Transcript
Page 1: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

Godina IX, broj 198 - 01.10.2012. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM (bez PDV-a)

Foaje Doma

kulture ponovo u

funkciji

Nakon tromjesečne rekonstrukcije i ulaganja od oko 150.000,00 KM

SPORTSKA DVORANA KAKANJ DOBILA NOVI SJAJ

Predizborne poruke u Čombetovom stilu

Glasajte za nas, glasajte za nas...

Nekako pred izbore

Na našoj opštini je u toku realizacija na desetine

infrastrukturnih projekata

Humanost radnika Termoelektrane

Zahvalnice za višestruke darivatelje krvi

Zahvaljujući uposlenicima JU za kulturu i obrazovanje

Page 2: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

2 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Page 3: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 3

KAKA

NJSK

E NOV

INE

koje treba rea-lizirati. Došlo je vrijeme da ovaj grad bude jedinstveniji za dobrobit svih nas. Nas dobrih ljudi.

Znate li da u Turskoj, u općinskim vi-jećima, mogu biti samo kandidati koji nisu zaposleni. U toj nam pri-jateljskoj zemlji je takav zakon. Ko ne vjeruje nek’ pita! Kod nas je obrnuto. Mnogi imaju posao i na-laze se na listama i daju obećanja da će stipendirati studente. 300 njih je već istipendirano i nalaze se na Birou rada. Dakle, stipendija ili ne... nije ni važno. Posao i samo posao. Kad imaš posao, imaš i pla-tu, naravno ne u svim firmama u Kaknju. Kad imaš platu možeš planirati i budućnost. Kupiti stan, osnovati porodicu i biti koristan član zajednice u kojoj radiš i privre-đuješ. Nama dobrim ljudima, dakle, treba posla.

Ove godine Kakanj je dobio jednu novu dimenziju u plakatiranju i mar-ketingu. Gdjegod da pogledaš oni nas gljedaju. Smješe nam se i neka-ko, nikako da se odlučimo za koga glasati. Emisije, debate, skupovi, obećanja i folklor naših nam krajeva sastavni su dio kampanje. Čuli smo šta planiraju uraditi. Čuli smo ko su kandidati i koje su im reference. Mnogi su lobirali samo za sebe, a ne za stranku. I to je dio kampanje. Brojne iskaznice, upaljači, olovke i drugi artikli trebali bi pomoći do cilja koji se zove Općinsko vijeće Kakanj. Kada dođete do ove rečenice do izbora će ostati još nekih šest-se-dam dana. Sve ste čuli, sve ste vidje-li. Na vama je da X stavite tamo gdje smatrate da treba.

Mi novinari ćemo i tog dana biti na terenu i prenijeti prve rezultate Općih izbora u Kaknju.

Treba izaći i na ove izbore. Treba dati priliku mladosti kakanjskoj da povede ovaj grad i ovu zemlju ka cilju koji se zove EU, jer kako reče jedan od kandidata, „Sa Pašom u Evropu“. Kad nam sad krene, dobri čovječe iz Kaknja!“

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINEInformativni list općine Kakanj

www.kakanjske.com

„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine

Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan

općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”

Izdavač:Kakanjske novine doo KakanjDirektor:Fikret KadrićGlavni i odgovorni urednik:Faris Sikirić

Redakcija:Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma KahvedžićSaradnici:Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralijaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićAlen ZečevićMirsad MujagićHamid Hadžić

List izlazi svakih 15 dana.Adresa redakcije:Šehida br. 5KakanjTelefon/fax:032 554-878E-mail:[email protected]:Redakcija

Grafička obrada i DTP:“Labirint” d.o.o. Zenica

Štampa:“Labirint” d.o.o. Zenica([email protected])

Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.

Žiro račun:134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

I tako malo-pomalo dođosmo do one čuvene Čombetove rečenice: „Glasajte za nas, glasajte za nas... jer sa nama vama... doći će i spas!“ Hmm! A ima i ona, koja je nekad ranije bila više aktuelna: „Stranka te prati, imamo velike planove za tebe“.

Doći na kandidatsku listu je dio velikog plana, a postati vijećnik u Op-ćinskom vijeću Kakanj želja je mno-gih naših sugrađana koji su se, eto, našli na listama za ove izbore. Nada-ju se da će proći, a nakon 7. oktobra mnogi će kazati: „Šta bi!“ Mnogi će se razočarati kada kraj svog imena budu vidjeli dvocifren ili trocifren broj koji im neće dati priliku da sjede na prvom spratu Općine Kakanj u naredne četiri godine.

Ove godine imamo konačno re-prezentaciju načelnika. Svaki od njih ponaosob ima svoje vrijednosti i kvalitetet koji mogu donijeti bolje suta za sve nas. Neću prognozirati pobjednika! Ko god da sjedne u ka-binet, konačno bi trebao okrenuti novu stranicu grada i povesti Kakanj ka boljoj i svjetlijoj budućnosti. Doš-lo je vrijeme kompromisa i ideja

Piše: Azerin Salihbegović

GLASAJTE Z A N A S , GLASAJTE ZA NAS...

U Kaknju ove godine plakata na sve strane

Page 4: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

4 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Ulaganja u hidrotehničke objekteNa osnovu općinske odluke, Jav-

nom preduzeću “Vodokom” Kakanj povjereni su poslovi izgradnje:• vodovoda Alagići, po cijeni od

78.273,57 KM;• vodovoda Brus, po cijeni od

39.249,26 KM;• vodovoda Sopotnica, po cijeni

od 39.239,96 KM;• kanalizacije Modrinje, po cije-

ni od 58.890,58 KM;• kanalizacije Malješ. po cijeni od 28.482,95 KM; i• kanalizacije Brnj, po cijeni od 29.403,71 KM.

U ime izvođača radova ugovore je potpisao mr.sc. Sead Imamović, direktor JP “Vodokom”, dok će naknadno ugovore potpisati i ministar Bojan Bošnjak, u ime Ministarstva za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo ZDK koje finansira ove radove kroz Program utroška sred-stava vodnih naknada za 2012. godinu.

AKTUELNOSTI

Ovih dana u Općini Kakanj je uprili-čeno potpisivanje nekoliko ugovora ukupne vrijednosti od 226.551 KM koji se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata. Izvođač radova je firma “Tr-gošped”, a potpisani su sljedeći ugovori:

- sanacija i proširenje krivine na Plandištu (u blizini srednjih škola) u vrijednosti od 16.038,75 KM;

- sanacija ulica Rudi Mali i Mate Kneževića (MZ Kakanj II) u vrijedno-sti od 18.156,10 KM;

- nastavak izgradnje puta kroz Hodžiće u vrijednosti od 16.379,5 KM;

- sanacija puta na potezu od raskr-snice prema Čajama (MZ Brnj) u vri-jednosti od 19.932,23 KM;

- sanacija puta Zgošća - Tršće u vrijednosti od 38.757,99 KM.

Radovi će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj kroz programe utroška sredstava od koncesija i cestarina za 2012. godinu. Takođe, potpisana su još dva ugovora:

- izvođenje radova na rekonstrukci-ji ulice Vehbije Kulovića (MZ Doboj) u vrijednosti od 23.537,05 KM. Ove rado-ve finansira JP “Elektroprivreda BiH” kroz Program prijateljskog okruženja;

- izvođenje radova na izgradnji unu-trašnje saobraćajnice Poduzetničke zone

U toku su radovi na izgradnji parkinga kod Čaršijske džamije, odnosno na prilaznom putu iz ulice Šehida. Zavod za izgradnju i planiranje Općine Kakanj je investitor, a Trgošed izvođač ra-dova čija ukupna vrijednost je oko 30 hiljada maraka. Riječ je o investiciji koja se realizira eta-pno. Prvo su urađeni zemljeni radovi i potporni zid, zatim na-sipanje odgovarajućeg građevin-skog materijala, postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje.

- Na ovom parkingu ćemo po-staviti novu rasvjetu, koja će biti bolja i funkcionalnija, a trebala bi osvjetljavati kompletan parking i

Aktuelni radovi u Kaknju

Općina, Kanton, Federacija i Elektroprivreda BiH ulažu više od pola miliona KM

“Vrtlište” u vrijednosti od 71.995,01 KM. Ovi radovi će se finansirati iz namjen-skih sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Ministarstvo za raseljena lica izbje-glice F BiH osiguralo je sredstva za sanaciju puta Ričica - Čelikovina - Ško-mlići u vrijednosti od 21.755 KM, na-kon čega je ovaj ugovor poslan na

potpis izvođaču radova, firmi “Haj-dić” d.o.o. Maglaj.

Nedavno su potpisani i ugovori o ulaganjima u hidrotehničke objekte ukupne vrijednosti 273.540 KM, tako da se zbirom dobije rezultat od fasci-nantnih pola miliona KM koliko su vrijedni radovi koji se ovih dana reali-zaraju, odnosno počinju realizirati. A.S.

U blizini Čaršijske džamije

Novih 200 kvadratnih metara parking prostora

Zabilježeno tokom izvođenja radova

pješački prilaz od sahat-kule. Po-stavit ćemo horizontalnu i vertikal-nu signalizaciju, te uraditi odgova-rajuću odvodnju oborinskih voda. Na taj način će ova investicija biti potpuno završena, kaže direktor Zavoda Zijad Neimarlija.

Pitanje upravljanja i korištenja parking prostora biće naknadno dogovoreno. Saznajemo da u ovom trenutku nema konačnog rješenja. Poznato je da su stanari zgrada is-pod ovog parkinga, do izgradnje sahat-kule, za svoje automobile koristili prostor ispred zgrada. Po-što su ga gradnjom sahat-kule „izgubili“, novim parkingom tre-bali bi kompenzirati taj nedostatak. Kako će biti korišteno novih 200 kvadratnih metara parkinga, naj-vjerovatnije će odluku donijeti Općinsko vijeće, ali u novom sazi-vu Do tada, ovaj prostor je građa-nima i stanarima ostavljen na slo-bodno korištenje. Az.S.

