paragraful 11 explica faptul ca o scrisoare de angajament ajuta laevitarea neintelegerilor privitoare la natura misiunii si, in particular, la obiectivul si aria deaplicabilitate a revizuirii, la responsabilitatile conducerii, la responsabilitatile auditorului, la

  asigurarea obtinuta, si la natura si forma raportului. Legislatia sau reglementarile privitoarela misiunile de revizuire din sectorul public de obicei recomanda numirea unui auditor pe o perioada mai indelungata de timp. In consecinta, scrisorile de angajamente pot sa nureprezinte o practica prea raspandita in sectorul public. Totusi, o scrisoare de angajamentcare face referire la aspectele mentionate in paragraful 11 poate fi de folos atat unui auditordin sectorul public, cat si clientului. Asadar, auditorii din sectorul public iau in considerare

  posibilitatea de a ajunge la o intelegere cu clientul asupra misiunii de revizuire prinintermediul unei scrisori de angajament.

  2. In sectorul public, obligatia statutara a auditorului se poate extinde si la alte sarcini, cum ar firevizuirea unei situatii financiare interimare. Cand se intalneste acest caz, auditorul din

  sectorul public nu poate evita o aceasta obligatie si, in consecinta, poate sa nu aiba

  posibilitatea de a nu accepta (vezi paragraful 50) sau de a se retrage dintr-o misiune derevizuire (vezi paragrafele 36 si 40(b)). Auditorul din sectorul public poate sa nu aiba posibilitatea de a se retrage din misiunea de auditare a situatiilor financiare anuale (vezi paragrafele 40(c)) si 62).

  3. In paragraful 41 se discuta despre responsabilitatile auditorului in cazul in care acesta sesizeaza un aspect care il face sa creada ca exista o frauda sau o neconformitate a entitatii culegile sau reglementarile in vigoare. In sectorul public, auditorului i se poate cere saindeplineasca cerintele statutorii sau alte cerinte cu caracter de reglementare, conform caroratrebuie sa raporteze aceste aspecte autoritatilor de reglementare sau altor autoritati publice.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  19/38

  Anexa 1

  Exemplu de scrisoare de angajament pentru revizuirea unor situatiifinanciare interimare

  Scrisoarea urmatoare are scopul de a oferi indrumari si trebuie avute in vedere si consideratiile din paragraful 10 al acestui ISRE si va trebui adaptata in conformitate cu cerintele si circumstantelefiecarei situatii.

  Catre Consiliul de Administratie (sau reprezentantii conducerii superioare)

  Va trimitem aceasta scrisoare pentru a va confirma intelegerea noastra cu privire la termenii siobiectivele misiunii de a revizui bilantul financiar interimar al entitatii la data de 30 iunie 20X1, contulde profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar pentru perioada de 6 luni care s-a incheiat.

  Revizuirea noastra va fi efectuata in conformitate cu Standardul international pentru misiuni derevizuire 2410 , Revizuirea situatiilor financiare interimare realizata de un auditor independent alentitatii emis de Comitetul International al Standardelor de Audit si Asigurare, avand drept obiectivfurnizarea unei baze de raportare in situatia in care am sesizat un aspect care ne face sa credem casituatiile financiare interimare nu au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative, inconformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referinta la jurisdictia sautara de origine a raportarii financiare atunci cand cadrul de raportare financiara folosit nu esteStandardele Internationale de Raportare Financiara]. O asemenea revizuire consta in realizarea deinvestigatii, in special asupra persoanelor responsabile cu aspectele financiar-contabile, si aplicarea

  procedurilor analitice si a altor proceduri de revizuire si nu necesita, in mod obisnuit, o coroborare ainformatiilor obtinute. Aria de aplicabilitate a revizuirii unei situatii financiare interimare este in modsubstantial mai redusa fata de aria de aplicabilitate a unui audit efectuat in conformitate cuStandardele Internationale de Audit, al carui obiectiv este exprimarea unei opinii cu privire la situatiilefinanciare si, din acest motiv, noi nu ne vom exprima o astfel de opinie.

  Ne propunem sa raportam asupra situatia financiara interimara dupa cum urmeaza:

  [Se include o mostra de raport]

  Responsabilitatea pentru situatia financiara interimara, inclusiv pentru prezentarile adecvate deinformatii, revine conducerii entitatii. Aceasta include conceperea, implementarea si mentinerea unuisistem de controlului intern relevant pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare interimarecare nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea

  politicilor contabile adecvate si realizarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.Ca parte a revizuirii noastre, vom cere declaratii in scris din partea conducerii cu privire laafirmatiile facute in legatura cu revizuirea. Vom cere de asemenea ca acolo unde exista un documentce contine o situatie financiara interimara si care indica faptul ca situatia financiara interimara a fostrevizuita, raportul sa fie de asemenea inclus in document.

