Transcript
 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  1/15

  ŽENE POM ŽU PRVE

  kratki vodič kroz aktivističku i psihosocijalnu podršku uprevazilaženju kriznih situacija

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  2/15

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  3/15

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  4/15

  Drage i dragi,

  U toku majskih poplava 2014. godine, jedna odglavnih aktivnosti koja je izostala i koja je do-

  brim delom zanemarena bila je psihološka po-drška pogođenom stanovništvu. Ovaj vidpodrške pokazao se kao najpotrebniji deci i že-nama koje dominantno brinu o deci za vremevanredne situacije.

  Naša organizacija i naše aktivistkinje i aktivisti imaju iskustvo u pružanjupsihološke pomoći ranjivim kategorijama, i ovim projektom želeli smo dato iskustvo stavimo u funkciju obezbeđivanja lokalne zajednice u potenci-

   jalnim budućim kriznim situacijama.Našim projektom smo pružili obuku iz prve psihološke pomoći koja po-drazumeva obezbeđivanje osećaja sigurnosti, umiravanje, obezbeđenjeosećaja sopstvene efikasnosti i efikasnosti zajednice, podsticanje uspostavl-

   janja osećaja samokonotrole, promovisanje povezanosti i ulivanja nade.Ova znanja prvenstveno su korisna volonterkama koje učestvuju u poma-ganju u prihvatnim centrima, i naročito ženama koje su iz pogođenih

  područja.

  Pred vama je priručnik koji će Vam dati smernice za ponašanje u kriznimsituacijama koje treba da doprinese smislenijem i konkretnijemuključivanju žena u zaštiti od dodatnih stresova, aktivnoj pomoćiukućanima u mobilizaciji unutrašnjih snaga, lakšem uspostavljanju nivoufunkcionisanja iz perioda pre krize, sprečavanju ili ublažavanju budućeg

  neprilagođenog ponašanja i emocionalnih slomova, efikasnijem oporavku.

  Ovaj priručnik od jednake je koristi i muškarcima i ženama na više nivoa.Uloga žena u kriznim situacijama uslovljena je drušvenim i biološkim ra-zlikama među polovima. Baš tako, uslovljeno je i njihovo ponašanje.Međusobno razumevanje i prihvatanja ovih uloga, i aktivan rad na većemrazumevanju doprinose efikasnijem odgovoru zajednice u potencijalnimkrizama.

  Snežana Milčić,predsednica UG Zajedno zajedno

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  5/15

  Drage i dragi,

  Pred vama je priručnik koji ima za cilj da un-apredi odgovor lokalne zajednice u vanrednim

  situacijama, bilo one njima pogođene, ili bilesolidarne sa pogođenima.Priručnik je napisan na osnovu iskustavastečenih tokom poplava koje su pogodile Srbijuu maju 2014. godine. Naša organizacija jedna

   je od prvih koja se uključila u pružanje pomoći stanovništvu pogođenompoplavama. U saradnji sa onima koji su radili na terenu, ljudima izrazličitih profesija koji su učestvovali u različitim aktivnostima tokompružanja podrške pogođenima poplavama, ovaj priručnik treba da pružiinformacije koje će biti od koristi u slučaju potencijalnih novih katastrofa.

  Trudili smo se da svoje iskustvo, i iskustvo volontera i volonterki i drugihorganizacija sistematizujemo, uprostimo i približimo ga svima koji žele danjihova reakcija sutra bude efikasnija. Na taj način, posledice koje katas-trofe ostavljaju za sobom mogu biti manjeg obima, i lakše sanirane.

  Podsećamo da ovakvi priručnici dodatno dobijaju na vrednosti kada državai sve njene institucije potencijalne katastrofe dočekaju pripremljene. Uzpreventivni rad, to je najvažniji aspekt minimalizacije rizika. Mi, i našepartnerske organizacije, neće odustati od zagovaranja da država budespremna za potencijalne katastrofe u budućnosti.