Page 5: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 5

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Zahvalnice za deset i dvadest dari-vanja krvi, dodijeljene su 56-orici čla-nova Sekcije dobrovoljnih darivatelja krvi iz Termoelektrane „Kakanj“. Do-bitnicima ovih priznanja, obraćajući se sa govornice ove svečanosti, čestitali su: Fikret Plevljak, premijer Ze-do kanto-na, Senka Balorda, ministrica zdravstva Ze-do kantona, Branko Leko, predsjed-nik Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Alma Petrušić Kafedžić, načelnica službe za transfuziju krvi u Kantonal-noj bolnici Zenica. Dodjeli zahvalnica još su prisustvovali: Rifat Delić, mini-star unutrašnjih poslova Ze-do kanto-na, Raif Seferović, ministar za prostor-no uređenje, saobraćaj, komunikacije i zaštitu okoliša Ze-do kantona, Hasan Topalović, predsjednik Crvenog krsta/križa Ze-do kantona, Marijan Lovrino-vić, predsjednik Crvenog križa Sred-njebosanskog kantona, Maida Baždar iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, Amir Alajbegović, predsjednik Sekcije i Rusmir Lizde, sekretar Sekcije dobrovoljnih darivate-lja krvi Termoelektrane „Kakanj“.

Posebno priznanje za doprinos unapeđenju rada i svesrdnu pomoć Sekciji dobrovoljnih darivatelja krvi

U Kaknju, industrijskom gradiću nedaleko od Sarajeva, nalazi se jedan od najvećih rudnika uglja u Bosni i Herce-govini. Nekolicina tamošnjih stanovnika preživljava zahvaljujući baš tom rudni-ku, piše fotograf Giuliano Camarda.

Muškarci, žene i mladići pune vre-će od 50 kilograma i prodaju ih na crnom tržištu za dva eura. Mladi ljudi

Termoelektrana Kakanj

Zahvalnice za višestruke darivatelje krviPedeset šest dobrovoljnih darivatelja krvi, radnika Termoelektrane, primilo je zahvalnice za

deset, dvadeset i više puta darovanu krv

Zajednička fotografija gostiju i članova Sekcije dobrovoljnih darivatelja krvi Termoelektrane „Kakanj“uručeno je direktoru Termoelektrane Kakanj Hasanu Čauševiću. Kada su gosti pozvani da pogledaju prostorije Sekcije za dobrovoljno darivanje krvi, uvjerili su se i zašto je ovo priznanje završilo u rukama direktora Čauševi-ća. U toj prostoriji imate osjećaj da se nalazite u prestižnoj medicinskoj usta-novi, a ne u termoelektrani.Dobitnici zahvalnica

Zahvalice za deset i dvadeset dari-vanja krvi dobili su: Verica Trogrlić, Ševal Alagić, Mirko Aždajić, Anto Benić, Željko Bojić, Nedžad Brkić, Bogdan Cvijanović, Nijaz Čabaravdić, Salem Čalik, Samir Čeliković, Akif Čosić, Remzija Delibašić, Seid Deliba-šić, Robert Dević, Šemsudin Džafić,

Nedim Fejzić, Osman Goralija, Senad Haračić, Smajo Hasagić, Jasmin (Esa-da) Hrusto, Suvad Hrusto, Selver Husagić, Selim Imamović, Senad Ima-mović, Ilija Jurjević, Adnan Kadić, Salko Kadić, Adem Kadrić, Mehmeda-lija Kobilica, Mirnes Kobilica, Goran Kosić, Hašim Kovač, Nedžad Kovač, Safet Kovač, Mufid Kulović, Rusmir Lizde, Amir Merdanović, Saudin Mu-minović, Mirsad Obralija, Mladen Ostojić, Refik Puščul, Rusmir Rizva-nović, Irhad Sikira, Muris Sikirić, Fa-hrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić, Sead Škulj, Drago Tomić, Mehrudin Tukić, Salih Tukić, Suvad Vehab i Eldin Zahirović. Az.S.

Ugalj koji život znači

Fascinantne fotografije italijanskog fotografa o “rudarima” u Kaknju

ovo rade, jer nemaju drugog zanima-nja, a njihovi očevi to rade jer su izgu-bili posao. Stotine ljudi uzlazi uz obližnje brdo i kasnije silazi niz njega sa vrećama uglja u kolicima.

Ovi “rudari” obično kopaju ugalj po noći, kada je policijska kontrola slabija. Ukoliko ih policija ipak uhvati, piše Camar-da, daju im određenu svotu novca i tako “zaobilaze” probleme. Ali, niko ne brine o ovim “ilegalnim” kopačima uglja. Jer, sve dok ovako kopaju, kakanjske vlasti im ne moraju naći neki normalan posao.

Fotograf Giuliano Camarda rođen je u Rimu 1978. godine. Fotografijom se počeo baviti prije četiri godine. Bio je jedan od učesnika Škole fotografije u Londonu 2009., a u decembru te iste

godine završio je i Fotonovinarstvo u Agenciji Contrasto u Milanu.

Do sada je radio nekoliko priča o BiH i poslijeratnoj situaciji u našoj zemlji. Trenutno radi u Palestini na projektu prislinog izmještanja palestinskih bedu-ina u istočnom Jeruzalemu. U svom radu, ovaj Italijan uglavnom je fokusiran na društvene i humanitarne probleme.

Njegove fotografije i radovi objav-ljivali su National Geographic, Repu-bblica.it, Sky TG24, Witness Journal i ZOOM. (www.klix.ba)

Page 6: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

6 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U nedjelju, 16. septembra tekuće godine, prije podne namaza, sve-čano je otvorena novoizgrađena džamija u džematu Zagrađe. U prisustvu velikog broja vjernika, predstavnika Rijaseta i muftiluka sarajevskog i zeničkog, imama, predstavnika političkog i javnog života Općine i Kantona i mnogih drugih, svečanost je započela u 11:30 sati učenjem Kur’ana. Vjerni-cima su se obratili sarajevski muf-

Nakon što je završena druga faza čišćenja Doma kulture, pristupilo se čišćenju i uređenju foajea Doma kulture. Uposlenici JU za kulturu i obrazovanje su ovaj posao čišćenja i uređenja započeli 7. septembra te-kuće godine. Radovi na osposobljavanju foajea su trajali nekoliko dana.

U foajeu Doma kulture su prije njegovog rušenja, organizovane broj-ne aktivnosti. Održavane su škole plesa, izložbe, promocije knjiga, go-dišnji koncerti polaznika Muzičkog centra te na koncu, i predstava „Cabares Cabarei” doajena bh. pozorišta Zijaha Sokolovića. Uz određe-ne napore JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, foaje Doma kulture vre-menom će opet zablisati i biti jedno od centara kulturnih dešavanja u Kaknju. Tako će se uskoro organizovati i škola plesa te u se u saradnji sa Muzejem Zenica planira organizovati i jedna zanimljiva izložba.

Press JU za kulturu i obrazovanje Kakanj

JU za kulturu i obrazovanje Kakanj

Kako je foaje Doma kulture izgledao prije, a kako izgleda danas!

… i poslije

Prije…

Vakifu Lutvi Begiću pripala čast svečanog otvorenja džamije

Otvorena novoizgrađena džamija u ZagrađuOtvaranju prisustvovao veliki broj vjernika

Džamija u Zagrađu na dan svečanog otvorenja

Otvorenju prisustvovali brojni ugledni gosti

Obraćanje vaiza iz Turske

tija Husein ef. Smajić, zenički muf-tija Ejub ef. Dautović, premijer Zeničko-dobojskog kantona Fikret Pljevljak, te glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kakanj Sulej-man ef. Čeliković.

Suljo Sarač ispred Građevinskog odbora dao je osnovne informacije o džematu.

- Onim koji su na bilo koji način pomogli izgradnju ove džamije hvala im od srca, a posebno svim svojim džematlijama koji su bili vrijedni i uvijek se rado odazivali svim akcijama oko izgradnje dža-mije. Kroz dinamiku i izgradnju džamije, kroz četverogodišnji peri-od, džematlije su nastojale da ono što su započeli i dovrše do kraja, kazao je Sarač.

Burnim aplauzom prisutnih vjernika, a bilo ih je preko deset hiljada, pozdravljen je vaiz Sultan

Ahmetove džamije ili Plave džami-je iz Istanbula. On je u svom obra-ćanju istakao neraskidivu vezu Turske i naše zemlje i sultan Mehmed Fatiha koji je pohodio ove prostore kada se odmarao u Zagra-đu.

Nakon što su uručene zahvalni-ce donatorima i zaslužnim džema-tlijama, proučeno je ašere. vakifu Lutvi Begiću u ime Rijaseta IZ BiH ključeve novosagrađene džamije predao je ef. Dautović, nakon čega je i svečano otvorena. Az.S.

Page 7: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 7

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KOLUMNE

O politici je pisano su-više da bi se o njoj napisa-lo nešto novo. Iako je na-stala kao nužnost druš-tvenog organiziranja i spriječavanja samovolje pojedinca ili grupe, ipak, kao i svaka pojava moder-nog društva i politika ima svoje nedostatke. Među-tim, to ne spriječava da većina ‘’zbog koje politika postoji’’ ne uzme učešće u njoj i doprinese njenom ‘’pročišćenju’’. Postojanje političkih partija, prema mišljenju mnogih pozna-tih sociologa, je najveća i najvažnija tekovina mo-dernog industrijskog društva.