  O revizuire a situatiilor financiare interimare nu ofera asigurari ca vom sesiza toate aspectelesemnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Mai mult decat atat, nu este sigur camisiunea noastra poate detecta existenta unor fraude, a unor erori sau a unor acte ilegale. Oricum, vavom informa cu privire la orice aspect semnificativ sesizat de noi.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  20/38

  Suntem nerabdatori sa colaboram pe deplin cu personalul dumneavoastra si ne exprimam incredereaca ne vor pune la dispozitie orice situatie, document sau orice alta informatie necesara revizuiriinoastre.

  [Se adauga aici informatiile aditionale cu privire la plata si modalitati de plata.]

  Aceasta scrisoare ramane valabila si in anii urmatori exceptand situatiile cand este incheiata,

  amendata sau inlocuita (daca este cazul).

  Rugam semnati prezentul exemplar si trimiteti-ne copia atasata a acestei scrisori pentru a ne indicafaptul ca este in conformitate cu modul in care ati inteles dumneavoastra aranjamentele facute pentrurevizuirea de catre noi a situatiilor financiare.

  Am luat la cunostinta in numele entitatii ABC

  (semnatura)

  Numele si Functia

  Data

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  21/38

  Anexa 2

  Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi cand efectueaza o revizuire a situatiilorfinanciare interimare

  In continuare sunt prezentate cateva exemple de proceduri analitice pe care auditorul le poate lua inconsiderare cand efectueaza o revizuire a situatiei financiare interimare:

  Compararea situatiilor financiare interimare cu situatia financiara interimara a perioadei imediat precedente, cu situatia financiara interimara a aceleiasi perioade interimare a anului fiscal precedent, cu situatia financiara interimara pe care conducerea o preconizeaza pentru perioadacurenta, si cu cele mai recent auditate situatii financiare anuale.

  Compararea situatiei financiare interimare curente cu rezultatele anticipate, cum ar fi bugeteleactuale si bugetele previzionate (de exemplu, compararea bilanturilor taxelor si relatia dintre

  provizioanele pentru taxele pe venit si venitul neimpozat in situatia financiara interimaracurenta cu informatia corespunzatoare in (a) bugete, folosind ratele previzionate, si (b) informatiafinanciara pentru perioadele anterioare).

  Compararea situatiei financiare interimare curente cu informatiile non-financiare relevante.

  Compararea sumelor inregistrate, sau a indicilor ce au rezultat pe baza sumelor inregistrate, cuasteptarile emise de auditor. Auditorul emite astfel de expectante prin identificarea si dezvoltarearelatiilor a caror existenta este rezonabil sa fie previzionata, bazandu-se pe intelegerea entitatii si asectorului de activitate in care aceasta opereaza.

  Compararea indicilor si a indicatorilor perioadei interimare curente cu acelea ale entitatilor dinacelasi sector de activitate.

  Compararea relatiilor dintre elementele situatiei financiare interimare curente cu relatiile dintreelementele corespunzatoare din situatiile financiare interimare intocmite pentru perioadeleanterioare, de exemplu, cheltuielile pe categorii, ca procent din vanzari, active pe categorii, ca

  procentaj din activele totale si procente ale schimbului in vanzari si ale schimbului in creante.

  Compararea datelor dezagregate. In continuare sunt prezentate cateva exemple ale modurilorcum pot fi dezagregate datele:

  o Pe perioade, de exemplu, veniturile sau cheltuielile pot fi dezagregate in sume semestriale, lunaresau saptamanale.

  o Pe baza liniei de produs sau a sursei de venit.o Pe baza locatiei, de exemplu, per componentao Pe baza atributelor tranzactiei, de exemplu, venitul generat de designeri, arhitecti sau

  mestesugari.o Pe baza mai multor atribute ale tranzactiei, de exemplu, vanzarile clasificate dupa produs si

  dupa luna in care au avut loc.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  22/38

  Anexa 3

  Exemple de scrisori cu declaratii ale conducerii

  Urmatoarea scrisoare nu se vrea a fi o scrisoare standard. Declaratiile conducerii vor varia de la oentitate la alta si de la o perioada interimara la alta.