  Projekat koji smo realizovali u fokusu ima žene. Njihov doprinos u kriznimsituacijama je veliki, a često potpuno zanemaren. Razlike između žena imuškaraca uslovljene su dvostruko – društveno i biološki. Te razlike uslovl- javaju reakcije žena u kriznim situacijama i nose sa sobom različite rizike.Kroz naš projekat, ženama kao nositeljkama oporavka od katastrofeponuđeni su alati za lično jačanje, proaktivno delovanje u zajednici i modeliaktivističkog (samo)organizovanja i povezivanja u zajednici.

  Luka Božović,trener

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  6/15

  MAPIRANJE SAVEZNIKA

  U Oksfordsom rečniku jedna od definicija reči savezništva je i „kombino-vanje ili ujedinjavanje resursa sa drugima radi zajedničke dobiti“. Saveznik

   je onaj sa kime se ujedinjujete. Nema veće krizne situacije od rata, a sviznamo ko se Saveznicima nazivao u tom ratu. U svakoj kriznoj situacijisaveznici su vaša najvažniji resurs.

  Ko su saveznici?

  Saveznici su one organizacije i institucije koje su na direktan i indirektan

  način povezani sa vama ili kriznom situacijom. Njihovi motivi mogu bitirazličiti – zakonska obaveza da se uključe (neke institucije), poboljšanjeslike u javnosti ili društvena odgovornost (kompanije), solidarnost (nevla-dine organizacije), itd.

  Šta je mapa saveznika?

  Mapa saveznika je prikaz vaših saveznika u određenom poslu, u ovomslučaju u kriznoj situaciji. Način predstavljanja saveznika može da buderazličitim bojama u zavisnosti od uloge, mogu da budu bliže ili dalje vamana mapi, i sve to zavisi od vas.

  Šta mapa saveznika treba da sadrži?

  Tehnički gledano, govorimo o listi svih zainteresovanih strana (stakehold-era) koja je dodatno razvijena da vam olakša i ubrza funkcionisanje ukriznoj situaciji. Idealno je da saveznike podelite u određene kategorije –na primer institucije, medije, nevladin sektor i korporativni sektor. Svakuod ovih kategorija možete razgranati na podkategorije, pa tako institucijemožemo da podelimo na lokalne, regionalne i republičke pa onda dalje nainspekcije, izvršnu vlast, konkretne organe i tela.

  Dobra mapa saveznika ima ubeleženo i to šta je uloga određenih saveznikai koje su njegove nadležnosti. Na primer, banke mogu biti izvor volontera jer gaje volontersku kulturu unutar organizacije, a krizni

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  7/15

  a krizni štab opštine ili grada ima određene zakonske obaveze koje koristiu kriznoj situaciji.

  Šta je benefit korišćenja mape saveznika?

  Glavni benefit je bolja organizovanost u trenucima dok je ona prekopotrebna jer, između ostalog, i štedi vreme. U kriznim trenucima nematevremena da raspravljate ko je za nešto nadležan, kako ko može da po-mogne, i šta je čija uloga. Ako imate unapred pripremljenu mapusaveznika, to ćete već znati. Uparivanjem mape saveznika sa mrežom kon-takata lako će vas dovesti do odgovornih osoba, ili osoba koje „završavajuposao“.

  Ovde ide citat zašto je mapasaveznika bila važna, i kako se topokazalo u praksi za vreme poplava2014. godine. Slika će biti učesnika/ce

  Luka, Vračar 

  “Posle toga je citat o benefitu

  treninga, odnosno, šta je to što će

  sledeći put biti urađeno drugačije inaravno opet slika.Snežana, Vračar 

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  8/15

  MREŽA KONTAKATA

  Umrežavanje je važno za rad bilo koje organizacije, pa čak i za uspeh in-dividue, i svi to rade, svesno ili ne. Kao i većinu stvari koje su korisne, aradimo ih nesvesno, kvalitet raste kada shvatite da nešto radite, i počneteda to strukturišete. Zato je važno da vaša mreža kontakata ima neku struk-turu i da bude u funkciji vašeg posla. U kriznim situacijama, mreža kon-takata se pokazuje kao jako korisna, jer olakšava kruženje proverenihinformacija, kvalitetniju komunikaciju tima unutar sebe i ka spolja i,možda i najvažnije, brže rešavanje problema.