Politički programi stra-naka ponuđeni u vremenu predizborne kampanje u našem gradu privući će svoje glasačko tijelo ma kakvu pozadinu on imao. Apsurdno bi bilo reći da se običan čovjek ne treba uključiti u politiku, ali to uključivanje bi trebalo da bude odgovor na prethod-na stanja i izbore kojima su ta stanja došla na druš-tvenu scenu. Naši indivi-dualni građanski izbori ne smiju biti sputavani jedno-umljem, suženim percep-cijama sadašnjosti i neute-meljenim obećanjima koja nemaju veze sa realnim stanjima. Naprotiv, izbor svakog građanina treba da se rukovodi samo jednom

ZA TREĆU SMJENUPiše Maja Hodžić

Server not faund! Opet nema interneta! Gasim! Na većini TV kanala se vrti tema izbora. Zamislih se...Gasim. Ipak, misli su ostale. Ko će nam Surija zamijeniti? Slijedi nastavak ili dolazi nešto sasvim novo. Bolje sutra? Ne nadamo li mu se svi? Imamo li svi pravo izbora ili su nam neke stvari, ipak, nametnute? Gubimo li se u vrtlogu svega toga? To me podsjeti na jednu ekipu, dio društva koji je sa svojim izborom već odavno završio. Ekipu koja svoje bolje sutra očito još nije dočekala. „Upala“ sam u njihov prostor sasvim slučajno i nakratko, poslovno. Donijela sam fiskalnu kasu i par knjiga, a odnijela težinu na duši i potrebu da nekome ispričam...

Mjesto radnje: lokalna kafana pored Zgošće. Akteri: junaci nekih prošlih vremena.

Uz sav posao koji sam imala, bilo je nemoguće ne čuti razgovore koji su se vodili. Svaki je započinjao sa „nekad je bilo bolje...“ , „mi smo bi-li...“ , „mogli smo...“.

Krajičkom oka uhvatih i nekoliko poznatih lica. Mahom su to bili mlađi penzioneri koje su benefici-ja i treća smjena poslali kući sa nekih pedesetak. No, oni nisu otišli kući, već tu, u lokalnu kafanu pored Zgošće. Onda ugledah njega... Uspješnog sportaša davnih vremena čije sam medalje i pehare imala priliku vidjeti. I danas se po Kaknju tu i tamo mogu čuti priče o tome kako je „harao“ u svoje vrijeme, najbolji rukometaš, poslije trener, ugledni građanin, svugdje rado viđen. A eto, dvije decenije poslije, viđen je tu, gdje sigurno nikad nije ni pomislio da će biti. Posmatrala sam ga. Nekadašnju ikonu. Stajao je oslanjajući se na šank, poluzatvorenih očiju. Od-jednom opazih blagi trzaj i sjaj u tim očima! Je li maštao ili se prisjećao dana „lavova“? Zavukao je ruku u džep i izvukao kovanicu negdje iz dubine. Nasmijao joj se! Valjda je na trenutak bio malo sret-niji jer je shvatio da ima za „još jednu“.

Nabrzinu obavih šta sam imala i pobjegoh. Bar sam mislila da sam pobjegla, jer ta slika me danima proganja. Šta se desilo tim ljudima pa su odabrali takav život? Jesu li to bili njihovi izbori ili se jed-nostavno nisu snašli zadnjih godina? I šta zapravo traže na dnu čaše? I ono što me najviše interesuje - jesu li oni dobri ili loši ljudi? Željela sam porazg-ovarati malo s njima, pogledati im dublje u za-magljene oči, ali nisam imala hrabrosti. Stoga, ovi redovi, onako, u čast junaka prošlog vremena... za prašnjave medalje...za treću smjenu...

NA IZBORIMA, NAROD SAM S E B I S U D I . IZ ABRANICI M U S A M O PRESUĐUJU!

(Piše: Alen Zečević)

Kontejneri garantuju socijalnu sigurnost!

mišlju: da običnom čovje-ku bude bolje! Sve dok takav pristup ne bude afirmisan u svijesti druš-tvene zajednice, naša će budućnost biti status quo. Ako građanima nije bilo dovoljno razloga da izađu na izbore u prethodnim godinama, neka im počev od ovih vodilja bude sud-bina njihove djece. Oni će najviše osjetiti nepromi-šljenost učinjenu prilikom označavanja svoga izbora. Mladi neka izađu na izbo-re ali sa svojim formiranim stavovima, uvjerenjima i vizijama budućnosti. Me-đutim, da ovo ne bi prera-slo u ispraznu priču o depresivnim dijagnozama našeg društva, nabrajanje

negativnih trendova i ostalog, valja još samo poručiti da ne osluškuje-mo šaptanja koja nam govore da ne izađemo na izbore. Apstinenti, osnuj-te stranku, osvojit ćete vlast!

Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može preki-nuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmišlja-nje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može. Nagon nas brani potpunim zabo-ravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovor-nosti.. (Meša Selimović)

Page 8: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

8 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Page 9: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 9

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Na Lokalnim izborima, koji su ispred nas, na listi kandidata pojavit će se i jedno cijenje-no ime a to je ime jednog od aktivnih sport-skih radnika u Kaknju, te ime čovjeka koji je zasigurno jedan od omiljenih subjekata, kada je u pitanju druženje, razgovor, savjet, ili bilo šta, za sve poduzetnike, političare, uostalom sve naše sugrađane. U ovom mini intervjuu pitali smo ga otkud ideja za kanididaturu, otkuda ideja za nezavisnu kandidaturu, na-šem gradu, kako odabrati najboljeg, buduć-nosti samog grada, ali i mnogim drugim te-mama. Njegovo ime je Almir Amitović a evo šta nam je rekao u ovoj prilici.

Gospodine Amitoviću, otkud ideja za afirmaciju u politici, te otkud baš da se po-javite kao nezavisni kadndidat, iako bi Vas svaka stranka poželjela u svojim redovima?

- Znate, moj cilj nije samo da uđem u Op-ćinsko vijeće. Imao sam mnogo načina za to. Mogao sam da uđem preko nekih stranaka, a Bogu hvala imao sam i ponuda za takvo nešto. Mogao sam da se prijavim i kao nacionalna manjina, jer moji korijeni vuku iz Makedonije. Ipak, odlučio sam se za nešto ovakvo, kako bi u slučaju da uđem u Općinsko vijeće Kakanj imao priliku da u svakom momentu iskažem svoje mišljenje, jer ruku na srce, niti kroz jednu stranku ne bi imao takvu priliku.

Možete li nam prokomentarisati aktu-elno stanje politike u našem gradu, te ko-liko ste zadovoljni sa trenutnom politič-kom situacijom u Kaknju?

- Ja svoju kampanju ne zasnivam na pričanju o drugim subjektima i strankama, ali mogu reći da nisam zadovoljan radom Općinskog vijeća Kakanj u ovoj godini. To se moglo vidjeti i na TV-u gdje sam pratio sjednice Vijeća, a tu se moglo vidjeti da ima po 5 do 7 ljudi koji bukvalno prespavaju OV. Sve to se i odražava na politiku u našem gradu, a samim tim možemo reći da nam politika danas i nije baš najbolja.

Da li Kakanj ima budućnost u nared-nom periodu?

- Smijem reći da ima. Priča o recesiji je priča o tome da je recesija u onim gradovima gdje firme rade, a imaju poteškoća sa plasma-nom. Kod nas, recimo, RMU, TE, Cementara proizvode ono za što bukvalno konstantno ima obezbijeđen plasman proizvoda. Budućnosti ima, a to se može izvesti na način da se svi udružimo, počevši od načelnika, OV-a, da se pomogne izgradnji novih firmi, tako da defi-nitivno ima prostora da Kakanj ima perspek-tivnu budućnost. Najvažnije u svemu je defi-nitivno da mi moramo prvi napraviti korak, a to bi recimo bilo sljedeće. Da Opština Kakanj preko Vodokoma inicira osnivanje preduzeća za preradu otpadnih sirovina, te da učestvuje sa 500.000 KM, te pronađe investitora. Jedna takva fabrika bi mogla da radi, bila bi ekološ-ki osvještena, te imala stalni dotok sirovine, a usput bi cijelu dolinu Bosne očistili od smeća. Također, recimo, moglo bi se tražiti od Kanto-

Almir Amitović, nezavisni kandidat za Općinsko vijeće Kakanj

VIJEĆNIK MORA DATI SVOJ MAKSIMUM U RADU ZA DOBROBIT KAKANJACA

Almir Amitović je rođen 16. februara 1975. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio u Kaknju, baš kao i srednju elek-trotehničku. U Sarajevu je, pak, završio Saobraćajnu tehničku dok je Višu tre-nersku školu završio u Banja Luci. Sa 17 godina postao dobrovoljac u Armiji BiH, da bi od 1995. godine postao demobilisani ratni borac. 1997. godine odlazi i radi u Americi, u gradu New Yorku, 2005. godine se vraća u Kakanj i postaje privatni podu-zetnik. Vlasnik je popularnog kakanjskog caffe restorana „Castello“. Po povratku iz Amerike učestvuje u osnivanju ugašenog Rukometnog kluba „Kakanj“ s kojim kao trener i član uprave kluba, u sezoni 2011/2012. osvaja prvo mjesto u Prvoj rukometnoj ligi BiH i ulazi u elitni rang takmičenja. Pod njegovim vodstvom i njegovom idejom se osnivaju i omladinski pogoni rukometnog kluba. Oženjen je i otac dvoje djece.

na i dozvola da preuzmemo izgradnju infra-strukture oko tople vode u Tičićima. Sve to, ipak, traži od nas da napravimo prvi korak, i krene-mo ka potražnji eventualnih rješenja za otva-ranje novih radnih mjesta. Moj je prijedlog da ukinemo paušale i naknade za komisije, čla-novima OV-a, a to bi nam donijelo oko milion KM u budžet. To bi doprinijelo mogućnosti ulaganja u nove projekte.

Većina ljudi Vas gleda kroz sport, ima li Almir plan šta raditi u ostalim sferama?

- Iskreno, u sportu se najbolje snalazim, ali definitivno nije mi poenta sjediti gore i samo pričati o sportu. Za OV treba da se zasuču rukavi i da svi prionemo na posao. Vijećnici se mogu nazvati gradskim ocima,

te se tako i trebaju ponašati na sjednicama, te prema svojim građanima. Ovdje trebaju ljudi da se zalažu maksimalno za svoj grad, tako da se mora raditi ako treba i svaki dan održavati sjednice, kako bi sredili situaciju u našem gradu.