  (Antetul entitatii)

  (Catre auditor) (Data)

  Paragrafele de deschidere, in cazul in care situatiile financiare interimare cuprind situatii financiarecondensate:

  Aceasta scrisoare de declaratie va este furnizata in legatura cu revizuirea bilantului condensat alentitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si cu situatiile condensate aferente privitoare la venituri,modificari de capital si fluxuri de numerar pe perioada de trei luni care s-a incheiat la acea data, inscopul exprimarii unei concluzii in care sa se precizeze daca ati sesizat vreun aspect care va face sacredeti ca situatiile financiare interimare nu au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative, inconformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referinta la jurisdictia sautara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu estereprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

  Va aducem la cunostinta responsabilitatea ce ne revine privitor la intocmirea si prezentarea situatiilorfinanciare interimare in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

  Paragrafele de deschidere, in cazul in care situatiile financiare interimare cuprinde un set complet desituatii financiare cu scop general, intocmite in conformitate cu cadrul de raportare financiaraconceput sa ofere o imagine fidela:

  Aceasta scrisoare de declaratie va este furnizata in legatura cu revizuirea bilantului entitatii ABC ladata de 31 martie, 20X1 si cu situatiile aferente privitoare la venituri, modificari de capital si fluxuri denumerar pe perioada de trei luni care s-a incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabilesemnificative precum si al altor note explicative in scopul formularii unei concluzii in care sa se

  precizeze daca ati sesizat vreun aspect care va face sa credeti ca situatiile financiare interimare nuofera o imagine fidela (sau nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative) pozitiafinanciara a entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, precum si evolutia financiara si fluxurile denumerar in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la

  jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiarafolosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

  Va aducem la cunostinta responsabilitatea noastra privitor la o prezentare adecvata a situatiilorfinanciare interimare in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

  Confirmam ca urmatoarele declaratii sunt date cu bunavointa si increderea noastra:

  Situatia financiara interimara la care s-a facut referire mai sus a fost intocmita si prezentata inconformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  23/38

  V-am pus la dispozitie toate registrele de contabilitate si documentatia aferenta, si toate minutelesedintelor actionarilor si ale Consiliului de administratie (in speta ale sedintelor care au avut locla [introduceti data la care au avut loc]).

  Nu exista tranzactii semnificative care nu au fost inregistrate corespunzator in registrele noastrecontabile pe baza carora s-au intocmit situatiile financiare interimare.

  Nu am identificat nici o neconformitate, existenta sau posibila, cu prevederile legale sau cu

  reglementarile, care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare interimare. Ne asumam responsabilitatea privitoare la conceperea si implementarea sistemului de controlul

  intern in vederea prevenirii si detectarii fraudei si erorii. V-am prezentat toate faptele semnificative cu privire la fraudele cunoscute sau suspectate care

  pot sa fi afectat entitatea. V-am prezentat rezultatele evaluarilor noastre asupra riscului ca situatiile financiare interimare sa

  contina denaturari semnificative datorate fraudei. Consideram ca denaturarile necorectate cuprinse in documentul atasat, luate atat individual, cat

  si agregate, nu au avut efecte semnificative asupra situatiei financiare interimare luate inansamblu.

  Va confirmam ca informatiile furnizate privitoare la identificarea partilor afiliate sunt complete. Urmatoarele informatii au fost inregistrate corespunzator si, cand a fost cazul, au fost prezentate

  adecvat in cadrul situatiei financiare interimare:

  o Tranzactiile cu partile afiliate, incluzand aici vanzarile, achizitiile, imprumuturilerambursabile, transferurile, contractele si garantiile de leasing, precum si sumele primitede la partile afiliate sau achitate catre acestea;

  o Garantiile, fie in scris sau oral, de care entitatea este raspunzatoare; si

  o Contractele si optiunile de rascumparare a activelor vandute anterior.

  Prezentarea informatiilor cu privire la masurarea valorii juste a activelor si datoriilor sunt in

  conformitate cu [se indica aici cadrul aplicabil de raportare financiara]. Presupunerile pe care le-am emis reflecta intentia si capacitatea noastra de a realiza actiuni specifice in numele entitatii,atunci cand acestea erau relevante pentru masurarea sau prezentarea valorii juste.

  Nu avem nici un plan sau intentie care ar putea afecta in mod semnificativ valoarea sauclasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare interimare.

  Nu avem nici un plan de a abandona anumite categorii de produse sau alte planuri ori intentii caresa poata duce la stocuri invechite sau excesive si nici un stoc nu este evaluat la o valoare mai maredecat valoarea realizabila.