  Šta je mreža kontakata?

  Ukratko, mreža kontakata je šematski prikaz kontakata koji vaš tim ima,strukturisana tako da vam olakšava komunikaciju i omogućava da dođetedo donosioca odluka ili ljudi koji vam mogu pomoći brže i efikasnije. Ukriznoj situaciji, nećete imati puno vremena da tražite kontakte i dolazite

  do nekoga, a dragoceno vreme vam štedi mreža.

  Kako strukturisati mrežu kontakata?

  Mrežu kontakata strukturišete u zavisnosti od toga za šta je koristite. Uslučaju kriznih situacija vaša mapa saveznika je dragocena, a njena vred-nost raste kada je povežete sa mrežom kontakata. Dakle, mrežu kontakatarazvijajte po principima po kojima ste razvili mapu saveznika.

  Šta je sadržaj mreže kontakata?

  Dobra mreža kontakata omogćava vam da brzo dođete do vaših saveznikai različitih stakeholder-a (zainteresovanih strana). Obično se mreža kon-

  takata razvija u tri do pet grana (na primer: mediji, NVO, partije, institu-cije), a u sledećem koraku se popisuju konkretnije stvari (konkretne partije,mediji, NVO). Međukorak koji može da olakša je da se primarne grane

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  9/15

  specijalizuju (npr. medije podelimo na elektronske i tradicionalne, partijena vlast i opoziciju, a institucije na lokalne i republičke, itd.). Poslednjikorak je imenovnje osobe koja je kontakt i upisivanje kontakta uz svakuizlistanu stavku u mreži kontakata.

  “Ovde ide citat da im je falila mrežakontakata prošle godine za vremepoplava. Slika će biti učesnika/ce

  Luka, Vračar 

  “Ovde bi išlo to kako će sve kon-

  takte koje imaju iz 2014. sada samostrukturisati u mrežu kontakata, inaravno, opet, slika učesnice.Snežana, Vračar 

  Šema po kojoj mreža kontakata može da se razvije 

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  10/15

  KOMUNIKACIJA

  Svaki vid ponašanja u javnosti predstavlja neku vrstu komunikacije, biloverbalne, bilo neverbalne. Zato je komunikacija primarni socijalni proceskoji se odvija svakodnevno. Njena važnost u kriznim situacijama jeizuzetna, jer od nje može zavisiti da li će biti panike, da li će kružiti ovakveili onakve informacije, i u krajnjem slučaju, kako će se ljudi ponašati.

  Kanal komunikacije

  Elementi u procesu komunikacije

  Važno je koristiti dobar kanal komunikacije za slanje poruka ako želimoda one stignu do ciljne grupe. Upravo cilna grupa daje odgovor na pitanjeo izboru kanala. Primera radi, nećemo studentima slati pismo nego ćemo

  koristiti društvene mreže. U kriznim situacijama važno je imati brze i pouz-dane kanale komunikacije. U nekim krizama pouzdanost je najveći problem– na primer, slanje SMS-a je besmisleno ako ljudi nemaju baterije na tele-fonu. Suštinski, ovo je moguće preduprediti preventivnim radom, odnosnoblagovremenim obaveštavanjem građana/ki šta da rade u slučaju krize.

  Kakve informacije treba da šaljemo?