Šta očekujete poslije izbora?- Mi smo sada na granici kada nam može

biti bolje ili gore. Moje mišljenje je da smo bliže goroj situaciji. Finansijski tokovi u svijetu nas tjeraju da moramo zasukati ru-kave i da moramo raditi dan i noć. Komisije trebaju da imaju kratke rokove za završava-nje radova. Konstantno se mora koordinira-ti međusobno. Alarmantno je stanje u drža-vi, pa tako i kod nas, tako da smijem reći da se svi moraju aktivirati. Ako tako ne bude od prve sjednice narednog sastava OV-a, te ako se prvo budemo ljubakali i čestitali na ulasku u OV, postoji realna mogućnost da postanemo ustajala žabokrečina. Nadam se da će bilo ko da dođe na mjesta u OV, odmah se potruditi da prione na posao, jer što prije krenemo sa traženjem investicija, otvaranjem novih radnih mjesta, veće su nam mogućno-sti da ćemo uspjeti u svemu tome.

Almir Amitović kao član OV-a i njegov odnos prema sportu?

- Budimo realni, sport se finansira iz privrednih subjekata. Znači, formula je jed-nostavna, i lako je primijeniti. Ukoliko po-boljšamo privredu, poboljšat ćemo priliv budžeta, te samim tim i povećati fond izdva-janja za sport, a sve pak to vodi i do toga da više firmi pruža priliku za više sponzora sportskim klubovima. U svim normalnim državama sport je najbolji ambasador neke države, a dokaz tome je i činjenica da je pet kandidata za predsjednika Hrvatske bavilo se sportom tijekom svog života. Ipak, prva moja akcija bi bila preustrojstvo JP Kakanj Sport, u JU. Iskreno, mislim da je jedna od grešaka prethodnog OV-a stavljanje sporta u funkciju javnog preduzeća. Sport formira čovjekovu ličnost kroz disciplinu, te fizičku spremu, dok ga kultura odgaja psihološki.

Za kraj upoznajte ljude šta bi trebali da traže u kandidatima za ove izbore?

- Kakanj na mjestu načelnika treba da ima lidera. Nekoga ko će moći da vodi ovaj grad u bolju budućnost. Neko ko će imati dobre ideje, i ko će moći da aktivira i motivira rad OV-a u najboljem mogućem smijeru. Mi smo na prekretnici da postanemo kasaba ili da postanemo grad. Trebamo birati nekog ko će reći: „Krećem od sebe“. Treba se ugleda-ti na Tešanj, ili Gračanicu, koji također ima-ju stranke, ali nastupaju zajednički u stavo-vima ka razvoju grada. Imamo grupu ljudi u OV-u, ali trebamo imati i vođu te grupe. Nekoga ko će voditi brigu o svima i mnogo manje gledati na samog sebe. Kapaciteta ima u ovim kandidatima i za načelnika i za OV, na narodu je da da izabere najbolje, za sebe, ali i za ovaj grad. M.K.N.

Page 10: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

10 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Kakav je bilans i odnos tvog do-sadašnjeg rada na području općine Kakanj i šire, te predstavi u javnost svoj doprinos za širu zajednicu?

- Kroz jedan zdravstveni proje-kat, u skorije vrijeme obezbjeđuje-mo veći broj ginekoloških pregleda za žene (romske i neromske popu-lacije), a tiču se PAPA testa i mamo-grafije. Nastavljamo s projektom koji implementiramo već pune dvi-je godine a odnosi se na smanjenje tuberkuloze u romskim zajednicama i gdje je prisutna kategorija socijalno ugroženih u BiH, gdje djelujemo kao Regionalni centar (TBC). U plan smo već uvrstili promociju spolno pre-nosivih infekcija HIV-a i AIDS-a, gdje ćemo omogućiti besplatno te-stiranje za korisnike.

Zaposlili smo već 27 osoba kroz ugovore o djelu sa određenim prima-njima, a dvoje su stalno uposleni kroz rad organizacije.

U sklopu naših aktivnosti pružamo redovno pomoć starijim i iznemoglim osobama preko 60 godina starosti a sa minimalnim prihodima. Pomoć se sa-stojala u ishrani, lijekovima i ogrjevu.

Nezavisni kandidat za nacionalne manjine za Općinsko vijeće Kakanj

MUJO JE „ZA ŽIVOT JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“

Mujo Fafulić je rođen 2.7.1976. godine u Kaknju. Oženjen je i otac dva sina, srednjoškolca i osnovca. Po zanimanju je tehničar cestov-nog prometa i student Teološkog fakulteta u Mostaru. U NVO-u je preko deset godina bio aktivista.Voditelj je Centra za podršku in-formisanja i zajedničko djelovanje romskih NVO-a na području četiri kantona u FBiH (ZDK, KS, SBK i HNK) a isti okuplja 34 organiza-cije. Koordinator za Rome u SBK i ZE-DO kantonu.Trenutno je uposlenik pri Mini-starstvu za ljudska prava i izbje-glice BiH, i predsjednik Centra za podršku Roma Romalen Kakanj. Prvi put je kandidat na lokalnim iz-borima za Općinsko vijeće Kakanj.

Ukazao sam na potrebu pomoći mlađim bračnim parovima. Kroz je-dan program ispomoći, a koji traje 3 godine, pomogli smo mlađe bračne parove (35) u hrani, ogrjevu, odjeći, školskom priboru, itd.

Trenutno je aktivan projekat „Po-moć i podrška u obrazovanju“ rom-ske i neromske djece bez materijal-nih mogućnosti. Omogućili smo edukaciju za djecu koja zbog eko-nomske situacije nisu u mogućnosti da se obrazuju, a u nastavnom pro-cesu angažovali smo pedagoga i psihologa.

Godišnji bilans Centra za podršku (CZP) Romalen Kakanj, stanja i uspje-ha u okviru implementacije projekata organizacije koju zastupa Fafulić to-kom jedne godine je 196.000.00 KM.

Poruka Vašim glasačima?- Mali, običan čovjek, bez posla,

loše ekonomske situacije ima svoju osobnu vrijednost. Kada treba da svoj glas da, kod pojedinih političa-ra vrijedi a kada izbori odmaknu, poslije glasanja taj mali čovjek izgu-bi tu vrijednost. Za mene kao kan-didata svaki čovjek bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost uvijek ima svoju jednaku vrijednost, a svjedok za moje riječi je protekli rad koji je Muju podstakao da se kandiduje i bori „Za život jednakih mogućnosti“. M.K.N.

Page 11: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 11

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Predizborna kampanja na lokal-nom nivou OO SBB Kakanj po prvi put nakon Općih izbora je pri kraju i pokazala je veličinu političkog pro-jekta prvog predsjednika i osnivača SBB BiH Fahrudina Radončića. Pre-dizborni skupovi u Kaknju su odr-žani već na skoro 90% mjesnih zajed-nica, podružnica, sela, a Centralni skup u Sportskoj dvorani u Kaknju koji je održan 24.9.2012. godine, na kojem je prisustvovalo više od 2000 simpatizera, gosta i uvaženih člano-va. Glavnom događaju je prisustvo-vao i predsjednik SBB BiH Fahrudin Radončić, koji je pri obraćanju ista-

Rođena 3.6.1964. godine u Breža-nima kod Kaknja. Osnovnu školu završila u Bjelavićima, a potom Op-ću gimnaziju. Diplomirala u Tuzli na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu i stekla zvanje diplomirani inženjer geologije. Zaposlena u pri-

ENVER HADŽIĆ, predsjednik Općinske organizacije SBB Kakanj i kandidat za načelnika Općine Kakanj

PRAVDA I RAZVOJGlas za ove kandidate je glas za mene - poručio Radončić

kao da birači davanjem glasa za ovih 30 kandidata za Općinsko vijeće, nosioca liste doktora Jasmina Muša-novića, daju glas direktno njemu i da se tako i osjećaju, kao da glasaju za njega. Na svim skupovima posjeta je bila više nego zadovoljavajuća. Na-rod je pokazao spremnost i nezado-voljstvo prema stanju u kom se na-šao, te da svojim glasom podrži kandidate SBB-a Kakanj.

Kandidat za načelnika Enver Hadžić objasnio je da Kakanj zaslu-žuje bolji život, bolje putne komu-nikacije i da građani zaslužuju bolje liječenje. „Savez za bolju budućnost BiH to može mijenjati nabolje. Či-njenica da na općinskoj listi SBB BiH ima pet doktora nauka, 17 magista-ra i 60 posto mladih to i dokazuje - rekao je Hadžić. Na kraju, praćen ogromnim ovacijama i povicima “Fahro, Fahro...” obratio se i Fahru-din Radončić, predsjednik SBB BiH. Loša politika je dovela državu na

542.000 nezaposlenih, 50 posto glad-nih, a čak 73 posto mladih zvanično ne vidi perspektivu u svojoj BiH. On je pozvao sve građane da izađu na birališta i svojim glasom daju glas njegovoj stranci, kandidatima sa li-ste i kandidatu za načelnika.

Jasmina Hadžić, (2) kandidat za Općinsko vijeće Kakanj

ZA PRAVDU I RAVNOPRAVNOST SPOLOVAvredi 23 godine na poslovima geo-loškog rukovođenja u rudarstvu, gdje je 11 godina radila u RMU i već 12 godina u Tvornici cementa gdje se trenutno nalazi. Aktivan član OO SBB Kakanj od osnivanja. Na funk-ciji je predsjednice KO FOŽSBB ZDK. Surađuje sa NVO-ima a orga-nizator je mnogobrojnih edukacija, radionica i seminara za žene i omla-dinu, na teme: ravnopravnosti spo-lova, građanska, ljudska prava i slobode, ženska ljudska prava, borba protiv nasilja nad ženama i djecom, nediskriminaciju, nenasilje, politički aktivizam djevojaka.Predizborna Platforma Jasmine Hadžić je:

Borba za pravedan posao, po za-konima, validnim procedurama, evropskim standardima, transparen-tno i javno. Sprovođenje programa za zapošljavanje omladine, pripravnika, demobilisanih boraca, članova njiho-

vih porodica, porodica poginulih porodica, invalida rada i rata, i inva-lidnih osoba, koje su zbog proteklog rata i ekonomske krize ostali bez posla. Zalagat će se za sprovođenje zakona o ravnopravnosti spolova, da se poštuju i uvažavaju različitosti, za bolje školovanje romske populacije, protiv svih oblika diskriminacije, nasilja nad ženama i djecom, za eko-nomsko osnaživanje žena, uključiva-nje u javni i politički život, za bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Suži-vot je snaga održivosti na ovim pro-storima, da u Kaknju žive i rade ljudi bez obzira na spol, vjersku, nacional-nu i etničku pripadnost. Kakanj bi trebao i mora da ima više koristi od prirodnih bogatstava koja se svakod-nevno eksploatišu. Ulagati u ekologi-ju, sport i rekreativne aktivnosti.