  Entitatea are documente justificative pentru toate bunurile ei, neexistand bunuri puse drept garantiisau ipotecate.

  Am inregistrat sau prezentat, dupa caz, toate obligatiile, atat cele actuale, cat si cele contingente

  [Se adauga toate declaratiile suplimentare ce au legatura cu noile standarde de contabilitateimplementate pentru prima oara si analizeaza declaratiile suplimentare cerute de un StandardInternational de Auditare recent, care sunt relevante pentru situatiile financiare interimare.]

  Cu toata buna noastra credinta si conform informatiilor detinute, nu au existat evenimente ulterioare,de la data incheierii bilantului contabil si pana la data acestei scrisori, care sa determine necesitateaunor ajustari sau prezentari in cadrul situatiei financiare interimare mai sus mentionate.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  24/38

  ____________________

  (Director Executiv)

  ____________________

  (Director Financiar)

  Anexa 4

  Exemple de rapoarte de revizuire a situatiilor financiare interimare

  Set complet de situatii financiare cu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru deraportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

  Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

  (Destinatarul)

  Introducere

  Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si unsumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative.3 Conducerea esteresponsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare in

  conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra estede a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuireanoastra.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  3 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare..

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  25/38

  Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410,Revizuirea situatiilor financ iare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii . Orevizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra

  persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativmai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si,

  prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Concluzie

  Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem ca situatiilefinanciare interimare anexate nu ofera o imagine fidela (sau nu prezinta cu fidelitate, sub toateaspectele semnificative,) pozitia financiara a entitatii la data de 31 martie, 20X1, evolutia ei financiarasi fluxurile de numerar pentru perioada de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [cadrulaplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului deraportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de StandardeleInternationale de Raportare Financiara].

  AUDITOR

  Data

  Adresa

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  26/38

  Alta situatii financiare interimare (vezi paragraful 43(j))

  Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

  (Destinatarul adecvat)

  Introducere

  Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 sideclaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor denumerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.4 Conducerea este responsabila pentruintocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrulaplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoareasupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410,Revizuirea situatiilor financi are interimare efectuata de un auditor independent al entitatii . Orevizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra

  persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativmai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si,

  prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Concluzie

  Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem ca situatiilefinanciare interimare anexate nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu[cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadruluide raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de StandardeleInternationale de Raportare Financiara].

  AUDITOR

  Data

  Adresa

  4 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  27/38

  Anexa 5

  Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie cu rezerve pentru abaterea de la cadrulaplicabil de raportare financiara

  Set complet de situatii financiare cu scop general intocmit in conformitate cu un cadru deraportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

  Raport privind revizuirea situatiilor financiare interimare

  (Destinatarul)

  Introducere

  Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si unsumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative.5 Conducerea esteresponsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare inconformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra estede a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuireanoastra.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410,Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii . Orevizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra

  persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ

  mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Bazele unei concluzii cu rezerve

  Bazandu-ne pe informatiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din proprietate si dindatoriile pe termen lung anumite obligatii de leasing, care noi consideram ca ar trebui capitalizate inconformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Aceasta informatie indicafaptul ca, daca aceste obligatii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietateaar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ si venitul net si castigurile per

  actiune ar fi crescut (scazut) cu _______ $, _______ $, _______ $, si _______ $, pe perioada de treiluni incheiata la acea data.

  Concluzie cu rezerve

  5 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare..

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  28/38

  Bazandu-ne pe revizuirea noastra, exceptie facand aspectele descrise in paragraful anterior, nu amsesizat nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu ofera o imaginefidela (sau nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,) pozitia financiara a entitatii ladata de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente

  perioadei de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil deraportare financiara, inclusiv referinte la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportarefinanciara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de StandardeleInternationale de Raportare Financiara].

  AUDITOR

  Data

  Adresa

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  29/38

  Alta situatii financiare interimara (vezi paragraful 43(j))

  Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

  (Destinatarul)

  Introducere

  Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 sideclaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor denumerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.6 Conducerea este responsabila pentruintocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrulaplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoareasupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410,Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii . Orevizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra

  persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativmai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si,

  prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Bazele unei concluzii cu rezerve

  Bazandu-ne pe informatiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din proprietate si dindatoriile pe termen lung anumite obligatii de leasing, care noi consideram ca ar trebui capitalizate inconformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Aceasta informatie indicafaptul ca, daca aceste obligatii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietateaar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ si venitul net si castigurile peractiune ar fi crescut (scazut) cu _______ $, _______ $, _______ $, si _______ $, pe perioada de treiluni incheiata la acea data.