  Dobra informacija, naročito u kriznoj sitaciji, mora biti pouzdana, precizna,istinita i jasna. Važno je da je sročena jasnim jezikom razumljivim ciljnoj

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  11/15

  grupi, i da je dovoljno precizna da ne ostavlja previše prostora zatumačenje ili drugačija značenja. Pouzdanost i istinitost idu ruku pod rukuu kriznim situacijama, jer davanje nepouzdane ili netačne informacije možei ugroziti nečiji život. Imajte na umu da u kriznoj situaciji i brzina slanja

  informacije igra ulogu. Kanale komunikacije definišite u napred.Barijere u komunikaciji

  Od različitih interesovanja i ciljeva u procesu komunikacije, do lošeg izborakanala komunikacije, ili različitog značenja koje se pridaje poruci koju šal-

   jete, sve to može da bude izvor nesporazuma i barijera u komunikaciji.Kako to izbeći? Jednostavno – dobrim izborom kanala komunikacije ivođenjem računa o tome kakva treba biti informacije koju šaljete.

  Kada zubaru, biologu i matematičaru kažete reč “koren”, oni neće imati istu asocijaciju.

  Vodite računa o rečima koje koristite! 

  “Ovde ide citat kako je komunikacijaizgledala za vreme poplava 2014.

  godine. Slika će biti učesnika/ceLuka, Vračar 

  Onda opet nešto upečatljivo otome šta je naučeno i šta će se pri-meniti sledeći put.Snežana, Vračar 

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  12/15

  TIMSKE ULOGE

  Timski rad je gotovo neophodan za uspešano delovanje u kriznim situaci- jama, a jasne timske uloge u mnogome pomažu i podižu efikasnost ikvalitet rada. Određivanje timskih uloga može se raditi na više načina, alivažno je znati šta je čiji posao u timu, i svakome naći mesto na kome dajenajveći doprinos timu.

  Zašto ne možemo bez uloge?

  Tvorac jednog od najpoznatijih testova za određivanje uloge u timu drMeredit Belbin postavio je pitanje „Da li želite skup blistavih umova ili blis-tavi skup umova?“. Odgovor je jasan – želite drugo, da vaš tim maksimizujesvoj uspeh i radi najefikasnije moguće. Uloge pomažu u tome na taj načinšto svačije znanje i sposobnosti iskoristite na najbolji mogući način.

  Zašto ne možemo bez uloge?

  U kriznim situacijama često je efikasnost ključna za uspeh i postianje cil- jeva, bilo da se radi o dostavi humanitane pomoći, ili se radi o evakuacijistanovništva. Ako se zna šta ko radi dobro, šta je čiji posao, i to se poštuje,uspeh je zagarantovan. Situacije u kojima nešto nije urađeno jer se nijeznalo čiji je posao da to uradi su nešto što niko ne želi u trenutku krize.To se izbegne jasnom podelom uloga i poslova.

  Kako podeliti uloge?

  Postoji više načina podele uloga – od „šest mislećih šešira“ Edvarda deBonoa do pomenutom Belbinovog testa. Svi su dostupni na internetu iuvek možete da ih uradite u okviru svog tima. Pošto govorimo o kriznojsituaciji, bitno je da je ne dočekate nespremni, odnosno da imate unapred

  definisane uloge. Preventivno delovanje podrazumeva i pripremu vašegtima, a to znači i podelu uloga.

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  13/15

  Podela poslova?

  U odnosu na to koje uloge pripadaju ljudima, poslovi koje valja uraditi sedelegiraju unutar tima. Posao bi trebalo da bude u skladu sa ulogom kojučlan ili članica tima imaju. Na primer, osoba za komunikaciju će se pri-marno baviti mrežom kontakata, a ne recimo volonterima i volonterkama.

  “ Najverovatnije će biti jedan citatkoji ima samo pozitivnu stranutreninga i podele posla, i pominje Bel-binov test.Snežana, Vračar 

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  14/15

 • 8/18/2019 Project Žene Pomažu Prve

  15/15