Zato 7. oktobra zaokružite one kanidate koji Kaknju mogu donije-ti prosperitet i promjene.

Page 12: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

12 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Page 13: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 13

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Page 14: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

14 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

Općinska organizacija Savez za bolju budućnost SBB Kakanj:Kandidati za Općinsko vijeće općine Kakanj na lokalnim izborima 7. oktobra 2012. godine

Nedim Frljak (9)

Zajko Kovač (16)

Mr. sci. Dino Tica (10)

Naida Delibašić (17)

ZA EVROPSKI KAKANJ /ZA NAROD

LEGALNO ZAPOŠLJAVANJE i BORBA PROTIV NEPRAVDE

KAKANJ KAO PRIVREDNO RAZVIJENA SREDINA

ZDRAVSTVO BEZ KORUPCIJE I BOLJI POLOŽAJ MLADIH

Rođen u Kaknju 23.12.1967. godine. Završio Mašinski fakultet, jedan od osnivača Radio Kaknja ratne 1992.godine. U periodu ‘92-’96. bio pripadnik ARBiH u 309. i 329. bbr. Radio u RMU Kakanj a danas zaposlen u TE Kakanj kao samostalni inženjer. Potpredsjednik je OO SBB Kakanj i izvršni sekretar za analitiku pri Centrali SBB BiH. Nedim za svoje glasače poručuje:

„Prioritet mi je stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim pre-duzećima jer to želim i mogu. Boriću se za izgradnju velikog reanimacionog medicinskog centra, otvaranju muzičke škole, bazena, biciklističke staze, opremanje srednjih škola. Moramo zajedničkim snagama uništiti korupciju, nepotizam, administrativni kriminal ako želimo da krenemo dalje. Nastojat ću da za četiri godine možemo reći da u Kaknju više nema siromašnih“, istakao je za javnost otvoreno Nedim Frljak. (www.nediming.wix.com/nedimfrljak)

Rođen 1969. godine u Prnjavoru. Osnovnu i srednju školu završio u Prnjavoru, diplomirao na Fa-kultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a titulu magistra tehničkih nauka iz područja mašinstva stekao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Zaposlen u JP Elektroprivreda BiH Podružnica Termoelektrana Kakanj na poslovima glavnog inženjera. Trenutno u izradi doktorske di-sertacije. Do sada nije bio politièki aktivan. Savezu za bolju budućnost pristupa 2009. godine i jedan je od prvih osnivača Saveza u Općini Kakanj. U prošlom sazivu Saveza obnaša funkciju podpredsjednika OO SBB BIH Kakanj. Trenutno je član Izvršnog odbora OO SBB BiH Kakanj, te jedan od kreatora Izbor-nog programa SBB BiH Kakanj na Lokalnim izborima 2012. godine. Oženjen je i ima dvoje djece.

Kakanj će biti privredno razvijena sredina i grad s bogatim kulturnim i sportskim životom, povećanom zaposlenošću, boljom infrastrukturom, savremenom i efikasnom upravom, te čuvanom okolinom i životnim ambijentom po mjeri savremenog čovjeka.

Rođen 20.8.1970. godine. Borac, RVI, otac jednog djeteta. Privatni poduzet-nik, ekonomski i mašinski tehničar. Kao uspješan vlasnik Pilane, kao kandidat za Vijeće želi da pokrene bolji i perspektivniji program za otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, baš onako kako on to uspješno vodi i zapošljava ljude. Jedan od ciljeva mu je razvoj sela, poljoprivrede, putne infrastrukture, saobraćaja, komunikacija, borba protiv ogromne korupcije i šireg kriminala. Ističe da su potrebne bolje odluke kako bi se ostvarila veća prava radničkoj klasi, radna mjesta mladih, rad na crno i pomaganje sposobnih kadrova. Na kraju glasno poručuje, da narod mora ustati protiv poniženja, nepravde pre-ma običnom čovjeku.

Rođena 26.2.1989. godine u Kaknju, gdje završava osnovno i srednje obra-zovanje. Apsolvent je Medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Univerzitetu u Sarajevu. Aktivan sportista u periodu 2003-2006. u OK. Od 2005. do 2012. godine aktivan je član NVO-a i radila je na projektima mladih, bila član KUD Dikan, Hor Gazel, bila član OIA, bila potpredsjednik OO OSIC Kakanj. Tre-nutno radi na projektu osnaživanja mladih žena na lokalnom nivou. Ukoliko joj ukažete povjerenje, zalagat će se za: ZDRAVSTVO BEZ KORUPCIJE I BO-LJI POLOŽAJ MLADIH. Inicirat će podršku NVO-u i ravnopravnu raspodje-lu budžetskih sredstava.

Page 15: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 15

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANOZekerijah Sikira (24)

Nermina Šišić (25)

ZA BOLJI ŽIVOTNI STANDARD

EKONOMSKI RAZVOJ KAKNJA

Rođen 16.9.1974. godine u Kaknju. Diplomirani ekonomista, ratni vojni invalid. Uz dužno poštovanje svih birača a koji prepoznaju njegovu naklonost da u budućnosti pomogne građanima svog grada i daju mu podršku, povje-renje i bude izabran za kandidata u Općinsko vijeće, prioriteti u njegovom političkom djelovanju su: poboljšanje životnog standarda svih građana, pose-ban akcenat stavlja u zapošljavanju i pomoći prvenstveno socijalnim i boračko-invalidskim kategorijama stanovništva. Ovaj skroman i narodni čovjek nudi biračima promjene i da se uključe u političke procese kako bi zajedno pomogli da se Kakanj izdigne iz krize.

Rođena 22.7.1985.godine u Kaknju. Osnovnu školu završila je u Donjem Kaknju, te Gimnaziju „Muhsin Rizvić“ u rodnom gradu. Nakon završavanja upisuje Ekonomski fakultet a danas je diplomirani eko-nomista. Aktivan je član OO SBB Kakanj i aktivan je član na projekti-ma i radu s NVO. Zacrtani prioriteti u njenom djelovanju su: ekonom-ski razvoj, poboljšati uzurpirani standard mladih i aktivirati zapošlja-vanje, potencirati ravnopravnost spolova, kao društveni oblik djelo-vanja žene kroz politiku.

Predstavljeni kandidati su samoinicijativno ličnim sredstvima obezbijedili svoju sponzoriranu kampanju.

Page 16: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

16 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPONZORIRANO

BPS-Sefer Halilović djeluje na području općine Kakanj od 1996. godine. Na predstojeće lokalne iz-bore za Općinsko vijeće izlazi sa 14 kandidata. Među njima je i Derviš Kubat koji je predsjednik izbornog štaba u ovoj stranci. On je bio među prvim vijećnicima nakon višestra-načkih izbora ispred SDA. Uz to bio je i prvi predsjednik KMD “Prepo-rod“, kao i predsjednik Savjeta MZ Kakanj II pred agresiju na našu ze-mlju. Skoro tri decenije bio je dopi-snik Oslobođenja sa našeg područja. Sada je na listi BPS-a za Općinsko vijeće. Evo kakve su njegove ocjene stanja u privredi naše općine i dru-gim segmentima života:

- Stanje u mnogim oblastima života i rada na našem području je veoma teško i očigledan je pad ži-votnog standarda građana. Po mnogim ocjenama, građani su bolje živjeli u periodu 1996-1998. Taj podatak najbolje govori o /ne/spo-sobnostima ljudi koji su nas vodili. Brojna preduzeća su prestala i po-stojati, dok su neka dovedena pred likvidaciju. Otuda i sve manje za-poslenih. Odmah nakon rata imali smo oko 8,5 hiljada zaposlenih, a danas blizu sedam hiljada. Imali smo preduslove da u mnogim sre-dinama bude znatno bolje, ali po-litički „kadrovici“ nisu mislili na radnike i građane, već prvenstveno na sebe i stranačke interese, a niko nije postavljao pitanje odgovorno-sti. I da jeste, ne bi vrijedilo. Poje-dinci su dobro mislili na sebe i unovčili političku aktivnost nau-štrb razvoja mnogih oblasti. Otuda i mišljenje mnogih građana da je

Derviš Kubat, predsjednik Izbornog štaba BPS-a

PRAVDA, POŠTENJE I PATRIOTIZAM

Derviš Kubat

politika najunosniji biznis, pa zato sve više ljudi raznih zanimanja razmišlja o bavljenju politikom.

Ima li izlaza i kako prevazići postojeće stanje?

- Svi dobro znamo da smo boga-to područje, ali postojeći kadrovi koji su bili na ključnim mjestima nisu dovoljno bili odgovorni. Ima-mo mi u Kaknju dosta sposobnih ljudi i osim ovih koje stranke forsi-raju, ali oni ne mogu doći do izra-žaja. S druge strane, svi hoće u politiku. Zar nije apsurd da u jed-nom sazivu Općinskog vijeća sjede četiri ljekara, a Dom zdravlja pun bolesnika. Ljekarima treba dati dobre plate, a politikom neka se bave drugi. Ovo je samo jedan pri-mjer. Prije rata dnevnica vijećnika je bila 10 KM i za jedan mandat od četiri godine mogli su dobiti mak-simalno 400-500 KM, a danas je to cifra od skoro 40 hiljada maraka i zato svi bježe od struke i guraju se u politiku. Ukinuti paušale onima koji rade, ukinuti astronomsko plaćanje rada u komisijama i cijeni-ti ljude od struke. Ovo je neophod-no uraditi da bi se više okrenuli radu. Ovo bi bio početak prevazi-laženja postojećeg stanja. Osnovni moto BPS-a je „Pravda i poštenje“, a ja bih dodao i patriotizam kojeg kod mnogih političara nema. Znači, izlaza ima, ali treba poštenije i ko-rektnije raditi na svim poljima, uz to i maksimalno odgovornije pa bi se izlaz brzo našao.