  Concluzie cu rezerve

  Bazandu-ne pe revizuirea noastra, exceptie facand aspectele descrise in paragraful anterior, nu amsesizat nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu sunt intocmitein conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv referinte la

  jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiarafolosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

  6 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  30/38

  AUDITOR

  Data

  Adresa

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  31/38

  Anexa 6

  Exemple de rapoarte de revizuire cu concluzie cu rezerve pentru limitarea ariei deaplicabilitate neimpuse de conducere

  Set complet de situatii financiare cu scop general intocmite in conformitate cu cadrul deraportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

  Raport de revizuire a situatiei financiare interimare

  (Destinatarul adecvat)

  Introducere

  Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si unsumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative.75 Conducerea este

  responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare inconformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra estede a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuireanoastra.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  Cu exceptia aspectelor prezentate in paragraful urmator, am efectuat revizuirea in conformitate cuStandardul international pentru misiuni de revizuire 2410, Revizuirea situatiilor financiareinterimare efectuata de un auditor independent al entitatii . O revizu ire a situatiilor financiareinterimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru

  situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri derevizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unuiaudit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem saobtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrulunui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Bazele pentru o concluzie cu rezerve

  In urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus inregistrarile conturilor decreante, ne-am gasit in incapacitatea de a duce la bun sfarsit revizuirea noastra cu privire la conturilede creante totalizand ______$, incluse in situatia financiara interimara. Entitatea deruleaza actiuni de

  reconstituire a acestor inregistrari si nu este sigur ca aceste inregistrari vor confirma suma mentionatamai sus si suma reprezentand conturile necolectibile. In situatia in care am fi reusit sa incheiem

  7 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare..

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  32/38

  revizuirea conturilor de creante, ar fi fost posibil sa sesizam unele aspecte care sa indice ca estenecesara efectuarea ajustari ale situatiilor financiare interimare.

  Concluzie cu rezerve

  Cu exceptia ajustarilor efectuate asupra situatiilor financiare interimare pe care le-am fi putut

  considera necesare daca nu ar fi fost situatia descrisa mai sus, bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nuam sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem situatiile financiare interimare anexate nu ofera oimagine fidela (sau nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,) pozitia financiara aentitatii la data de 31 martie, 20x1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numeraraferente perioadei de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [se precizeaza cadrulaplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului deraportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de StandardeleInternationale de Raportare Financiara].

  AUDITOR

  DataAdresa

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  33/38

  Alte situatii financiare interimare (vezi paragraf 43(j))

  Raport privind revizuirea situatiilor financiare interimare

  (Destinatarul adecvat)

  Introducere Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 sideclaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor denumerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.8 Conducerea este responsabila pentruintocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrulaplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoareasupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

  Aria de aplicabilitate a revizuirii

  Cu exceptia aspectelor prezentate in paragraful urmator, am efectuat revizuirea in conformitate cuStandardul international pentru misiuni de revizuire 2410, Revizuirea situatiilor financiareinterimare efectuata de un auditor independent al entitatii . O revizuire a situatiilor financiareinterimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentrusituatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri derevizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unuiaudit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem saobtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrulunui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

  Bazele pentru o concluzie cu rezerve

  In urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus inregistrarile conturilor decreante, ne-am gasit in incapacitatea de a duce la bun sfarsit revizuirea noastra cu privire la conturilede creante totalizand ______$, incluse in situatia financiara interimara. Entitatea deruleaza actiuni dereconstituire a acestor inregistrari si nu este sigur ca aceste inregistrari vor confirma suma mentionatamai sus si suma reprezentand conturile necolectibile. In situatia in care am fi reusit sa incheiemrevizuirea conturilor de creante, ar fi fost posibil sa sesizam unele aspecte care sa indice ca estenecesara efectuarea ajustari ale situatiilor financiare interimare.

  Concluzie cu rezerve

  Cu exceptia ajustarilor efectuate asupra situatiilor financiare interimare pe care le-am fi pututconsidera necesare daca nu ar fi fost situatia descrisa mai sus, bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nuam sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem situatiile financiare interimare anexate nu suntintocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil deraportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare

  8 Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fostinregistrate situatiile financiare interimare.

 • 8/12/2019 Standardul International Pentru Misiuni de Revizuire 2410

  34/38

  financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationalede Raportare Financiara].

  AUDITOR

  Data

  Adresa

  Anexa 7

  Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie contrara datorata abaterii de la cadr


Recommended