Da li bi izmjene Izbornog za-kona doprinijele promjenama?

- Mnogi ljudi su svjesni da bi izmjenom Izbornog zakona stanje

bilo znatno bolje. Kada bi birači mogli od predloženih 300-400 kan-didata za Općinsko vijeće izabrati 30 po njihovim ocjenama najspo-sobnijih onda ne bi bilo stranačkog nadglasavanja i sve bi drugačije funksionisalo. Onda nekima ne bi palo na pamet da budu na listama i okrenuli bi se svom radu.

Šta BPS-Sefer Halilović zago-vara?

- Mi zagovaramo analizu stvar-nog stanja po oblastima, a nakon toga određivanje prioriteta i iznala-ženje načina da se oni riješe. Uz to, zagovaramo političko jedinstvo kako bi zajedničkim snagama riješi-li probleme kojih je sve više. Imamo mi strategije razvoja koje platimo i do 100 hiljada maraka, zatim studi-ju o zagađenosti zraka na osnovu koje su zagađivači trebali plaćati naknadu za prekomjerno zagađiva-nje, ali nikakve koristi od toga ne-mamo. Treba zaoštriti pitanje odgo-vornosti, tražiti smjene svih onih koji ne rade za dobrobit ovih napa-ćenih građana. Međutim, danas je sve postalo interes. Zato treba bira-ti ljude sposobne, karakterne, one koji će više raditi za narod nego za sebe i sigurno bi nam bilo bolje. Na kraju da se malo i našalimo. Proi-zvođači deterdženta uz reklamu “Čisti sve, osim obraza“ biće dobro plaćeni da ovu reklamu što prije promijene ili da izmisle nešto što čisti i obraz. M.K.N.

Page 17: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 17

KAKA

NJSK

E NOV

INE

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASIBesplatne male oglase možete

poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: [email protected]

Nekretnine• Prodajem višenamjensko imanje izgrađe-

nog stambeno-poslovnog prostora preko 600 kvadrata na parceli od 3.500 kvadrata (Dobrinje granica Kakanj/Visoko) ili mi-jenjam za imanje na području općine Ka-kanj. Tel: 061-717-492;

• Prodajem 2.000 kvadrata prvoklasne ze-mlje pored rijeke Bosne kod Dobrinja/Moštre, u račun uzimam auto. Tel: 061-717-492;

• Prodajem 1 dulum zemlje u Doboju/Gornji Šušnjari. Cijena 7.000 KM. Tel: 061-410-572;

• Prodajem kuću u Doboju sa tri sprata po 120 m3. Cijena 120.000 KM. Tel: 061-410-572;

• Izdajem dvosoban namješten stan (novo-gradnja) na prvom spratu. Stan posjeduje, klimu, blindo vrata, satelitsku TV, internet, itd. Pogodno za radnike i porodice. Cijena 300 KM. Tel: 061-462-055;

• Prodaje se stan površine 62 kvadrata u na-selju TE , renoviran. Tel: 061-769-625;

• Izdaje se stan pod kiriju u privatnoj kući u ulici Patriotske lige. Tel: 062-325-371;

• Izdajem poslovni prostor na Vardi pogo-dan za trgovinu. Tel: 062-330-208;

• Iznajmljujem dva stana, jednosoban i dvo-soban, stanovi se nalaze u Ulici branilaca br. 10 – Boračka zgrada, stanovi su namje-šteni, pogodni za porodice i terence. Tel: 061-565-458;

• Izdajem poslovni prostor u novogradnji, potpuno i savremeno opremljen, pogodan za sve vrste zanimanja. Tel: 061-462-055;

• Tražim stan pod zakup. Tel: 061-231-128;• Prodajem kuću u Kaknju u ulici Željeznička

br. 56, kuća se nalazi do nekadašnje peka-re Geos. Tel: 061-585-928;

• Izdajem namješten jednosoban i dvoso-ban stan na prvom spratu u ulici Branilaca br. 10. Povoljno. Tel: 061-565-458;

• Prodajem kuću sa okućnicom u naselju Doboj/Vatrogasni dom, može zamjena za stan uz doplatu. Tel: 063-048-274 ili 063-048-273;

• Kupujem kuću sa okućnicom i baštom u naselju Doboj. Tel: 061-390-094;

• Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod Željezničke stanice. Tel: 056-373-012;

• Prodajem dvije parcele u Dumancu po-godne za izgradnju kuće. Tel: 062-706-837;

• Prodajem 250 kvadrata zemlje na Vrhev-lju, ulaz sa glavnog puta. Tel: 061-692-943;

• Povoljno prodajem novoizgrađenu viken-dicu na 280 m2 zemlje sa svim priključci-ma, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082;

• Prodajem zemljište 1.000 kvadrata u Tiči-ćima-Polje. Tel: 061-492-081;

• Prodajem stan u soliteru S3 na sedmom spratu površine 70 kvadrata. Tel: 061-781-370;

• Prodaje se kuća sa popratnim objektima i 1.200 kvadrata zemlje na Željezničkoj stanici, a može i zamjena za manji stan u Zenici ili Sarajevu. Tel: 062-487-227 i 032-245-612;

Vozila• Prodajem Mercedes „A“ klasa, dizel 1,7

CDI 70 KW, model 2002., boja perla-me-talik, 4 vrata, tek uvezen, plačeno sve, full oprema. Cijena 7.900 KM. Tel: 061-162-382;

• Prodajem Golfa 2, tek registrovan. Cijena po dogovoru. Tel: 066-530-133;

• Prodajem traktor marke Tomo Vinković 731 sa svim priključcima. Tel: 061-409-034;

• Passat karavan TDI (DI crveno), model 2000., tek uvezen i registrovan, full opre-ma, metalik boja. Cijena 7.950 KM. Tel: 063-030-828;

• Prodajem Mazdu 626 TD, model 1997., re-gistrovana. Tel: 062-424-823;

• Prodajem Peugeot 405 model 1991., re-gistrovan do 13.10.2012., u odličnom sta-nju. Tel: 061-409-085;

Usluge• Ako želite urediti svoj stan ili kuću, kreče-

njem, regipsom, edelpulcom, laminatom, povoljno i kvalitetno. Tel: 061-842-965;

• Elektroenergetičar: izrada novih i po-pravka starih elektro instalacija, mon-taža automatskih osigurača, popravka el. uređaja. Veoma povoljno. Tel: 062-891-548;

• Čuvala bih starije osobe. Cijena po dogo-voru. Tel; 063-849-382;

• Vršimo usluge ručnog malterisanja kvali-tetno i povoljno. Tel: 061-362-609;

• Vršim unutrašnje uređenje stanova sve od regipsa, moleraja, gletovanja i laminata. Vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061-842-965;

• Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747;

• Pravim željezne i inox ograde. Tel: 063-043-434;

• Dajem instrukcije iz engleskog jezika osnovcima i srednjoškolcima. Tel: 066-610-548;

• Majsor za keramiku, zidanje i šalovanje, zidanje kamena i kamina, kamenih ploča. Tel: 061-615-265;

• Vršim unutrašnje uređenje stanova sve od regipsa, moleraja, gletovanja i laminata. Tel: 061-842-965;

• Vršimo usluge zidanja, malterisanja, stiro-por, fasade. Tel: 062-486-733;

Ostalo• Prodajem mini peć u dobrom stanju. Po-

voljno. Tel: 062-880-100;• Prodajem telefon marke Sony Ericsson

(Xperia U 21), telefon je nov, kamera 5 MP. Cijena 170 KM. Tel: 062-520-814;

• Prodajem dvije zečice i jednog zeku. Tel: 066-530-133;

• Prodajem dvije papige (nimfe) sa velikim kavezom, hranilicama i pojilicama. Cijena 50 KM. Tel: 062-239-010;

• Prodajem 15 komada domaćih kokoši. Ci-jena po komadu 7 KM. Tel: 062-734-062;

• Prodajem čistokrvnu štenad ‘Pitbula’. Tel: 061-310-086;

• Prodajem sadnice oraha nižeg rasta sa kru-pnim plodovima, sorta brzi bugarski. Tel: 061-599-054;

• Povoljno prodajem laptop marke Tošiba, ima manji kvar na grafičkoj. Tel: 062-950-769;

• Prodajem rifuzno sijeno u Bijelim Vodama. Tel: 032-778-292;

• Prodajem peć za narodno grijanje marke Centrometal, korištena dvije godine. Tel: 062-454-782;

• Prodajem knjige za sedmi razred deveto-godišnje škole, dobro očuvane ili mijenjam za osmi razred. Tel: 061-414-072;

• Prodajem dječija kolica marke ‘Yonson’ plave boje, korištena dva mjeseca. Tel: 062-112-329;

• Povoljno prodajem električnu kosilicu sa korpom. Tel: 062-950-769;

• Kupujem bicikl. Tel: 063-450-137;• Prodajem drvene postaklene prozore

120x140, 180x140, 120x80, balkonska vrata 80x200, unutrašnja vrata 70x200, 90x200. Nalazimo se kod Crkvenjaka/Ha-ljinići. Tel: 063-412-873;

• Otkupljujem sve vrste katalizatora od auta po povoljnim cijenama. Tel: 063-952-422;

• Prodajem akvarijum sa ribicama i komplet pribor. Tel: 061-528-893;

• Prodajem stripove u izdanju ‘Slobod-ne Dalmacije’ po cijeni od 2,10 KM/komad+poštarina. Šaljem isključivo poštom. Također prodajem hrvatsko izdanje časopisa ‘OK’ od broja 71. do broja 107. po cijeni od 2,25 KM po komadu+poštarina, šaljem isključivo poštom. Kupujem knjige za 3. razred tr-govačke škole. Tel: 061-653-627;

• Prodajem sadnice jabuka, krušaka i osta-log voća. Cijena 2,5 KM po komadu. Tel: 062-486-733;

• Prodajem sadnice oraha. Cijena od 1 KM do 5 KM zavisno od veličine sadnice. Tel: 061-599-054;

• prostor. Tel: 062-235-942;• Kupujem 10 metara grabovih drva. Ponu-

de slati na tel: 032-559-216 od 16:00 do 22:00 sata;

• Prodajem satelitsku antenu sa resiverom. Tel: 062-010-172;

• Prodajem polovan crijep Vinkovci oko 1.500 komada i dva gusana radijatora u extra stanju. Tel: 062/ 504-220.

Kurbani, Kurbani, Kurbani 2012.Kao i svake godine porodica Škulj vam nudi:

▪ prodaju i čuvanje kurbana do Bajrama, ▪ klanje kurbana prema šerijatskim propisima, ▪ prisustvovanje klanju kurbana, ▪ klanje kurbana vrši profesionalna ekipa od 30 članova koji vješto,

propisno i humano postupaju prilikom klanja vaših kurbana, ▪ prisustvo imama na mjestu klanja kurbana.

Mjesto klanja: Plandište br. 1.Informacije možete dobiti na telefone: 061/747-565 ili 555-822. Kontakt osoba: EDBER

Page 18: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

18 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

ZABAVA

Page 19: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 19

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Proteklih mjesec dana bili smo svjedoci još jedne velike priče ispri-čane od strane Reprezentacije BIH u sjedećoj odbojci, čiji su članovi, kako nam je poznato, osvojili zlatnu me-dalju na POI U Londonu. I sam Ka-kanj imao je razloga da se raduje jednoj ovakoj medalji, pa je tako 17.09.2012. godine upriličena press konferencija u povodu povratka sa Paraolimpijade u Londonu, člana Reprezentacije BIH u sjedećoj odbojci, Abida Čišije. To je osoba koju sa pono-som spominjemo u našem gradu, jedan od trenera u ovoj reprezentaciji, tako da nam je sav ovaj uspjeh nekako i slađi. O svom putu do zlata, radostima, usponima i pa-dovima, Abid je pričao na pomenutoj presici, a mi vam donosimo kratak pregled onoga što je rekao na istoj.

“Prije svega iskoristit ću priliku da se zahvalim medijima. Od njih smo uvijek imali podršku, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Utiske iz Londona još uvijek sabi-ram, tako da mogu reći da još uvijek ne znam kako se osjećam nakon svega ovog, ali mogu reći da se sve poklopilo, te da smo uz reprezenta-cije u fudbalu, košarci, te mladu re-

Press konferencija u povodu dočeka Abida Čišije, zlatnog člana Reprezentacije BIH u sjedećoj odbojci

Ponosan sam na uspjeh koji smo ostvarili, ali i nezadovoljan prijemom opštinskih vlasti

Rahman Dželo uručuje nagradu našem reprezentativcu

Abid Čišija

prezentaciju u fudbalu, u istoj sed-mici donijeli mnogo radosti našem narodu” - kaže Abid Čišija, te na pitanje novinara, kakav su doček imali, nastavlja:

“Što se dočeka na državnom nivou tiče, mogu reći da sam strašno zado-voljan. Na kraju krajeva, to pokazuju i mnogobrojni ljudi koji su nas doče-kali na aerodromu u Sarajevu. Što se mene tiče, ja sam najzadovoljniji do-čekom koji mi je upriličila porodica, a iskreno govoreći, najviše mi je žao što nisam bio primljen od lokalnog načelnika. Razlog za takvo što možda nikada neću saznati, ali jedan ovakav uspjeh, mislim da je trebao da izazo-ve lokalne čelnike bar da se udostoje te da prime jednog nosioca zlatne olimpijske medalje. Ipak, bilo kako bilo, to pada njemu na obraz”.

Na pitanje novinara o kvaliteti ovog turnira, te putu do zlatne me-dalje, Abid kaže sljedeće:

“Ovaj turnir je zasigurno bio je-dan od najboljih u historiji. Gotovo sve reprezentacije bile su kandidati za najviši plasman, a pored kvaliteta, često je najbolji prijatelj na putu do našeg zlata bila i sportska sreća. Mi smo od Irana izgubili u grupnoj fazi, ali kada smo se sastali u finalu, jed-nostavno sve nam je išlo od ruke, tako da je, u jednu ruku, i bolje da smo od Irana poraženi u grupnoj

fazi, nego u finalu ovog takmičenja. Treba istaći da su reprezentacije Nje-mačke, Egipta, Rusije, i Brazila, po-red Irana imale jake reprezentacije, ali eto srećom mi smo na kraju ipak došli do sjajnog uspjeha, i po drugi put donijeli zlato u našu državu.”

Na kraju press konferencije, ispred Medika apoteka, Rahman Dželo je uručio poklon našem repre-zentativcu u vrijednosti od 1.000 KM, a Abid Čišija je uzvratio sa jednim dresom Reprezentacije BIH u sjede-ćoj odbojci. Bilo kako bilo, našim momcima ponovo upućujemo velike čestitke na sjajnom uspjehu, a našem Abidu Čišiji još puno zlatnih odličja sa svih takmičenja na kojima budu učestvovali, a naredno je Evropsko prvenstvo.

Page 20: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

20 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera

Novo: Građevinski materijaliPopust na gotovinsko plaćanje 3%Besplatan prijevoz kupljene robe

Trgošped d.o.o. Kakanjtel: 00387 61 772100, fax: 00387 32 559045

www.trgosped.com.ba, e-mail: [email protected]

Iz ponude izdvajamo:• sve za vrt• boje i lakovi• mašine i alati• vodomaterijal• centralno grijanje• keramika i sanitarija• građevinski materijali

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJAUređuje: Eldin OmeragićFoto: Mirsad Mujagić

Ekipa Rudara između dva broja odigrala je dva susreta, a treći će biti igran u vrijeme pripreme ovog izdanja novina. U prvoj od dvije utakmice ekipa Rudara na svome terenu dočekala je neu-godnu ekipu Viteza. Gledaoci, njih oko 250, su u prvom poluvremenu vidjeli dobru igru ekipe Rudara, koja je kao na traci nizala prilike, ali mreža gostujućeg gol-mana nije se zatresla. Najzaslužniji za takvo nešto bili su golman Živković, te sam okvir gola, kojeg su domaći igrači zatresli čak tri puta. Najzreliju priliku na u t a k m i c i i m a o j e Gafurović, kada je u 30. minuti, dosuđen kazneni udarac. Ipak, udarac Gafurovića sa bijele tačke odbranio je gostujući gol-man, pa se na odmor

Mladost nastavlja sa dobrim igramaEkipa Mladosti nastavlja sa dobrim igrama, posebno na

domaćem terenu. U periodu između dva broja, mladostaši su odigrali 2 susreta, prvi je bio onaj na domaćem terenu protiv ekipe Bisera, a drugi, u gostima, protiv ekipe Radnika. Pred oko 100 gledalaca na stadionu u Doboju, ekipa Mladosti ugo-stila je ekipu Bisera. Sama utakmica protekla je u potpunoj dominaciji domaće ekipe, ali je na kraju rezultat glasio 2:0 za domaću ekipu. Ekipa Mladosti propisno se ispromašivala, a u samoj utakmici imali su i neiskorišten penal. Pobjedu ekipi

Mladosti donio je Helja sa dva gola.U utakmici protiv ekipe Radnika, koja je igrana u Hadžićima,

Mladost je išla na pobjedu. Najbolji dokaz za to bilo je i vodstvo koje im je donio Bajramović. Ipak, u boljoj igri do kraja susreta Radnik je anulirao prednost, te prešao u vodstvo da bi na kra-ju konačan rezultat glasio 3:1 za domaću ekipu.

Mladost se trenutno nalazi na 4. poziciji sa 12 bodova, i za Borcem iz Jelaha zaostaje 4 boda. U narednom susretu Mladost je na svome terenu domaćin ekipi Sašk-Famosa.

Dva kiksa Rudara

Ekipa Rudara pred utakmicu sa Vitezomotišlo rezultatom 0:0. U drugom poluvremenu gosti su zatvorili prilaze golu, a domaći igrači kao da nisu imali prevelike ž e l j e d a u g r o z e gostujućeg golmana, pa je na kraju konačan rezul-tat utakmice glasio 0:0. Ekipa Rudara ovim neriješenim ishodom, “prosula” je vrijedna dva boda u borbi za sam vrh prvenstvene tabele.

Nakon utakmice sa Vitezom, ekipa Rudara gostovala je u Lukavcu, kod povratnika u ovaj

rang takmičenja, ekipe Radničkog. I na ovom gostovanju pokazalo se da će ekipa Rudara teško doći do bodova u gosti-ma ove sezone, a u prilog tome govori i činjenica da u tri odigrana susreta zeleno-crni nisu uspjeli da postignu pogodak, a primili su pet. U samu utakmicu protiv Rudara, Radnički je ušao sa novim trenerom, pozna-tim stručnjakom Dark-om Vojvodićem. Sam susret odigran je pred oko 400 gledalaca, a eki-

pa Rudara nije pružila bogzna kakvu igru. Od samog početka susreta obje ekipe igrale su ot-voreno, što je utakmicu učinilo zanimljivom i dopadljivom. Igrao se 19. minut susreta kada je Jaranović uputio visoku loptu u kazneni prostor gostujuće ekipe, golman Rudara loše reaguje, te lopta završava u mreži za vodstvo Lukavčana. Samo 4 minute kasnije Sa l ihović j e dobro šutirao, ali prečka je ovo-ga puta bila saveznik gostujuće ekipe. I u drugo poluvri jeme domaća ekipa ušla je ofanzivnije, ali svi na-padi završavali su na ivici kaznenog prostora Rudara. U 73. minuti, nakon što je u svom ka-znenom prostoru Go-ralija igrao rukom, sudi-ja dosuđuje najstrožu

kaznu za Radnički, ali Salihovićev udarac sa bijele tačke brani golman gostujuće ekipe. Do kra-ja susreta nije bilo prilika za pogodak, tako da je Radnički ostvario prvu ovosezonsku pobjedu i na radost mnogobrojnih navi jača i publike, konačno uzeo puni pli-jen iz jedne utakmice.

U narednom susretu ekipa Rudara odmjerit će snage sa ekipom Slo-bode iz Tuzle, koja je važila za jednog od najvećih kandidata za povratak u Premier ligu, ali je serijom loših rezul-tata ostala na samom dnu prvenstvene tabele, tako da bi ovaj susret trebao donijeti zanimlji-vu igru sa obje strane, a sama utakmica bit će odigrana za vrijeme pri-preme ovog broja Ka-kanjskih novina.

Page 21: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 21

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Rukometaši Kaknja, kako smo pisali u prethodnom broju, svoju prvenstvenu sezonu kren-uli su kao nominalni domaćini iz Viteza. U okviru prvog kola Premier lige BIH za rukometaše sastali su se sa ekipom Čelika iz Zenice. Ekipa RK Kakanj dobro je parirala ekipi Čelika prvih 20 minuta, ali u posljednjih 10 minuta prvog poluvremena ekipa Čelika pokazala je zašto je jedan od kandidata za prvu poziciju, te se na odmor otišlo rezultatom 19:10. Do kraja utak-mice ekipa Čelika držala je konce igre u svojim rukama, pa je konačan rezultat glasio 39:26 za ekipu iz Zenice. U redovima

Članovi Karate kluba Sakib Bitić – DSM Trade uzeli su učešće na jakom Međunarodnom turniru WKF “Bije-ljina Open”, koji je 23. septembra te-kuće godine održan u Bijeljini. Na turniru su učestvovala 44 kluba iz: BiH, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i oko 800 takmi-čara uz pratnju velikog broja gledala-ca. Članovi KK Sakib Bitić – DSM Trade osvojili su dvije bronzane medalje pojedinačno, jednu bronzanu medalju ekipno, jednu srebrnu me-dalju pojedinačno i jednu zlatnu medalju ekipno. Bronzane medalje osvojili su Bitić Sakib (u kategoriji juniora pojedinačno pobjedom u po-lufinalu 3:2 nad takmičarem iz ekipe“Skopje“ Makedonija, te pora-zom u finalu od takmičara iz ekipe

Rukometaši Kaknja sezonu startovali porazom, te prolaskom u drugu fazu Kupa BIH

Rukometaši RK KakanjČelika najefinasniji su bili Karić sa 9, te Begagić sa 8 pogodaka, dok su u redovima RK Kakanj najbolji bili Zaimović i Burzić sa po 7 golova.

Nakon ove utakmice ekipa RK Kakanj na svome terenu je dočekala ekipu RK Gračanice, i

to u okviru Kupa BIH za rukometaše. U prvoj utakmici pred svojom publikom, njih oko 400 koliko ih se sabralo na ovom susretu, ekipa RK Kakanj poka-zala je da posjeduje kvalitet dostojan igranja Premier lige, te je na kraju rezultat glasio 32:29

za domaćina. Ekipa iz Gračanice bila je ravnopravan konkurent ekipi RK Kakanj, ali nisu imali odgovora za sjajnu simultanku koju je izveo Burzić koji je u ovom susretu postigao 13 pogo-daka. Pridružio mu se i Zaimović koji je postigao 7 golova. Još jedno ime istaklo se u domaćoj ekipi a to je golman Šestović koji je imao nekoliko uspješnih intervencija posebno u momen-tima kada je rezultat bio u egalu. U gostujućoj ekipi Salkić je bio najbolji igrač sa 8 pogodaka, a Ovčina je postigao 7.

U narednom kolu ekipa RK Kakanj gostovat će u Trebinju kod ekipe Leotara.

Karate klub Sakib Bitić DSM Trade: Prvo mjesto ekipno u apsolutnoj kategoriji

Karate klub Sakib Bitić - DSM Trade sjajan na turniru u BijeljiniMiralem Jašarspahić brusio formu pred Mediteransko prvenstvo

„Novi Sad“ 2:3) i Numanović Irma (u kategoriji djevojčice 2003. godište, pobjedama nad takmičarkama iz Ljubljane 5:0, Beograda 4:1, Bijeljine 5:0 i porazom u polufinalu od takmi-čarke iz Novog Sada 1:4), te Mahmu-tović Dino, Kumbara Amer, Mušino-vić Mirza (klupski tim u kadetskoj kategoriji koji je u polufinalu pobije-dio rezultatom 3:2 ekipu „Banja Lu-ke). Srebrnu medalju osvojio je Jašar-spahić Miralem(u kategoriji seniora pojedinačno pobjedom u polufinalu 4:1 nad takmičarem iz ekipe“Novog Sada“, te porazom u finalu od takmi-čara iz ekipe „Beograd“ 2:3). Zlatnu medalju osvojili su: Bitić Sakib, Jašar-spahić Miralem, Neimarlija Haris (klupski tim u apsolutnoj kategoriji koji je u finalu pobijedio rezultatom 3:2 ekipu „Beograd“iz Beograda).

Takmičari ovog kluba su postigli vrijedne rezultate, imajući u vidu da su zemlje iz okruženja vršile posljednju provjeru svojih reprezentativaca pred Mediteransko prvenstvo u karateu koje će se održati u Tuzli od 5. do 07.10 2012. godine. Naš takmičar, seniorski repre-zentativac Jašarspahić Miralem pokazao je zavidnu formu i nadamo se da će ostvariti uspjeh za našu Karate reprezen-taciju na Mediteranskom prvenstvu.

Page 22: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

22 broj 198, 01.10.2012.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Ulica A.Izetbegovića 63Tel: 032 557-360; 557-361

Ulica 311. Lahke brigade bbTel: 032 558-970

PZU “MGM APOTEKE“

Sportska dvorana Kakanj je 17. septem-bra tekuće godine do-bila novi sjaj. Najviše zasluga za kompletan projekat rekonstrukci-je dvorane ima JP Ka-kanj sport na čelu sa direktorom Elvedi-nom Šehagićem. Tro-mjesečni radovi su gotovi. Potpuno novi izgled parketa, stakle-nih portala, tribina i svih popratnih eleme-nata je umilo Sport-sku dvoranu. Kaknju je odavno trebao ova-kav jedan reprezenta-tivno uređen objekat. Radovi su trajali 3 mjeseca a ukupna vri-jednost radova je pro-cijenjena na 150.000 KM od čega je Općina izdvojila 50.000 KM dok su ostala sredstva prikupljena od strane sponzora i donatora. Na maloj svečanosti koja je organizovana u caffe Europa koji pripada JP Kakanj sport, okupili su se ljudi bez čijeg anga-žmana i podrška ovaj projekat još uvijek ne

Održano Balkansko prvenstvo u taekwondou

TKD “Nur” imao pet predstavnika

Bronzane medalje za Sumeju i Amera

Bosna i Hercegovina bila je domaćin Balkan-skog prvenstva u taekwondou za kadete, junio-re i seniore koje je održano u 22.09.2012. godine u Kiseljaku. Na prvenstvu je uzelo učešće 11 zemalja sa 470 takmičara. Iz taekwondo kluba “Nur” pozvano je pet takmičara da nastupe na Balkanskom prvenstvu za najbolji državni tim i to: Sumeja Fejzić, Nedim Penjo, Amer Begić, Haris Mušija i Asim Mujić. Nažalost, zbog po-vrede koljena Nedim Penjo nije mogao da na-stupi na Balkanskom prvenstvu, dok su ostali takmičari imali zapažene rezultate.

Asim Mujić, nakon prve pobjede nad Ru-munom u drugom kolu u borbi za medalju, poražen je od turskog reprezentativca, Haris Mušija ostaje bez medalje uz katastrofalnu pogrešku sudija, ostala dva naša takmičara Sumeja Fejzić i Amer Begić osvajaju bronzane medalje. Nastup naših takmičara na ovom prestižnom takmičenju, se pokazao veoma uspješnim. Posebno je to važno jer je po prvi put Balkansko prvenstvo okupilo 11 nacional-nih selekcija sa 470 takmičara.

Nakon tromjesečne rekonstrukcije

Puštena u rad Sportska dvorana KakanjRadovi koštali 150.000 KM

Novo ruho Sportske dvorane

bi zaživio.„Danas je praznik u

JP Kakanj-sport. Danas je praznik naših sport-skih klubova i praznik svim našim građanima koji vole sport i koji prate utakmice. Mi smo danas u prilici da posli-je tri mjeseca od rekon-strukcije Sportske dvo-rane, damo na uslugu svim sportskim klubovi-ma i ljubiteljima spor-ta“- rekao je izjavi za medije direktor JP Ka-kanj sport Elvedin Šehagić.

U daljem izlaganju je gospodin Šehagić naveo ono što se radi-lo za vrijeme ova tri mjeseca.

„Pored rekonstrukci-je parketa Sportske dvo-rane, uradili smo rekon-

strukciju portala, zatim rekonstrukciju central-nog dijela tribina gdje smo nabavili 310 novih stolica“.

Bosnadrvo kon-struktor je za radove u Sportskoj dvorani dobila na tenderu, izvođači radova su bili Muftić invest Za-vidovići i Master Me-dia Kakanj kao i JP Kakanj sport. S ovim činom, dvorana je pu-štena za rad klubovi-ma, odnosno korisni-cima njenih usluga.

„Ovom prilikom se lično, u ime JP Kakanj-sport, te u ime sportskih klubova i svih onih koje vole sport, najsrdačnije zahvaljujem“- dodao je na kraju Šehagić.Emerin Ahmetašević

Page 23: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

broj 198, 01.10.2012. 23

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Page 24: Predizborne poruke u Čombetovom stilu Glasajte za nas ...kakanjske.com/pdf/198.pdfhrudin Silajdžija, Edin Sokolović, Ša-ban Spahić, Hidajet Strika, Dževad Šehić, Nihad Šemić,

Recommended